Inici Bases del XVIè Premi Literari de Teatre La Carrova

Bases del XVIè Premi Literari de Teatre La Carrova

publicat el 06/04/2021

L’Ajuntament d’Amposta i l’Institut d’Estudis Comarcals del Montsià convoquen, amb caràcter bianual, la XVI edició del Premi Literari de Teatre La Carrova. La regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta proposa la convocatòria de la XVIa edició del premi literari de teatre La Carrova, amb la intenció d’incentivar i reconèixer l’escriptura teatral.

Aquest es regeix per les bases següents:

1. Característiques del premi:

El Premi Literari La Carrova té caràcter bianual. S’atorga al millor text literari de teatre, i que pot versar sobre qualsevol temàtica.

2. Persones candidates:

Poden optar a la XVIa edició del Premi Literari de Teatre La Carrova les persones que, complint els requisits fixats a la Llei 38/2003 General de Subvencions, presentin una obra d’acord amb aquestes bases. Per poder participar, hauran de presentar declaració responsable afirmant que compleixen els requisits fixats a la Llei 38/2003 General de Subvencions i que no tenen deutes pendents amb hisenda, seguretat social ni amb l’Ajuntament d’Amposta.

3. Presentació de documentació:

Per a lʼadmissió i participació en el certamen, els participants han de presentar, amb data límit el dia 1 de desembre de 2021, una sol·licitud-instància al Registre general de lʼAjuntament dʼAmposta, bé presencialment o bé amb el model normalitzat d’instància genèrica que està a disposició de les persones interessades a la web de lʻajuntament dʼAmposta (http://www.amposta.cat/ca/registre/instancia-generica).

Un cop realitzat aquest tràmit, amb data límit 15 de desembre de 2021, una còpia del treball, en paper, s’haurà de fer arribar a l’Arxiu Comarcal del Montsià (Passeig Generalitat 70-80, 43870 Amposta), acompanyats de la còpia de la instància presentada prèviament a l’Ajuntament d’Amposta que acredita que s’ha sol·licitat participar al Premi. Aquesta còpia de la instància s’afegirà a la plica on han de constar les dades de l’autor segons la base 4. Una altra còpia, digital, s’enviarà al correu electrònic: premiliterarideteatrelacarrova@gmail.com A l’assumpte del correu s’ha d’escriure: XVI PREMI LITERARI DE TEATRE LA CARROVA; al cos del missatge: EL TÍTOL DE L’OBRA. El títol de l’arxiu adjunt serà el mateix que el de l’obra presentada. Qualsevol consulta relativa a la tramesa podrà fer-se a través del correu electrònic següent: premiliterarideteatrelacarrova@gmail.com

4. Requisits de les obres:

Els treballs han de ser originals i inèdits, escrits en català, sense compromisos de publicació ni representació, i no hi podrà constar el nom de l’autor, sinó un pseudònim. S’adjuntarà al treball un sobre tancat, a la part exterior del qual figurarà el títol del treball i el pseudònim. A l’interior hi constarà les dades personals de l’autor (nom i cognoms, dni, data de naixement, adreça postal, telèfon, correu electrònic i la còpia de la instància referida a la base 3).

L’extensió de l’obra és lliure.

S’admetrà una sola obra per autor.

5. Dotació econòmica i pagament:

La dotació econòmica del premi serà de 3.000 € subjecte al corresponent I.R.P.F, de la partida pressupostària 01/3343/48901, que es farà efectiu en un únic pagament al lliurament del premi, per transferència bancària. Al tractar-se d’un premi a atorgar a càrrec al pressupost 2022, aquests 3.000 € restaran en tot cas supeditats a l’existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022.

6. Representació de l’obra premiada:

L’IECM i l’Ajuntament d’Amposta intentaran que es representi l’obra guanyadora amb alguna de les companyies de teatre local d’Amposta o de les terres de l’Ebre.

7. Publicació:

L’IECM i l’Ajuntament d’Amposta disposaran la publicació electrònica de l’obra guanyadora.

8. Drets del Premi:

L’acceptació del premi comportarà l’autorització a l’Ajuntament d’Amposta per representar l’obra guanyadora sense límit de temps ni d’àmbit territorial. L’acceptació del premi també comportarà la cessió dels drets de publicació de lʼobra guanyadora en favor de lʼAjuntament dʼAmposta si aquest en fa la publicació. No exclou aquesta base que l’autor pugue publicar i/o representar l’obra pel seu compte sempre i quan esmente el guardó aconseguit.

9. No es retornarà cap del treballs presentats al Premi.


10. Jurat:

El jurat estarà format per persones vinculades al mon de les arts, i dos d’ells com a mínim formaran, en la mesura del possible, part de l’Escola de Teatre i Circ d’Amposta, i de l’Institut d’Estudis Comarcals del Montsià (IECM). Exercirà de secretari Rafael Haro, de l’IECM.

El jurat es reserva el dret de declarar desert el Premi si estima que cap dels treballs no n’és mereixedor, i és competent per resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament per aquestes bases.

11. El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva.


12. Resolució del jurat i acte de lliurament:

El veredicte del jurat es passarà a aprovació per Junta de Govern Local de lʼAjuntament dʼAmposta, acompanyat de la proposta dʼatorgament del premi per part de la Regidoria de Cultura.

El lliurament del Premi tindrà lloc durant els actes de celebració de la diada de Sant Jordi, el mes d’abril de 2022.

Contra la resolució que adopta la Junta de Govern Local, que posa fi a la via administrativa ,es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació.

13. Acceptació del Premi:

L’acceptació del premi haurà de constar en un document signat per la persona beneficiària, la qual s’haurà de comprometre a complir totes les condicions establertes en aquestes bases.

En cas que la persona beneficiària renunciï al premi ho haurà de fer mitjançant una comunicació escrita adreçada a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta, on haurà de fer constar els motius de la renúncia.

14. Règim jurídic aplicable:

En tot allò no previst en aquestes bases és dʼaplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic.

15. Publicitat:

La difusió d’aquestes bases serà mitjançant el BOPT, la BDNS, la web de l’Ajuntament d’Amposta, i els mitjans de difusió de l’Institut d’Estudis Comarcals del Montsià i la base de premis literaris.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies