• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Coordinador/a d’instal·lacions esportives: Oferta de treball

Oferta de treball: Coordinador/a d’instal·lacions esportives: Oferta de treball

publicat el 25/07/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

Els interessats han d'apuntar-se a aquesta oferta mitjançant el SOC. La data Màx.d'entrega de Currículums pel SOC a l'Ajuntament: 31/07/2017(inclòs). Els candidats presentaran còpia d'estar en possessió dels estudis, nivell de català, requisits exigits a l'oferta i còpia del DNI, al registre del dpt.de Secretaria de l'Aj.d'Amposta com a molt tard el dia, 08/08/2017. La llista d'admesos i exclosos es publicarà a la pàgina web de l'Ajuntament d'Amposta l'11/08/2017. La 1a. Prova es realitzarà el dia 12/09/2017, a les 9:00 hores, al lloc que es determini per l'Ajuntament, del qual se'n donarà publicitat a la pàgina Web de l'Ajuntament d'Amposta, amb un mínim d'antel·lació de 48 h. a la data de realització del 1r examen. Totes les proves tenen caràcter eliminatori. Les proves a fer són:
  1. Test Psicotècnic, de caràcter eliminatori. El candidat/a que hagi superat amb la qualificació D'APTE podrà continuar a la següent fase del procediment de selecció. Finalitzat el test psicotècnic, a criteri del tribunal i sempre que així ho consideri convenient el tècnic, es podrà complementar amb una entrevista.
  2. Examen Escrit tipus Test General de caràcter eliminatori amb un màxim de 40 preguntes sobre: Títol II de la Llei 7/1985 (LBRL); Capítol I i II del Títol III i Capítol II del Títol V de la Llei 39/2015 ( LPAC ) i; Títol Preliminar i Títol I de la Llei 38/2003 ( LGS ). Caldrà obtenir com a mínim una puntuació de 5 sobre 10, per a superar-lo i continuar en el procediment de selecció.
  3. Examen Escrit Específic de Desenvolupar, de caràcter eliminatori sobre coneixements de la gestió de les instal·lacions esportives de l'Ajuntament d'Amposta i els seus usos, activitats, esdeveniments... Caldrà obtenir com a mínim una puntuació de 5 sobre 10, per a superar-lo.
  4. En cas d'empat en les mitges obtingudes ( prova 2 i 3 ) prevaldrà el/la candidat/a que hagi obtingut més puntuació en l'Examen Específic. En cas de prevaldre l'empat, es realitzarà una entrevista pel Tribunal de Selecció.
  5. En cas que el candidat/a amb major puntuació no hagi acreditat el nivell de català exigit haurà de superar la prova de nivell de català. En cas de no apte, serà proposat el següent de la llista.
* El Tribunal podrà ser assistit d'un assessor en matèria d'esports per a la correcció de l'Examen Específic, que tindrà veu però no vot.

Descarregar l’oferta de treball: Coordinador/a d'instal·lacions esportives: Oferta de treball (PDF 162 KB)

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament