• Webs Municipals  

Inici Comunicació Informació d’interès Bases del VI Concurs d’Aparadors de la 10ª Festa del Mercat a la Plaça 2018

Bases del VI Concurs d’Aparadors de la 10ª Festa del Mercat a la Plaça 2018

publicat el 14/03/2018

L’Ajuntament d’Amposta, mitjançant la Regidoria de Comerç, convoca laVI edició del Concurs d’Aparadorsdintre la Festa del Mercat a la Plaça 2018 per tal d’impulsar l’animació comercial i crear un ambient festiu que doni una bona imatge comercial d’Amposta a tots els seus veïns i visitants. Les presents bases contenen els requisits que hauran de complir els comerços que participen en el VII Concurs d’Aparadors de la 10a. Festa del Mercat a la Plaça 2018.

Participants:El Concurs d’Aparadors per a establiments comercials 2018 tindrà un àmbit geogràfic circumscrit al municipi d’Amposta. Així mateix, podran participar els establiments públics inclosos en l’agrupació 67 (bars, cafeteries, restaurants).

Convocatòria:Des de la data d’aprovació d’aquestes bases per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Amposta fins al dia 9 de maig de 2018.

Tema: "10 anys de la Festa del Mercat a la Plaça Amposta".

Durada: els aparadors hauran d’estar guarnits del dia 8 al 21 de maig de 2018.

Presentació de sol·licituds: Registre General de l’Ajuntament d’Amposta (1r.pis) i per correu electrònic a: comerc@amposta.cat

Al moment de la inscripció s’adjuntarà l’identificatiu del concurs d’aparadors.

Termini de presentació de sol·licituds: Des de la publicació de la convocatòria fins al 9 de maig de 2018.

Objecte: Poden guarnir els aparadors dels comerços, entitats i centres eductius de la Ciutat durant la celebració de la 10a. Festa del Mercat a la Plaça.

Jurat:Designat per l’Àrea de Comerç, integrat per un màxim de 4 experts en el sector del comerç al detall, 1 de l’Escola Esardi, 1 del Batxillerat Artístic, i 2 persones relacionades amb l’àmbit del "retail" i el "màrquèting. La composició del Jurat podrà modificar-se si hi ha causes justificades per fer-ho. El jurat es basarà en l’Originalitat, Impacte comercial, la Qualitat artística, il·luminació, el respecte pel medi ambient i el tema "10 anys de la Festa del Mercat a la Plaça Amposta". Aquest jurat exercitarà la valoració, la qual justificarà documentalment mitjançant acta firmada pels seus integrants, el dia 18 de maig. Així mateix, l’Ajuntament d’Amposta donarà publicitat del concurs i inclourà les imatges dels aparadors premiats en les pàgines web municipals: www.amposta.cat i www.ampostacomercial.cat i la BDNS.

Visita:S’efectuarà: entre els dies 8 a 17 de maig de 2018. S’efectuaran entre les 10:00 h del matí i les 14:00h de la tarda i de 16:30 h de la tarda a les 21:00 h de la nit. Els aparadors hauran d’estar visibles durant l’horari de visita. Els establiments que no tinguin aparadors visibles i il·luminats dins de l’horari de visita, no seran considerats per a la concessió dels premis. Els establiments que el dia de la visita no tinguin decorat l’aparador tampoc seran avaluats pel jurat. La visita del jurat a l’establiment és única, i es farà segons de termini l’organització, dins dels terminis i horaris fixats per les presents bases.

Veredicte del jurat:Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables. Així mateix si aquest ho cregués oportú, podrà declarar deserta la concessió d’algun premi. Qualsevol qüestió que sorgeixi no prevista en aquestes bases l’ha de resoldre l’organització i ha de ser acceptada pels participants obligatòriament.

Requisits dels beneficiaris: Declaració responsable no tenir deutes amb l’Ajuntament d’Amposta, Hisenda i la Seguretat Social i els previstos a l’article 13 de la LGS.

Aplicació pressupostària: dotació pressupostària de 600 €. Partida pressupostaria 13/4310/48901.

Publicitat: BOPT, Base de Datos Nacional de Subvenciones i www.amposta.cat

Procediment: concurrència competitiva.

Òrgan de resolució: L’òrgan competent per l’ordenació, instrucció és la Regidoria de Comerç i Mercat Municipal, i l’òrgan competent per a la resolució és la Junta de Govern Local.

Termini resolució: 28 de maig de 2018. La resolució posa fi a la via administrativa.

Pagament: transferència bancària, una vegada realitzada la resolució per la Junta de Govern Local.

Legislació aplicable: Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei General de subvencions.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.

Premis:L’Ajuntament d’Amposta atorgarà 5 premis als millors aparadors de la Ciutat, mitjançant el jurat qualificador, un premi del públic i un premi a la millor ambientació d’entitats i centre educatius, consistents en:

Premi al millor aparador - Ambientació

1r. premi

150€ i diploma

2n. premi

100€ i diploma

3r. premi

50€ i diploma

Premi del públic al millor aparador

Premi

Material valorat en 150€ i diploma

Premi social a la millor ambientació d’entitats i centres educatius

Premi

Material valorat en 150€ i diploma

Notes: Els premis amb dotació econòmica estan subjectes a la retenció que s’estipuli en les disposicions legals vigents. L’Ajuntament d’Amposta garanteix el compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, la persona inscrita queda informada i autoritza el tractament de les seves dades per a l’única finalitat de facilitar la seva participació al Concurs d’Aparadors de la Festa del Mercat a la Plaça, segons el que preveuen les bases. La participació en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb la resolució del jurat respecte als premiats, la qual és inapel·lable. Els premis podran quedar deserts si així ho estima el jurat. L’Ajuntament es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases. L’Ajuntament d’Amposta es reserva el dret de les imatges dels guanyadors per a poder utilitzar-les en posteriors campanyes de promoció comercial.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament