Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Borsa de Tècnics/es per a l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic, per a vacants temporals

Oferta de treball: Borsa de Tècnics/es per a l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic, per a vacants temporals

publicat el 10/10/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

10/10/2022

Nom de l’oferta de treball:

Borsa de Tècnics/es per a l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic, per a vacants temporals.

Categoria:

A2-19 - Tècnic/a mig

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

Llocs de treball oferts:

Creació de Borsa

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 11/10/2022 al 20/10/2022
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 21/10/2022
 • Període d’al·legacions: 24/10/2022 al 28/10/2022
 • Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 02/11/2022
 • Entrevistes: A partir del 03/11/2022

Funcions del lloc de treball:

 • Orientació i acompanyament a persones en recerca de feina, empreses i emprenedors/es
 • Gestió i acompanyament en accions formatives
 • Orientació i suport a les empreses i treballadors/es per compte aliè
 • Accions de recerca i diagnosi del territori
 • Gestió Certificat de Qualitat ISO 9001
 • Coordinació entre els diversos agents i recursos del territoris
 • Elaborar projectes, informes i memòries
 • Gestió de programes

Requisits imprescindibles:

 • Llicenciatura, Diplomatura o Grau preferentment en:
  • 1.Branca Ciències Socials i Jurídiques: Empresarials; Administració i Direcció d’Empreses; Economia; Economia i Gestió; Pedagogia i/o Psicopedagogia; Relacions Laborals; Relacions Laborals i Ocupació; Sociologia i Treball Social.
  • 2.Branca Ciències de la Salut: Psicologia. S’accepten titulacions en altres àmbits amb experiència laboral mínima de quatre anys, en desenvolupament social i econòmic.
 • Disposar del Nivell C1 de català

Requisits valorables:

 • Experiència professional relacionada amb el lloc de treball.
 • Formació complementària relacionada amb el lloc de treball.
 • Disponibilitat horària, segons les necessitats del servei; amb els descansos pertinents.

Tipus de contracte:

En funció de les necessitats del servei

Durada del contracte:

En funció de les necessitats del servei

Jornada:

En funció de les necessitats del servei

Horari:

En funció de les necessitats del servei

Retribució mensual bruta aproximada:

En funció del tipus de contracte

Lloc de treball:

Dependències municipals: Edifici Lo Sindicat

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats del servei

Descripció del procés de selecció:

Concurs – Entrevista i valoració de mèrits

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Primer pas:

Segon pas:

 • Presentar la següent documentació, ja sigui de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – OAC (Oficina Atenció al Ciutadà) de les 9:00-14:00h, o de forma telemàtica segons preveu l’article tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:
 • En el cas d’inscripció presencial, caldrà aportar la documentació requerida i les fotocòpies dels originals.
 • Les persones que hagin tingut ja contracte amb l’Ajuntament d’Amposta o qualsevol de les seves empreses públiques, durant un termini superior a divuit mesos dins un període de vint-i-quatre mesos, amb solució de continuïtat o sense, per al mateix lloc de treball o un de diferent amb la mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant dos o més contractes temporals, seran admesos en el procés de selecció que es convoca i si el superen passaran a formar part de la borsa, però no podran ser contractats fins que la normativa vigent ho permeti,i amb les excepcions que hi contempla d’acord amb l’article 15.5 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors i amb la disposició addicional 34 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Procés de selecció

Fase I. Entrevista. 50 punts (per superar aquesta prova caldrà obtenir un mínim de 25 punts).

Es realitzarà una entrevista personal amb l’objecte de determinar si les persones aspirants estan en possessió de determinades competències que es consideren necessàries per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball.

També es podran fer preguntes sobre aspectes vinculats al currículum professional i formatiu de cada aspirant. Els factors a valorar en l’entrevista són els següents, referits a les característiques del lloc a proveir, i cadascun es puntuarà fins a un màxim de 10 punts:

 • Orientació al usuari - ciutadà/na
 • Comunicació
 • Flexibilitat i gestió del canvi
 • Experiència professional funcions lloc de treball
 • Procediment administratiu

En el benentès que es seguirà la mateixa pauta d’entrevista per a totes les persones entrevistades.

En funció del volum d’aspirants admesos el Tribunal es reserva el dret de realitzar l’entrevista de forma escrita per tal de fer el procés més àgil.

Aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori.

 • Les persones aspirants que no hagin acreditat el nivell C1 de català hauran de realitzar una prova de coneixements de suficiència de la llengua catalana (expressió escrita, comprensió lectora, expressió oral, gramàtica i vocabulari), corresponent al nivell C1. La qualificació d’aquest exercici serà d’apte o no apte, quedant aquests darrers eliminats del procés selectiu.

Fase II. Valoració de mèrits. 20 punts.

IMPORTANT: La valoració de mèrits es durà a terme d’acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa que els aspirants hauran aportat dins el termini de presentació de sol·licituds. La puntuació màxima de la valoració total de mèrits serà de 20 punts, d’acord amb els següents criteris:

Experiència professional (fins a un màxim de 12 punts)

 • En llocs de treball vinculats al lloc de treball que ens ocupa: 0,006 punts per dia treballat.

Formació (fins a un màxim de 8 punts)

 • Per titulacions acadèmiques, relacionades amb el lloc de treball que ens ocupa, excepte la que dona accés a la participació en el procés selectiu:
Llicenciatura o graus o Màsters 2,5 punts
Diplomatura  2 punts
Postgraus  1 punt
Cicles formatius  1 punt

Per cursos de formació i perfeccionament, relacionats amb el lloc de treball:

Per cursos de 8 a 25 hores 0’20 punts per curs
Per cursos de 26 a 50 hores 0’30 punts per curs
Per cursos de 51 a 100 hores 0’40 punts per curs
Per cursos de durada superior a 100 hores 0,50 punts per curs

(*) Els candidats/es per a acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i; en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada.

L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits.

El Tribunal podrà sol·licitar tots els aclariments que estimi oportuns.

Funcionament de la borsa

Acabada la qualificació del present procés selectiu, el Tribunal publicarà la llista de persones aspirants aprovades a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta. Les persones aspirants que hagin superat el procés selectiu passaran a formar part de la borsa, la qual serà utilitzada fins que no es produeixi una nova convocatòria i com a màxim durant dos anys.

La corporació podrà utilitzar als aspirants que formin part de la borsa per a totes aquelles baixes i vacants temporals que es produeixin en la mateixa escala i subescala, per rigorós ordre de puntuació globalment obtinguda. El funcionament de la borsa serà dinàmic, d’acord amb els següents supòsits:

 • Les persones aspirants que formin part de més d’una borsa de treball de l’Ajuntament d’Amposta estaran disponibles en totes elles sempre que estiguin vigents i fins que comencin a prestar serveis per alguna d’elles, fet que implica restar en suspens de les borses de treball. Un cop finalitzada la seva contractació temporal o nomenament per qualsevol de les causes legalment establertes, s’activarà d’ofici la seva disponibilitat en totes les borses mantenint l’ordre de prelació que tenia en el moment d’activar-se la suspensió en el lloc que li correspongui.
 • Quan es produeixi una necessitat d’incorporació es cridarà a la persona de la llista que li correspongui per ordre de puntuació, sempre que ens aquells moments no estigui prestant serveis amb una contractació temporal per a l’Ajuntament d’Amposta, i tenint en compte sempre els requisits específics de les normatives que regulen els programes gestionats per l’Àrea.
 • S’intentarà comunicar amb ella al telèfon que ens hagi facilitat, fins a un màxim de tres vegades, en diferents moments del dia.
 • Si una persona rebutja una oferta o no s’aconsegueix localitzar-la en els tres intents, es cridarà la següent persona per ordre de puntuació i d’acord amb els requisits de capa programa, i així successivament. La persona que rebutgi una oferta o no sigui localitzada passarà a ocupar l’últim lloc de la llista de puntuació.
 • Quan es faci l’oferiment, la persona disposa de 24 hores per a donar resposta a l’Ajuntament sobre si desitja incorporar-se o no.
Actualitzat el 21/10/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 3035/2022, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

 

 

4213H

8754R

0513C

7835X

6804L

0665X

5516Z

8098B

3028W

0235H

2393C

8770P

3496W

3204V

6674Z

7835W

9900C

5223Y

9728B

0598J

7704V

7725S

2184N

6491T

Admesos/es pendent del nivell C1 de català

DNI

4647Y

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

3373X

No aporta la titulació requerida

7030A

No aporta la titulació requerida

Període d’al·legacions:  del 24/10/2022 al 28/10/2022    

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves:       

Dia:

04/11/2022

Hora:

A partir de les 09.00 h segons es publicarà properament

Lloc:

Edifici Lo Sindicat – Aula 1

Av. de la Ràpita 43 - 1ª Planta

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Isabel Villalbí Forcadell
 • Suplent: Maria Cinta Montanyés Príncep

Vocal 1

 • Titular:  Helena Drago Rosa
 • Suplent:  Francesc Lluís Costes

Vocal 2

 • Titular: Lidia Corbera Cheliz
 • Suplent:  Maite Subirats Argentó

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb la col·laboració d’assessors externs, que tindran veu però no vot.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 2/11/2022

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 3170/2022, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

 

 

 

4213H

8754R

0513C

4647Y

7835X

6804L

0665X

7030A

5516Z

8098B

3028W

3373X

0235H

2393C

8770P

6446R

3496W

3204V

6674Z

 

7835W

9900C

5223Y

 

9728B

0598J

7704V

 

7725S

2184N

6491T

 

Convocatòria inici de les proves:       

Dia:

04/11/2022    i    07/11/2022

Hora:

Segons llistats següents

Lloc:

Edifici Lo Sindicat – Aula 1

Av. de la Ràpita 43 - 1ª Planta

43870 - Amposta

Dia 04/11/2022

DNI

Hora

4213H

09,30h

7835X

09,45h

5516Z

10,00h

0235H

10,15h

3496W

10,30h

7835W

10,45h

9728B

11,30h

7725S

11,45h

8754R

12,00h

6804L

12,15h

8098B

12,30h

2393C

12,45h

3204V

13,00h

9900C

13,15h

0598J

13,30h

2184N

13,45h

0513C

14,00h

Dia 07/11/2022

DNI

Hora

0665X

09,30h

3028W

09,45h

8770P

10,00h

6674Z

10,15h

5223Y

10,30h

7704V

10,45h

6491T

11,30h

4647Y

11,45h

7030A

12,00h

3373X

12,15h

6446R

12,30h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Isabel Villalbí Forcadell
 • Suplent: Maria Cinta Montanyés Príncep

Vocal 1

 • Titular:  Helena Drago Rosa
 • Suplent:  Francesc Lluís Costes

Vocal 2

 • Titular: Lidia Corbera Cheliz
 • Suplent:  Maite Subirats Argentó

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb la col·laboració d’assessors externs, que tindran veu però no vot.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 11/11/2022

Resultats finals

Segons l’acta emesa pel Tribunal qualificador, el resultat de les proves  ha estat el següent:

Prova entrevista

DNI

RESULTAT

4213H

49

7835X

50

5516Z

26,50

0235H

NO APTE/A

3496W

27,50

7835W

NO PRESENTAT/DA

9728B

NO APTE/A

7725S

NO PRESENTAT/DA

8754R

NO APTE/A

6804L

34

8098B

40

2393C

NO PRESENTAT/DA

3204V

NO PRESENTAT/DA

9900C

NO APTE/A

0598J

NO PRESENTAT/DA

2184N

29,50

0513C

25

0665X

NO APTE/A

3028W

34,50

8770P

46

6674Z

50

5223Y

41

7704V

36

6491T

30

7030A

37,50

6446R

34

4647Y

25

3373X

NO  APTE/A

Valoració de mèrits

DNI

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

EXPERIÈNCIA EN FORMACIÓ

RESULTAT

4213H

5,42

1,1

6,52

7835X

12

3,1

15,1

5516Z

4,39

8

12,39

3496W

0,19

0

0,19

6804L

7,43

8

15,43

8098B

6,04

3,5

9,54

2184N

0

0

0

0513C

1,16

0

1,16

3028W

10,67

1,4

12,07

8770P

4,37

0,8

5,17

6674Z

3,27

4,2

7,47

5223Y

12

2,4

14,4

7704V

0

0,2

0,2

6491T

0

0,5

0,5

7030A

1,88

0,8

2,68

6446R

0

1

1

4647Y

0

0,7

0,7

Resultats Finals

DNI

ENTREVISTA

MÈRITS

RESULTAT

4213H

49

6,52

55,52

7835X

50

15,1

65,10

5516Z

26,50

12,39

38,89

3496W

27,50

0,19

27,69

6804L

34

15,43

49,43

8098B

40

9,54

49,54

2184N

29,50

0

29,50

0513C

25

1,16

26,16

3028W

34,50

12,07

46,57

8770P

46

5,17

51,17

6674Z

50

7,47

57,47

5223Y

41

14,4

55,40

7704V

36

0,2

36,02

6491T

30

0,5

30,50

7030A

37,50

2,68

40,18

6446R

34

1

35,00

4647Y

25

0,7

25,70

Així doncs, vistos els resultats final anteriorment indicats, la borsa queda constituïda per estricte ordre de puntuació:

Ordre borsa

DNI

RESULTAT

1

7835X

65,1

2

6674Z

57,47

3

4213H

55,52

4

5223Y

55,4

5

8770P

51,17

6

8098B

49,54

7

6804L

49,43

8

3028W

46,57

9

7030A

40,18

10

5516Z

38,89

11

7704V

36,02

12

6446R

35

13

6491T

30,5

14

2184N

29,5

15

3496W

27,69

16

0513C

26,16

17

4647Y

25,7

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies