Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Borsa de treball Personal de neteja dependències municipals

Oferta de treball: Borsa de treball Personal de neteja dependències municipals

publicat el 12/04/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

12/04/2022

Nom de l’oferta de treball:

Borsa de treball Personal de neteja dependències municipals

Categoria:

AgP-11

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Serveis Municipals

Llocs de treball oferts:

Borsa de treball

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 13/04/2022 al 22/04/2022.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en un termini màxim de 5 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la finalització del termini per a presentar les sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 5 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Execució

 • Escombrar o netejar amb màquina aspiradora i enllustrar terres.
 • Netejar i enllustrar mobles, portes, i altres objectes de l’edifici.
 • Realitzar treballs de manteniment de la neteja i higiene del local o oficina encomanats.
 • Fer servir les eines, els equips i la maquinària necessaris per al desenvolupament dels treballs encomanats.
 • Realitzar totes les tasques necessàries per netejar i mantenir en adequades condicions d’ús els espais de les instal·lacions.
 • Tenir cura de l’estat de conservació de les eines, els equips i la maquinària necessaris per al desenvolupament dels treballs encomanats.
 • Comunicar les incidències o propostes dels usuaris al/a la cap immediat/a superior.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Revisió

 • Revisar les pròpies tasques.

Millora

 • Proposar millores en les pròpies tasques.

Substitució

 • Substituir els superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d’adscripció en situacions puntuals.

General

 • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

  Requisits imprescindibles:

  Complir els requisits generals detallats en les bases generals dels processos de selecció.

  Documentació a presentar:

  Tipus de contracte:

  En funció de les necessitats del servei

  Durada del contracte:

  En funció de les necessitats del servei

  Jornada:

  En funció de les necessitats del servei

  Horari:

  En funció de les necessitats del servei

  Retribució mensual bruta aproximada:

  1.363,06 € (per una jornada complerta)

  Lloc de treball:

  Dependències municipals

  Data prevista d’incorporació:

  En funció de les necessitats del servei

  Descripció del procés de selecció:

  Entrevista i valoració de mèrits

  Instruccions per a presentar la sol·licitud:

  • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
  • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • En el cas d’inscripció presencial, caldrà aportar la documentació requerida en fotocòpies dels originals o degudament compulsada.
  • Les persones que ja hagin tingut contracte amb l’Ajuntament d’Amposta o qualsevol de les seves empreses públiques, durant un termini superior a divuit mesos dins un període de vint-i-quatre mesos, amb solució de continuïtat o sense, per al mateix lloc de treball o un de diferent amb la mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant dos o més contractes temporals, seran admesos en el procés de selecció que es convoca i si el superen passaran a formar part de la borsa, però no podran ser contractats fins que la normativa vigent ho permeti, i amb les excepcions que hi contempla d’acord amb l’article 15.5 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors i amb la disposició addicional 34 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.
  • Els mèrits que es vulguin al·legar s’hauran de justificar de forma documental d’acord amb els següents criteris:
   Els candidats/es per a acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat; en cas d’haver treballat al sector privat, el contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada.
   L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits.
   El Tribunal podrà sol·licitar tots els aclariments que estimi oportuns
  • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
  • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

  MÉS INFORMACIÓ SOBRE L’OFERTA

  El procés de selecció inclourà les següents fases:

  Fase I. Test i entrevista. 50 punts (per superar aquesta prova caldrà obtenir un mínim de 25 punts).

  Aquesta prova consistirà en realitzar un test relacionat amb les tasques pròpies del lloc de treball, valorat en una puntuació màxima de 40 punts, i una entrevista, valorada en una puntuació màxima de 10 punts, que consistirà en mantenir un diàleg amb el tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar, i a l’experiència professional de la persona aspirant, amb l’objectiu de valorar els següents factors: formació, competència pràctica, responsabilitat i desenvolupament.

  En el benentès que es seguirà la mateixa pauta d’entrevista per a totes les persones entrevistades.

  Aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori.

  La puntuació màxima serà de 50 punts, i per superar-la cal obtenir un mínim de 25 punts entre la suma obtinguda entre el test i l’entrevista.

  Fase II. Valoració de mèrits. 25 punts.

  IMPORTANT: La valoració de mèrits es durà a terme d’acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa que hauran aportat dins el termini de presentació de sol·licituds. La puntuació màxima de la valoració total de mèrits serà de 25 punts, d’acord amb els següents criteris:

  Experiència professional (fins a un màxim de 20 punts)

  • En llocs de treball vinculats al lloc de treball que ens ocupa: 0,005 punts per dia treballat, fins a un màxim de 20 punts.

  Formació (fins a un màxim de 5 punts)

  • Cursos de formació o perfeccionament que puguin vincular-se a l’àmbit del lloc de treball, fins a un màxim de 5 punts, segons l’escala següent:
  Cursos Punts
  Per cursos de 8 a 25 hores 0’30 punts per curs
  Per cursos de 26 a 50 hores 0,50 punts per curs
  Per cursos de 51 a 100 hores 0,70 punts per curs
  Per cursos de durada superior a 100 hores 0,90 punts per curs

  Quant els certificats d’assistència acreditin alhora l’aprofitament en el curs realitzat sempre i quant el curs tingui una durada superior a 10 hores-, s’incrementarà 0’10 punts la puntuació obtinguda per cada curs.

  Els candidats/es per a acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar a aquesta documentació als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i, en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada.

  Pel que fa a la formació caldrà aportar la titulació o documentació necessària que acrediti la seva realització.

  No es valorarà cap mèrit que no estigui degudament acreditat i el Tribunal podrà requerir tots els aclariments que estimi oportuns.

  La creació de la borsa té una durada de dos anys. Tots els aspirants que superin les proves del procés, constaran per ordre de puntuació a la borsa de Personal de Neteja de Dependències Municipals, de l’Àrea de Serveis Municipals, o llocs de treball similars per a l’Ajuntament d’Amposta.

  Actualitzat el 29/4/2022

  Llistat provisional admesos/es i exclosos/es:

  Admesos/es

  DNI

  5979T

  4637S

  1641A

  4516Z

  1317B

  6913F

  4248H

  8003S

  0050Z

  8565M

  7868J

  1492W

  7726J

  2968Q

  5869E

  1098T

  7780R

  8329M

  4741V

  8251L

  2131N

  9791D

  7270L

  Exclosos/es:

  DNI

  MOTIU D’EXCLUSIÓ

  5472J

  No aporta la VIDA LABORAL

  9362L

  No aporta la VIDA LABORAL

  9451B

  No aporta la VIDA LABORAL

  0154B

  No aporta la VIDA LABORAL

  Període d’al·legacions: del 02/05/2022 al 06/05/2022 (ambdós inclosos)

  Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

  Convocatòria de les proves:

  Dia:

  12/05/2022

  En la propera publicació s’informarà del lloc i l’hora on es desenvoluparan les proves, segons el llistat definitiu dels/les aspirants admesos/es i exclosos/es.

  Tribunal qualificador: 

  President/a: 

  • Titular:   Cecilia Cartes Fumadó
  • Suplent:  Ruth Vallés Princep

  Vocal 1:  

  • Titular:   Juan Ramon Escudero Cervera
  • Suplent:  Marcos Pellicer Díaz

  Vocal 2: 

  • Titular:   Isabel Panisello Pech
  • Suplent:   Sabina Sanon Monllau

  El Tribunal pot comptar amb l’assessorament extern d’un/a tècnic/a expert amb les tasques a desenvolupar.

  Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Actualitzat el 9/5/2022

  Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es:

  Admesos/es

  DNI

  5979T

  4637S

  1641A

  4516Z

  1317B

  6913F

  4248H

  8003S

  0050Z

  8565M

  7868J

  1492W

  7726J

  2968Q

  5869E

  1098T

  7780R

  8329M

  4741V

  8251L

  2131N

  9791D

  7270L

  9362L

  9451B

  0154B

  Exclosos/es:

  DNI

  MOTIU D’EXCLUSIÓ

  5472J

  No aporta la VIDA LABORAL

  Convocatòria de les proves:   test i entrevista

  Dia:

  12/05/2022

  Lloc:

  Edifici "Lo Sindicat" Aula 1

  Av. de la Ràpita nº 43 , planta 1

  43870 - Amposta

  Prova test:

  Hora:

  08,30h

  Prova entrevista:

  DNI

  Hora

  5979T

  09,30

  4637S

  09,40

  1641A

  09,50

  4516Z

  10,00

  1317B

  10,10

  6913F

  10,20

  4248H

  10,30

  8003S

  10,40

  0050Z

  10,50

  8565M

  11,00

  7868J

  11,00

  1492W

  11,20

  7726J

  11,30

  2968Q

  11,40

  5869E

  11,50

  1098T

  12,00

  7780R

  12,10

  8329M

  12,20

  4741V

  12,30

  8251L

  12,40

  2131N

  12,50

  9791D

  13,00

  7270L

  13,10

  9362L

  13,20

  9451B

  13,30

  0154B

  13,40

  Tribunal qualificador:

  President/a: 

  • Titular:   Cecilia Cartes Fumadó
  • Suplent:  Ruth Vallés Princep

  Vocal 1:  

  • Titular:   Juan Ramon Escudero Cervera
  • Suplent:  Marcos Pellicer Díaz

  Vocal 2: 

  • Titular:   Isabel Panisello Pech
  • Suplent:   Sabina Sanon Monllau 

  El Tribunal pot comptar amb l’assessorament extern d’un/a tècnic/a expert amb les tasques a desenvolupar.

  Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Actualitzat el 13/5/2022

  Resultat proves

  Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, els resultats de les proves test i entrevista realitzades ahir dia 12-05-2022, ha estat:

  DNI

  Assistència

  Resultat test

  Resultat entrevista

  Mèrits

  Resultat total

  5978T

  Presentat/da

  8

  3,5

  -

  No apte/a

  4637S

  Presentat/da

  25,5

  3,5

  -

  29

  1641A

  Presentat/da

  15,5

  3,5

  -

  No apte/a

  4516Z

  Presentat/da

  27

  8,5

  -

  35,5

  1317B

  Presentat/da

  25

  9,25

  -

  34,25

  6913F

  No presentat/da

  -

  -

  -

  -

  4248H

  No presentat/da

  -

  -

  -

  -

  8003S

  No presentat/da

  -

  -

  -

  -

  0050Z

  Presentat/da

  32

  9

  -

  41

  8565M

  No presentat/da

  -

  -

  -

  -

  7868J

  Presentat/da

  18,5

  7

  -

  25,5

  1492W

  Presentat/da

  20

  5

  -

  25

  7726J

  No presentat/da

  -

  -

  -

  -

  2968Q

  Presentat/da

  28

  4

  -

  32

  5869E

  No presentat/da

  -

  -

  -

  -

  1098T

  Presentat/da

  13,5

  6,5

  -

  No apte/a

  7780R

  Presentat/da

  29

  9,5

  -

  38,5

  8329M

  Presentat/da

  23,5

  7

  1,02

  31,52

  4741V

  No presentat/da

  -

  -

  -

  -

  8251L

  No presentat/da

  -

  -

  -

  -

  2131N

  No presentat/da

  -

  -

  -

  -

  9791D

  No presentat/da

  -

  -

  -

  -

  7270L

  No presentat/da

  -

  -

  -

  -

  9362L

  Presentat/da

  17

  3

  -

  No apte/a

  9451B

  Presentat/da

  18

  9,5

  -

  27,5

  0154B

  Presentat/da

  15,5

  5,5

  -

  No apte/a

  Segons els resultats anteriors, la borsa d’aquest procés de selecció queda constituïda per estricte ordre de puntuació, quedant de la següent forma:

  Ordre

  DNI

  Puntuació

  1

  0050Z

  41

  2

  7780R

  38,5

  3

  4516Z

  35,5

  4

  1317B

  34,25

  5

  2968Q

  32

  6

  8329M

  31,52

  7

  4637S

  29

  8

  9451B

  27,5

  9

  7868J

  25,5

  10

  1492W

  25

  Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
  Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


  Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies