Inici Comunicació Notícies Notícies 2016 L’Ajuntament adjudica 15 projectes per un import de prop de 1,8 milions d’euros

L’Ajuntament adjudica 15 projectes per un import de prop de 1,8 milions d’euros

Dels 15 projectes, 12 s’han adjudicat a empreses d’Amposta

publicat el 14/12/2016

L´Ajuntament adjudica 15 projectes per un import de prop de 1,8 milions d´euros
L’Ajuntament d’Amposta ha adjudicat, aquest tram final de l’any, fins a 15 projectes per un import total d’1,8 milions d’euros. D’aquests, 1,4 milions d’euros revertirà al municipi. I és que 12 projectes han sigut adjudicats a empreses d’Amposta. "Totes elles han fet un gran esforç per ser competitives", assenyala l’alcalde, Adam Tomàs, "i això s’ha traduït amb el fet que els diners que invertirem amb projectes importants per la ciutat, generin riquesa també a Amposta". Tomàs també ha assenyalat que a una de les licitacions que no s’han adjudicat a Amposta, no s’hi va presentar cap empresa del municipi. I les altres dos es tracta de la compra de lluminàries i de paviment asfàltic, productes dels quals no hi ha oferta a la ciutat.

Entre els projectes adjudicats hi ha l’arranjament de camins, la urbanització de l’entorn de l’antic escorxador, la renovació de l’enllumenat del barri del Grau (que s’ha licitat en tres lots diferents per un import d’adjudicació total de 533.000 euros), la substitució de la xarxa d’aigües residuals en diferents carrers (prop de 190.000 euros), els pluvials del carrer Tarragona (prop de 200.000 euros), l’eliminació de barreres arquitectòniques (60.000 euros) o la segona fase de renovació de l’enllumenat del Poblenou (106.000 euros).

La previsió del consistori, que adjudicat tots aquests projectes en les darreres setmanes, és iniciar gran part de les obres a partir del dia 7 de gener, passades les festes nadalenques. Algunes d’elles, no obstant, ja estan en execució.

RESUM LICITACIONS

TOTAL IMPORT LICITAT - 1.972.990,72 €
TOTAL IMPORT ADJUDICAT - 1.796.666,26 €
MILLORES OFERTADES SENSE COST PER L’AJUNTAMENT - 263.712,39 €
ESTALVI ECONÒMIC (INCLOENT MILLORES) - 440.036,85 €
TOTAL ADJUDICACIONS (NÚM) - 15
TOTAL ADJUDICACIONS AMPOSTA - 12 (1,4 M€, un 78% del total del import)
SUBVENCIONS - 153.558,10 €

RESUM PROJECTES

OBRES MENORS
ARRANJAMENT DE DIVERSOS CAMINS DE LA COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE L’EBRE
Adjudicatari: EM SERVEIS, SCCL
Import adjudicació (IVA inclòs): 23.248,13€
Descripció dels treballs: Arranjament de diversos camins de la Comunitat de Regants de la Dreta incloent l’anivellació i compactació de 22.000ml de diversos camins (Poveret, Fita, Balleroc, Marronga, Nòria, Travesser, Nostre Senyor, Fesol, Tancat, Becassina, Pedro Quet, Olmos, de la Mercè, Carlet, Rodells, Rodells Agulla, Rodells Xapa, Ranxo Cigarro i Panissello), treballs realitzats previ a la campanya de l’arròs, i aportació de tot-ú i arranjament de part d’aquests actualment en execució.

MILLORA DEL DRENATGE DEL CAMÍ MAS D’EN CARRASCA (60.345,70€ IVA INCLÒS
Adjudicatari: CONSTRUCCIONES 3G, SA
Descripció dels treballs: Les obres consisteixen en urbanitzar i pavimentar el camí Mas d’en Carrasca. S’ inclouen treballs d’anivellació i moviment de terres, execució d’obres de drenatge i pavimentació amb tractament superficial amb reg bicapa i/o paviment de formigó. El procediment inclou un annex de millores que consisteixen bàsicament en ampliar l’àmbit d’actuació incloent la mateixa tipologia de treballs que les previstes en projecte. L’àmbit d’actuació de projecte és de 1.550ml i 307ml per les millores resultant un total de 1.857ml.

ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A DIVERSOS PUNTS DE LA CIUTAT (59.906,03€ IVA INCLÒS)
Adjudicatari: MACERIA XXI
Import adjudicació (IVA inclòs): 59.898,99€ incloent 11.811,87€ de millores.
Descripció dels treballs: Les obres consisteixen en la creació de nous guals per a vianants adaptats en diversos vials de la ciutat d’Amposta, incloent un total de 8 actuacions. La licitació inclou un annex de millores en el que s’inclou la senyalització vertical, la col·locació de pilones, l’obra civil per al soterrament d’un tram d’una línia telefònica i l’execució de dos guals addicionals.

INSTAL·LACIÓ DE COL·LECTOR DE CLAVEGUERAM A LA ZONA CASC URBÀ DE BALADA (TM AMPOSTA) (60.358,02€ IVA INCLÒS)
Adjudicatari: GPAEC EXCAN, SL
Import adjudicació (IVA inclòs): 59.895,00€ incloent 12.935,86€ de millores.
Descripció dels treballs: Les obres consisteixen en l’execució de l’obra civil i mecànica per la instal·lació d’un nou tram de clavegueram i la urbanització d’una plaça incloent treballs de demolició d’un dipòsit existent i posterior pavimentació. La licitació inclou un annex de millores en les que s’inclou l’obra civil i cablejat per al connexionat de l’enllumenat i la instal·lació d’una pèrgola de fusta per cobrir la plaça.

URBANITZACIÓ CARRER GONGORA (60.289,17€ IVA INCLÒS)
Adjudicatari: MACERIÀ XXI
Import adjudicació (IVA inclòs): 52.451,56€ incloent 3.933,81€ de millores.
Descripció dels treballs
Urbanització de part del carrer Góngora entre el carrer Gran Capità i el carrer Escoles i el carrer Gran Capità des del carrer Góngora fins al carrer Menéndez Pelayo. La intervenció consisteix en la demolició de la pavimentació actual, la millora d’instal·lacions i la nova pavimentació amb plataforma única donant continuïtat a la urbanització realitzada al carrer Jardí. D’altra banda es porta a terme una millora de les condicions generals d’accessibilitat i seguretat de l’itinerari de vianants en l’àmbit proposat, eliminant les barreres arquitectòniques. La licitació inclou un annex de millores.


PROCEDIMENTS NEGOCIATS SENSE PUBLICITAT
ARRANJAMENT DE DIVERSOS CAMINS (118.816,34€ IVA INCLÒS)
Adjudicatari: EXXABER, SL
Import adjudicació (IVA inclòs): 118.816,34€ incloent 25.679,98€ de millores.
Descripció dels treballs: Les obres consisteixen en l’arranjament dels camins: Cabussons, Fita, Ramal de Comes, Pins Pedrera, Parrot, Prat de la Llosa i Ferrereta. Les obres inclouen treballs d’anivellació i moviment de terres i pavimentació amb tractament superficial amb reg bicapa i/o paviment de formigó. La licitació inclou un annex de millores que consisteixen bàsicament en ampliar l’àmbit d’actuació incloent la mateixa tipologia de treballs que les previstes en projecte en els camins: Parrot i Carrer Major.
L’àmbit d’actuació de projecte és de 4.963ml i 760ml per les millores resultant un total de 5.723ml.

SUBSTITUCIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES RESIDUALS D’AMPOSTA A DIVERSOS CARRERS (189.997,00€ IVA INCLÒS)
Adjudicatari: CONSTRUCCIONES 3G, SA
Import adjudicació (IVA inclòs): 189.997,00€.
Descripció dels treballs: Les obres consisteixen en la substitució i reparació de les xarxes de col·lectors i aigua potable en diversos trams (a definir) del terme municipal d’Amposta. Les obres definides inclouen treballs de demolició i moviment de terres, substitució de trams de canonades i dels diferents elements que composen les xarxes de clavegueram i aigua potable, reposicions i altres unitats d’obra necessàries per l’execució de les obres.
Aquesta licitació no correspon a una actuació en concret sinó que es tracta de l’adjudicació d’una bossa econòmica amb uns preus unitaris a partir dels quals es faran diferents encàrrecs per part de l’Ajuntament al adjudicatari de les obres segons les necessitats.

PLUVIALS CARRER TARRAGONA (199.796,94€ IVA INCLÒS)
Proposta adjudicatari: CONSTRUCCIONES 3G, SA
Import adjudicació (IVA inclòs): 189.997,00€ incloent 12.986,99€ de millores
Descripció dels treballs
L’objecte de l’obra és la captació i evacuació d’aigües pluvials de la zona nord del nucli de la població, més concretament a la zona del Grau. Les obres consisteixen en la instal·lació d’un nou col·lector de pluvials a instal·lar en el carrer Bruc-Tarragona en el tram comprés entre el carrer Agustina d’Aragó i el Passeig del Canal i la pertinent obra civil i mecànica associada. La licitació inclou un annex de millores que preveu la millora d’alguns materials de projecte.

ENLLUMENAT LED POBLENOU (106.159,35€ IVA INCLÒS)
Proposta adjudicatari: MITTOM
Import adjudicació (IVA inclòs): 103.396,47€ incloent 46.943,98€ de millores
Descripció dels treballs: L’objectiu de les obres és augmentar la millora de l’eficiència energètica del Poble Nou del Delta canviant 53 làmpades de Vapor de Mercuri existents per làmpades de LED reduint així la contaminació lumínica. La licitació inclou un annex de millores que contemplen tres actuacions addicionals que s’executaran cas de ser acceptades per l’empresa adjudicatària.


PROCEDIMENTS OBERTS
ARRANJAMENT DE DIVERSOS CAMINS (275.113,27€ IVA INCLÒS)
Import adjudicació (IVA inclòs): 275.113,27€ incloent 109.004,88€ de millores.
Descripció dels treballs: Les obres consisteixen en l’arranjament dels camins: Mas d’En Civil, Mas d’En Manu, Mas d’Anguila, camí Vell de Masdenverge i Camí Pins. Les obres inclouen treballs d’anivellació i moviment de terres i pavimentació amb tractament superficial amb reg bicapa i/o paviment de formigó. La licitació inclou un annex de millores que consisteixen bàsicament en ampliar l’àmbit d’actuació incloent la mateixa tipologia de treballs que les previstes en projecte en els camins: Favaret, Tapà, Desvío Comes, Comes Molinàs i Pins Cocons.
L’àmbit d’actuació de projecte és de 5.157,50ml i 2.880ml per les millores resultant un total de 8.037,50ml.

SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT ASFÀLTIC EN MAL ESTAT EN DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT (199.559,02€ IVA INCLÒS)
Adjudicatari: BECSA
Import adjudicació (IVA inclòs): 199.559,02€
Descripció dels treballs: Les obres consisteixen en la substitució del paviment asfàltic en diversos carrers (a definir) del terme municipal d’Amposta. Les obres definides inclouen treballs de tractament de la base (fresat i/o escarificació) i pavimentació amb mescla bituminosa en calent. Aquesta licitació no correspon a una actuació en concret sinó que es tracta de l’adjudicació d’una bossa econòmica amb uns preus unitaris a partir dels quals es faran diferents encàrrecs per part de l’Ajuntament al adjudicatari de les obres segons les necessitats.

URBANITZACIÓ ENTORN ANTIC ESCORXADOR (74.101,71€ IVA INCLÒS)
Proposta adjudicatari: BIOMA
Import adjudicació (IVA inclòs): 66.691,53€ incloent 21.154,05€ de millores
Descripció dels treballs: La intervenció consisteix en la urbanització de la part posterior i lateral de nova oficina de turisme que actualment es troba delimitada amb una tanca de simple torsió. Les obres previstes consisteixen en la pavimentació de l’àmbit amb paviment de sauló, graves, pedra natural i formigó prèvia neteja, enderrocs, moviment de terres i execució d’instal·lacions. La licitació inclou un annex de millores en que s’inclouen un total de 4 millores que amplien l’àmbit d’actuació i que s’executaran cas de ser acceptades per l’empresa adjudicatària.

ENLLUMENAT GRAU (533.548,17€ IVA INCLÒS desglossat en: LOT 1 175.287,81€, LOT 2 247.906,10€ i LOT 3 110.354,26€)
Descripció dels treballs
L’objecte del projecte és el canvi de la instal·lació d’enllumenat de la zona del Grau i zona d’Empúries, operació que s’emmarca dintre del Pla Estratègic 2016-2019 sobre sostenibilitat ambiental, eficiència energètica i reducció de gasos contaminants (CO2).
La licitació s’ha dividit en 3 LOTS:
Lot 1: Subministrament de lluminàries.
Lot 2: Instal·lació elèctrica, quadres de comandament i telegestió.
Lot 3: Obra civil.
Els licitadors no hauran de presentar-se obligatòriament a tots els lots. Un mateix licitador podrà ser adjudicatari de més d’un lot fins la totalitat dels mateixos.

Proposta Adjudicatari LOT 1: C&G CARANDINI
Import adjudicació LOT 1 (IVA inclòs): 105.513,94€

Proposta Adjudicatari LOT 2: MITTOM
Import adjudicació LOT 2 (IVA inclòs): 185.929,57€

Proposta Adjudicatari LOT 3: INSTAL·LACIONS ALSO CASALS
Import adjudicació LOT 3 (IVA inclòs): 91.594,02€

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies