• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Concursos de concessions administratives Licitació per a l’atorgament d’una llicència per a l’ús privatiu d’una part del domini públic per la venda de productes autòctons del Delta de l’Ebre.

Licitació per a l’atorgament d’una llicència per a l’ús privatiu d’una part del domini públic per la venda de productes autòctons del Delta de l’Ebre.

publicat el 29/03/2018

Aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 13 de març de 2018, el procediment obert per a l’atorgament d’una llicència per a l’ús privatiu d’una part del domini públic per la venda de productes autòctons del Delta de l’Ebre, a una part de l’Edifici dels Ports de la Generalitat situat a la zona de servei de l’embarcador d’Amposta, s’exposa al públic el Plec de condicions que regirà el procediment esmentat per un termini de vuit dies hàbils, comptats a partir de la publicació del present en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions o al·legacions.

Simultàniament s’anuncia l’obertura del procediment de licitació perquè durant el termini de vint-i-sis dies naturals, comptats a partir de la publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona, els interessats presentin les proposicions que considerin convenients.

1. Entitat adjudicadora.

  • Organisme: Ajuntament d’Amposta.
  • Dependència que tramita l’expedient: Secretaria general.

2. Objecte del contracte.

Descripció de l’objecte: l’atorgament d’una llicència per a l’ús privatiu d’una part del domini públic per la venda de productes autòctons del Delta de l’Ebre, a una part de l’Edifici dels Ports de la Generalitat situat a la zona de servei de l’embarcador d’Amposta
Termini de duració: des de la data de formalització de l’acord d’adjudicació fins, màxim, el 23 d’abril de 2021. El termini de duració de la concessió es podrà prorrogar per un màxim de 2 anys, en el cas que l’Ajuntament prorrogui el seu dret d’ús sobre el local objecte de la concessió.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:

  • Tramitació: ordinària.
  • Procediment: obert.

4. Cànon base de licitació

  • 1.269,55 € anuals.

5. Garanties.

  • Provisional: el 2 per 100 del valor dels béns objecte de concessió, o sigui, 423,18€.
  • Definitiva: 846,36 €, equivalent al 4 per 100 del valor del bé objecte de llicència.

6. Obtenció de documentació i informació.

Entitat: Ajuntament d’Amposta - Plaça Ajuntament, 3-4 (Amposta)
Pàgina web: www.amposta.cat

7. Presentació de les ofertes.

  • Data límit: el termini serà de 26 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
  • Documentació que integra les ofertes: clàusula VII del Plec.
  • Lloc de presentació: Secretaria General de l’Ajuntament d’Amposta.

8. Obertura de les ofertes

Tindrà lloc el sisè dia hàbil següent al d’acabament del termini de presentació de proposicions, llevat que sigui dissabte cas en que es traslladaria al següent dia hàbil, a les 12 hores en el Saló de Sessions de l’Ajuntament.

L’ALCALDE, Sgt. Adam Tomàs i Roiget

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament