Inici Informació Oficial Beques, concursos i premis Concurs de pintura ràpida de l’any 2023

Concurs de pintura ràpida de l’any 2023

publicat el 18/05/2023

Convocatòria Específica Reguladora per a la participació en el I Concurs de Pintura Ràpida de l’any 2023

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la participació i el premi que atorga l’Ajuntament d’Amposta en el I Concurs de pintura ràpida de l’any 2023 a la ciutat d’Amposta que tindrà lloc el dia 20 de maig en el transcurs de la XV Festa del mercat a la Plaça.

SEGONA. REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS BENEFICIARIS

Els requisits que han de complir els sol·licitants per adquirir la condició de beneficaris són els següents:

1. Per participar en el I Concurs de pintura ràpida, s’haurà de formalitzar prèvia sol·licitud fins el dia 19 de maig de 2023, que s’ha de presentar al registre general de l’Ajuntament d’Amposta, presencialment o electrònicament a través de la pàgina web via instància genèrica (www.amposta.cat). Per qualsevol dubte podeu enviar un correu electrònic a l’adreça cultura@amposta.cat o trucar al 977700057 i sol·licitar pel Departament de Cultura.

2. El punt de concentració dels participants a aquest I Concurs de pintura ràpida serà el dissabte 20 de maig a les 10.00h als baixos de l’Ajuntament, 3-4 d’Amposta.

3. La presentació de la butlleta d’inscripció implica el consentiment a l’Ajuntament d’Amposta per comprovar la situació tributària i seguretat social del beneficiari als únics efectes de rebre aquest premi.

4. Podran participar en el Concurs tots els pintors i pintores, majors de 14 anys, que així ho desitgen.

5. El tema serà lliure, dins de l’àmbit de recreació de l’Amposta de primers de segle XX, època en què s’inspira la Festa, però s’haurà d’emplaçar obligatòriament en alguns dels llocs del nucli antic de la població, que es delimita en el plànol que s’adjunta.

6. Els procediments pictòrics seran: l’oli, acrílic, aquarel·la, dibuix, grassos o similars. Els olis i acrílics no és necessari presentar l’obra emmarcada, però les aquarel·les i dibuixos hauran d’anar sobre un suport rígid.

7.  La mesura mínima (superfície pintada neta) en els dos apartats del concurs, serà: 81 x 65 cm., aquarel·la i dibuix 65 x 50 cm.

8. Cada artista podrà participar en tots els apartats o tècniques que desitgi, si el temps li ho permet.

9. Les obres s’han de presentar acabades i signades.

10. Les obres acabades i signades, s’entregaran a la seu central de l’Ajuntament d’Amposta, fins les 17.00h del mateix dia de participació.

11. Per poder ser beneficiari d’aquest ajut s’hauran de complir els requisits fixats a la Llei General de Subvencions i trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

TERCERA. ESPECIFICITATS DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

3.1. Si les sol·licituds per participar no compleixen els requisits, s’atorgarà un termini de deu (10) dies hàbils per esmenar els defectes i aportar la documentació requerida d’acord amb l’establert a la normativa del procediment administratiu.

3.2. El màxim de sol·licitants que hi podran participar serà de vuitanta (80) persones. Aquestes vuitanta (80) persones seran seleccionades atenent l’ordre de presentació de la sol·licitud per participar, és a dir, només entraran a participar al concurs les vuitanta (80) primeres persones que presentin sol·licitud al registre d’entrada.

3.3. Per a rebre el premi es considera condició obligatòria l’assistència del guanyador/a o guanyadors/res a l’acte de l’entrega de premis. En cas de no assistir, aquest perdrà el dret i es podrà atorgar al segon finalista, i així successivament.

QUARTA. EL JURAT

El jurat estarà compost per tres personalitats vinculades al món de la crítica, l’art i la cultura, els quals aixecaran acta de la valoració efectuada de les obres presentades i proposaran un ordre d’atorgament del premi.

El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis i resoldre amb el seu millor criteri els casos no contemplats en la convocatòria i les bases reguladores del concurs.

Formaran part del jurat els següents membres:

  • Roberto Rallo Fosch, president de Foment d’Art i Cultura, com a President del jurat.

  • Júlia Idiarte Panisello, professora d’Esardi, com a vocal del jurat.

  • Maite Subirats Argentó, com a vocal i secretari del jurat.

Contra els membres del jurat es podrà presentar recusació d’acord l’establert a l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP), en qualsevol moment de la tramitació del procediment.

CINQUENA. CRITERIS DE VALORACIÓ

El jurat per a la valoració de les sol·licituds presentades haurà de tenir en compte els següents criteris de valoració:

  • Originalitat. Es valorarà que sigui obra única , en quant a creació objectivament novedosa i de manera original de la seva expressió. Amb una puntuació de 0 a 10 punts

  • Creativitat, amb una puntuació de 0 a 10 punts

  • Tècnica. Es valorarà la composició tècnica, el grau de perfecció, el sistema i el mètode emprat, amb una puntuació de 0 a 10 punts.

Podent obtenir un total de 30 punts.

SISENA. ELS PREMIS

6.1. El lliurament de premis serà el dia del concurs, dissabte 20 de maig de 2023, a les 20.00 h al saló de plens de l’Ajuntament d’Amposta.

6.2. Els premis:

Categoria 1 – Aquarel·la i tècnica mixta

1r – 550 €

2n – 450 €

3r – 350 €

Categoria 2 - Dibuix

1r – 400 €

2n – 300 €

3r – 200 €

SETENA. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

El pressupost total d’ajuts del I Concurs de pintura ràpida de 2023 és de 2.250,00 euros. Aquesta despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 01/334/48002, del Pressupost General de l’Ajuntament d’Amposta per a l’exercici 2023, aprovat en sessió plenària ordinària de 22 de desembre de 2022.

VUITENA. PUBLICACIÓ

La present convocatòria es publicaran íntegrament a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya amb referència del BOPT i tauler d’anuncis de la corporació. Així mateix, es farà difusió de la pàgina web de la corporació (www.amposta.cat).

NOVENA. PROCEDIMENT I TERMINI

9.1. El procediment de concessió es regeix per la pública concurrència.

9.2. El termini màxim per resoldre i notificar el present procediment serà de tres mesos a comptar des de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds per participar establert en la present convocatòria.

DESENA. RESERVES I DRETS D’IMATGE

10.1. L’Organització es reserva el dret de modificar o suspendre, en tot o en part, l’acte per inclemències meteorològiques, o altres causes de força major alienes a l’organització.

10.2.La participació al I Concurs de pintura ràpida implica la cessió a l’Ajuntament d’Amposta dels drets d’imatge de totes les obres que es presentin,a fi que puguin ser reproduïdes en qualsevol mitjà o suport.

10.3. Les obres no premiades es podran recollir al finalitzar l’entrega de premis pel mateix pintor o persona vinculada degudament autoritzada i presentant el corresponent resguard segellat. Les obres no recollides aquest dia passaran a formar part del patrimoni de l’Ajuntament d’Amposta.

10.4. L’entitat organitzadora es reserva el dret a publicar qualsevol obra premiada.

10.5. Per a més informació: Foment d’art i Cultura o a l’oficina de Cultura i Festes. O adreçar-vos mitjançant correu electrònic a www.cultura@amposta.cat o al telèfon 97770090.

ONZENA. ÒRGAN D’INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ

L’òrgan competent per l’ordenació i la instrucció és la Regidoria de Cultura, i l’òrgan competent per a la resolució és la Junta de Govern Local.

DOTZENA. RÈGIM JURÍDIC

  • El fet de participar al concurs comporta l’acceptació d’aquestes convocatòria i el seu veredicte. Qualsevol circumstància no prevista en la convocatòria es resoldrà pel jurat.
  • En tot allò no previst en aquesta convocatòria és d’aplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic.
  • Qualsevol incompliment dels termes o procediments reflectits a la present convocatòria privarà al/els participants de gaudir dels premis i comportarà la desqualificació total del procés.

TRETZENA. BASES REGULADORES DE LA PRESENT CONVOCATÒRIA

En la sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 28 de setembre de 2020 es van aprovar les bases reguladores generals, que serveixen de bases reguladores de la present convocatòria, a través de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, aprovades per acord de Ple de 28 de setembre de 2020 i publicades al DOGC número 82/48.

CATORZENA. RECURSOS CONTRA LA CONVOCATÒRIA

La present convocatòria posa fi a la via administrativa, contra aquesta procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la publicació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant de la Junta de Govern Local, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la publicació.

Amposta, a 18 d’abril de 2023.

L’Alcalde

Adam Tomás i Roiget

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies