• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès Cursa d’andròmines 2017: Bases

Cursa d’andròmines 2017: Bases

publicat el 18/07/2017

Us podeu inscriure a la cursa d’andròmines 2017 mitjançant la següent butlleta:
Butlleta d’inscripció cursa d’andròmines 2017

 1. La cursa d’Andròmines tindrà lloc el dilluns 14 d’agost en el marc de les Festes Majors d’Amposta 2017. Els participants es concentraran al passeig del canal, a l’alçada del pavelló firal a les 9h. del matí.
 2. Només podran participar les andròmines que, complint els requisits fixats en la LGS, hagin realitzat la inscripció dins el període comprés entre el 24 de juliol i el 7 d’agost. La butlleta d’inscripció s’ha de presentar al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, juntament amb la fotocòpia del DNI, el full de dades bancàries i la declaració de no tenir deutes pendents en Hisenda, S.Social i l’Ajuntament.
 3. Hi haurà un màxim de 16 andròmines participants, atenent el registre d’entrada. Si es presenten més andròmines podran participar en l’activitat, però no podran optar ni al premi ni a la subvenció. Un cop atorgats els 3 primers premis, segons la decisió del jurat recollida en la pertinent acta, la resta d’andròmines fins a un total de 13 rebran la subvenció.
 4. Han de participar com a mínim 4 persones per andròmina, un dels quals haurà de ser el representant de la mateixa, que és qui constarà a la butlleta d’inscripció com a responsable, haurà d’aportar la documentació que s’indica en el punt 2, i és a quí es pagarà el premi o la subvenció.
 5. Per a participar s’ha de ser major d’edat o, en el seu defecte, que un dels membres participants sigui major d’edat. Els menors d’edat que participin hauran de presentar una autorització signada pel pare, mare o tutor del mateixos.
 6. Resta prohibit tot lo relacionat en mecanisme o ajut no humà (motors, pedals, veles, cordes…).
 7. L’embarcació ha de ser elaborada íntegrament pels membres del grup, és a dir, no es permetrà la participació d’aquelles andròmines que tinguin com a base alguna barca o element similar destinat a la navegació, com ara barques inflables, de fusta, etc...
 8. L’andròmina s’ha de mantenir a flotació durant tot el recorregut, amb els seus components damunt. Si volca o s’enfonsa serà desqualificat.
 9. Per a poder optar als premis, a més de mantenir l’andròmina a flotació, s’ha de realitzar tot el recorregut. S’ha de respectar la sortida: sortir quan ho indiquin els organitzadors, no abans. S’ha d’arribar a la meta obligatòriament. El conjunt de l’andròmina ha d’entrar al riu sinó, (si es trenca o s’enfonsa) no optarà al premi artístic. Les puntuacions artístiques s’atorgaran durant la rua.
 10. El recorregut s’ha de fer amb els mitjans dels que disposi l’embarcació sobre l’aigua, no es pot arrossegar des de terra, des d’una altra barca, des de dins de l’aigua ... etc.
 11. Està prohibida totalment la violència amb membres d’altres embarcacions. Aquest fet es penalitzarà amb la desqualificació de l’andròmina.
 12. S’estableix una subvenció de 40€ per a cada andròmina participant i que no hagi obtingut algun dels premis econòmics. No tindran dret a la subvenció econòmica aquelles andròmines que no tinguin un mínim de treball “artesanal”. Per exemple: unes rodes inflades amb una mica de pintura, podrien participar a la cursa, però no obtindrien subvenció. La decisió recaurà en el jurat que atorgarà els premis.
 13. Es obligatori endur-se el material de l’andròmina en acabar: no es pot deixar l’andròmina i els seus components a l’embarcador. Si no es compleix, es podran establir penalitzacions de tipus econòmic, que poden arribar a suposar la retirada del premi obtingut o de la subvenció atorgada.
 14. Les andròmines optaran als següents premis:
  • Tres premis en espècie: 1r, 2n, i 3r per ordre d’arribada un cop realitzat tot el recorregut.
  • Tres premis econòmics: 1r de 150€, 2n de 100€ i 3r de 80€ amb que es guardona a les andròmines més artístiques
  El pagament dels premis s’efectuarà única i exclusivament mitjançant transferència bancària, per aquest motiu cal que a les butlletes d’inscripció s’anoti el núm. de compte corrent del representant de l’andròmina, també adjuntar el certificat de tresoreria.
 15. Es formarà un jurat que decidirà la concessió dels premis el mateix dia 14 d’agost i un cop elaborada l’acta es passarà a aprovació per Junta de Govern Local. El pagament del premi o la subvenció s’efectuarà segons les previsions econòmiques de l’Ajuntament, ordenat el pagament per part de la Junta de Govern Local. No podrà realitzar-se el pagament del premi o la subvenció mentre el beneficiari no es trobi al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social o sigui deutor de l’Ajuntament. La decisió del jurat és inapel·lable
 16. El pressupost total per a les Andròmines 2017 és de 850€: resultant de 13 andròmines participants x 40€ d’ajut a cadascuna, més els premis: 330€)
 17. La inscripció i la participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. Si no es segueixen aquestes normes, l’andròmina quedarà desqualificada directament.
 18. Per a qualsevol informació a cultura@amposta.cat, al tel. 977700904 o bé al tel. 619481172 o a 3gatsblaus@hotmail.es
 19. En tot allò no previst en aquestes bases és d’aplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic.
 20. La difusió d’aquestes bases serà mitjançant el BOPT, la pàgina web municipal i la BDNS.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament