• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Comissió de serveis de quatre (4) llocs de treball vacants d’agents de Policia Local

Oferta de treball: Comissió de serveis de quatre (4) llocs de treball vacants d’agents de Policia Local

publicat el 22/05/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

Es convoca, pel sistema de concurs, el procés de provisió, mitjançant comissió de serveis, per cobrir temporalment quatre (4) llocs vacants d’agent de policia local a l’Ajuntament d’Amposta i la creació d’una borsa per poder cobrir possibles baixes que es puguin produir, els quals tenen les característiques relacionades a continuació:

1. Lloc de treball

- Denominació: Agent de Policia Local
- Nombre de dotacions a proveir: fins a quatre
- Règim: Funcionarial
- Grup: C1 (amb l’abast i efectes determinats per l’article 65 de la Llei 3/2015)
- Classificació: Escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, escala bàsica
- Nivell de complement de destinació: 14
- Complement específic: 18.444,26
- Funcions del lloc: les descrites al capítol 3 del Títol 1 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya i restant normativa d’aplicació.
- Règim de dedicació: el determinat a l’Acord de condicions de treball de l’Ajuntament d’Amposta per a la policia local (publicat al DOGC de 20/11/2008) i restant normativa d’aplicació.
- Vinculació: Comissió de serveis d’un any, ampliable, com a màxim, un altre any, o fins que la plaça corresponent al lloc proveït sigui coberta mitjançant procés selectiu derivat de l’Oferta d’ocupació pública.

2. Requisits de participació

Per poder ser admeses a la present convocatòria, les persones aspirants hauran de reunir els requisits següents en la data de finalització del termini de presentació d’instàncies:

 1. Ser funcionari o funcionària de carrera de la categoria convocada dels cossos de la Policia local d’altres municipis, del cos dels mossos d’esquadra i dels cossos de seguretat de l’Estat destinats a Catalunya.
 2. Estar en possessió del diploma acreditatiu d’haver superat el curs bàsic a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) o curs equivalent, o haver estat nomenat funcionari de carrera abans de l’entrada en vigor de la Llei 16/91 de la Llei de policies Locals de Catalunya, o finalment trobar-se en la situació recollida en la Disposició transitòria segona de la Llei abans esmentada.
 3. Acreditar més d’un any d’antiguitat com a funcionari/ària de carrera en la categoria d’agent o equiparada.
 4. Estar en situació de servei actiu o en qualsevol altra situació administrativa que faculti l’administració d’origen a autoritzar una comissió de serveis.
 5. No trobar-se en situació de segona activitat ni tenir l’edat que permeti el passi a aquesta situació durant el període de vigència màxima de la comissió de serveis.
 6. Acreditar que es posseeixen les condicions físiques i psíquiques necessàries per exercir les funcions pròpies dels agents de la policia local (es poden acreditar mitjançant un certificat mèdic ofi cial, que caldrà aportar abans de la formalització de la comissió de serveis si la persona aspirant resulta seleccionada).
 7. Tenir el nivell B de català de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Si no s’acredita la possessió del nivell de català mitjançat la corresponent certificació, es realitzarà una prova de nivell de coneixements de llengua catalana abans de materialitzar la comissió de serveis si la persona aspirant resulta seleccionada. S’acceptarà com a acreditació certificació emesa per l’administració de procedència d’haver superat una prova de nivell B.
 8. Estar en possessió dels permisos de conduir A2 i B.
 9. No haver estat condemnat per cap delicte o en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable el benefici de la rehabilitació, sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

No podran prendre part aquells funcionaris que es trobin en les situacions següents:

 • Aquells que estiguin suspesos, mentre duri la situació de suspensió de funcions
 • Els traslladats de lloc de treball i destituïts de càrrecs de comandament com a conseqüència d’expedient disciplinari mentre durin els efectes de la sanció.
 • Aquells que ocupin un lloc de treball subjecte a un període especial de permanència mínima.

Totes aquestes condicions s’han de reunir en el moment de presentar la sol·licitud. La posterior comprovació del no compliment d’algun dels requisits enumerats, ja sigui per omissió o per qualsevol altra causa, serà motiu d’exclusió del procés selectiu o de finalització de la comissió de serveis.

3. Presentació de sol·licituds i procediment

Les persones interessades hauran de presentar sol·licitud en l’Oficina d’atenció ciutadana d’aquesta Corporació durant quinze dies (15) naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).

Les sol·licituds també es podran presentar en la forma que determina l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les instàncies que es presentin en les oficines de correus hauran d’anar en sobre obert perquè siguin datades i segellades abans de certificar-les. Si els dies d’acabament del termini o d’actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer en el dia hàbil següent.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els i les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.

Igualment, la formalització de la sol·licitud implica l’acceptació i coneixement del contingut d’aquestes bases.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Regidoria d’Hisenda, Règim Intern i Personal dictarà resolució en el termini màxim d’un mes declarant aprovada la llista de persones admeses i excloses, composició de l’òrgan de valoració i data i lloc de l’inici del procediment selectiu. L’esmentada llista s’exposarà en el tauler d’edictes de la Corporació i concedirà un termini de deu (10) dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions.

Les al·legacions presentades es resoldran en el termini màxim de 10 dies naturals següents a comptar des de la seva presentació.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades.

En el cas que no hi hagi cap persona exclosa, l’esmentada llista s’elevarà a definitiva.

Igualment, es donarà publicitat d’aquesta convocatòria i resta d’actes que se’n derivin mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament, www.amposta.cat

4. Acreditació dels requisits i mèrits al·legats

Juntament amb la sol·licitud, caldrà presentar original o fotocòpia de la documentació següent, sent motiu d’exclusió la no-presentació de la mateixa:

 • DNI
 • Currículum vitae
 • Documentació acreditativa de ser funcionari de carrera de la categoria convocada en situació de servei actiu i una antiguitat mínima d’un any .
 • Informe sobre el vostre absentisme (situacions d’IT) durant els últims 5 anys.
 • Diploma acreditatiu d’haver superat el curs bàsic a l’ISPC o curs equivalent
 • Carnets de conduir A2 i B
 • Documentació acreditativa dels mèrits al·legats als efectes de la seva valoració en el procés de concurs
 • Compromís de portar armes (mitjançant declaració jurada)
 • Informe acreditatiu d’haver superat, dins l’últim any, les proves d’aptitud per a l’ús d’armes. En cas que no ho aporteu, se us convocarà a la realització d’una prova.
 • El certificat de nivell B de català o equivalent i certificat mèdic oficial establerts com a requisits, opcionalment, també es podran presentar conjuntament amb la sol·licitud.

Respecte als mèrits al·legats en la fase de concurs, sols es valoraran aquells que estiguin acreditats documentalment, sempre que la documentació acreditativa s’hagi presentat conjuntament amb la sol·licitud de participació dins del termini establert. No es podran valorar mèrits que s’al·leguin o s’acreditin amb posterioritat.

5. Òrgan de Valoració

L’òrgan de valoració estarà format per tres funcionaris o funcionàries de carrera, designats per l’Alcalde, un dels quals serà el membre de la Policia Local amb major rang que exercirà funcions de presidència, a més d’un altre que exercirà les funcions de secretari/a i vocalia. La composició nominal de l’òrgan es determinarà en la resolució de persones admeses i excloses. L’alcalde també podrà designar suplents dels membres, pera a casos d’absència, malaltia o causa d’incompatibilitats del Tribunal.

L’òrgan de valoració queda facultat per resoldre qualsevol dubte que es plantegi des del moment de la seva constitució i prendre els acords necessaris per al bon ordre del procediment, en tot allò que no estigui previst en aquestes bases.

Així mateix, podrà disposar la incorporació als seus treballs de persones especialistes que exerceixin funcions d’assessoria, per a totes o algunes de les proves, que es limitaran a l’exercici de les especialitats tècniques, en base exclusivament a les quals col·laboraran amb l’òrgan de valoració.

6. Sistema de valoració

La valoració dels mèrits s’efectuarà d’acord amb el següent sistema:

1. Avaluació de mèrits

Consistirà a valorar determinades condicions de formació o d’experiència, adients amb les característiques del lloc a proveir. La puntuació màxima de l’avaluació de mèrits no podrà ser superior a 12 punts, d’acord amb el barem següent:

A. Experiència: fins a un màxim de 3 punts

En serveis prestats a qualsevol cos de policia local de Catalunya o al Cos de Mossos d’Esquadra o als cossos i forces de seguretat de l’Estat: 0’5 punts per any treballat o fracció superior a 6 mesos, fins a un màxim de 3 punts.

A fi que l’òrgan de valoració pugui valorar els serveis, s’han d’acreditar amb certificat de serveis prestats de l’administració corresponent. Si no es presenten aquests certificats, l’òrgan de valoració no podrà tenir en compte aquests mèrits.

B. Formació: fins a un màxim de 3 punts

Per la realització de cursos de perfeccionament, d’especialització i/o d’actualització seguits en l’Institut de Seguretat Publica de Catalunya (ISPC), l’Escola d’Administració Pública o impartits per institució pública, sempre que tingui relació directa amb el lloc de treball, i sense que pugui comptabilitzar-se el Curs de Formació Bàsica a l’ISPC o l’equivalent al cos corresponent, segons el barem següent:

 • Per cursos de durada entre 15 i 25 hores lectives: 0,20 punts per curs.
 • Per cursos de durada fi ns a 40 hores lectives: 0,30 punts per curs.
 • Per cursos de durada fi ns a 60 hores lectives: 0,40 punts per curs.
 • Per cursos de més de 60 hores: 1 punt per curs.
 • Tots els cursos de duració inferior a 15 hores o en què no es pugui acreditar documentalment la seva durada lectiva en hores no seran puntuats.

L’òrgan de valoració té la potestat de no puntuar aquells cursos o títols que, pel contingut de la matèria impartida, siguin considerats no ajustats a la normativa vigent, o que no estan realitzats en centres ofi cials o bé que no s’adeqüin al contingut de la funció policial.

C. Altres titulacions: fins a un màxim de 3 punts

Titulacions acadèmiques rellevants per al lloc de treball d’agent de la policia local:

 • Batxillerat superior o equivalent: 0,5 punts
 • Diplomatura universitària o equivalent: 1 punt
 • Llicenciatura o Grau universitari: 2 punts

En aquest apartat només podrà puntuar una titulació. Les titulacions universitàries només seran valorades si tenen vinculació amb la funció policial.

Nivell de coneixement de llengua catalana superior al nivell B:

 • Nivell C1 o equivalent: 1 punt
 • Nivell C2 o equivalent: 2 punts
 • Nivells especialitzats de català: 2,5 punts

Les equivalències als nivells esmentats s’estableixen d’acord amb l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certifi cats equivalents als certifi cats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5511, de 23.11.2009), modifi cada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril (DOGC núm. 5610, de 19.4.2010).

En aquest apartat només es podrà puntuar una titulació de nivell de llengua catalana

D. Recompenses i distincions: fi ns a un màxim de 3 punts

Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de la resta de forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en relació amb les seves funcions i hagin estat atorgades seguint un procediment oficial. L’òrgan de valoració podrà valorar fi ns a tres punts com a màxim aquest apartat en funció del nombre i naturalesa de les distincions segons el següent criteri.

D.1. Per Felicitació Col·lectiva: 0,25 punts.

D.2. Per Felicitació Individual: 0,5 punts.

D.3. Per medalla: 1 punt.

2. Entrevista personal

Entrevista individual de cada aspirant amb els membres de l’òrgan de valoració, on es preguntarà sobre la naturalesa de les funcions a desenvolupar en el lloc de treball a proveir i les competències necessàries per realitzar-les. També es podran fer preguntes sobre aspectes vinculats al currículum professional i formatiu de cada aspirant. Els factors a valorar en l’entrevista són els següents, referits a les característiques del lloc a proveir, i cadascun es puntuarà fins a un màxim de 4 punts:

 • Control emocional i presa de decisions
 • Flexibilitat i polivalència
 • Coneixements i experiència per al desenvolupament de les funcions d’agent de policia local

El temps de l’entrevista serà com a màxim de 30 minuts. Després de cada entrevista i en finalitzar totes elles, l’òrgan de valoració deliberarà sobre el seu contingut. Cada membre de l’òrgan de valoració efectuarà una puntuació individual de cadascun dels ítems i al fi nal es dictaminarà una puntuació conjunta en cadascun d’ells a partir de les mitjanes de les puntuacions individuals de cada membre de l’òrgan de valoració.

La puntuació màxima de l’entrevista serà de 12 punts, a raó de 4 punts per cadascun dels tres ítems assenyalats.

Per a la realització de l’entrevista els aspirants realitzaran prèviament una prova psicotècnica consistent en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat baremats, estandaritzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els resultats, contenint, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials.

7. Puntuació del procés

La puntuació de cada aspirant serà la suma de les puntuacions obtingudes a l’avaluació de mèrits i a l’entrevista personal, d’acord amb els barems assenyalats en el punt anterior.

La puntuació mínima per superar el procés selectiu s’estableix en 12 punts. Les persones aspirants que no arribin a aquest mínim restaran fora del procés, fi ns i tot en el cas que no s’arribi a la cobertura de les quatre (4) vacants ofertades.

En cas d’empat, l’òrgan de valoració dictaminarà de manera col·legiada a quin dels aspirants s’assigna la comissió de serveis.

8. Resultat final i assignació de comissió de serveis

Un cop finalitzat el procés, l’òrgan de valoració proposarà a la Regidoria d’Hisenda, Règim Intern i Personal l’adscripció provisional al lloc de treball d’agent de policia local mitjançant comissió de serveis de les quatre (4) persones que hagin obtingut les puntuacions més elevades. El resultat d’aquest procés es publicarà en el tauler d’edictes de la Corporació i a la seu electrònica.

Una vegada publicats els resultats, les persones aspirants seleccionades tindran un termini màxim de 5 dies hàbils per tal d’acreditar tots els requisits no justificats inicialment, que entre altres són:

 • Certificat mèdic oficial acreditatiu de posseir les condicions físiques i psíquiques necessàries per exercir les funcions pròpies dels agents de la Policia Local (si no s’ha aportat abans)
 • Certificat de nivell B de català o equivalent (si no s’ha aportat abans). Si no es compleix aquest requisit, abans de la materialització de la comissió de serveis caldrà que la persona aspirant superi una prova específica al respecte que l’òrgan de valoració encarregarà al Consorci per a la Normalització Lingüística.
 • Declaració on la persona manifesta que:
 • No ha estat condemnada per cap delicte o en cas d’haver-ho estat, té extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals
 • No tenir inhabilitació per a l’exercici de les funcions públiques ni haver estat separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública.
 • No estar suspesa d’ocupació
 • No estar complint una sanció disciplinària de trasllat o destitució
 • No ocupar un lloc de treball subjecte a un període especial de permanència mínima
 • Es troba en situació de servei actiu o qualsevol altra situació administrativa susceptible d’autoritzar una comissió de serveis
 • No es troba en situació de segona activitat

Aquells que en el termini indicat, llevat de casos de força major, no presentin la documentació, perdran el dret a ser nomenats en comissió de serveis.

Una vegada lliurada aquesta documentació, l’Ajuntament d’Amposta sol·licitarà a l’administració d’origen de cada persona aspirant, autorització per al seu nomenament en comissió de serveis, el qual s’efectuarà en el termini màxim de 30 dies des d’aquesta sol·licitud, essent preceptiva l’autorització prèvia de l’administració d’origen.

El termini inicial de la comissió de serveis serà d’un any, prorrogable com a màxim fi ns a un total de dos anys. En qualsevol cas, posarà fi a la comissió de serveis la cobertura del lloc de treball per part de la persona que obtingui la plaça després de superar el corresponent procés selectiu derivat de l’Oferta pública d’ocupació, ja sigui com a funcionari en pràctiques o com a funcionari de carrera. Les persones nomenades en comissió de serveis només podran continuar prestant els seus serveis a l’Ajuntament d’Amposta si són elles les que han superat el procés selectiu derivat de l’Oferta pública d’ocupació.

En cas que una persona aspirant seleccionada hi renunciï, una vegada coberta o abans d’iniciar la comissió de serveis, es proposarà la provisió al següent aspirant per ordre de puntuació, i així successivament.

Amb la resta de candidats que superin el procés de selecció i no entrin es realitzarà una borsa que tindrà una vigència de dos (2) anys la qual s’utilitzarà en cas que s’hagin de fer noves comissions.

9. Incompatibilitats

A les persones seleccionades com a resultat d’aquesta convocatòria que accedeixin a una ocupació temporal d’agent de la Policia local els serà d’aplicació la normativa vigent en matèria d’incompatibilitats referenciada en l’art. 321 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.

10. Recursos

Contra aquestes bases i convocatòria, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant l’alcalde o regidoria delegada de Recursos Humans d’Amposta en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el tauler d’anuncis municipal, o directament recurs contenciós administratiu davant el jutjat d’aquesta jurisdicció, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de l’esmentada publicació.

Contra la resolució defi nitiva d’aquesta convocatòria, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant l’alcalde o regidoria delegada de recursos humans d’Amposta, dins el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació o notifi cació, o directament recurs contenciós administratiu davant el jutjat d’aquesta jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació o notificació.

Contra els actes de tràmit de l’òrgan de valoració que decideixin directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el procés, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant l’alcalde o regidoria delegada de Recursos Humans d’Amposta, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al tauler d’anuncis de la Corporació.

Contra els actes de tràmit de l’òrgan de valoració no inclosos en el punt anterior, els/les aspirants, al llarg del procés, podran formular totes les al·legacions que estimin pertinents per a la seva consideració en el moment de fer-se pública la puntuació fi nal del procés selectiu.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament