• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Decret d’alcaldia sobre la comissió de serveis de dos llocs vacants a la plantilla de funcionaris d’agent de policia local

Oferta de treball: Decret d’alcaldia sobre la comissió de serveis de dos llocs vacants a la plantilla de funcionaris d’agent de policia local

publicat el 11/08/2016


Aquest procés de selecció ja està tancat

Vistes les peticions per a prendre part en el procés convocat per l’Ajuntament d’Amposta per proveir temporalment mitjançant comissió de serveis de dos llocs vacants a la plantilla de funcionaris d’agent de policia local

Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procés de provisió convocat.

Vist les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atenent el que disposa el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària i l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic i del procediment administratiu comú.

HE RESOLT:

PRIMER. Aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, la qual indica la causa d’exclusió. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació d’exclosos, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’admesos:

Admesos/es:

 • DNI: 47620426F
 • DNI: 47620527Q
 • DNI: 52603883P
 • DNI: 40931485H

Exclosos/es: Causa d’exclusió

 • DNI: 52607453J F, I, A
 • DNI: 47624628T I, A
 • DNI: 47820606H F
 • DNI: 47627360H I
 • DNI: 47622836W A
 • DNI: 47857335Q I
 • DNI: 47622224B A
 • DNI: 18992477C I, D, A
 • DNI: 47624186H E

Causes d’exclusió:

 • F: No aportar la documentació acreditativa de ser Funcionari amb un mínim d’antiguitat de 2 anys
 • I: No aportar el Informe d’absentisme
 • D: No aportar còpia del Diploma de l’ISPC
 • C: No aportar fotocòpia dels Carnets de conduir requerits a les bases
 • A: No aportar la declaració del compromís de dur Arma de foc
 • E: Haver presentat la sol·licitud de prendre part en aquest procés de provisió fora del termini hàbil establert ( Extemporània )

SEGON. Concedir un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la notificació del present decret a cada participant, per tal de que es puguin subsanar els defectes que hagin motivat la seva exclusió o l’omissió simultània de la llista d’admesos i exclosos. Conclòs aquest termini es farà pública la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, en un termini màxim de tres dies hàbils. Aquesta llista s’exposarà en la pàgina web i el tauló d’edictes de l’Ajuntament d’Amposta.

TERCER. Determinar que un cop publicada la llista definitiva d’admesos i exclosos, l’Òrgan de Valoració en un termini màxim de deu dies hàbils farà públic els resultats del procés, en els termes de la clàusula 8 de les bases de la convocatòria.

QUART. Determinar que l’Òrgan de Valoració de les proves restarà format per:

- President/a:

 • Titular, Sr. Xavier Saragossa Sentís
 • Suplent, Sr. Emilio Toledo Avellaneda

- Vocals:

1. Titular, Sr. Marc Recio Cazorla

2. Titular, Sr. Ramon Noche Arnau

3. Titular, Sra. Verònica Arasa Gallego

 1. Suplent, Sr. Jordi Tigel Llerdà

 2. Suplent, Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri

 3. Suplent, Sra. Sabina Sanon Monllau

- Secretari/a

Ho serà la Sra. Verònica Arasa Gallego i, en cas d’absència la substituirà el Sr. Ramon Noche Arnau.

-Suport a l’Òrgan de Valoració:

El Sr. Jaume Rosselló Prats podrà assistir a l’Òrgan de Valoració, en el cas que aquest el requereixi.

CINQUÈ. Els membres de l’Òrgan de Valoració i l’aspirant deurà de procedir a abstenir-se d'actuar els primers i a recusar els membres de l’Òrgan de Valoració els segons, de conformitat amb el que determinen els articles 28 i 29 de la Llei 30/92, de 26 de novembre.

Decret d'alcaldia sobre la llista provisional d'admesos i exclosos

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament