• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Monitor de natació: Oferta i borsa de treball

Oferta de treball: Monitor de natació: Oferta i borsa de treball

publicat el 27/07/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A LA INCORPORACIÓ DE 3 PLACES DE MONITOR DE NATACIÓ I LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL, DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, EN LES CATEGORIES DE MONITOR DE NATACIÓ I MONITOR DE SALA (GRUP PROFESSIONAL 3) DEL CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL PER A LES EMPRESES PRIVADES QUE GESTIONEN EQUIPAMENTS I SERVEIS PÚBLICS, AFECTES A L’ACTIVITAT ESPORTIVA I D’OCI) PER A TREBALLAR A LA PISCINA MUNICIPAL D’AMPOSTA.

PRIMER.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte de la present convocatòria és la incorporació de 2 places de monitor de natació i l’obertura d’una borsa de treball destinada a reforçar l’equip de monitors de natació i de sala de la Piscina Municipal.

El procés de selecció es realitzarà pel sistema de concurs-oposició lliure.

SEGON.- TIPUS DE RELACIÓ CONTRACTUAL I JORNADA LABORAL

La/es persona/es seleccionada/es serà/n contractada/des sota la modalitat de contracte laboral temporal amb jornada setmanal variable i tenint en compte que serà necessari també treballar dissabtes, sempre complint el còmput anual d’hores d’acord amb la legislació vigent.

Les hores setmanals que no es facin passaran a formar part d’una borsa d’hores per cobrir necessitats del servei.

Aquest calendari laboral previst, podrà modificar-se per necessitats del servei.

TERCER.- FUNCIONAMENT DE LA BORSA

Totes les persones que superin aquest procés de selecció formaran part de la borsa de treball, encara que puguin ser contractades o no en funció de l’ordre de puntuació i de les necessitats del servei. Les contractacions es faran en funció de l’ordre de la puntuació obtinguda i/o l’especificitat del lloc de treball a cobrir en cada moment i d’acord amb les necessitats del servei.

L’integrant de la borsa que obtingui un contracte de treball causarà baixa de la borsa, i una vegada que finalitzi el seu contracte de treball amb l’ajuntament d’Amposta, tornarà a causar alta en la borsa d’ocupació en el lloc de la mateixa que li correspongui en relació als punts obtinguts en el procés selectiu.

QUART.- PERÍODE DE PROVA.

La persona aspirant que sigui proposada pel tribunal per ocupar el lloc de treball haurà de superar un període de prova d’entre 10 i 60 dies, depenent de la durada del contracte i d’acord amb la legislació vigent.

El/la treballador/a en període de prova gaudirà de les mateixes retribucions que els treballadors/es d’igual categoria.

El període de prova es valorarà per part de la coordinació amb conformitat del director de la instal·lació, que trametrà informe al cap del Departament de Recursos Humans per tal de documentar aquest tràmit a l’expedient personal de la persona contractada.

En el cas de que l’aspirant no superi satisfactòriament el període de prova, perquè no assumeixi el nivell suficient d’integració i/o eficiència en el lloc de treball objecte de la present convocatòria serà declarat no apte/a, per resolució motivada de l’òrgan competent, perdrà, en conseqüència, tots els drets a la seva contractació i es donarà per finalitzat el seu contracte. En aquest cas, l’òrgan competent formularà proposta de contractació a favor de la persona aspirant que tingui la puntuació següent més alta, el qual haurà de superar el corresponent període de prova.

CINQUÈ.- CONDICIONS I REQUISITS GENERALS I PARTICULARS QUE HAN DE REUNIR LES PERSONES ASPIRANTS

Per ser admès/a i, en el seu cas, prendre part en la convocatòria, les persones aspirants han de reunir, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits generals:

 1. Ser ciutadà/na espanyol/a, d’acord amb les lleis vigents, o nacionals de qualsevol dels altres Estats membres de la Unió Europea, restant exclosa, en tot cas, l’accés d’aquests últims a aquelles places o càrrecs que impliquin exercici d’autoritat. En idèntiques condicions poden accedir a la funció pública els ciutadans dels estats els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en que aquesta es troba definida en els tractats de la UE. Els estrangers podran accedir als llocs de treball reservats al personal laboral en el marc de la Llei d’estrangeria i d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. En tot el que no estigui previst en aquestes bases s’aplicarà el que disposa el RD 543/2001, de 18 de maig sobre accés al treball públic de l’Administració General de l’estat i els seus organismes públics de nacionals d’altres estats als quals és d’aplicació el dret a la lliure circulació de treballadors o altra normativa vigent d’aplicació.
 2. Haver complert 16 anys d’edat i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
 3. No patir cap malaltia o limitació en la seva capacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi o sigui incompatible amb l’exercici normal de les corresponents funcions.
 4. No haver estat separat/da, per resolució disciplinària ferma, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/da, per sentència ferma, per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat acomiadat disciplinàriament a l’àmbit del sector públic.
 5. No trobar-se afectat per cap causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
 6. Les persones aspirants hauran d’acreditar, dins del termini de presentació de sol·licituds, estar en possessió del certificat de la Junta Permanent de Català o equivalent corresponent al nivell B. En cas que no es compti amb el certificat esmentat caldrà realitzar la corresponent prova de coneixements de català.
 7. Disposar del certificat oficial que acrediti que no consten dades penals del candidat al Registre Central de Delinqüents sexuals del Ministeri de Justícia.
 8. Estar en possessió d’una de les dos titulacions següent.
  • La llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport o el títol de grau corresponent.
  • El títol de tècnic o tècnica superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives inscrits al ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya).

Tots els requisits establerts, tant els generals com els particulars, s’hauran de complir i acreditar dins del termini de presentació de sol·licituds, i s’hauran de mantenir en qualsevol cas fins a la contractació.


SISÈ.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar, al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, plaça del Ajuntament 3-4, una sol·licitud en un model oficial i normalitzat, que es facilitarà gratuïtament a les dependències municipals, des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases i fins al dilluns 13 d’agost en horari de registre (09:00 a 14:00) i adreçada al departament de Recursos Humans.

Els/les aspirants han de manifestar en aquest document que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides al punt cinquè.

Les sol·licituds han d’anar acompanyades d’un currículum vitae del o la aspirant, de fotocòpies del DNI, de les titulacions acadèmiques exigides i de la documentació acreditativa dels mèrits exposats en el currículum vitae. Tots els documents s’han de presentar mitjançant originals i les respectives fotocòpies degudament compulsades per poder comparar la seva veracitat.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu així com la publicitat d’aquestes dades, d’acord amb la normativa vigent. També donen el seu consentiment a que l’Ajuntament d’Amposta pugui comprovar la veracitat de les dades i mèrits que s’al·leguin. El fet de falsejar o mentir en dades i requisits necessaris per a participar en aquest procés selectiu, l’Ajuntament podrà acomiadar i en el seu cas iniciar l’expedient disciplinari que correspongui contra aquest.

SETÈ.- ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el dia 14 d’agost es publicarà a la web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses. La mateixa publicació contindrà una relació de les persones aspirants que han de realitzar les proves de coneixements de la llengua catalana; el lloc, data i hora d’inici del procés de selecció. Un cop feta la publicació, es concedirà un termini de 7 dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions.

Les al·legacions presentades es resoldran en el termini màxim de dos dies, transcorregut el qual, sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades i es considerarà elevada a definitiva la llista de persones aspirants admeses i excloses i no caldrà tornar-la a publicar o notificar.

Els successius anuncis d’aquesta convocatòria es publicaran al tauler d’anuncis de l’ajuntament i a la web municipal.

Les proves selectives es duran a terme entre el 20 i el 24 d’agost. La data, hora i lloc exactes es publicarà amb la llista d’admesos i exclosos el dia 14 d’agost.

Les persones que obtinguin major puntuació seran les primeres en incorporar-se, amb data d’inici l’1 de setembre del 2018.


VUITÈ.- TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal qualificador es constituirà de la següent manera:

-President/a:

 • Titular: Benjamin Garcia Balaguer
 • Suplent: Joan Vizcarro Falcó

-Vocals:

 • Titular: Ignasi Fàbregues Barceló
 • Suplent: Josep Roda Jimenez
 • Titular: Eva Roig Castell
 • Suplent: Jacint Sebastià Roda

-Secretari/ària: Un dels vocals actuarà de secretari/ària del Tribunal.

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat dels i les seves membres i les decisions s’adoptaran per majoria. Sempre serà necessària la presència del president/a i del secretari/ària.

En cas que el tribunal ho estimi convenient, podrà disposar de la incorporació d’assessors/es especialistes per a totes o alguna de les proves. Els esmentats assessors/es es limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base exclusivament a les quals col·laboraran amb el Tribunal.

NOVÈ .- PROCÉS SELECTIU

El procés de selecció, que ha de tenir caràcter obert i garantir la lliure concurrència, es realitzarà mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, i constarà de les següents fases:

1. FASE D’OPOSICIÓ. Puntuació màxima 25 punts.

En aquesta fase es valoraran els coneixements teòrics i pràctics dels aspirants, mitjançant la realització d’una prova de català, una prova de supòsit pràctic i una entrevista, de conformitat amb els criteris de valoració i puntuació que es detallen seguidament.

a) Primer exercici: Prova de coneixements de llengua catalana, de caràcter obligatori i eliminatori, que consistirà en la realització de proves sobre coneixement de la llengua catalana corresponents al nivell B de la Direcció General de Política Lingüística. La seva qualificació serà "apte/a" o "no apte/a".

Quedaran exempts/es de realitzar aquesta prova les persones aspirants que acreditin, amb la sol·licitud, estar en possessió del corresponent certificat de coneixements de la llengua catalana de nivell B de la Junta Permanent de Català o equivalent.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització lingüística.

b) Segon exercici: Prova d’habilitats pràctiques. Puntuació màxima 15 punts.

Versarà sobre les funcions del lloc de treball a cobrir que es contrastaran mitjançant el desenvolupament d’un o més supòsits pràctics relacionats amb les funcions pròpies de la categoria i del lloc de treball objecte de la convocatòria, que es valorarà fins a 15 punts.

c) Tercer exercici: Entrevista. Puntuació màxima 10 punts.

L’adequació del perfil aptitudinal al lloc de treball es contrastarà mitjançant la realització d’una entrevista personal amb les persones aspirants en la qual es valoraran els aspectes que a continuació és concreten, d’acord amb el següent barem:

 • Disponibilitat 2, 00 punts
 • Polivalència 1,50 punts
 • Motivació pel lloc de treball 1,50 punts
 • Capacitat d’atenció al públic 1,25 punts
 • Capacitat de treballar en equip 1,25 punts
 • Capacitat de resolució de conflictes 1,25 punts
 • Coneixements i habilitats complementàries 1,25 punts

Les persones aspirants seran convocades per a la realització, si s’escau, dels diferents exercicis i de l’entrevista en crida única i hauran de presentar, a efectes d’identificació, l’original del DNI o document equivalent.

La no compareixença d’un/a aspirant a qualsevol dels exercicis i a l’entrevista en el moment de dur-los a terme, llevat de casos de força major degudament justificats i valorats lliurement pel tribunal, determinarà la pèrdua del dret a participar en el mateix exercici quedant exclòs/a del procés selectiu.

El tribunal podrà realitzar aquelles proves addicionals que consideri necessàries, com ara proves psicotècniques, per tal de validar l’adaptabilitat del perfil dels aspirants al lloc de treball. La qualificació d’aquestes proves serà d’apte o no apte.

Tots els exercicis de la fase d’oposició són obligatoris i eliminatoris, excepte l’entrevista, que no és eliminatòria.

El primer exercici es qualificarà d’apte o no apte.

El segon exercici es puntuarà entre 0 i 15 punts. Quedaran eliminades les persones aspirants que obtinguin una qualificació final inferior a 8 punts.

El tercer exercici es puntuarà entre 0 i 10 punts, no essent eliminatori

Finalitzada la fase d’oposició tindrà lloc la fase de concurs. Només participaran en aquesta fase aquelles persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició.

El tribunal qualificador podrà realitzar una entrevista personal als o les aspirants en cas d’empat de puntuació. Aquesta entrevista consistirà en respondre qüestions vinculades a les funcions pròpies de la plaça a cobrir i el perfil professional de l’aspirant, l’experiència professional en l’àmbit de l’educació infantil, la capacitat de treball en equip, capacitat d’adaptació i reacció. Es valoraran els mèrits i l’experiència. La puntuació màxima d’aquesta fase serà de 0,5 punts.

2. FASE DE CONCURS. Puntuació màxima 15 punts

Aquesta fase, no tindrà caràcter eliminatori ni es podrà tenir en compte per superar les proves de la fase d’oposició.

El tribunal valorarà els mèrits al·legats i degudament acreditats documentalment pels aspirants, mitjançant fotocòpies compulsades, d’acord amb els criteris de valoració i puntuacions següents:

a) Experiència professional. Puntuació màxima 6 punts.

Per experiència professional en el desenvolupament de funcions anàlogues a les del lloc de treball a cobrir, a raó de 0,20 punts per cada mes complet treballat.

b) Formació complementària que tingui relació amb el lloc de treball a cobrir. Puntuació màxima 4,5 punts.

1) Per cursos de durada igual o superior a 20 hores i inferior a 50 hores: 0,50 punts per

curs.

2) Per cursos de durada igual o superior a 50 hores i inferior a 100 hores: 1,00 punts per curs.

3) Per cursos de durada igual o superior a 100 hores: 2,00 punts per curs.

Per a ser valorats pel tribunal, en els certificats o títols dels cursos de formació haurà de constar el nombre d’hores. Només computarà la formació igual o superior a 20 hores.

c) Formació acadèmica. Puntuació màxima 4,5 punts.

Per disposar de qualsevol altra formació esportiva de nivell superior.

Només es comptabilitzaran aquelles titulacions acadèmiques que siguin diferents de les necessàries per a l’accés al procés selectiu.

Els títols han d’estar expedits per l’organisme oficial corresponent; s’han de presentar degudament acreditats mitjançant l’original i fotocòpia compulsades.

En tot cas si cal acreditar qualsevol equivalència l’haurà d’aportar l’aspirant mitjançant un certificat expedit a aquest efecte per l’administració competent en cada cas.

La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior als 15 punts.

La puntuació total màxima corresponent a les dues fases (concurs i oposició) serà de 40 punts.

El resultat final serà la suma de les puntuacions obtingudes en la valoració de les proves practicades durant la fase d’oposició, i dels mèrits aportats, per les persones aspirants, corresponents a la fase de concurs.

DESÈ.- RELACIÓ D’APROVATS/DES

Acabada la qualificació de les persones aspirants, el tribunal publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web, la relació d’aprovats/des per ordre de puntuació.

El tribunal elevarà la relació d’aprovats/des, juntament amb l’acta de l’ultima sessió, que farà concreta referència a les persones seleccionades, a la Presidència de la corporació.

La resolució del tribunal vincularà a l’Administració sens perjudici que aquesta, en el seu cas, pugui procedir a la seva revisió d’acord amb els article 106 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre sobre el procediment administratiu comú i la resta de legislació relacionada, supòsit aquest en què s’hauran de practicar de nou les proves o tràmits afectats per les irregularitats.

ONZÈ.- LLISTA D’APROVATS/DES

La puntuació definitiva s’obtindrà sumant la nota de totes les proves esmentades.

La puntuació únicament tindrà efectes pel procés selectiu concret.

DOTZÈ.- COMUNICACIONS

Totes les comunicacions s’efectuaran únicament mitjançant la publicació corresponent al tauler d’anuncis de la Corporació, a la pàgina web oficial i opcionalment a les xarxes oficials de l’Ajuntament d’Amposta.

TRETZÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ

El President de la Corporació o Regidor/a de l’àrea resoldrà la contractació a favor de la/les persona/nes aspirant/s proposada/des, en el moment en que sigui requerit i necessari l’ajustament de l’equip de treball de monitors esportius i socorristes per a atendre els programes d’activitat esportiva, d’estiu i/o d’hivern, de la Piscina Municipal, dirigits al conjunt de la població.

Si la persona proposada no pogués subscriure el contracte de treball dins del termini establert, tret de causa de força major que justifiqui l’aspirant i que apreciarà el Tribunal del procés selectiu, l’òrgan competent formularà proposta de contractació a favor de la persona aspirant que hagi obtingut la puntuació següent més alta i/o s’ajusti més a l’especificitat del lloc de treball a cobrir en cada moment i d’acord amb les necessitats del servei.

CATORZÈ.- REMUNERACIONS

Els/les professionals que es contractin en les diferents activitats de la Piscina Municipal que durà a cap la regidoria d’Esports tindran una remuneració en funció de la seva categoria professional.

QUINZÈ.- IMPUGNACIONS

Aquestes bases, la convocatòria i tots els actes administratius que se’n derivin i de l’actuació de l’òrgan de selecció, podran ser impugnats pels interessats/des i en la manera que estableix la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú.

SETZÈ.- INCOMPATIBILITATS I RÈGIM DEL SERVEI

Serà aplicable al personal proposat la normativa vigent sobre el règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

DISSETÈ.- RECURSOS I INCIDÈNCIES

La convocatòria, les seves bases, les actuacions del tribunal i tots els actes administratius que se’n derivin, podran ser impugnats per les persones interessades en els casos i en les formes establertes per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

El tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que s’originin durant el desenvolupament dels procediments de selecció i podrà disposar la realització de proves addicionals, no previstes en aquestes bases per tal de resoldre possibles situacions d’empat en la qualificació definitiva dels aspirants.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit, si aquests actes decideixen directament o indirectament els fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d’acord amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant de l’alcalde, o bé recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’Ajuntament d’Amposta.

Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

DIVUITÈ.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI

En tot allò que no estigui previst en aquestes bases regirà allò que determinin les normes vigents d’aplicació directa o supletòria a tots els processos selectius de l’administració local.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament