Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Borsa d’Auxiliars Administratius/ves

Oferta de treball: Borsa d’Auxiliars Administratius/ves

publicat el 12/12/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

12/12/2022

Nom de l’oferta de treball:

Borsa d’Auxiliars Administratius/ves

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

En funció de les necessitats

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 08/12/2022 al 27/12/2022
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Complir els requisits generals detallats en les bases generals dels processos de selecció.

Documentació a presentar:

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

En funció de les necessitats

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • En el cas d’inscripció presencial, caldrà aportar la documentació requerida en fotocòpies dels originals.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Les bases es troben íntegrament publicades al BOPT nº CVE 2022-10556, de data 07/12/2022.

Bases Reguladores del Procés de Selecció per a crear una borsa per al lloc de treball de Auxiliar Administratiu/va per a l’Ajuntament d’Amposta, com a personal Funcionari Interí, mitjançant concursoposició lliure de l’escala de l’administració general.


Descarregar Bases reguladores (PDF, 512KB)

Actualitzat el 13/1/2023

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons  Decret d’Alcaldia nº  64/2023, i de data 12 de gener de 2023, s’informa de la següent informació:

Admesos/es

DNI

8601J

0105F

0050Z

7440T

4191T

5285J

9082D

4673Q

7113X

9572Z

3600Z

4175E

6097A

0079G

6984G

5169G

0077W

9835D

2184N

8431C

6824M

1679L

1574T

5453N

0792G

1002W

3373X

7464R

4099T

5417E

4794E

2903H

2326Q

2793Y

2526Y

6314F

5128B

0415J

1482Y

9653C

2609E

6343M

0080M

1143h

 7030A

 

 

 

 

 

Admesos/es pendent del nivell C1 català

DNI

3677A

2763C

7272E

3534X

1809K

4589F

4289Y

5196B

3596K

Admesos/es pendent del nivell superior de llengua Castellana

DNI

4091S

Admesos/es pendent del nivell C1 de català i nivell superior de llengua Castellana

DNI

0142L

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

6396G

2

6729P

3

2183A

3

4289Y

2, 3, 4, 5, 6, 7

4662M

1

4400L

1

4994T

3, 6

8582G

1

7646J

3

3615V

2, 3, 6,

7704V

2, 4

3931Q

8

Llegenda motiu d’exclusió:

1- No aporta la sol·licitud de participació en processos de selecció

2- Fotocòpia del DNI o document equivalent

3- Còpia del títol acadèmic necessari (ESO o equivalent)

4- Currículum Vitae

5- Informe Vida Laboral emès per la Seguretat Social

6- Document acreditatiu d’estar en possessió del nivell C1 de Català

7- Relació de mèrits a valorar, emplenant el document Annex II

8- Presentació sol·licituds fora de termini

Període d’al·legacions:              del 16/01/2023 al 27/01/2022 (ambdós inclosos)

ACLARIMENT IMPORTANT

Tots els/les aspirants que NO hagin presentat el document Annex II . Declaració de Mèrits   durant el període d’inscripció, ho podran fer durant el període d’esmena a dalt indicat.

S’informa que no es tindrà en compte cap mèrit que no hagi estat relacionat en aquest document:  Annex II. Declaració de Mèrits (INS188, PDF).

Convocatòria proves: fase d’oposició

 Prova de coneixements teòrico-pràctics

Dia:

01/02/2023

Lloc:

A determinar

Hora:

A determinar

Prova de coneixement llengües oficials (català i castellà)

Dia:

02/02/2023

Lloc:

A determinar

Hora:

A determinar

S’informa que el lloc i l’hora del desenvolupament de les proves, queda pendent de determinar, i es publicarà en el llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es del present procés.

Tribunal qualificador:

President:

 • Titular: Anna Adell Monllau
 • Suplent: Verònica Arasa Gallego

Vocal 1:

 • Titular: Sabina Sanon Monllau
 • Suplent: Francesc Lluís Costes

Vocal 2:

 • Titular: Isabel Panisello Pech
 • Suplent: Geanina Ungureanu Iliescu

Vocal 3:

 • Titular: Ruth Vallés Princep
 • Suplent: Roser Curto Hierro

Vocal 4:

 • Titular: Un/a membre designat per l’EAPC
 • Suplent: Un/a membre designat per l’EAPC

El tribunal comptarà amb l’assistència d’assessors externs per al desenvolupament de les proves de les llengües oficials.

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 30/1/2023

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons  Decret d’Alcaldia nº  218/2023, i de data 30 de gener de 2023, s’informa de la següent informació:

Admesos/es

DNI

8601J

0105F

0050Z

7440T

4191T

5285J

9082D

4673Q

7113X

9572Z

3600Z

4175E

6097A

0079G

6984G

5169G

0077W

9835D

2184N

8431C

6824M

1679L

1574T

5453N

0792G

1002W

3373X

7464R

4099T

5417E

4794E

2903H

2326Q

2793Y

2526Y

6314F

5128B

0415J

1482Y

9653C

2609E

6343M

0080M

1143h

7030A

4662M

4589F

2183A

8582G

7646J

3615V

7272E

3596K

5196B

6396G

 

 

 

 

 

Admesos/es pendent del nivell C1 català

DNI

3677A

2763C

3534X

1809K

4289Y

Admesos/es pendent del nivell superior de llengua Castellana

DNI

4091S

Admesos/es pendent del nivell C1 de català i nivell superior de llengua Castellana

DNI

0142L

4994T

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

6729P

3

4400L

1

7704V

2, 4

3931Q

8

Llegenda motiu d’exclusió:

1- No aporta la sol·licitud de participació en processos de selecció

2- Fotocòpia del DNI o document equivalent

3- Còpia del títol acadèmic necessari (ESO o equivalent)

4- Currículum Vitae

5- Informe Vida Laboral emès per la Seguretat Social

6- Document acreditatiu d’estar en possessió del nivell C1 de Català

7- Relació de mèrits a valorar, emplenant el document Annex II

8- Presentació sol·licituds fora de termini

Convocatòria proves: fase d’oposició     

Prova de coneixements teòrico-pràctics

Dia:

01/02/2023

Lloc:

Institut IES MONTSIÀ

C/ Madrid núm. 35-49

43870 - AMPOSTA

Hora:

08,15 h

Prova de coneixement llengües oficials (català i castellà)

Dia:

02/02/2023

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament núm. 2-4  planta 2

43870 - Amposta

Hora:

9,00 h

Tribunal qualificador:

President:

 • Titular: Anna Adell Monllau
 • Suplent: Verònica Arasa Gallego

Vocal 1:

 • Titular: Sabina Sanon Monllau
 • Suplent: Francesc Lluís Costes

Vocal 2:

 • Titular: Isabel Panisello Pech
 • Suplent: Geanina Ungureanu Iliescu

Vocal 3:

 • Titular: Ruth Vallés Princep
 • Suplent: Roser Curto Hierro

Vocal 4:

 • Titular:  Eva Carbó Soto
 • Suplent: Teresa Albiol Musté

El tribunal comptarà amb l’assistència d’assessors externs per al desenvolupament de les proves de les llengües oficials.

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Agraïm a tots/els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 1/2/2023

Resultats proves teórico-pràctiques:

Els resultats de les proves de la fase d’oposició, realitzades el dia 1 de febrer del 2023, son els següents:

Prova tipus test:

DNI

Tipus test

8601J

23

3600Z

22

6824M

20

4794E

No presentat/da

2609E

24

3615V

25

0105F

17

4175E

29

1679L

No presentat/da

2903H

27

6343M

No presentat/da

7272E

No presentat/da

0050Z

No presentat/da

6097A

23

1574T

20

2326Q

No presentat/da

0080M

20

3596K

23

7440T

23

0079G

21

5453N

27

2793Y

23

1143h

27

5196B

23

4191T

20

6984G

No presentat/da

0792G

No presentat/da

2526Y

25

7030A

23

6396G

No presentat/da

5285J

18

5169G

28

1002W

29

6314F

20

4662M

29

9082D

No presentat/da

0077W

18

3373X

26

5128B

25

4589F

22

4673Q

19

9835D

No presentat/da

7464R

20

0415J

22

2183A

19

7113X

16

2184N

No presentat/da

4099T

No presentat/da

1482Y

No presentat/da

8582G

No presentat/da

9572Z

22

8431C

No presentat/da

5417E

27

9653C

25

7646J

23

3677A

18

2763C

No presentat/da

3534X

No presentat/da

1809K

No presentat/da

4289Y

No presentat/da

4091S

16

0142L

21

4994T

18

Casos Pràctics:

DNI

Cas 1

Cas 2

8601J

11

15

3600Z

No apte/a

-

6824M

10

10,5

4794E

No apte/a

-

2609E

No apte/a

-

3615V

11,5

14

0105F

No apte/a

-

4175E

No apte/a

-

2903H

No apte/a

-

6097A

No apte/a

-

1574T

No apte/a

-

0080M

No apte/a

-

3596K

14

14,5

7440T

No apte/a

-

0079G

11

16

5453N

No apte/a

-

2793Y

No apte/a

-

1143h

No apte/a

-

5196B

No apte/a

-

4191T

No apte/a

-

2526Y

No apte/a

-

7030A

16,5

17

5285J

No apte/a

-

5169G

No apte/a

-

1002W

16

17,5

6314F

No apte/a

-

4662M

20

18

0077W

No apte/a

-

3373X

12,5

18,5

5128B

10

15

4589F

No apte/a

-

4673Q

No apte/a

-

7464R

No apte/a

-

0415J

No apte/a

-

2183A

No apte/a

-

7113X

No apte/a

-

9572Z

No apte/a

-

5417E

16

16,5

9653C

18

15,5

7646J

10

13,5

3677A

No apte/a

-

4091S

No apte/a

-

0142L

10

13

4994T

No apte/a

-

Es convoca a l’aspirant amb DNI 0142L per a realitzar les proves de català i castellà, el dia 2 de febrer a les 9h, a la sala Saint Jean de la Ruelle, de l’Ajuntament d’Amposta.

Actualitzat el 2/2/2023

Resultats fase oposició

Els resultats definitiu de les proves de la fase d’oposició, realitzades el dia 1 de febrer del 2023, i de les proves d’idiomes realitzades el dia 2 de febrer del 2023, son els següents:

Prova de català

Aspirant

Resultat

0142L

Apte/a

Prova de castellà

Aspirant

Resultat

0142L

Apte/a

Resultats definitius fase oposició

DNI

Tipus test

Cas 1

Cas 2

Total fase Oposició

4662M

29

20

18

          67

1002W

29

16

17,5

          62,5

5417E

27

16

16,5

          59,5

9653C

25

18

15,5

          58,5

3373X

26

12,5

18,5

          57

7030A

23

16,5

17

          56,5

3596K

23

14

14,5

          51,5

3615V

25

11,5

14

          50,5

5128B

25

10

15

          50

8601J

23

11

15

          49

0079G

21

11

16

          48

7646J

23

10

13,5

          46,5

0142L

21

10

13

          44

6824M

20

10

10,5

          40,5

S’informa a les persones aspirants que d’acord amb el punt quart de les bases reguladores del present procés selectiu, disposen de 10 dies naturals a comptar a partir de l’endemà d’aquesta publicació, és a dir, des del 3 al 13 de febrer, ambdós inclosos, per a aportar tota la documentació justificativa dels mèrits que haguessin al·legat durant el període de presentació de les sol·licituds. El tribunal qualificador no tindrà en compte altres mèrits que els que s’hagin relacionat mitjançant l’Annex II i durant el període de presentació de les sol·licituds.

D’acord amb les bases, la documentació justificativa haurà de presentar-se presencialment al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, en horari de 9-14h de dilluns a divendres. Es presentaran els documents originals, els quals es compulsaran al Registre General d’aquest Ajuntament. 

Els candidats/es per a acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i; en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada.

Sens perjudici de l’establert en l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, el temps de prestació de serveis en aquest Ens s’acreditarà d’ofici en l’Expedient de selecció.

L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits.

Actualitzat el 15/2/2023

Resultats definitius

Havent finalitzat el termini per a la presentació dels mèrits i havent estat valorats per part del Tribunal en data 15 de febrer del 2023, els resultats de la fase de concurs son els següents:

DNI

Experiència

Formació

Total concurs

4662M

20

7,55

27,55

1002W

20

10

30

5417E

20

9,8

29,8

3615V

20

10

30

5128B

20

10

30

7646J

16,57

10

26,57

3373X

3,38

10

13,38

0079G

15,02

2,4

17,42

7030A

2

6,8

8,8

8601J

7,76

4,9

12,66

9653C

0

0

0

3596K

2,72

2,4

5,12

6824M

3,17

10

13,17

0142L

0

0

0

Tenint en compte els resultats de la fase d’oposició publicats el passat 1 de febrer, la borsa del concurs-oposició d’auxiliars administratius/ves, queda constituïda en el següent ordre de puntuació:

DNI

Total concurs-oposició

1

4662M

94,55

2

1002W

92,5

3

5417E

89,3

4

3615V

80,5

5

5128B

80

6

7646J

73,07

7

3373X

70,38

8

0079G

65,42

9

7030A

65,3

10

8601J

61,66

11

9653C

58,5

12

3596K

56,62

13

6824M

53,67

14

0142L

44

Les crides de la borsa es faran d’acord amb l’establert al punt vuitè de les bases reguladores del present procés selectiu.

Agraïm a totes les persones aspirants la seva participació en el procés.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies