Inici Informació Oficial Beques, concursos i premis Bases del XII premi de recerca a batxillerat "Ciutat d’Amposta" 2019

Bases del XII premi de recerca a batxillerat "Ciutat d’Amposta" 2019

publicat el 18/04/2019

1.- OBJECTE

1.1. La Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Amposta i l’Institut d’Estudis Comarcals del Montsià, anualment convoca aquestes bases, per tal de promoure la curiositat i la recerca científica a Batxillerat sobre temàtiques d’interès local i/o territorial, impulsa l’XII Premi de Recerca a Batxillerat "Ciutat d’Amposta".

2. REQUISITS DELS BENEFICIARIS

2.1 Es poden presentar a aquesta convocatòria treballs de recerca de Batxillerat corresponents al curs 2018-2019, elaborats per alumnes de 2n de Batxillerat dels Instituts de la Ciutat d’Amposta, que les hipòtesis dels quals tractin sobre qualsevol tema relacionat amb la millora del coneixement de la ciutat d’Amposta, de la comarca del Montsià o de les Terres de l’Ebre.

2.2 Podran sol·licitar el Premi de Recerca a Batxillerat "Ciutat d’Amposta" els alumnes que compleixin els requisits fixats a la llei 38/2003, general de subvencions, article 13.

2.3. Per poder participar hauran de presentar una declaració responsable afirmant que es trobin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social, que es trobin al corrent dels seus deutes amb l’Ajuntament, i que no estiguin incursos en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora previstos en la Llei General de Subvencions.

3. CONDICIONS DE PRESENTACIÓ

3.1. Els treballs s’han de presentar juntament amb la sol·licitud/instància genèrica així com la declaració responsable a la qual es fa referència a l’apartat 2.3, que podeu trobar a la pàgina web de l’Ajuntament o al Departament de Secretària de l’Ajuntament. Aquests han de ser en suport CD/USB i han de contenir el treball en format PDF, a més a més, una còpia en paper, al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta (plaça de l’Ajuntament, 3-4, 43870-Amposta) o per qualsevol dels altres mitjans de presentació que s’estableixen a l’article 16.4 de la Llei 39/2015 i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i règim jurídic del sector públic. Que regulen el nou marc de les relacions entre les Administracions Públiques i entre aquestes i els ciutadans, marc que es fonamenta en els principis de transparència, agilitat, simplificació i en l’ús de mitjans electrònics.

3.2. Els treballs que es presentin hauran de ser obres originals, escrites en català i hauran de tenir el vistiplau explícit de la direcció de l’Institut.

3.3. El treball s’ha de presentar amb una plica tancada amb el nom i cognoms de l’autor, NIF, adreça, adreça de correu electrònic, nom de l’Institut, tutor/s del treball i un telèfon de contacte. El dossier de treball ha de ser anònim.

4. DIFUSIÓ

4.1. Sotmetre les bases a exposició pública per un termini de 20 dies hàbils al BOPT, tauler d’anuncis, pàgina web municipal i a la BDNS.

4.2. Per facilitar la difusió dels treballs guanyadors, amb l’acceptació del Premi l’autor o autors cediran a l’Ajuntament d’Amposta, sense límit temporal, el dret a portar a terme la publicació del treball i/o la seva comunicació pública per la xarxa Internet. En qualsevol cas, en la difusió s’indicarà el nom de l’autor o dels autors i el nom del centre de secundària al qual pertanyen.

5. ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I RELACIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ I TERMINI DE LA RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ

5.1. La gestió dels expedients de concessió de subvencions correspon a la regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Amposta i la seva resolució a la Junta de Govern Local. Un cop avaluades les sol·licituds, es passarà a informe de la Comissió Informativa Municipal d’Ensenyament i Cultura i del resultat obtingut, s’emetrà informe en què es concreti el resultat de l’avaluació efectuada. A la vista d’aquest informe, s’elevarà proposta de resolució degudament motivada a la Junta de Govern Local, qui resoldrà.

El termini de la resolució serà un màxim de sis mesos des de la notificació de la publicació de la convocatòria.

5.2. Un cop reunit el Jurat i elaborada l’acta, es procedirà a l’acte d’entrega de l’XII Premi de Recerca "Ciutat d’Amposta" 2019. Es comunicarà públicament i als interessats el dia, hora i lloc de l’acte.

6. PREMIS

6.1. Els treballs guanyadors obtindran el premi següent:

Primer Premi: 400€ a l’autor.

Accèssit opcional: 200€ a l’autor.

L’edició del/s treball/s premiat/s que es durà a terme en un acte dins el marc de "Fira Amposta 2019".

Entrega de Diploma de l’XII Premi de Recerca a Batxillerat "Ciutat d’Amposta".

6.2. La quantia màxima a atorgar serà de 600 euros, i es finançarà en càrrec a l’aplicació pressupostària 02/3260/48900 del Pressupost Municipal de l’exercici 2019.

6.3. El centre de l’alumne/a o alumnes guanyadors, obtindrà un diploma que l’acrediti com a centre que ha presentat el treball guanyador.

6.4. Cada participant en el premi obtindrà un diploma que l ‘acrediti com a representant del treball presentat i rebran una entrada a un dels actes pròxims al dia de l’entrega de premis.

7. PAGAMENT

7.1. El pagament del premi es realitzarà mitjançant transferència bancària una vegada s’aprova per Junta de Govern Local.

8. CRITERIS DE VALORACIÓ

8.1. En la valoració dels treballs presentats el jurat tindrà en compte:

El rigor i tractament científic en el desenvolupament del tema del treball.
L’originalitat en el plantejament del tema i en la metodologia emprada.
La capacitat per resoldre els problemes presentats, la idoneïtat de les fonts d’informació i l’ús d’aquestes fonts.
L’estructuració adequada del treball escrit, la presentació dels materials i l’ús adequat de recursos gràfics.
L’ús adequat de la llengua i la capacitat de síntesi.
La contribució a la millora del coneixement d’aspectes relacionats amb la Ciutat d’Amposta, la comarca del Montsià i les Terres de l’Ebre.

9. JURAT

9.1. El Jurat el formaran:

Regidora d’Ensenyament (com a Presidenta).
Membre de l’Institut d’Estudis Comarcals.
Director del Museu Terres de l’Ebre i responsable de l’Antena de Coneixement URV Amposta.
Arxiver Comarcal del Montsià.
Tècnic Municipal d’Ensenyament.


9.2.- El Jurat podrà declarar desert el Premi si no s’han presentat treballs amb els mèrits suficients i el President del Jurat tindrà el vot de qualitat, en cas d’empat.

10. TERMINI D’ADMISSIÓ DELS TREBALLS

10.1. El termini final d’admissió dels originals serà el dimarts 17 de maig de 2019.

11. RECOLLIDA DE TREBALLS

11.1. Un cop registrat el treball, s’entendrà que l’autor coneix i accepta aquestes Bases. Els exemplars dels treballs que no resultin premiats podran ser retirats pels seus autors dins un termini d’1 mes comptat a partir de la data que es faci públic el veredicte del jurat. Els exemplars es podran retirar al Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Amposta. Si una vegada vençut aquest termini no han estat retirats, els organitzadors dels premis entendran que els seus autors hi renuncien.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE

12.1. La legislació aplicable als premis serà la corresponent a la Llei General de Subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones.

13. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

13.1. El procediment de concessió d’aquestes subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

14. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE

14.1. En tot allò que es preveu en aquestes bases és d’aplicació el que estableixen les Bases Generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic.

Qualsevol qüestió que es plantegi i que no resolguin aquestes bases, serà resolta pel jurat o, en el seu defecte, pels òrgans competents de l’Ajuntament d’Amposta i de l’Institut d’Estudis Comarcals del Montsià.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies