• Webs Municipals  

Fira del Disc: bases reguladores

Bases del procediment per a l’atorgament de la llicència d’ocupació temporal de domini públic local destinada a la venda i intercanvi de discs amb motiu de la 1ª Fira del Disc el proper 7 d’octubre de 2017 a l’espai exterior de l’oficina de turisme d’Amposta (av. Sant Jaume, 42-52).

publicat el 11/07/2017

1. Objecte

Constitueix l’objecte de les presents bases el procediment per a l’atorgament de la llicència d’ocupació temporal de domini públic local destinada a la venda i intercanvi de discs amb motiu de la 1ª Fira del Disc el proper 7 d’octubre de 2017 a l’espai exterior de l’oficina de turisme d’Amposta (av. Sant Jaume, 42-52).

2. Naturalesa jurídica

D’acord amb l’establert en els articles 56 i 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals de Catalunya, amb les presents bases es regula el procediment per atorgar unes llicències d’ocupació temporal per a l’ús privatiu del domini públic, atenent als principis d’objectivitat, publicitat i concurrència i d’acord amb la finalitat d’interès públic que es pretengui aconseguir.

3. Règim jurídic aplicable

 • Art. 57 a 59 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Art. 3 i 9 a 14 del Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març sobre comerç interior, pel qual s’aprova el refós en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer i la Llei 23/1991, de 29 de novembre.
 • Ordenança Fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic .

4. Capacitat per concórrer

Estan facultats per participar en aquesta convocatòria totes aquelles persones físiques o jurídiques que col·leccionin i comercialitzin discos de vinil nous o antics.

5. Organització

Per a la realització d’aquesta Fira, l’Ajuntament posa a la disposició dels venedors:

 • Una carpa de 3x3m.
 • 2 taules de 2x0’70m.
 • Il·luminació.
 • Comunicació i publicitat de la Fira en diferents mitjans.

El nombre total pot variar en funció de l’espai final disponible.

L’horari de la Fira serà:

 • De presentació i col·locació de les parades: de 8 a 10 hores.
 • De permanència: des de les 10 h fins a les 21h.
 • De desmuntatge: des de les 21 h fins a les 23h.

Les parcel·les s’atorgaran d’acord amb el compliment dels requisits d’accés establerts en aquestes bases.

Més informació a la web www.turismeamposta.cat o enviant un c/i a turisme@amposta.cat o cridant al número de telèfon 977 70 34 53.

6. Documentació requerida

-Facilitar al registre de l’Ajuntament la sol·licitud de la instància (Plaça de l’Ajuntament 3-4 Telèfon 977 70 00 57 en horari de dilluns a divendres) o per via electrònica, www.amposta.cat/tramit/instancia-genericaannexant fotocòpia de la documentació requerida:

 • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat.
 • Ser ciutadà espanyol, de la UE o amb permís de residència a Espanya.
 • Haver complert els 18 anys.
 • Acreditació d’estar al corrent de pagament de les obligacions amb la Seguretat Social i l’Agència Tributària.

7. Inscripcions

 • En la instància s’especificarà:
  1. Si la parada vendrà discos nous o usats.
  2. Tipologia de la parada i necessitats elèctriques.
 • El període d’inscripció finalitzarà el 15 de setembre de 2017.
 • En cap cas s’efectuarà la devolució del lloc reservat.
 • L’organització comprovarà d’ofici la documentació aportada, la qual haurà de coincidir amb el lloc sol·licitat. És per això que queda prohibida la revenda o cessió del lloc a tercers.

8. Valoració de sol·licituds

Les sol·licituds es valoraran d’acord amb els següents criteris:

 • El compliment dels requisits d’aquestes bases.
 • El nombre de parcel·les disponibles.

La valoració final es comunicarà als interessats per correu electrònic o per via telefònica.

Una vegada valorades totes les sol·licituds es comunicarà la participació en la Fira i l’expositor haurà de realitzar transferència de 25€, quantitat que marca l’ordenança municipal, al número de compte de l’Ajuntament d’Amposta, Caixabanc ES78-2100-3512-61-2200073039, especificant el nom de l’interessat + Fira del Disc o bé, ingrés en l’Oficina de Gestió tributària de l’ajuntament d’Amposta, en horari de dilluns a divendres de 9 a 14h.

9. Obligacions dels paradistes

 1. Les parades hauran de romandre obertes durant tot el horari de la fira.
 2. Cada paradista es responsabilitzarà de la neteja de la parada i disposar dels elements necessaris per a la recollida de residus.
 3. Els paradistas són responsables dels danys que pugui sofrir el mobiliari urbà per causes imputables a la falta de diligència.
 4. L’Ajuntament o el personal tècnic organitzador podrà inspeccionar les parades per comprovar si es compleixen les prescripcions d’aquestes bases o els criteris generals per garantir el bon funcionament de la Fira i suprimir el subministrament elèctric, en cas de considerar-ho oportú.
 5. Els paradistes es fan responsables dels objectes que abandonin en la carpa. L’organització no es fa responsable dels objectes o productes que es deixin en la carpa i dels furts, trencament o pèrdua que pugui haver-hi.
 6. L’organització de la fira es reserva el dret d’admissió o de objectes.
 7. Cada paradista és responsable de l’empleno de la normativa aplicable al desenvolupament de la seva activitat o productes que venen.
 8. Cada paradista es fa responsable dels danys a tercers derivats de la decoració o dels materials que incorporin en la seva parada o dels productes que embenen o exposin.
 9. Els organitzadors tenen la plena potestat de prendre decisions davant successos imprevists en el transcurs de la Fira.

10. Suspensió de la Fira

Si la Fira del Disc no se celebrés per causes meteorològiques o de força major, els participants podran sol·licitar la devolució de l’import d’inscripció mitjançant instància dirigida a l’Ajuntament d’Amposta.

11. Protecció de Dades

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades seran inclosos en el fitxer automatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament, així com poden ser objecte d’inclusió en altres fitxers automatitzats per al seu tractament informàtic. Així mateix, existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit a la secretària de l’ajuntament.

12. Disposició Final

La participació en la Fira del Disc implica l’acceptació d’aquesta normativa.

En tot el no previst en aquestes bases, s’aplicarà l’establert en la normativa vigent.

Amposta, a 4 de juliol de 2017

L’Alcalde,
Adam Tomás Roiget

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament