• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Borsa de treball de professionals del lleure de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Amposta

Oferta de treball: Borsa de treball de professionals del lleure de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Amposta

publicat el 05/02/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat

Bases de la convocatòria per a formar part de la borsa de treball de professionals del lleure per als projectes de lleure durant l’any 2019 de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Amposta

PRIMER.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte de la present convocatòria és l’obertura d’una borsa per a formar part de l’equip de professionals del món del lleure, per als projectes de lleure que organitza l’àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Amposta.

El contracte que es formalitzarà amb els i les seleccionades serà d’obra o servei determinat, segons la legislació vigent que reguli aquesta figura contractual, amb possibilitat de pròrrogues segons estigui previst.

SEGON.- FUNCIONAMENT DE LA BORSA

Les tres borses que es constitueixin en aquest procés de selecció (monitors/es, directors/es i monitors/s d’anglès) estaran formades per tots aquells/es professionals que es presentin i superin cadascun dels processos de selecció.

Els candidats seran contractats per ordre de puntuació.

Aquesta borsa, marcarà l’ordre de contractació per als diferents projectes de lleure de l’àrea de joventut, sempre tenint en compte que l’aspirant compleixi els requisits de titulació per cada perfil professional.

La borsa de monitors de lleure i directors estarà formada per tots aquells aspirants que superin totes les fases del procés de selecció. Els aspirants s’aniran cridant en funció de l’ordre de la puntuació.

Si un candidat/ta rebutja la incorporació a la borsa de lleure, haurà de justificar-ho degudament i es contractarà a la persona següent de la borsa.

Si es justifica degudament la no incorporació es quedarà a la mateixa posició, sinó ho justifica, passarà a l’últim lloc.

TERCERA.- PERFILS PROFESSIONALS

Monitor/a de lleure: la titulació requerida serà disposar del títol de Monitor/a d’activitats de lleure i tenir vigent el Carnet de Monitor/a de lleure.

Segons el Decret 267/2016 , que estableix com a formació equivalent al Títol de Monitor/a d’activitats del Lleure la titulació de Tècnic Superior d’Animació Sociocultural i el Certificat de professionalitat de Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil, expedit pel Servei d’Ocupació de Catalunya. S’admetran sol·licituds amb aquestes titulacions superiors.

En el cas de les persones titulades en Tècnic Superior d’Animació sociocultural, s’haurà de tenir en compte que la contractació d’aquests anirà lligada al compliment de les ràtios marcades per la legislació vigent del lleure.

Director/a de lleure: la titulació requerida serà disposar del títol de Director/a d’activitats del lleure i tenir vigent el carnet de Director/a de lleure.

Serà condició indispensable tenir un mínim de quatre anys en el món del lleure, ja sigui com a Monitor/a o com a Director/a.

Segons el Decret 267/2016 , que estableix com a formació equivalent al Títol de Director/a d’activitats del Lleure la titulació de Tècnic Superior d’Animació Sociocultural i Turística i el Certificat de professionalitat de Direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil. S’admetran sol·licituds amb aquestes titulacions superiors.

En el cas del o la Directora de lleure de les estades d’anglès, es tindrà en compte que tingui la titulació B1 d’anglès o magisteri en especialitat de llengua anglesa.

Si l’aspirant a Director/a no es apte podrà formar part de la borsa de monitors/es si així ho considera oportú el tribunal de la prova.

Monitor/a de lleure amb titulació d’anglès: la titulació requerida serà igual a les anteriors, tant de director/a com de monitor/a, però a més s’haurà de disposar d’una titulació mínima de nivell B1 en l’idioma d’anglès, o magisteri en especialitat de llengua anglesa.

A part, aquests/es aspirants també hauran de passar una prova d’entrevista personal on es valorarà la seva fluïdesa alhora de comunicar-se amb l’anglès. Aquesta prova consistirà en una entrevista on, apart de tenir una conversa amb el/la avaluador/a, hauran d’explicar una activitat i resoldre un conflicte. El resultat serà APTE o NO APTE. En el cas que sigui NO APTE ja quedarà exclòs/a de poder optar a ser monitor/a de lleure d’anglès, encara que igualment podrà formar part de la borsa de monitors/es de lleure.

QUART.- CONDICIONS QUE HAURAN DE REUNIR LES PERSONES ASPIRANTS

Per a prendre part en aquesta convocatòria són requisits necessaris:

- Ser ciutadà de la Unió Europea o dels estats els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea.

- Disposar com a mínim del Nivell B1 de català o equivalent. En cas de no tenir aquesta titulació, podran fer un examen per avaluar els seus coneixements del català.

- No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat del servei de cap administració pública, per resolució disciplinària ferma.

-Estar en possessió de la titulació original exigida en cada procés selectiu o certificat resguard d’haver pagat les taxes per l’expedició del títol corresponent a la plaça que s’opta.

NOTA: El Certificat d’Antecedents sexuals es presentaran en el moment de fer els contractes per tal de tenir-los el més actualitzats possible.

CINQUÈ.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar, al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, plaça del Ajuntament 3-4, una sol·licitud en un model oficial i normalitzat, que es facilitarà gratuïtament ales dependències municipals fins el divendres 1 de març a les 13:00 hores i adreçada al Il·lustríssim Sr. Alcalde de l’Ajuntament d’Amposta.

Els/les aspirants han de manifestar en aquest document que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides en la base segona i la tercera.

Les sol·licituds han d’anar acompanyades d’un currículum vitae del o la aspirant, de fotocòpies del DNI, de les titulacions acadèmiques exigides a la base segona i tercera i de la documentació acreditativa dels mèrits exposats en el currículum vitae (l’únic que justifica l’experiència laboral és l’informe de vida laboral). Tots els documents s’han de presentar mitjançant originals i les respectives fotocòpies degudament compulsades per poder comparar la seva veracitat.

NOTA: Aquelles persones que hagin format part de la Borsa de professionals del Lleure de l’any 2018 només hauran de portar les titulacions i/o experiències laborals que vulguen afegir per a incrementar la nota de mèrits. Si no es diu el contrari, se’ls guardarà la nota de mèrits de la borsa 2018, una vegada es revisi segons la puntuació que marca aquestes bases de la Borsa de professionals del Lleure del 2019.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu així com la publicitat d’aquestes dades, d’acord amb la normativa vigent. També donen el seu consentiment a que l’Ajuntament d’Amposta pugui comprovar la veracitat de les dades i mèrits que s’al·leguin. El fet de falsejar o mentir en dades i requisits necessaris per a participar en aquest procés selectiu, l’Ajuntament podrà acomiadar i en el seu cas iniciar l’expedient disciplinari que correspongui contra aquest.

SISÈ.- TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal qualificador es constituirà de la següent manera:

-Presidenta: Assumpta Eixarch Conesa.

-Vocals: Anna Palacios Conde i Laura Chipre Vicente.

-Secretària: Un dels vocals actuarà de secretari/ària del Tribunal.

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat dels i les seves membres i les decisions s’adoptaran per majoria. Sempre serà necessària la presència de la presidenta i del o la secretària.

En cas que el tribunal ho estimi convenient, podrà disposar de la incorporació d’assessors/es especialistes per a totes o alguna de les proves. Els esmentats assessors/es es limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base exclusivament a les quals col·laboraran amb el Tribunal.

SETÈ.- MÈRITS

Seran valorats els mèrits curriculars de la següent forma fins a un màxim de 25 punts.

- Formació (Es valorarà un màxim de 12,5 punts):

- 0.50 punts per carnet de Director (abans era 0,25)

- 0,25 punts per titulació de Grau Superior relacionats en l’àmbit social o educatiu.

- 0,50 punts per titulació Universitària relacionats en l’àmbit social o educatiu.

- 0,25 punts en el cas de tenir la titulació de B1 d’anglès (només computa com a mèrit, en cas d’optar a la borsa de monitors/es de lleure general, no d’anglès), sumant 0,25 més per cada titulació superior.

- Experiència laboral en el món del lleure (Es valorarà un màxim de 12,5 punts):

-0,003 punts per dia treballat en llocs de treball vinculats a l’educació en el lleure en un màxim de 12,5punts. En el cas dels Directors/es o Coordinadors/es, aquests anys seran de manera addicional als mínims demanats en la Clàusula Tercera, podent comptar-se com a màxim, 8 anys en total.

-0,002 punts per dia treballat de forma voluntària en el camp del lleure, en un màxim de 12,5punts. Per a obtenir aquesta puntuació s’haurà de justificar amb un document signat per la entitat o associació on s’han realitzat, especificant les hores fetes.

La puntuació d’aquest apartat representarà un màxim de 25 punts sobre la nota final.

VUITÈ .- PROCÉS SELECTIU

Les proves es faran els dies 15 i 16 de març al Casal d’Amposta, carretera simpàtica, nº 6. Els/les aspirants hauran de marcar a la sol·licitud per formar part de la Borsa de professionals del Lleure, quin dia i quina franja horària és la que poden fer les proves oportunes.

Prova de Català

En el cas de no aportar el certificat B1 de català o superior, els aspirants s’hauran de presentar a una prova per acreditar el seu nivell de català el 15 de març al matí. Aquest examen serà realitzat pel Consorci per la Normalització Lingüística de Catalunya.

Prova de coneixements pràctics del lleure.

Aquesta prova grupal l’hauran de passar tan els/les monitors/es com els/les directors/es , i consistirà en resoldre casos que poden passar en el món del lleure, en l’horari que hagin marcat a la sol·licitud abans esmentada. La seva durada serà d’uns 20 minuts aproximadament.

Es puntuarà el resultat del número 1 al 4, sent 1 el de menys nota.

Amb aquesta prova es podrà obtenir un màxim de 75 punts.

Test psicotècnic

Aquesta prova només la realitzaran aquells/es aspirants a Directors/es, i es realitzarà una vegada acabada la prova pràctica.

El resultat serà APTE o NO APTE. Serà condició indispensable assolir un resultat positiu en aquesta fase. Aquells/es que treguin un NO APTE podran formar part de la borsa de professionals del lleure en la categoria de monitors/es, si així ho creu convenient el jurat.

Entrevista personal (si s’escau).

El tribunal qualificador podrà realitzar una entrevista personal als o les aspirants a Director/a en cas d’empat depuntuació. Aquesta entrevista consistirà en respondre qüestions vinculades a les funcions pròpies de la plaça a cobrir i el perfil professional de l’aspirant, l’experiència professional en l’àmbit de l’educació infantil, la capacitat de treball en equip, capacitat d’adaptació i reacció. Es valoraran els mèrits i l’experiència. La puntuació màxima d’aquesta fase serà de 0,5 punts.

NOVÈ.- LLISTA D’APROVATS/DES

La puntuació definitiva s’obtindrà sumant la nota de la prova pràctica més els mèrits presentats.

La puntuació únicament tindrà efectes pel procés selectiu concret.

DESÈ.- COMUNICACIONS

Totes les comunicacions s’efectuaran únicament mitjançant la publicació corresponent al tauler d’anuncis de la Corporació, a la pàgina web oficial i a les xarxes oficials de l’Ajuntament d’Amposta.

El dia 8 de març de 2019, a les 9.00 hores, serà publicada la llista provisional de els/les admesos/es i exclosos per a fer la prova pràctica a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta. El període d’al·legacions serà de l’11 al 15 de març. Si passat aquest període no s’han presentat al·legació la llista serà elevada a definitiva.

El dia 22 de març, a les 9.00 hores, serà publicada la llista amb els resultats definitius on s’indicarà l’ordre d’aspirants per a la Borsa de treball de professionals del Lleure per als projectes de lleure durant l’any 2019 de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Amposta.

ONZÈ.- REMUNERACIONS

Els/les professionals del lleure que es contractin en els diferents projectes del lleure que durà a cap la regidoria de Joventut durant l’any 2019 tindran una remuneració en funció de la seva categoria professional.

En el cas dels/les Monitors/es la categoria professional serà de AgP.4, que suposa un sou brut anual de 18.088,56 euros.

Els/les Coordinadors/es tindran una categoria professional AgP. 2, que suposa un sou brut anual de 21.293,85 euros.

Els/les Directors/es de Lleure tindran la categoria professional AgP. 1, que suposa un sou brut anual de 22.454,32 euros.

NOTA: En tots els supòsits, el sou brut anual es refereix a jornada completa.

DOTZÈ.- IMPUGNACIONS

Aquestes bases, la convocatòria i tots els actes administratius que se’n derivin i de l’actuació de l’òrgan de selecció, podran ser impugnats per els/les interessats/des i en la manera que estableix la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú.

Actualitzat el 08/03/2019

Llista provisional d’admesos i exclosos

CANDIDATS A LA BORSA DE MONITOR/A DE LLEURE ADMESOS

DNI

Horaris prova pràctica

6804C

Div 15/3/2019 a les 18h

2149A

Div 15/3/2019 a les 16h

8417T

Diss 16/3/2019 a les 10h

8767Z

Diss 16/3/2019 a les 11h

7128E

Div 15/3/2019 a les 11h

6027L

Diss 16/3/2019 a les 9h

8571X

Div 15/3/2019 a les 10h

8205H

Diss 16/3/2019 a les 11h

0705M

Div 15/3/2019 a les 10h

7256K

Diss 16/3/2019 a les 9h

8928E

Diss 16/3/2019 a les 9h

7376B

Diss 16/3/2019 a les 12h

7977C

Diss 16/3/2019 a les 12h

8124S

Div 15/3/2019 a les 16h

2142Q

Diss 16/3/2019 a les 10h

1409L

Div 15/3/2019 a les 16h

2654E

Div 15/3/2019 a les 11h

7028Z

Div 15/3/2019 a les 18h

1237P

Div 15/3/2019 a les 18h

9519X

Div 15/3/2019 a les 16h

0250Z

Div 15/3/2019 a les 11h

9921D

Diss 16/3/2019 a les 11h

7574V

Div 15/3/2019 a les 17h

2965P

Div 15/3/2019 a les 18h

5136L

Div 15/3/2019 a les 11h

8934B

Div 15/3/2019 a les 10h

0264R

Diss 16/3/2019 a les 12h

0652K

Div 15/3/2019 a les 17h

0224F

Diss 16/3/2019 a les 9h

1134C

Diss 16/3/2019 a les 11h

1832M

Diss 16/3/2019 a les 11h

3062Q

Diss 16/3/2019 a les 10h

5103S

Div 15/3/2019 a les 17h

1120Y

Div 15/3/2019 a les 18h

7914A

Diss 16/3/2019 a les 11h

7967G

Div 15/3/2019 a les 11h

2657W

Diss 16/3/2019 a les 9h

6116E

Div 15/3/2019 a les 10h

6154Z

Div 15/3/2019 a les 16h

8476F

Diss 16/3/2019 a les 10h

2235Z

Diss 16/3/2019 a les 9h

6389L

Diss 16/3/2019 a les 12h

6389L

Div 15/3/2019 a les 18h

7427Q

Div 15/3/2019 a les 17h

0174A

Div 15/3/2019 a les 16h

6381E

Div 15/3/2019 a les 17h

0897X

Diss 16/3/2019 a les 11h

6695A

Diss 16/3/2019 a les 10h

6391J

Div 15/3/2019 a les 11h

5657T

Diss 16/3/2019 a les 10h

6981F

Div 15/3/2019 a les 18h

9158E

Div 15/3/2019 a les 10h

9060P

Div 15/3/2019 a les 10h

9635P

Div 15/3/2019 a les 10h

7642Q

Div 15/3/2019 a les 18h

8197G

Div 15/3/2019 a les 11h

3108N

Diss 16/3/2019 a les 9h

7742D

Div 15/3/2019 a les 18h

Es recomana als candidats admesos revisar si han de realitzar la prova de català, ja que és eliminatòria i en cas de no presentar-se o no ser qualificats com a aptes, es consideraran exclosos del procés.

La prova es realitzarà al Casal d’Amposta. Les persones aspirants s’han de presentar 10 minuts abans de l’inici de la prova pràctica i hauran d’aportar un identificador a la samarreta amb el seu nom i cognoms.

CANDIDATS EXCLOSOS

DNI

MOTIU

7172Z

Manca l’acreditació de no estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni haver estat separat del servei de cap administració pública, per resolució disciplinària ferma.

8296V

Manca l’acreditació de no estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni haver estat separat del servei de cap administració pública, per resolució disciplinària ferma.

Manca del títol de monitor/a de lleure o equivalent.

7068V

Manca l’acreditació de no estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni haver estat separat del servei de cap administració pública, per resolució disciplinària ferma.

1172N

Manca l’acreditació de no estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni haver estat separat del servei de cap administració pública, per resolució disciplinària ferma.

En cas d’aportar la documentació per la qual queden exclosos del procés en el termini establert, també caldrà presentar el certificat B1 de català o superior, o presentar-se a la prova.

CANDIDATS A LA BORSA DE MONITORS/ES DE LLEURE QUE HAURAN DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ (NIVELL B1)

DNI

6804C

2149A

8417T

8767Z

Concedir fins al 13 de març a les 13h, per tal de que es puguin esmenar els defectes que hagin motivat l’exclusió dels candidats o per si es vol aportar nova documentació. Si passat aquest temps no s’han presentat al·legacions, aquesta llista es considerarà definitiva sense necessitat d’haver de publicar-la de nou.

Es convoca als candidats que han de realitzar les proves de català (nivell B1), el dia 15 de març a les 9,30h al Casal d’Amposta.

Els candidats admesos que han de passar la prova de català i que no la superin o no es presentin, es consideraran exclosos. Es publicarà la llista dels admesos definitius el dia 14 de març.

Es convoca als candidats admesos (i que hagin superat la prova de català si s’escau), per a la prova pràctica indicada a les bases els dies i hores assignats a la taula anterior.

CANDIDATS A LA BORSA DE MONITOR/A DE LLEURE AMB TITULACIÓ D’ANGLÈS ADMESOS

DNI

Horaris prova d’anglès

6027L

Dissabte, 16 de març a les 11,45h

2142Q

Dissabte, 16 de març a les 11,15h

2654E

Dissabte, 16 de març a les 10,15h

7028Z

Dissabte, 16 de març a les 10,30h

9519X

Dissabte, 16 de març a les 10,45h

0224F

Dissabte, 16 de març a les 11,30h

1120Y

Dissabte, 16 de març a les 11h

9060P

Dissabte, 16 de març a les 12h

Les proves es duran a terme al Casal d’Amposta.

CANDIDATS A LA BORSA DE DIRECTOR/A DE LLEURE ADMESOS

DNI

Horaris prova pràctica

Horaris prova psicotècnica

2664K

Diss 16/3/2019 a les 9h

Div 15/3/2019 a les 19h

6163D

Div 15/3/2019 a les 10h

Div 15/3/2019 a les 11h

5828L

Div 15/3/2019 a les 18h

Div 15/3/2019 a les 19h

2860C

Div 15/3/2019 a les 11h

Div 15/3/2019 a les 19h

3600E

Div 15/3/2019 a les 17h

Div 15/3/2019 a les 19h

8050H

Diss 16/3/2019 a les 11h

Div 15/3/2019 a les 19h

0003K

Diss 16/3/2019 a les 10h

Div 15/3/2019 a les 19h

Es recomana als candidats admesos revisar si han de realitzar la prova de català, ja que és eliminatòria i en cas de no presentar-se o no ser qualificats com a aptes, es consideraran exclosos del procés.

Les proves es realitzaran al Casal d’Amposta. Es recomana arribar 10 minuts abans de l’inici de la prova pràctica. Les persones aspirants hauran d’aportar un identificador a la samarreta amb el seu nom i cognoms.

CANDIDATS A LA BORSA DE DIRECTORS/ES DE LLEURE QUE HAURAN DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ (NIVELL B1)

DNI

2664K

Concedir fins al 13 de març a les 13h, per tal de que es puguin esmenar els defectes que hagin motivat l’exclusió dels candidats o per si es vol aportar nova documentació. Si passat aquest temps no s’han presentat al·legacions, aquesta llista es considerarà definitiva sense necessitat d’haver de publicar-la de nou.

Es convoca als candidats que han de realitzar les proves de català (nivell B1), el dia 15 de març a les 9,30h al Casal d’Amposta.

Els candidats admesos que han de passar la prova de català i que no la superin o no es presentin, es consideraran exclosos. Es publicarà la llista dels admesos definitius el dia 14 de març.

Es convoca als candidats admesos (i que hagin superat la prova de català si s’escau), per a la prova pràctica indicada a les bases els dies i hores assignats a la taula anterior.

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.


Actualitzat el 14/03/2019

Llista definitiva d’admesos i exclosos

Candidats a la borsa de monitor/a de lleure admesos

DNI

Horaris prova pràctica

6804C

Divendres 15/3/2019 a les 18h

2149A

Divendres 15/3/2019 a les 16h

8417T

Dissabte 16/3/2019 a les 10h

8767Z

Dissabte 16/3/2019 a les 11h

7128E

Divendres 15/3/2019 a les 11h

6027L

Dissabte 16/3/2019 a les 9h

8571X

Divendres 15/3/2019 a les 10h

8205H

Dissabte 16/3/2019 a les 11h

0705M

Divendres 15/3/2019 a les 10h

7256K

Dissabte 16/3/2019 a les 9h

8928E

Dissabte 16/3/2019 a les 9h

7376B

Dissabte 16/3/2019 a les 12h

7977C

Dissabte 16/3/2019 a les 12h

8124S

Divendres 15/3/2019 a les 16h

2142Q

Dissabte 16/3/2019 a les 10h

1409L

Divendres 15/3/2019 a les 16h

2654E

Divendres 15/3/2019 a les 11h

7028Z

Divendres 15/3/2019 a les 18h

1237P

Divendres 15/3/2019 a les 18h

9519X

Divendres 15/3/2019 a les 16h

0250Z

Divendres 15/3/2019 a les 11h

9921D

Dissabte 16/3/2019 a les 11h

7574V

Divendres 15/3/2019 a les 17h

2965P

Divendres 15/3/2019 a les 18h

5136L

Divendres 15/3/2019 a les 11h

8934B

Divendres 15/3/2019 a les 10h

0264R

Dissabte 16/3/2019 a les 12h

0652K

Divendres 15/3/2019 a les 17h

0224F

Dissabte 16/3/2019 a les 9h

1134C

Dissabte 16/3/2019 a les 11h

1832M

Dissabte 16/3/2019 a les 11h

3062Q

Dissabte 16/3/2019 a les 10h

5103S

Divendres 15/3/2019 a les 17h

1120Y

Divendres 15/3/2019 a les 18h

7914A

Dissabte 16/3/2019 a les 11h

7967G

Divendres 15/3/2019 a les 11h

2657W

Dissabte 16/3/2019 a les 9h

6116E

Divendres 15/3/2019 a les 10h

6154Z

Divendres 15/3/2019 a les 16h

8476F

Dissabte 16/3/2019 a les 10h

2235Z

Dissabte 16/3/2019 a les 9h

6389L

Dissabte 16/3/2019 a les 12h

7560B

Divendres 15/3/2019 a les 18h

7427Q

Divendres 15/3/2019 a les 17h

0174A

Divendres 15/3/2019 a les 16h

6381E

Divendres 15/3/2019 a les 17h

0897X

Dissabte 16/3/2019 a les 11h

6695A

Dissabte 16/3/2019 a les 10h

6391J

Divendres 15/3/2019 a les 11h

5657T

Dissabte 16/3/2019 a les 10h

6981F

Divendres 15/3/2019 a les 18h

9158E

Divendres 15/3/2019 a les 10h

9060P

Divendres 15/3/2019 a les 10h

9635P

Divendres 15/3/2019 a les 10h

7642Q

Divendres 15/3/2019 a les 18h

8197G

Divendres 15/3/2019 a les 11h

3108N

Dissabte 16/3/2019 a les 9h

7742D

Divendres 15/3/2019 a les 18h

1172N

Divendres 15/3/2019 a les 17h

7068V

Divendres 15/3/2019 a les 11h

7172Z

Divendres 15/3/2019 a les 17h

Es recomana als candidats admesos revisar si han de realitzar la prova de català, ja que és eliminatòria i en cas de no presentar-se o no ser qualificats com a aptes, es consideraran exclosos del procés.

La prova es realitzarà al Casal d’Amposta. Es recomana arribar 10 minuts abans de l’inici de la prova pràctica. Les persones aspirants hauran d’aportar un identificador a la samarreta amb el seu nom i cognoms.

Candidats exclosos

DNI

Motiu

8296V

Manca l’acreditació de no estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni haver estat separat del servei de cap administració pública, per resolució disciplinària ferma.

Manca del títol de monitor/a de lleure o equivalent.

Candidats a la borsa de monitors/es de lleure que hauran de realitzar la prova de català (nivell B1)

DNI

7068V

2149A

8417T

8767Z

7172Z

Es convoca als candidats que han de realitzar les proves de català (nivell B1), el dia 15 de març a les 9:30h al Casal d’Amposta.

Els candidats admesos que han de passar la prova de català i que no la superin o no es presentin, es consideraran exclosos.

Es convoca als candidats admesos (i que hagin superat la prova de català si s’escau), per a la prova pràctica indicada a les bases els dies i hores assignats a la taula anterior.

Candidats a la borsa de monitor/a de lleure amb titulació d’anglès admesos

DNI

Horaris prova d’anglès

6027L

Dissabte, 16 de març a les 11:45h

2142Q

Dissabte, 16 de març a les 11:15h

2654E

Dissabte, 16 de març a les 10:15h

7028Z

Dissabte, 16 de març a les 10:30h

9519X

Dissabte, 16 de març a les 10:45h

0224F

Dissabte, 16 de març a les 11:30h

1120Y

Dissabte, 16 de març a les 11:00h

9060P

Dissabte, 16 de març a les 12:00h

Les proves es duran a terme al Casal d’Amposta.

Candidats a la borsa de director/a de lleure admesos

DNI

Horaris prova pràctica

Horaris prova psicotècnica

2664K

Dissabte 16/03/2019 a les 9h

Divendres 15/03/2019 a les 19h

6163D

Divendres 15/03/2019 a les 10h

Divendres 15/03/2019 a les 11h

5828L

Divendres 15/03/2019 a les 18h

Divendres 15/03/2019 a les 19h

2860C

Divendres 15/3/2019 a les 11h

Divendres 15/3/2019 a les 19h

3600E

Divendres 15/3/2019 a les 17h

Divendres 15/3/2019 a les 19h

8050H

Dissabte 16/3/2019 a les 11h

Divendres 15/3/2019 a les 19h

8003K

Dissabte 16/3/2019 a les 10h

Divendres 15/3/2019 a les 19h

Es recomana als candidats admesos revisar si han de realitzar la prova de català, ja que és eliminatòria i en cas de no presentar-se o no ser qualificats com a aptes, es consideraran exclosos del procés.

Les proves es realitzaran al Casal d’Amposta. Es recomana arribar 10 minuts abans de l’inici de la prova pràctica. Les persones aspirants hauran d’aportar un identificador a la samarreta amb el seu nom i cognoms.

Candidats a la borsa de directors/es de lleure que hauran de realitzar la prova de català (nivell B1)

DNI

2664K

Es convoca als candidats que han de realitzar les proves de català (nivell B1), el dia 15 de març a les 9:30h al Casal d’Amposta.

Els candidats admesos que han de passar la prova de català i que no la superin o no es presentin, es consideraran exclosos.

Es convoca als candidats admesos (i que hagin superat la prova de català si s’escau), per a la prova pràctica indicada a les bases els dies i hores assignats a la taula anterior.

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat 21/03/2019

En les proves realitzades el divendres 15 de març i dissabte 16 de març de 2019, a partir de les 10 hores, al Casal d’Amposta, per a les persones aspirants a formar part de la borsa de professionals del lleure, els resultats de cadascuna de les borses és el següent:


Borsa de directors/es de lleure

Ordre d’aspirants

DNI

Nivell de Català

Resultats psicotècnic

1

5828L

APTE

APTE

2

6163D

APTE

APTE

3

8050H

APTE

APTE

4

2860C

APTE

APTE

5

2664K

APTE

APTE

Borsa de reserva de directors/es de lleure

Ordre d’aspirants

DNI

Nivell de Català

Resultats psicotècnic

1

8003K

APTE

Pendent d’entrevista

2

3600E

APTE

Pendent d’entrevista

En cas de requerir els seus serveis, seran convocades prèviament a una entrevista amb el psicòleg de l’Ajuntament.

Borsa de monitors/es de lleure amb titulació d’anglès

Ordre d’aspirants

DNI

Nivell de Català

Resultats prova de llengua

1

1120Y

APTE

APTE

2

0224F

APTE

APTE

3

9060P

APTE

APTE

4

9519X

APTE

APTE

5

6027L

APTE

APTE

6

2142Q

APTE

APTE

Exclòs

2654E

APTE

No presentat

Exclòs

7028Z

APTE

No presentat

Les persones que no s’han presentat a l’entrevista queden excloses de la borsa de monitors/es en llengua anglesa.


Borsa de monitors/es d’activitats de lleure infantil i juvenil

Ordre d’aspirants

DNI

Nivell de Català

1

2965P

APTE

2

1120Y

APTE

3

0224F

APTE

4

9635P

APTE

5

8934B

APTE

6

1237P

APTE

7

7914A

APTE

8

9158E

APTE

9

0705M

APTE

10

6116E

APTE

11

9519X

APTE

12

5103S

APTE

13

9060P

APTE

14

0250Z

APTE

15

3062Q

APTE

16

2235Z

APTE

17

1409L

APTE

18

7068V

APTE

19

0652K

APTE

20

6389L

APTE

21

6154Z

APTE

22

8571X

APTE

23

7256K

APTE

24

8928E

APTE

25

7427Q

APTE

26

8124S

APTE

27

8205H

APTE

28

7967G

APTE

29

7574V

APTE

30

6981F

APTE

31

8197G

APTE

32

1832M

APTE

33

6381E

APTE

34

7376B

APTE

35

0897X

APTE

36

7642Q

APTE

37

6027L

APTE

38

8476F

APTE

39

7742D

APTE

40

3108N

APTE

41

5136L

APTE

42

1134C

APTE

43

6695A

APTE

44

7977C

APTE

45

7028Z

APTE

46

2142Q

APTE

47

8767Z

APTE

48

7560B

APTE

49

5657T

APTE

50

2654E

APTE

51

8417T

APTE

52

1172N

APTE

53

9921D

APTE

54

2657W

APTE

55

6391J

APTE

56

7128E

APTE

57

6804C

APTE

58

7172Z

APTE

Exclòs

2149A

No presentada

Exclòs

0264R

APTE

Exclòs

0174A

APTE

Motiu: No presentat a la prova pràctica.

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament