Inici Comunicació Informació d’interès Instruccions de funcionament Crafty Day 2023

Instruccions de funcionament Crafty Day 2023

publicat el 21/02/2023

L’Ajuntament d’Amposta, a través de les Regidories de Festes, Governació i Comerç, té previst organitzar un Crafty Day els propers 22 i 23 d’abril de 2023, dins el Festival Food Truck, ubicant-lo al Parc dels Xiribecs.

1.Organització

Per a la realització d’aquest mercat, l’Ajuntament posa a disposició dels venedors:

 • Una carpa de3x3m
 • 1 taula de200x70cm
 • Comunicació i publicitat de la Fira als diferentsmitjans.
 • Servei de protecció civil iambulància.

El nombre total podrà variar en funció de l’espai final disponible. L’horari del Crafty Day serà:

 • De presentació i col·locació de les parades: 10 h matí del 22 d’abril.
 • De permanència: des de les 12h fins les 21h del 22 d’abril i de les 10h a les 19h del 23 d’abril.

Les parcel·les s’atorgaran d’acord a l’acompliment dels requisits d’accés establerts en aquestes instruccions de funcionament.

2.Sol·licitud de participació

 • Presentar al registre de l’Ajuntament la sol·licitud de la instància adjuntant fotocòpia de la documentació re- querida:

  • DNI oNIE.
  • Assegurança de responsabilitatcivil.
  • Certificat alta a la Seguretat Social i estar al corrent depagament.
  • Últim rebutautònom.
  • Alta IAE.
 • Ser ciutadà espanyol, de la UE o amb permís de residència a Espanya.
 • Haver complert els 18 anys.

3.Inscripcions:

 • Les sol·licituds s’han de formular a través d’una instància genèrica (www.amposta.cat), on caldrà especificar:
  • Productesexposats,elsqualspodenserproductesfetsamà,llibres,joguines,mobles,decoració,discs,roba, sabates i tot tipus d’objectes nous o usats que poden tenir una segona vida amb estètica vintage. No es podrà vendre menjar ni beure de captipus.

  • Tipologia de la parada i requerimentsd’electricitat.

  • El termini de presentació és el 14 d’abril de 2023.
  • En cap cas s’efectuarà la devolució del lloc reservat.

  • L’organització comprovarà d’ofici la documentació aportada, la qual haurà de coincidir amb el lloc sol·licitat. És per això que queda prohibida la revenda o cessió del lloc a tercers.

  4.Valoració de sol·licituds:

  • Les sol·licituds es valoraran d’acord amb el següents criteris:
   • El compliment dels requisits d’aquestes instruccions defuncionament.
   • El nombre de parcel·les disponibles.

   La valoració final es comunicarà als interessats per correu electrònic o bé via telefònica.

   Un cop confirmada la participació al mercat de productes, caldrà realitzar una transferència de 30 €, quantitat que marca l’ordenança municipal 17, al número de compte de l’ajuntament d’Amposta:

   ES78 2100 3512 6122 0007 3039 especificant el nom del paradiste + Crafty Day. El pagament de la taxa s’ha de realitzar abans del 14 d’abril.

   5.Obligacions dels paradistes:

   • Les parades hauran de romandre obertes durant tot l’horari delmercat.

   • Aquells paradistes que necessiten punts de llum hauran de comunicar-ho per escrit a la inscripció i seguir les instruccionsdelstècnics.Aquellsparadistesquenecessitenméspotènciaindispensablepeldesenvolupamentde la seva activitat, hauran de comunicar-ho també perescrit.

   • Cada paradista haurà de responsabilitzar-se de la neteja de la parada i disposar dels elements necessaris per a la recollida deresidus.

   • Els paradistes són responsables dels danys que pugui patir el mobiliari urbà per causes imputables a la falta de diligència.

   • L’Ajuntament o el personal tècnic organitzador podrà inspeccionar les parades per comprovar si es compleixen les prescripcions d’aquestes instruccions o els criteris generals per garantir el bon funcionament de la fira, i supri- mir el subministrament elèctric si ho considerésnecessari.

   • Els paradistes es fan responsables dels objectes que deixin a la seva carpa. L’organitzador no es fa responsable dels objectes i productes que es deixin a la carpa i dels furts, ruptura o pèrdua que hi puguihaver.

   • Els organitzadors de la fira es reserven el dret d’admissió de persones oobjectes.

   • Cada paradista és responsable del compliment de la normativa aplicable al desenvolupament de la seva activi- tat o productes que ven. Es fa responsable de la normativahigiènico-sanitària.

   • Cada paradista es fa responsable dels danys a tercers derivats de la decoració o dels materials que incorpori a la seva parada o dels productes que vengui oexposi.

   • Els organitzadors tenen la plena potestat de prendre decisions davant successos imprevistos en el transcurs de lafira.

   • L’organitzaciócontractaràseguretatqueesfarancàrrecdelavigilànciaactivaenhoraride01:00hdeldissabte nit a les 10:00h del matí següent. L’organització no es fa responsable dels robatoris que es puguinproduir.

   6.Suspensió del mercat:

    Si el Crafty Day no es celebrés per causes meteorològiques o de força major, els participants podran sol·licitar la devolució mitjançant instància adreçada a l’Ajuntament d’Amposta.

    7.Disposició Final:

    La participació al Crafty Day implica l’acceptació d’aquesta normativa.

    En tot allò no previst en aquestes instruccions s’aplicarà el que estableixi la normativa vigent.

    Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
    Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
    Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
    Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


    Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
    Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


    Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
    Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
    Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies