Inici Informació Oficial Beques, concursos i premis III concurs de fotografia "Llegim Amposta" 2019

III concurs de fotografia "Llegim Amposta" 2019

publicat el 12/03/2019

En motiu de la festivitat de Sant Jordi 2019 la Regidoria d’Ensenyament i Cultura de l’Ajuntament d’Amposta i la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó convoquen el III Concurs de fotografia "LLEGIM AMPOSTA", amb la finalitat de fomentar la creativitat plàstica i artística dins l’àmbit de la lectura.

BASES DEL CONCURS

1. Temàtica

El tema de les fotos és moments lectors a l’espai urbà de la ciutat d’Amposta i els seus equipament públics. En totes les categories és necessari que es faci una breu referència al llibre que s’ha triat per aparèixer a la fotografia, explicant el motiu de la tria.

El concurs es divideix en tres categories:

  • General: entraran a concurs totes les fotografies que continguin l’etiqueta #llegimAmposta2019 a les xarxes socials facebook i instagram
  • Centres Educatius: es subdivideix en dos subcategories i entraran a concurs les fotografies que continguin l’etiqueta:
    • #llegimAmposta2019Primària: En aquesta categoria hi concursaran els Centres Educatius de primària de la ciutat i en les fotografies s’hauran de mostrar moments lectors dins el Centre Educatiu o en activitats pròpies del Centre.
    • #llegimAmposta2019Secundària: En aquesta categoria hi concursaran els Centres Educatius de secundària de la ciutat i en les fotografies s’hauran de mostrar moments lectors dins el Centre Educatiu o en activitats pròpies del Centre.
  • Altres centres: poden participar tots els centres i organismes com llars d’infants, centres d’ensenyament especial, centres socioeducatius, etc. Entraran a concurs totes les fotografies que continguin l’etiqueta #llegimAmposta2019Centres a les xarxes socials facebook i instagram

Totes les fotografies de totes les categories s’hauran de fer arribat també per correu electrònic a l’adreça bcsja@amposta.cat indicant en l’assumpte "Concurs de fotografia Sant Jordi 2019"


2. Termini d’admissió d’obres

El concurs s’inicia el 25 de març i finalitza el 14 d’abril de 2019 (ambdós inclosos). Durant aquest termini, per poder participar en el concurs s’hauran de fer arribar les fotografies via correu electrònic a l’adreça bcsja@amposta.cat.


3. Tècniques

B/N, color i manipulacions de la imatge


4. Requisits dels beneficiaris.

- Tenir més de 18 anys.

- No estar implicades en la definició i/o preparació d’aquest concurs.

- Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’AEAT i la Seguretat Social.

- No tenir deutes pendents amb l’Ajuntament d’Amposta.

- Tenir compte de facebook o instagram

- No estar incurs en cap dels supòsits per no rebre subvencions fixats a la Llei 38/2003, General de Subvencions.

- En el cas d’Instagram, els i les participants hauran de disposar d’un perfil públic al moment de fer la inscripció.

- Els i les participants hauran de publicar les fotos a una de les dues xarxes socials, Facebook i Instagram, a través del seu propi perfil. És obligatori posar un títol i etiquetar les fotos com a mínim amb les etiquetes #llegimAmposta2019 si es concursa en la categoria de públic general, #llegimAmposta2019Primària o #llegimAmposta2019Secundària si es concursa en la categoria de Centres Educatius i #llegimAmposta2019Centres si es concursa en la categoria d’altres Centres.

- Una mateixa persona o centre pot presentar un màxim de 3 fotografies.

- La participació al concurs és gratuïta.

- És requisit obligatori sol·licitar la participació en dit concurs, la qual es portarà a terme enviant via email totes les fotografies de totes les categories a l’adreça bcsja@amposta.cat,l des del 25 de març al 14 d’abril.


5. Criteris generals de valoració les obres presentades

1. Originalitat i innovació de les obres presentades, 5 punts

2. Coherència amb el títol o la temàtica del llibre escollit, 2,5 punts

3. Qualitat de la fotografia presentada, 2,5 punts

La valoració tindrà un màxim de 10 punts.


6. Condicions de participació

Els participants accepten, mitjançant la seva implicació en el concurs, que els continguts i comentaris que siguin publicats en aquestes xarxes puguin ser compartits amb la resta d’usuaris de Facebook, Instagram i altres xarxes socials.

La participació al concurs implica l’acceptació de totes les condicions de Facebook i Instagram.


7. Contingut de les obres presentades

Els i les participants assumeixen la responsabilitat envers l’Ajuntament d’Amposta de la fotografia presentada i seran responsables davant de tercers.

Els i les participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge de les persones que apareguin a les fotografies, amb total indemnitat per part de l’Ajuntament d’Amposta.

L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringit els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.


8. Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment de concessió de la subvenció i termini de la resolució i notificació.

Aquest expedient s’instruirà per part de la Regidoria d’Ensenyament i Cultura, essent l’òrgan competent per aprovar tant la convocatòria com l’atorgament la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcalde.

Finalitzat el termini per presentar, via mail, les fotografies participants, ambdues regidories formaran expedient administratiu en el qual hauran d’acreditar quins han estat els participants acceptats.

El jurat, format per la tècnica de Cultura, la tècnica d’Ensenyament i la bibliotecària de l’àrea infantil i juvenil de la BCSJA, a la vista de les fotografies participants, determinarà, en el termini de 7 dies naturals a partir de l’últim dia de presentació de les fotografies, els premiats per cada categoria.

A la vista de l’acta del jurat, les regidories d’ensenyament i cultura notificaran via correu electrònic la resolució als guanyadors, atorgant-lis un termini de 10 dies des de la recepció del emails per tal que presentin al Registre General de l’Ajuntament declaració responsable conforme compleixen els requisits per ser beneficiaris del premi.


Una volta rebuda tota la documentació, l’expedient administratiu se sotmetrà a aprovació per la JGL, qui acordarà l’atorgament dels premis pertinents.


9. Premis

- La millor fotografia en la categoria general s’emportarà un paquet cultural que inclou un val de 100 euros per la compra de llibres a una de les llibreries de la ciutat i 4 entrades per a propers espectacles teatrals (2 per a públic adult, valorades en 15,00 € cadascuna i 2 per a públic infantil, valorades en 6 euros cadascuna).

- Les millors fotografies en les categories de centres educatius de primària i secundària s’emportarà cadascuna un val de 200 euros per la compra de llibres a una de les llibreries de la ciutat per a la Biblioteca Escolar del Centre Educatiu.

- La millor fotografia en la categoria d’altres centres s’emportarà un val de 200 euros per la compra de llibres a una de les llibreries de la ciutat.

El premi no es podrà canviar per diners.

El guanyador o guanyadora serà contactat a través del correu electrònic.


10. Veredicte

El resultat es farà públic durant la festivitat de Sant Jordi al Castell el dia 23 d’abril de 2019.

Tots els participants rebran un detall en agraïment a la seva participació.


11. Dret d’ús de les imatges

Les imatges publicades a Facebook i Instagram amb les etiquetes #llegimAmposta2019, #llegimAmposta2019Primària, #llegimAmposta2019Secundària i #llegimAmposta2019Centres seran públiques al web i a les xarxes socials de l’Ajuntament.

Totes les imatges que participin al concurs podran ser utilitzades per l’Ajuntament.

La publicació amb les etiquetes #llegimAmposta2019, #llegimAmposta2019Primària, #llegimAmposta2019Secundària i #llegimAmposta2019Centres significa l’acceptació d’aquestes bases.

Les fotografies presentades s’exposaran al vestíbul de la Biblioteca del 23 d’abril al 31 de maig.


12. Protecció de dades

En compliment dels que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’Ajuntament informa que l’adreça de correu electrònic i les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer i seran objecte de tractament única i exclusivament amb la finalitat de gestionar aquest concurs.


13. Regim jurídic aplicable

En tot allò previst en aquestes bases és d’aplicació el que estableixen les Bases Generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic


14. Difusió

La difusió d’aquestes bases serà mitjançant el BOPT, la BDNS, la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i els mitjans de difusió de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó.


Ajuntament d´Amposta > Informació Oficial > III concurs de fotografia "Llegim Amposta" 2019

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies