• Webs Municipals  

Inici Comunicació Informació d’interès Convocatòria sorteig activitats PIAC 2017

Convocatòria sorteig activitats PIAC 2017

publicat el 14/08/2019

Antecedents

Departament: Activitats
Adam Tomàs i Roiget, Alcalde-President de l’Ajuntament d’Amposta

 1. En data 14 de febrer de 2017, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 31, el Pla de Verificació d’Activitats Comunicades d’Amposta, 2017-2020, on és contemplem els objectius, organització, periodicitat, planificació i metodologia a seguir en les actuacions de comprovació del compliment de les normatives aplicables en les activitats i els establiments subjectes a règims de declaració responsable i comunicació prèvia.

 2. En data 21 de juny de 2018, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 120, la modificació del Pla de Verificació d’Activitats Comunicades 2017-2020.

 3. En data 4 de desembre de 2017, es va aprovar en Sessió de Junta de Govern Local, el Pla d’Inspecció d’Activitats Comunicades. Identificat com a codi de procediment intern PA_076.

 4. Es redacta, per part de l’enginyer municipal, el Programa de verificació d’Activitats 2017, on es detallen quin percentatge de cada secció d’activitats s’han d’inspeccionar.

 5. Atès que el procediment PA_076, Pla d’Inspecció d’Activitats Comunicades, indica que les activitats que s’inspeccionaran s’escolliran per sorteig ponderat per índex de criticitat.

 6. En data 9 de maig de 2019, el Departament d’Informàtica redacta el Procediment del Sorteig, signat per l’informàtic del PIAE.

 7. En data 22 de maig de 2019 la Junta de Govern Local aprova el Programa Anual de Verificació de les Activitats del 2017, signat per l’enginyer municipal, i el Procediment del Sorteig signat per l’informàtic del PIAE.

 8. Mitjançant publicació a la web de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número CVE2019-05275, de data 12 de juny de 2019, és sotmet a informació pública el PIAC 2017 per un termini de 15 dies, sense que durant el termini establert s’hagin presentat al·legacions.

Fonaments de dret

 1. D’acord amb allò que preveuen els articles 4 i 21, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Resolc

 1. Determinar el dia 6 de setembre de 2019 a les 12h, com a dia en que es portarà a terme el sorteig de les activitats a inspeccionar de l’any 2017, d’acord amb el PVAC, el PIAC i els informes dels tècnics municipals.

 2. Indicar que el sorteig es portarà a terme al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Amposta.

 3. Donar publicitat d’aquest sorteig a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, per tal que sigui possible l’assistència de totes aquelles persones que ho creguin convenient.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament