Inici Informació Oficial Beques, concursos i premis Concurs "Pepito De Canes" A La Millor Caracterització De La Festa Del Mercat 2024

Concurs "Pepito De Canes" A La Millor Caracterització De La Festa Del Mercat 2024

publicat el 19/02/2024

Primera. Objecte de la convocatòria

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la participació i el premi que atorga l’Ajuntament d’Amposta en el III Concurs "Pepito de Canes" a la millor caracterització i indumentària de principis del segle XX, durant la celebració de la XVI Festa del Mercat que tindrà lloc en el transcurs dels dies 17, 18 i 19 de maig de 2024 a la ciutat d’Amposta.

Segona. Requisits que han de reunir els beneficiaris

2.1.Per participar en el Concurs "Pepito de Canes", s’haurà de formalitzar prèvia inscripció fins el dia 17 de maig de 2024, que s’ha de presentar al registre general de l’Ajuntament d’Amposta, presencialment o electrònicament a través de la pàgina web via instància genèrica (www.amposta.cat). Per qualsevol dubte podeu enviar un correu electrònic a l’adreça cultura@amposta.cat o trucar al 977700057 i sol·licitar pel Departament de Cultura.

2.2.La presentació de la butlleta d’inscripció implica el consentiment a l’Ajuntament d’Amposta per comprovar la situació tributària i seguretat social del beneficiari als únics efectes de rebre aquest premi.

2.3.Podrà participar en el Concurs qualsevol persona inscrita i que complexi l’objecte de la subvenció durant els dies de la Festa de Mercat a la Plaça de 2024.

2.4. Es convoquen dues categories:

  • Individual.

  • Grup (2 o més persones)

Tercera. Procediment de concessió

3.1. Per a rebre el premi es considera condició obligatòria l’assistència del guanyador/a o guanyadors/res a l’acte de l’entrega de premis.

3.2. El jurat estarà compost pel director de la Festa del Mercat, la tècnica de cultura i un representant de les associacions o col·lectius que participen en l’organització de la Festa del Mercat.

3.3. El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis i resoldre amb el seu millor criteri els casos no contemplats en aquesta convocatòria. El jurat emetrà una acta en el que es recollirà la valoració efectuada dels participants.

3.4. El règim de concessió és en concurrència competitiva.

3.5. Els òrgans competents per a la instrucció ho serà la Regidoria de Cultura, mentre que l’òrgan competent per a resolució del procediment de concessió de la subvenció ho és la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcalde, sense perjudici de la facultat d’avocació que aquest darrer ostenta.

Quarta. Criteris de valoració dels participants

4.1. Els criteris que el jurat haurà de tenir en compte per a valorar la caracterització i indumentària de principis de segle XX són aquests:

  • Que sigui adequat a l’època amb un màxim de 10 punts.
  • Originalitat, amb un màxim de 5 punts.
  • Que vagi relacionat en la temàtica a la qual es dedica la Festa, en aquest any 2024, Els Molins, amb un màxim de 5 punts.

4.2. Aquestes valoracions quedaran recollides a l’acta del tribunal.

Cinquena. Premis

5.1. Els premis són els següents:

  • Premi individual: 100 €
  • Premi de grup: 300 €

5.2. Els premis es lliuraran el diumenge dia 19 de maig a les 13:00 hores en acabar les teatralitzacions de la plaça de l’ajuntament.

5.3. Els participants al concurs, que prèviament s’hauran inscrit, hauran de presentar-se el mateix dia 19 als porxos de l’edifici de l’Ajuntament, a les 12 h del migdia, per tal que el jurat faci la valoració i dictamini el guanyador.

5.4. Per a rebre el premi es considera condició obligatòria l’assistència dels guanyadors a l’acte d’entrega.

  • Els premis estaran subjectes a les retencions fiscals establertes a la normativa vigent.
  • El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis.

Sisena. Els ajuts

6.1. El pagament dels ajuts es realitzarà via transferència bancària. El pagament de l’ajut s’efectuarà segons les previsions econòmiques de l’Ajuntament i una vegada aprovat el compte justificatiu per la Junta de Govern Local.

6.2. Per poder ser beneficiari d’aquest ajut s’hauran de complir els requisits fixats a la Llei General de Subvencions i trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb Hisenda, Seguretat Social i Ajuntament d’Amposta.

6.3. El pressupost total d’ajuts d’aquests premis és de 400,00 euros. Aquest pressupost anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 01/334/48002 (subvencions àrea de cultura), del Pressupost General de l’Ajuntament d’Amposta, aprovat en sessió plenària ordinària de 27 de desembre de 2023.

Setena. Difusió

7.1. La difusió d’aquesta convocatòria serà mitjançant el BOPT, la pàgina web municipal i la BDNS.

Vuitena. Reserva de drets i drets d’imatge

8.1. L’Organització es reserva el dret de modificar o suspendre, en tot o en part, l’acte per inclemències meteorològiques, o altres causes de força major alienes a l’organització.

8.2. La participació en aquest concurs que forma part dels actes de la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta, implica la cessió a l’Ajuntament d’Amposta dels drets d’imatge de totes les persones i elements que formen part de la indumentària proposada a l’objecte de la subvenció, a fi que puguin ser reproduïdes en qualsevol mitjà o suport.

Novena. Règim jurídic

9.1. En tot allò no previst en aquesta convocatòria és d’aplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic.

9.2. Qualsevol incompliment dels termes o procediments reflectits a la present convocatòria privarà al/els participants de gaudir dels premis i comportarà la desqualificació total del procés.

Desena. Termini de la resolució i notificació.

10.1. El termini de resolució del premi es d’un màxim de sis mesos a comptar desprès de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

Onzena. Justificació

11.1. Atenent la Disposició addicional desena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions el premi no requereix de justificació.

Dotzena. Bases reguladores de la present convocatòria

12.1. La present convocatòria no disposa de bases reguladores específiques i s’estarà al que disposi l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Amposta i a la normativa vigent data 29 de juliol de 2020 i publicades al DOGC amb número 82/48, en tot allò que sigui d’aplicació atenent la naturalesa dels premis.

Tretzena. Règim de recursos

13.1. La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la notificació de la resolució. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant de la Junta de Govern Local, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la notificació.

Catorzena. Protecció de dades

14.1. En compliment dels que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’Ajuntament informa que l’adreça de correu electrònic i les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer i seran objecte de tractament única i exclusivament amb la finalitat de gestionar aquest concurs.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies