• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Comissió de serveis de quatre (4) llocs de treball vacants d’agents de Policia Local: admesos i exclosos

Oferta de treball: Comissió de serveis de quatre (4) llocs de treball vacants d’agents de Policia Local: admesos i exclosos

publicat el 07/06/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

Vistes les peticions per a prendre part en el procés convocat per l’Ajuntament d’Amposta per proveir amb caràcter temporal, mitjançant comissió de serveis, de quatre (4) places d’Agents de la Policia Local d’Amposta, grup C1, escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials, classe Policia Local, escala bàsica, adscrites a la Policia Local d’Amposta. 

Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procés de provisió convocat. 

Vist les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i,  atenent el que disposa el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 

HE RESOLT: 

PRIMER. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d’edictes i es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, la qual indica la causa d’exclusió. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació d’exclosos, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’admesos. 

Admesos: 

DNI
173G
279A
694L
628E
539T
886Y

Exclosos: 

DNI Causa d’exclusió
449F  A, B, C, D, E i F
606H A
269D A
744X A, E i F

Causes d’exclusió: 

 • A: Informe sobre l’absentisme (situacions d’IT) durant els últims 5 anys.
 • B: Certificat de nivell B de català o equivalent
 • C: Carnets de conduir A2 i B
 • D: DNI
 • E: Diploma acreditatiu d’haver superat el curs bàsic a l’ISPC o curs equivalent.
 • F: Documentació acreditativa de ser funcionari de carrera de la categoria convocada en situació de servei en actiu i una antiguitat mínima d’un any.

SEGON. Concedir un termini de deu (10) dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present decret a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, per tal de que es puguin esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió o l’omissió simultània de la llista d’admesos i exclosos. Conclòs aquest termini es farà pública la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció en el termini màxim de deu (10) dies naturals següents i la corresponent convocatòria dels aspirants. Aquesta llista s’exposarà en la pàgina web i el tauló d’edictes de l’Ajuntament d’Amposta.

TERCER. Determinar que hi seran membres de l’òrgan de selecció, els següents: 

President:

 • Titular, Sr. Josep Massana Iniesta
 • Suplent, Sr. Xavier Saragossa Sentís

-Secretari

 • Titular, Sr. Ruben Romero Lara 
 • Suplent: Andreu Diez Antich

Vocal:

 • Titular, Sr. Jaume Rosselló Prats
 • Suplent: Sra. Neus Serret Lor

QUART. Els membres del Tribunal i l’aspirant deurà de procedir a abstenir-se d’actuar els primers i a recusar els membres del Tribunal els segons, de conformitat amb el que determinen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

CINQUÈ. Donar publicitat del present Decret d’Alcaldia mitjançant pàgina web municipal i tauló d’edictes de l’Ajuntament d’Amposta.

Adam Tomàs i Roiget

Amposta, a 07 de juny de 2018

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament