• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Concursos de concessions administratives Mercat Vintage 2017: Bases reguladores

Mercat Vintage 2017: Bases reguladores

publicat el 06/09/2017

ANUNCI

Es fa saber que per acord de la JGL de l’Ajuntament d’Amposta, de data de 4 de setembre de 2017, s’han aprovat les Bases reguladores del Mercat Vintage a Amposta, a realitzar-se el proper 16 de setembre de 2017, dins del Festival Food Truck, ubicant-lo al Parc dels Xiribecs; les quals es transcriuen i es fan públiques per al seu coneixement general.

Bases reguladores Mercat Vintage

L’Ajuntament d’Amposta, a través de les Regidories de Festes, Governació i Comerç, té previst organitzar un Mercat de productes vintage i de segona mà, així com el Mercat de productes d’artesania el proper 16 de setembre de 2017, dins el Festival Food Truck, ubicant-lo al Parc dels Xiribecs.

1. Organització

Per a la realització d’aquest mercat, l’Ajuntament posa a disposició dels venedors:

 • Una carpa de 3x3m
 • 1 taula de 200x70cm
 • Comunicació i publicitat de la Fira als diferents mitjans.
 • Servei de protecció civil i Creu Roja

El nombre total podrà variar en funció de l’espai final disponible.

L’horari del Mercat serà:

-De presentació i col·locació de les parades: 10 matí.

-De permanència: des de les 11h fins les 22h.

Les parcel·les s’atorgaran d’acord a l’acompliment dels requisits d’accés establerts en aquestes bases.

2. Requisits d’accés

-Ser ciutadà espanyol, de la UE o amb permís de residència a Espanya.

-Haver complert els 18 anys.

-Lliurar al registre de l’ajuntament la sol·licitud de la instància o bé via electrònica (Plaça de l’Ajuntament 3-4 Telèfon 977 70 00 57 Horari de Dilluns a Divendres de 9h a 14h) adjuntant fotocòpia de la documentació requerida:

 1. a) DNI o NIE.
 2. b) Assegurança de responsabilitat civil.
 3. c) Certificat alta a la Seguretat Social i estar al corrent de pagament.
 4. d) Últim rebut autònom.
 5. e) Alta IAE.

3. Inscripcions

-Les sol·licituds s’han de formular per escrit amb el model que facilita l’ajuntament, on caldrà especificar:

 1. a) Productes exposats, els quals poden ser llibres, joguines, mobles, decoració, discs, roba, sabates i tot tipus d’objectes nous o usats que poden tenir una segona vida amb estètica vintage. No es podrà vendre menjar ni beure de cap tipus.
 2. b) Tipologia de la parada i requeriments d’electricitat.

-El termini de presentació és el 12 de setembre de 2017.

- En cap cas s’efectuarà la devolució del lloc reservat.

-L’organització comprovarà d’ofici la documentació aportada, la qual haurà de coincidir amb el lloc sol·licitat. És per això que queda prohibida la revenda o cessió del lloc a tercers.

4. Valoració de sol·licituds

-Les sol·licituds es valoraran d’acord amb el següents criteris:

 1. a) El compliment dels requisits d’aquestes bases.
 2. b) El nombre de parcel·les disponibles.

La valoració final es comunicarà als interessats per correu electrònic o bé via telefònica.

Un cop confirmada la participació al mercat de productes, caldrà realitzar una transferència de 30€, quantitat que marca l’ordenança municipal 17, al número de compte de l’ajuntament d’Amposta , "la Caixa" ES78-2100-3512-61-2200073039, especificant el nom del paradiste + mercat vintage.

5. Obligacions dels paradistes

 1. a) Les carpes hauran d’estar decorades amb elements característics vintage.
 2. b) Les parades hauran de romandre obertes durant tot l’horari del mercat.
 3. c) Aquells paradistes que necessiten punts de llum hauran de comunicar-ho per escrit a la inscripció i seguir les instruccions dels tècnics. Aquells paradistes que necessiten més potència indispensable pel desenvolupament de la seva activitat, hauran de comunicar-ho també per escrit.
 4. d) Cada paradista haurà de responsabilitzar-se de la neteja de la parada i disposar dels elements necessaris per a la recollida de residus.
 5. e) Els paradistes són responsables dels danys que pugui patir el mobiliari urbà per causes imputables a la falta de diligència.
 6. f) L’Ajuntament o el personal tècnic organitzador podrà inspeccionar les parades per comprovar si es compleixen les prescripcions d’aquestes bases o els criteris generals per garantir el bon funcionament de la fira, i suprimir el subministrament elèctric si ho considerés necessari.
 7. g) Els paradistes es fan responsables dels objectes que deixin a la seva carpa. L’organitzador no es fa responsable dels objectes i productes que es deixin a la carpa i dels furts, ruptura o pèrdua que hi pugui haver.
 8. h) Els organitzadors de la fira es reserven el dret d’admissió de persones o objectes.
 9. i) Cada paradista és responsable del compliment de la normativa aplicable al desenvolupament de la seva activitat o productes que ven. Es fa responsable de la normativa higiènico-sanitària.
 10. j) Cada paradista es fa responsable dels danys a tercers derivats de la decoració o dels materials que incorpori a la seva parada o dels productes que vengui o exposi.
 11. k) Els organitzadors tenen la plena potestat de prendre decisions davant successos imprevistos en el transcurs de la fira.

6. Suspensió del mercat

Si el mercat vintage no es celebrés per causes meteorològiques o de força major, els participants podran sol·licitar la devolució mitjançant instància adreçada a l?Ajuntament d’Amposta.

7. Disposició Final

La participació al Mercat Vintage i Crafty Day implica l’acceptació d’aquesta normativa.

En tot allò no previst en aquestes bases s’aplicarà el que estableixi la normativa vigent.


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament