• Webs Municipals  

Inici Comunicació Informació d’interès Festes locals per al 2019

Festes locals per al 2019

publicat el 05/11/2018

MARIA CINTA VIDAL BAYARRI, SECRETÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT D’AMPOSTA (MONTSIÀ).

CERTIFICO, que el Ple de l’Excm. Ajuntament d’aquesta ciutat, en sessió extraordinària del dia 3de maig de 2018, va adoptar l’acord següent:

APROVACIÓ DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2019.

El Decret 177/1980, de 3 d’octubre estableix que les dues festes locals per cada municipi seranfixades per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a proposta dels municipisrespectius.

Correspon als ajuntaments fixar dues festes locals, retribuïdes l no recuperables, per a l’any2019.

D’acord amb la proposta de la Comissió informativa municipal de comerç i mercat municipal, reunida en sessió del dia 11 d’abril de 2018, per la qual s’informa favorablement la fixació delsdos dies de festes locals per al municipi d’Amposta per l’any 2018.

El Ple municipal, per unanimitat, adopta els següents acords:

  • PRIMER. Aprovar com a festes locals d’Amposta per a l’any 2019, els dies 20 de maig l 5 de desembre.
  • SEGON. Traslladar el present acord al Departament de Treball. Afers Socials i Famílies de laGeneralitat de Catalunya i a la Regidoria de comerç.

l per a que així consti i tingui els seus efecte lliuro la present certificació d’ordre i amb el vistiplaudel Sr. Alcalde.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament