Inici Informació Oficial Beques, concursos i premis Bases del XVè Premi Literari de Teatre La Carrova

Bases del XVè Premi Literari de Teatre La Carrova

publicat el 06/09/2019

L’Ajuntament d’Amposta i l’Institut d’Estudis Comarcals del Montsià convoquen, amb caràcter bianual, la XV edició del Premi Literari de Teatre La Carrova. La regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta proposa les bases i convocatòria de la XV edició del premi literari de teatre La Carrova, amb la intenció d’incentivar i reconèixer l’escriptura teatral.

Aquest es regeix per les bases següents:

1. Característiques del premi:

El Premi Literari La Carrova té caràcter biennal. S’atorga al millor text literari de teatre, i que pot versar sobre qualsevol temàtica.

2. Persones candidates:

Poden optar a la XV edició del Premi Literari de Teatre La Carrova les persones que, complint els requisits fixats a la Llei 38/2003 General de Subvencions, presentin una obra d’acord amb aquestes bases. Per poder participar, hauran de presentar declaració responsable afirmant que compleixen els requisits fixats a la Llei 38/2003 General de Subvencions i que no tenen deutes pendents amb hisenda, seguretat social ni amb l’Ajuntament d’Amposta.

3. Presentació de documentació:

Per a lʼadmissió i participació en el certamen, els participants han de presentar, amb data límit el dia 1 de febrer de 2020, una sol·licitud-instància al Registre general de lʼAjuntament dʼAmposta, bé presencialment o bé amb el model normalitzat d’instància genèrica que està a disposició de les persones interessades a la web de lʻajuntament dʼAmposta (http://www.amposta.cat/ca/registre/instancia-generica).

Un cop realitzat aquest tràmit, amb data límit 1 de febrer de 2020, els treballs s’hauran de fer arribar per quadruplicat a l’Arxiu Comarcal del Montsià (Passeig Generalitat 70-80, 43870 Amposta), acompanyats de la còpia de la instància presentada prèviament a l’Ajuntament d’Amposta que acredita que s’ha sol·licitat participar al Premi. Aquesta còpia de la instància s’afegirà a la plica on han de constar les dades de l’autor segons la base 4. Qualsevol consulta relativa a la tramesa podrà fer-se a través del correu electrònic següent: rafharsan@gmail.com

4. Requisits de les obres:

Els treballs han de ser originals i inèdits, escrits en català, sense compromisos de publicació ni representació, i no hi podrà constar el nom de l’autor, sinó un pseudònim. S’adjuntarà al treball un sobre tancat, a la part exterior del qual figurarà el títol del treball i el pseudònim. A l’interior hi constarà les dades personals de l’autor (nom i cognoms, dni, data de naixement, adreça postal, telèfon, correu electrònic i la còpia de la instància referida a la base 3).

L’extensió de l’obra presentada ha de permetre, com a mínim, un temps escènic de seixanta minuts, amb un mínim de 90 fulls DIN A-4.

S’admetrà una sola obra per autor.

5. Dotació econòmica i pagament:

La dotació econòmica del premi serà de 3.000 € subjecte al corresponent I.R.P.F, de la partida pressupostària 01/3343/48901, que es farà efectiu en un únic pagament al lliurament del premi, per transferència bancària. Al tractar-se d’un premi a atorgar a càrrec al pressupost 2020, aquests 3.000 € restaran en tot cas supeditats a l’existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2020.

6. Representació de l’obra premiada:

L’IECM i l’Ajuntament d’Amposta intentaran que es representi l’obra guanyadora amb alguna de les companyies de teatre local d’Amposta o de les terres de l’Ebre.

7. Publicació:

L’IECM i l’Ajuntament d’Amposta disposaran la publicació electrònica de l’obra guanyadora.

8. Drets del Premi:

L’acceptació del premi comportarà la cessió dels drets de l’obra a l’Ajuntament d’Amposta. Els drets de lʼobra guanyadora, per tant, esdevindran propietat de lʼAjuntament dʼAmposta, inclosos tots els drets dʼexplotació de la propietat intel·lectual de la mateixa, amb caràcter exclusiu, sota qualsevol forma de les existents en aquesta data, sense límits de temps ni dʼàmbit territorial i en especial els drets de publicació i reproducció total o parcial.

9. No es retornarà cap del treballs presentats al Premi.

10. Jurat:

El jurat estarà format per persones vinculades al mon de les arts, i dos d’ells com a mínim formaran part de l’Escola de Teatre i Circ d’Amposta i de l’Institut d’Estudis Comarcals del Montsià (IECM). Exercirà de secretari Rafael Haro, de l’IECM.

El jurat es reserva el dret de declarar desert el Premi si estima que cap dels treballs no n’és mereixedor, i és competent per resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament per aquestes bases.

11. El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva.

12. Resolució del jurat i acte de lliurament:

El veredicte del jurat es passarà a aprovació per Junta de Govern Local de lʼAjuntament dʼAmposta, acompanyat de la proposta dʼatorgament del premi per part de la Regidoria de Cultura.

El lliurament del Premi tindrà lloc durant els actes de celebració de la diada de Sant Jordi, el mes d’abril de 2020.

13. Acceptació del Premi:

L’acceptació del premi haurà de constar en un document signat per la persona beneficiària, la qual s’haurà de comprometre a complir totes les condicions establertes en aquestes bases.

En cas que la persona beneficiària renunciï al premi ho haurà de fer mitjançant una comunicació escrita adreçada a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta, on haurà de fer constar els motius de la renúncia.

14. Règim jurídic aplicable:

En tot allò no previst en aquestes bases és dʼaplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic.

15. Publicitat:

La difusió d’aquestes bases serà mitjançant el BOPT, la BDNS, la pàgina web municipal i els mitjans de difusió de l’Institut d’Estudis Comarcals del Montsià.
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies