• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Director/a del servei d’atenció diürna del Centre Obert: llista definitiva admesos i exclosos

Oferta de treball: Director/a del servei d’atenció diürna del Centre Obert: llista definitiva admesos i exclosos

publicat el 26/10/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

Adam Tomàs i Roiget, Alcalde-President de l’Ajuntament d’Amposta, 

Vistes les peticions per a prendre part en el procés convocat per l’Ajuntament d’Amposta per proveir amb caràcter laboral temporal, mitjançant concurs-oposició lliure, un lloc de treball de direcció del servei d’atenció diürna (centre obert), grup A2, per la realització del programa de direcció del servei d’atenció diürna del centre obert dins del contracte programa subscrit entre l’Ajuntament d’Amposta i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i, constitució d’una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat. 

Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procés de provisióconvocat. 

Vist el Decret d’Alcaldia 1971/2017, de 28 de setembre, pel qual es va aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos, així com declarar que els aspirants de ser finalment inclosos en la llista definitiva estan tots exempts de realitzar la prova de català i de castellà, la composició dels membres del tribunal, i les dates de realització dels exercicis d’acord amb les bases específiques. 

Havent transcorregut el termini de 10 dies hàbils per subsanar els defectes d’exclusió i per comunicar l’abstenció o recusació d’algun membres del tribunal. 

FONAMENTS DE DRET 

Vist les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atenent el que disposa el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària.

 RESOLC 

PRIMER. Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, la qual indica la causa d’exclusió: 

DNI

Resultat

Causa d’exclusió

478292-

Admés/a

-

526045-

Admés/a

-

785782-

Admés/a

-

526056-

Exclòs/a

T

 Causes d’exclusió:

T: No acreditar estar en possessió de la Titulació exigida a les bases específiques 

SEGON. Publicar el present Decret d’Alcaldia al tauló d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament