• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions a associacions i similars per a la realització de programes i activitats d’atenció social, i semblants

Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions a associacions i similars per a la realització de programes i activitats d’atenció social, i semblants

publicat el 12/05/2016

Primera. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts i subvencions econòmiques, que atorga l’Ajuntament d’Amposta per a la realització de programes i activitats d’atenció social i semblants, sempre i quan no figurin incloses en altres programes específics de l’Ajuntament.

Segona. Procediment de concessió
El procediment de concessió d’aquestes subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

Tercera. Activitats subvencionables preferents
Les activitats i conceptes susceptibles de ser subvencionats seran preferentment aquelles adreçades a l’atenció de persones amb problemàtica social, realització d’activitats d’atenció sanitària o social o complementàries a aquestes i d’altres semblants en el municipi, segons programa i memòria de les activitats a realitzar enguany, així com, els projectes o programes singulars i, aquells que aportin criteris de cooperació amb entitats i associacions vinculades amb atenció a persones que pateixen
malalties i semblants.

Quarta. Finançament de les actuacions
La quantia de la concessió serà el resultant de la distribució de la consignació pressupostària de la partida 05231248900 entre les sol·licituds presentades i en funció del pressupost elegible. L’import màxim a atorgar serà de 25.000,00 € L’entitat beneficiaria no està obligada a l’aportació de recursos propis al cost de l’actuació. Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació sempre i quan no es justifiqui el mateix. En qualsevol cas, conjuntament amb els altres ajuts,les quantitats atorgades no podran excedir el cost total de l’actuació.

Cinquena. Beneficiaris
1. Podran acollir-se a aquestes bases totes les Associacions amb seu a la ciutat d’Amposta , que tinguin presentada la documentació pertinent al registre d’entitats de l’Ajuntament.
2. Obligacions específiques dels beneficiaris d’aquestes subvencions. Els beneficiaris dels ajuts hauran de fer constar a tota la producció gràfica (opuscles, fulletspublicitaris o informatius) i audiovisual el logotip i la col·laboració d’aquest Ajuntament.
3. En qualsevol activitat subvencionada s’haurà de nomenar la col·laboració de l’Ajuntament. En cas de no fer-ho l’ajuntament podrà no fer efectiva la col·laboració

Sisena. Sol·licituds
Documentació:
a) Les sol·licituds, segons annex I degudament complimentades, s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament, en el benentès que en dita sol·licitud s’inclou l’autorització per tal que aquesta Ajuntament pugui demanar el certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
( obligatori)
b) Pressupost general d’ingressos i despeses de l’associació previst per a l’any 2015
c) Fotocòpia del document del CIF de l’entitat o associació o fotocòpia del DNI del sol·licitant.
d) Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social si no hi ha autorització explicita
e) Cal trametre una còpia compulsada dels estatuts vigents i document acreditatiu de la seva inscripció al registre públic. ( obligatori) f) Certificat del nombre de socis
(obligatori)
g) Pla de les activitats que es realitzaran des de l’associació (obligatori)

1. Les sol·licituds deuran presentar-se abans del dia 20 de juny de 2016

Setena. Criteris de valoració i ponderació de les sol·licituds
Les sol·licituds es prioritzaran en funció dels criteris de valoració següents i la distribució següents:
  • Interès de la programació presentada ( línies d’actuació) 30 punts max
  • Interès d’integració i cohesió social de la programació presentada 20 punts max
  • Interès social de la programació presentada 20 punts max
  • Persones afavorides per les actuacions de la programació presentada 20 punts max
  • Viabilitat econòmica de la programació presentada, tenint en compte l’equilibri pressupostari entre els ingressos i les despeses previstes 10 punts max

Es podran desestimar aquelles peticions que segons el contingut del programa o memòria presentat es considerin no prioritàries per a ser subvencionades.

Vuitena. Instrucció i concessió
La gestió dels expedients de concessió de subvencions correspon a la Comissió informativa municipal de Sanitat, serveis socials de l’ajuntament d’Amposta, i la seva resolució a la Junta de Govern Local. En el supòsit de concessió, el beneficiari, en el termini màxim d’un mes des de la notificació de la concessió, ha de comunicar la seva acceptació expressa o renúncia de la subvenció, a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació, si s’escau.

Novena. Gestió i justificació
Per a percebre l’import de la subvenció o ajut s’haurà de presentar, degudament emplenat l’expedient de justificació de subvenció o ajut, annex II d’acord amb la Llei general de subvencions . Hauran de comunicar si reben altres subvencions pel mateix concepte. Han de presentar un balanç de l’activitat subvencionada. Així mateix cal fer constar també les despeses de funcionament, de lloguer, de personal, d’infraestructures, etc. corresponents a la pròpia entitat, d’acord amb els pressupost presentat en el seu moment. S’hi haurà d’adjuntar un exemplar de tota la producció gràfica o audiovisual, en el cas que s’hagi produït. L’ajuntament, es reserva el dret de demanar al beneficiari de l’ajut o subvenció les factures acreditatives de les despeses produïdes respecte els conceptes pels quals hagi rebut l’ajut o subvenció. El termini màxim per a presentar la documentació justificativa de les despeses d’acord amb la concessió de la subvenció i ajut serà fins el 15 de novembre de 2016 En els casos en què hi hagi activitats programades entre l’15 de novembre de 2016 fins el 6 de gener de 2017 s’haurà de fer constar en l’expedient de justificació, en l’apartat d’incidències o observacions, valorant el seu cost aproximat o cost real quan se’n tingui coneixement. Transcorreguts els terminis establerts sense haver justificat les despeses, les quantitats atorgades es donaran de baixa del pressupost previ l’acord exprés corresponent per part de l’òrgan competent, llevat dels casos en què se sol·liciti una pròrroga, degudament justificada i com a causa excepcional, petició que serà resolta per l’òrgan corresponent, d’acord amb el procediment establert a les Bases generals i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Desena. Pagament
1. Un cop comprovada la justificació adequada de la subvenció, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, es lliurarà l’import concedit.
2. Prèvia sol·licitud del beneficiari de la subvenció i autorització del Regidor/a de l’Àrea, es podrà procedir al pagament d’una bestreta de fins el 90 per 100 de la subvenció atorgada. el pagament de la resta de la subvenció es realitzarà un cop presentada la justificació prevista a la base novena anterior.

Onzena. Reintegrament parcial de la subvenció
D’acord amb les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament, és possible el reintegrament parcial de les quantitats percebudes quan el compliment per part del beneficiari s’aproximi de manera significativa al compliment total i aquest acrediti una actuació inequívocament adreçada a la satisfacció dels seus compromisos.

Dotzena. Règim jurídic
En tot allò no previst en aquestes bases és d’aplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament