Inici Comunicació Informació d’interès Convocatòria sorteig activitats PIAC 2018, 2019 i 2020

Convocatòria sorteig activitats PIAC 2018, 2019 i 2020

publicat el 29/09/2022

DECRET D’ALCALDIA 2801/2022

Assumpte: Convocatòria sorteig activitats PIAC 2018, 2019 i 2020 Departament: Activitats

Adam Tomàs i Roiget, Alcalde-President de l’Ajuntament d’Amposta,

  1. En data 11 de març de 2021, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número CVE 2021-01883 el Pla de Verificació d’Activitats Comunicades d’Amposta, 2021-2024, on és contemplem els objectius, organització, periodicitat, planificació i metodologia a seguir en les actuacions de comprovació del compliment de les normatives aplicables en les activitats i els establiments subjectes a règims de declaració responsable i comunicacióprèvia.
  2. En data 4 de desembre de 2017, es va aprovar en Sessió de Junta de Govern Local, el Pla d’Inspecció d’Activitats Comunicades. Identificat com a codi de procediment intern PA_076.
  3. Es redacta, per part de l’enginyer municipal en data 5 de maig de 2022, el Programa de verificació d’Activitats 2018, 2019 i 2020, on es detallen quin percentatge de cada secció d’activitats s’han d’inspeccionar.
  4. Atès que el procediment PA_076, Pla d’Inspecció d’Activitats Comunicades, indica que les activitats que s’inspeccionaran s’escolliran per sorteig ponderat per índex decriticitat.
  5. En data 3 de maig de 2022, el Departament d’Informàtica redacta i signa el Procediment del Sorteig del Programa de verificació d’activitat 2018, 2019 i 2020, signat pel Responsable d’Informàtica i Telecomunicacions.
  6. En data 25 de maig de 2022 la Junta de Govern Local aprova el Programa Anual de Verificació de les Activitats del 2018, 2019 i 2020, signat per l’enginyer municipal, i el Procediment del Sorteig signat per l’informàtic del PIAE.
  7. Mitjançant publicació a la web de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número CVE2022-05183, de data 16 de juny de 2022, és sotmet a informació pública el PIAC 2018, 2019 i 2020 per un termini de 20 dies, sense que durant el termini establert s’hagin presentat al·legacions.

FONAMENTS DE DRET

1. D’acord amb allò que preveuen els articles 4 i 21, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

RESOLC

  1. Determinar el dia 11 d’octubre a les 12h, com a dia en que es portarà a terme el sorteig de les activitats a inspeccionar dels anys 2018, 2019 i 2020, d’acord amb el PVAC, el PIAC i els informes dels tècnics municipals.
  2. Indicar que el sorteig es portarà a terme al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Amposta.
  3. Donar publicitat d’aquest sorteig a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, per tal que sigui possible l’assistència de totes aquelles persones que ho creguinconvenient.
Amposta a 28 de setembre de 2022 L’Alcalde,                                                                            Davant meu

Adam Tomàs  - DNI 263E (TCAT)                                                                                                     La Secretària Acctal.,

2022.09.29 09:04:17  +02’00’                                                                                                            Verònica Arasa - DNI 723Y (SIG)

                                                                                                                                                              2022.09.29 09:07:51+02’00’ 

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies