• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Llista definitiva d’admesos i exclosos i d’exempts i no exempts de la prova de català, del procés selectiu per cobrir la plaça de TAE de Secretaria

Oferta de treball: Llista definitiva d’admesos i exclosos i d’exempts i no exempts de la prova de català, del procés selectiu per cobrir la plaça de TAE de Secretaria

publicat el 23/06/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

DECRET D’ALCALDIA 1210/2017 Assumpte: Llista definitiva d’admesos i exclosos i d’exempts i no exempts de la prova de català, del procés selectiu per cobrir la plaça de TAE de Secretaria. Vistes les peticions per a prendre part en les proves selectives per a cobrir per concurs-oposició de promoció lliure  per cobrir una plaça vacant de Tècnic d’Administració Especial, Lletrat/ada, Grup A1, adscrita al Departament de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta, vacant a la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament d’Amposta. Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procediment selectiu de personal, el dia 5 d’abril de 2017. Vist el decret d’Alcaldia 941/2017, de 10 de maig, pel qual es va aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos, així com la llista dels candidats/es provisionalment exempts i no exempts de realitzar la prova de català,  la composició dels membres del tribunal, i les dates de realització dels exercicis d’acord amb les bases específiques. Havent transcorregut el termini de 10 dies hàbils per subsanar els defectes d’exclusió, no exempció de la prova de català i per comunicar l’abstenció o recusació d’algun membres del tribunal. Vistes les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i,  atenent el que disposa el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària. HE RESOLT: PRIMER. Aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d’edictes i, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, d’acord amb les Bases generals reguladores del procés: Admesos/es:
 • 478604
 • 409291
 • 476481
 • 291596
 • 478577
 • 476277
 • 409353
 • 190033
 • 198434
 • 526024
 • 729810
 • 396862
 • 478259
 • 480180
Exclosos/es: Cap SEGON. Aprovar la llista definitiva d'aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de català en el cas que siguin definitivament admesos en el procés de selecció. Aquesta llista serà exposada al tauló d’edictes i, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, d’acord amb les Bases generals reguladores del procés: Exempts/es de realitzar la prova de català:
 • 478604
 • 409291
 • 291596
 • 478577
 • 476277
 • 409353
 • 190033
 • 198434
 • 526024
 • 478259
 • 480180
No Exempts/es de realitzar la prova de català:
 • 729810
 • 396862
 • 476481
TERCER. Determinar que tots els/les aspirants participants en aquest procés de selecció, estan exempts de realització de la prova de coneixements de llengua espanyola d’acord amb les Bases de selecció reguladores del procés.  

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament