Inici Comunicació Informació d’interès Convocatòria del XII concurs d’aparadors de la XV Festa del Mercat

Convocatòria del XII concurs d’aparadors de la XV Festa del Mercat

publicat el 28/02/2023Convocatòria aprovada per JGL el 27/02/2023.

L’Ajuntament d’Amposta, mitjançant la Regidoria de Comerç, convoca el "XII Concurs d’Aparadors" dintre de la XV Festa del Mercat a la Plaça 2023 per tal d’impulsar l’animació comercial i crear un ambient festiu que doni una bona imatge comercial d’Amposta a tots els seus veïns i visitants. La present convocatòria conté els requisits que hauran de complir els comerços que participen en el concurs.

Les bases reguladores d’aquestes subvencions van ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament d’Amposta en sessió del 28 de febrer de 2022, i publicades al BOPT número 2022-1764.

1. Participants: El "XII Concurs d’Aparadors" per a establiments comercials tindrà un àmbit geogràfic circumscrit al municipi d’Amposta. Així mateix, podran participar els establiments públics inclosos en l’agrupació 67 (bars, cafeteries, restaurants).

Per poder participar hauran de presentar declaració responsable que compleixin els requisits fixats a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i que no tenen deutes pendents en Hisenda, Seguretat Social ni en l’Ajuntament d’Amposta.

2.Tema: Les arts modernistes a principis del segle XX.

3.Durada: els aparadors hauran d’estar guarnits del dia 15 al 21 de maig de 2023.

4.Presentació de sol·licituds: Registre General de l’Ajuntament d’Amposta i per correu electrònic a: comerc@amposta.cat. Al moment de la inscripció s’adjuntarà l’identificatiu del concurs d’aparadors.

5.Termini de presentació de sol·licituds: fins al 15 de maig de 2023.

6.Objecte: Poden guarnir els aparadors dels comerços, entitats i centres eductius de la Ciutat durant la celebració de la XV Festa del Mercat a la Plaça 2023.

7.Jurat: Designat per l’Àrea de Comerç, integrat per un màxim de 5 experts en el sector del comerç integrants de l’Associació ACITTE (Associació de Comerç i Turisme de les Terres de l’Ebre). La composició del Jurat podrà modificar-se si hi ha causes justificades per fer-ho. El jurat es basarà en l’Originalitat, Impacte comercial, la Qualitat artística, il·luminació, el respecte pel medi ambient i el tema "el comerç a l’inici del segle XX". Aquest jurat exercitarà la valoració, la qual justificarà documentalment mitjançant acta firmada pels seus integrants, el dia 17 de maig. Així mateix, l’Ajuntament d’Amposta donarà publicitat del concurs i inclourà les imatges dels aparadors premiats en les pàgines web municipals: www.amposta.cat i la BDNS.

En relació al "Premi del Públic al millor aparador", la puntuació es quantificarà per les interaccions a les fotos dels aparadors presentades a les xarxes socials. Des de l’Àrea de Comerç s’emetrà un informe amb el resultat de la votació del públic a les xarxes socials.

8.Visita: S’efectuarà el dia 17 de maig de 2023. S’efectuarà entre les 10:00 h del matí i les 14:00h de la tarda i de 16:30 h de la tarda a les 21:00 h de la nit. Els aparadors hauran d’estar visibles durant l’horari de visita. Els establiments que no tinguin aparadors visibles i il·luminats dins de l’horari de visita, no seran considerats per a la concessió dels premis. Els establiments que el dia de la visita no tinguin decorat l’aparador tampoc seran avaluats pel jurat. La visita del jurat a l’establiment és única, i es farà segons de termini l’organització, dins dels terminis i horaris fixats per les presents bases.

9.Veredicte del jurat: Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables. Així mateix si aquest ho cregués oportú, podrà declarar deserta la concessió d’algun premi. Qualsevol qüestió que sorgeixi no prevista en aquesta convocatòria l’ha de resoldre l’organització i ha de ser acceptada pels participants obligatòriament.

10.Requisits dels beneficiaris: Per a tindre la condició de beneficiari, aquests tindran que trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social, així com amb l’Ajuntament d’Amposta, i no concórrer alguna de les circumstàncies dels articles 13.2 i 13.3 de la LGS. Igualment, no poden accedir a la condició de beneficiari les agrupacions previstes a l’article 11.3 de la LGS, quan concorrin alguna d’aquestes circumstàncies en qualsevol dels seus. La no concurrència d’aquestes circumstàncies es pot acreditar mitjançant la presentació d’una declaració responsable davant l’Ajuntament d’Amposta. En cas de no presentar aquesta declaració s’haurà d’autoritzar a l’Ajuntament d’Amposta per poder comprovar aquestes dades.

11.Aplicació pressupostària: dotació pressupostària de 750 €. Partida pressupostaria 13/4310/48001.

12.Publicitat: BOPT, Base de Datos Nacional de Subvenciones i www.amposta.cat

13.Procediment: concurrència competitiva.

14.Òrgan de resolució: L’òrgan competent per l’ordenació, instrucció és la Regidoria de Comerç i Mercat Municipal, i l’òrgan competent per a la resolució és la Junta de Govern Local.

15.Termini resolució: El termini màxim per a resoldre serà el 31 de maig de 2023. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació.

16.Pagament: Transferència bancària, una vegada realitzada la resolució per la Junta de Govern Local.

17.Legislació aplicable: En tot allò previst en aquesta convocatòria és d’aplicació el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic, i l’Ordenança General de Subvencions aprovada en sessió plenària de data 29 de juliol de 2019 i modificada en sessió plenària de data 28 de setembre de 2020.

18.Premis: L’Ajuntament d’Amposta atorgarà 5 premis als millors aparadors de la Ciutat, mitjançant el jurat qualificador, un premi del públic i un premi a la millor ambientació d’entitats i centre educatius, consistents en:

Premi al millor aparador - Ambientació

1r. premi 200 € i diploma

2n. premi 150 € i diploma

3r. premi 100 € i diploma

Premi del públic al millor aparador

Premi Material valorat en 150 € i diploma

Premi social a la millor ambientació d’entitats i centres educatius

Premi Material valorat en 150 € i diplomaNotes: Els premis amb dotació econòmica estan subjectes a la retenció que s’estipuli en les disposicions legals vigents. L’Ajuntament d’Amposta garanteix el compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, la persona inscrita queda informada i autoritza el tractament de les seves dades per a l’única finalitat de facilitar la seva participació al "XII Concurs d’Aparadors" de la XV Festa del Mercat a la Plaça 2023, segons el que preveu la convocatòria. La participació en el concurs suposa la plena acceptació d’aquesta convocatòria i la conformitat amb la resolució del jurat respecte als premiats, la qual és inapel·lable. Els premis podran quedar deserts si així ho estima el jurat. L’Ajuntament es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquesta convocatòria. L’Ajuntament d’Amposta es reserva el dret de les imatges dels guanyadors per a poder utilitzar-les en posteriors campanyes de promoció comercial.


Formulari de sol·licitud i més informació a la web de la Festa del Mercat a la Plaça.


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies