• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Ferrer-forjador per al departament de Serveis Municipals Manteniment (i borsa de treball)

Oferta de treball: Ferrer-forjador per al departament de Serveis Municipals Manteniment (i borsa de treball)

publicat el 20/01/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

20/01/2020

Descripció del lloc de treball:

Ferrer

Categoria:

C2

Departament:

Serveis Municipals

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sollicituds: 21/01/2020 al 27/01/2020
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 28/01/2020
 • Període d’allegacions: del 28/01/2020 al 30/01/2020
 • Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 31/01/2020
 • Inici de les proves: 06/02/2020

Funcions del lloc de treball:

Generals:

Execució:

 • Tenir cura de l’estat de conservació de les eines manuals i mecàniques requerides per al desenvolupament del seu treball.
 • Transportar l’equip de treball de camp.
 • Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides per al desenvolupament dels treballs encomanats.
 • Conèixer les característiques dels materials existents al mercat per a la seva correcta selecció i aplicació.
 • Verificar i supervisar l’estat de les installacions.
 • Tenir cura de l’adequada utilització del material.
 • Emplenar adequadament els documents acreditatius dels temps destinats a la realització del treball i del material utilitzat.
 • Informar el/la cap sobre el resultat dels treballs realitzats.
 • Donar suport operatiu al personal tècnic del servei en l’execució de les seves funcions.
 • Realitzar treballs de gestió de dades i edició de documents relacionats amb l’àmbit de gestió d’adscripció.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Comandament:

 • Supervisar els treballs realitzats pel personal operari.

Relacions:

 • Coordinar-se amb altres unitats en aquells casos en què es requereixi un actuació conjunta.

Revisió:

 • Revisar les pròpies tasques.

Millora:

 • Proposar millores en les pròpies tasques.

Substitució:

 • Substituir els superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d’adscripció en situacions puntuals.

General:

 • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

Específiques:

 • Dur a terme treballs de fusteria i d’estructura metàllica.
 • Reparar i muntar tot tipus de senyalització, tanques, etc.
 • Arreglar tot tipus de mobiliari urbà, fontaneria.
 • Reparar els gronxadors.
 • Arreglar maquinària.
 • Donar suport a la resta de seccions de la brigada quan calgui per necessitats del servei.

Requisits imprescindibles:

Documentació a presentar:

Titulació requerida:

 • Educació Secundària Obligatòria o equivalent

Requisits valorables:

 • Cursos de formació i perfeccionament sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies de la plaça a cobrir (serralleria, metallisteria, ferreria, PRL específics de l’ofici de ferrer forjador...).
 • Estar en possessió del carnet de conduir B o superior.
 • Experiència professional, valorant especialment les tasques de ferrer-forjador, a justificar mitjançant serveis prestats a l’administració pública o en el sector privat, en llocs de treball de funcions equivalents o anàlogues a les de la plaça a cobrir.
 • Tenir curs de formació de Riscos Laborals.
 • Disposició d’altres carnets i cursos relacionat amb el lloc de treball.
 • Capacitat de motivació, treball en equip, pensament creatiu i innovador.
 • Habilitats comunicatives.
 • Empatia.

Tipus de contracte:

Temporal

Durada del contracte:

1 mes inicialment. Prorrogable en funció de les necessitats del servei.

Horari:

De 7:30h a 14:30h, de dilluns a divendres

Lloc de treball:

Departament de Serveis Municipals (Brigada, ferralleria)

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Observacions (particularitats de la gestió):

Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.

Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat

S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sollicitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Més informació

Descripció del procés de selecció:

 • PROVA 1: Prova pràctica. Executar tasques relacionades amb el lloc de treball, a determinar pel Tribunal. (puntuació màxima: 5 punts).
 • PROVA 2: Entrevista personal i valoració curricular. (puntuació màxima: 5 punts).

Tribunal qualificador

 • President/a: José Mª Senar i Miró
 • Vocal: Juan Jacinto Morales i Idiarte
 • Vocal: Mª Isabel Panisello i Pech
Actualitzat el 28/1/2020

Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

088E

044S

157J

048Q

Exclosos/es

No en hi ha

S’informa als/les aspirants que es concedeix el període d’al·legacions: des del 28/01/2020 al 30/01/2020.

En la propera publicació, s’informarà de la data, el lloc i l’hora de les proves del procés.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 31/1/2020

Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

088E

044S

157J

048Q

Exclosos/es

No en hi ha

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves:

Dia:

06/02/2020

Lloc:

Ajuntament d’Amposta - Serveis Municipals (magatzem)

Polígon Industrial Tosses

C/ Zurich nº 8-10

43870 Amposta

Prova 1

Prova pràctica

Hora:

08:00h

En acabar aquesta prova, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova 2, amb indicació de l’hora en que es realitzarà.

Prova 2

Entrevista personal i valoració currículum

Tribunal qualificador

 • President/a: José Mª Senar i Miró
 • Vocal: Juan Jacinto Morales i Idiarte
 • Vocal: Mª Isabel Panisello i Pech

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 10/2/2020

Resultats definitius

S’informa que un cop realitzades les proves del procés de selecció, i segons es desprèn de l’acta realitzada pel Tribunal qualificador, es proposa com a l’aspirant per ocupar el lloc de treball objecte de la convocatòria al DNI: 088-E.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament