• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès Carnestoltes 2016: Bases de Participació

Carnestoltes 2016: Bases de Participació

publicat el 22/01/2016

Bases de participació al carnestoltes del 2016:

 1. Per a participar a les rues de Carnaval, els que desitgin participar s’hauran d’inscriure del 18 al 29 de gener de l’any en curs. Les inscripcions es faran a la regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta. Per inscriure’s és imprescindible presentar la butlleta degudament omplerta. Cada grup haurà de tenir un representant major d’edat que serà el responsable de tot el que afecti a aquell grup.

 1. El representant de la comparsa haurà d’assistir a la reunió que tindrà lloc el dilluns 1 de febrer a les 21,30h. a l’Ajuntament d’Amposta, on es decidirà per sorteig el lloc que ocuparà cada comparsa en la rua. En el cas que alguna comparsa dugui cavalls, ocuparà sempre l’última posició en la rua.

 1. El representant o portaveu serà també responsable de l’ordre intern de tots els participants del seu grup, i titular de la inscripció. A mes, serà el coordinador entre l’organització i la comparsa durant la rua. Caldrà que en el full d’inscripció es donin les dades d’aquest responsable per tal que l’organització el pugui localitzar, tant abans com després que hagi tingut lloc la rua, en cas de possibles imprevistos i per posar-s’hi en contacte.

 1. Es considera comparsa un grup amb un mínim de 15 persones amb una disfressa igual o que faci referència a un mateix tema. Per a poder participar com a comparsa han de dur una plataforma o carrossa, la qual podrà estar dotada de llum, so, o altres elements tècnics. Queda exclòs el foc i la pirotècnia.

 1. Seguint l’esperit lúdic i festiu i de disbauxa del Carnestoltes, les comparses i carrosses poden ser satíriques, reivindicatives, humorístiques etc., però en cap cas haurien de ser vexatòries o humiliants . Tampoc es recomanable siguin comercials, publicitàries o politiques, en cas de ser-ho, el logotip o logotips corresponents hauran d’anar en on lloc discret a la carrossa.

 1. Les comparses que compleixen tots els requisits podran optar a l’ajut de 100€. Aquest ajut és per fer front a les despeses de materials (roba, fusta, maquillatge...) que puguin tenir, per tant caldrà justificar-ho amb factures per import mínim de 100,00 €. La justificació s’ha de presentar a data màxima de 31 de març de 2016. Transcorreguda dita data no s’acceptaran justificants considerant-se no complerts els requisits per optar a l’ajut .

 1. Les comparses hauran d’estar concentrades el dissabte dia 6 de febrer de 2016 a les 18h. al Passeig del Canal, davant l’hotel Montsià, per tal de col·locar-se en ordre de sortida. A les 18,30h. s’iniciarà la rua que transcorrerà per l’Avinguda de la Ràpita, la rotonda de l’olivera, el carrer Sebastià Juan Arbó i acabarà al pavelló firal.

 1. Les comparses sols podran fer 3 actuacions, d’una durada de 5 minuts cadascuna (una major durada suposarà penalització), que el jurat qualificador valorarà. Els punts fixats són els següents:

1 - entre la Tratoria i la Jijonenca

2 - entre la botiga de Noé i el Palaciet

3 – al pavelló firal

 1. El jurat en les seves votacions valorarà, puntuant de l’1 al 10, per igual coreografia i/o animació, carrossa, vestuari i originalitat.

 1. El veredicte del jurat es donarà a conèixer a al pavelló firal, a la mitja part del ball. El seu veredicte serà inapel·lable.

 1. Es donaran 5 premis: un primer premi de 500€; un segon premi de 300€, un tercer premi de 200€, un quart premi de 100€ i un cinquè premi de 100€.

 1. Tots els grups hauran de seguir les normes i instruccions que els puguin anar donant la Comissió Organitzadora de la rua. La Comissió marcarà el ritme de la rua, i els espais que han de quedar entre els diferents grups. L’incompliment d’aquesta norma dóna dret a la Comissió a expulsar la carrossa.

 1. Els ingressos es realitzaran via transferència bancària. Es imprescindible facilitar a l’Ajuntament, en la butlleta d’inscripció, el número de compte IBAN.


Exigències de Seguretat en les Carrosses

 1. Es consideren carrosses les plataformes amb tracció independent del remolc, les carrosses no podran excedir les mesures de 2’5m. d’ample i 3’5 m. d’alçada.

 1. En el cas que la comparsa incorpori vehicles arranjats i guarnits com a carrosses aquestos estaran obligats al compliment de la normativa vigent en matèria de circulació (ITV, assegurança de R.C., etc.).

 1. En cas de que es tracti de plataformes amb motor incorporat portaran dues falques per aguantar en cas d’avaria, pinces de bateria i també un extintor.

 1. Tot vehicle que participi a la rua, haurà de tenir la ITV i la corresponent assegurança de R. C. en ordre, en la circumstància de no tenir-ne, renuncien a fer cap reclamació o demanda a l’organització, quedant exempta aquesta de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o danys materials i/o personals, tant dintre com fora de la rua.

 1. Els conductors dels vehicles que participin a la rua, no podran consumir alcohol, en cap cas, ni abans ni durant el recorregut (Es podran fer controls d’alcoholèmia al conductor durant el recorregut), i hauran de tenir el corresponent permís de conduir segons el tipus de vehicle que portin.

 1. En cas d’utilització de grups electrògens, aquests hauran de complir els requisits obligats per la normativa vigent de seguretat en aquesta matèria. Aquestos han d’estar ben fixats a la carrossa per evitar que es desplacin i puguin produir alguna connexió perillosa. És important que, abans de sortir a realitzar el recorregut, comproveu la quantitat disponible de combustible pel generador i pel vehicle de la carrossa.

 1. Està totalment prohibit carregar combustible amb els generadors en marxa. El combustible s’ha de portar en dipòsits homologats i cal deixar-lo en zones ventilades, lluny de focus de calor.

 2. Es obligatori per als grups i comparses que portin genradors, dur un extintor addicional que hagi passat la revisió corresponent, per tal de prevenir riscos potencials i ha d’estar situat en un lloc de fàcil accés en cas d’accident. En quant a l’instal·lació elèctrica, s’ha de tenir cura que les connexions estiguin correctament protegides, ha de ser adequada i segura, eviteu sobrecarregar-les.

 1. S’ha de vigilar l’excés de persones a dalt les carrosses, i sobretot extremar les precaucions en el cas que hi vagin nens i nenes, per evitar que s’aboquin des del vehicle a l’exterior. Per tant deuran de disposar dels elements de seguretat necessaris

 1. No s’han de portar elements adherits que sobresurtin excessivament de l’amplada de la carrossa, i que puguin originar perill al públic.

 1. Està autoritzada la utilització de qualsevol aparell mecànic o tècnic per a potenciar l’ambientació (grups electrògens, equips de so i de llum, fum, etc.). Donat que en les carrosses no s’utilitzen materials ignífugs, queda totalment prohibit d’emprar qualsevol tipus d’artifici pirotècnic o efectes especials que suposin la utilització de foc.

 1. Cada carrossa i comparsa amb vehicle, haurà de tenir al menys una persona que deurà de saber com funciona el generador, com s’apaga, i també que sàpiga de l’ús dels extintors.

 1. Qualsevol carrossa que ocasioni algun desperfecte a la via pública, o al mobiliari urbà, fora del recorregut oficial de la rua, es farà càrrec del seu arranjament, sempre que els motius siguin atribuïbles a possibles negligències per part de la comparsa.

Consells i recomanacions per als PARTICIPANTS DE LA RUA

Abans i durant la celebració de l’esdeveniment

 • Reviseu els vehicles, així com el motor i el material elèctric i comproveu que funcionin correctament.

 • No manipuleu, cap tipus d’element elèctric, per al qual no estigueu autoritzat.

 • Disposeu d’extintors ubicats, en llocs de fàcil accés, per a poder apagar qualsevol conat d’incendi.

 • Tingueu clares les possibles vies de sortida del vehicle i del recorregut.

 • Eviteu sobrecarregar les instal·lacions elèctriques.

 • Deixeu espai suficient entre comparsa i comparsa per evitar accidents i interaccions en cas d’incendi.

 • Seguiu les indicacions del vostre responsable de grup i dirigiu-vos a ell, en cas de dubte.

 • Porteu aigua en ampolles de plàstic.

 • Si conduïu algun dels vehicles de la rua, no ingeriu begudes alcohòliques.

 • No deixeu materials accessibles al públic que puguin suposar un perill per a la seva integritat física (per exemple pirotècnia, elements amb flama, etc.).

 • Si les disfresses són de materials combustibles o fàcilment inflamables recordeu de no utilitzar cap element amb flama o guspires en les proximitats.

 • Si els materials de decoració no són ignífugs, a les carrosses no hi pot haver elements de flama (per exemple, pirotècnia), ni que generin guspires o molta escalfor.

 • El disseny de les carrosses ha de preveure la col·locació d’una protecció que eviti l’apropament a les rodes.

 • No llenceu pirotècnia ni elements amb flama o guspires cap el públic, ja que també podrien dur disfresses combustibles o inflamables.

 • Tots els vehicles han de disposar de la corresponent ITV i de l’assegurança.

 • Compliu amb totes les mesures de seguretat, amb l’objectiu de minimitzar la possibilitat d’accidents.

L’Organització es reserva el dret de modificar o suspendre, en tot o en part, algun dels actes per inclemències meteorològiques, o altres causes de força major alienes a l’organització.

La participació als actes de carnaval de d’Amposta implica la cessió a l’Ajuntament dels drets d’imatge de totes les persones i elements que formen part de cada carrossa, grup o comparsa a fi que puguin ser reproduïdes en qualsevol mitjà o suport.

La participació als actes de carnaval d’Amposta implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases.


Amposta, novembre de 2015
Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament