• Webs Municipals  

Inici Comunicació Informació d’interès Bases per a la ubicació de tavernes a la XII Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta 2020.

Bases per a la ubicació de tavernes a la XII Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta 2020.

publicat el 28/02/2020


Article 1. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la inscripció i la participació a la Festa del Mercat a la Plaça que organitza l’Ajuntament d’Amposta, que tindrà lloc del divendres 15 al diumenge 17 de maig de 2020, i garantir uns nivells mínims de qualitat, rigor i caracterització a les tavernes d’acord amb l’estètica de l’època i per tal de clarificar la seva distribució a causa del nombre limitat d’espais que hi ha per a instal·lar-se en les diferents carrers del nucli antic d’Amposta.


Article 2. Disposicions generals

2.1.El full d’inscripció per a la ubicació d’una taverna a la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta es podrà sol·licitar a la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament d’Amposta, plaça Ajuntament, 6, 3ª planta, tel. 977 702 306, mail: info@festadelmercat.cat i comerc@amposta.cat.

2.2 La documentació per participar haurà d’acompanyar el formulari d’inscripció.

2.3 La data límit per a presentar la sol·licitud d’inscripció i tota la documentació és el dia 9 d’abril de 2020.


Article 3. Documentació a presentar

3.1 Per la instal·lació de les tavernes a la Festa del Mercat a la Plaça s’haurà de presentar la següent documentació:

 • Formulari de participació correctament complimentat
 • Fotocòpia del DNI o CIF
 • Fotocòpia del carnet de manipulador d’aliments
 • Presentació de la sol·licitud amb el projecte de la taverna que es vol realitzar (menjars, ambientació, i altres ...), plànol de la zona a ocupar, plànol de situació i de distribució amb els metres utilitzats, i fotografies. És important acotar el tema de l’espai que serà ocupat, ja que en tractar-se d’ocupació de via pública, s’haurà de disposar de l’informe favorable de la policia local.
 • Presentació del programa d’activitats que es faran a la taverna, si s’escau, i que han d’estar inspirades en l’època històrica de primers del segle XX, de lo contrari, l’organització pot aturar i anul·lar activitats que no siguin adients a la temàtica de la Festa.

I tota aquella documentació que sigui necessària, en cada cas, per certificar que es tracta d’una activitat regulada i subjecta a la legalitat vigent.


Article 4. Caràcter dels sol·licitants

4.1 Poden optar a la instal·lació de tavernes durant els dies de la Festa del Mercat a la Plaça: associacions culturals i tots aquells professionals que desenvolupin una activitat de bar i/o cafeteria, de bar i/o restauració. En el cas d’associacions i entitats han d’estar inscrits en el registre d’entitats de l’Ajuntament d’Amposta, i per a la resta, tenir la corresponent llicència d’activitat.

4.2 Les associacions culturals que sol·liciten la instal·lació de tavernes hauran de presentar, a més a més, un projecte amb activitats culturals o actuacions directament relacionades amb la Festa del Mercat a la Plaça, que l’organització valorarà i donarà el seu vist-i-plau per tal de veure com es poden encaixar dins de la programació general de la Festa.

4.3 Les activitats que duguin a terme el/la titular són a risc i ventura del sol·licitant. L’Ajuntament no participa en la gestió de l’activitat, ni assegura als titulars de la llicència una recaptació o rendiment mínim per explotació de l’activitat desenvolupada.

4.4 L’Ajuntament d’Amposta es reserva la facultat d’inspecció i control, mitjançant el personal que designi a l’efecte, durant els dies que dura la Festa del Mercat a la Plaça.


Article 5. Personal, subministres i seguretat

5.1 Els titulars són responsables de dotar-se del personal necessari per tal de garantir-ne el bon funcionament, així com el manteniment en perfecte estat de les instal·lacions, essent la seva responsabilitat, la neteja, salubritat i higiene durant els dies de la Festa el Mercat a la Plaça.

5.2 Els titulars de les llicències assumeixen tota possible responsabilitat civil o penal, així com les obligacions laborals i fiscals que es derivin de l’activitat que s’exerceixi en funció de la llicència atorgada, responent davant l’administració o davant tercers, dels danys i perjudicis que es puguin causar derivats de l’explotació del servei. A tal efecte titular hauria de disposar de pòlisses d’assegurança, amb primes al seu càrrec, contra incendis, possibles sostraccions i responsabilitat civil. L’Ajuntament d’Amposta no es fa responsable d’indemnitzar, en el seu cas, els danys causats per aquests conceptes.

5.3 Les tavernes hauran de disposar de 2 extintors, com a mínim, per tal de prevenir possibles incendis.

5.4 Els subministres, la seva contractació o qualsevol altra despesa o tasca derivada d’aquests corre a càrrec de l’entitat o empresa que sol·licita la taverna.

Article 6. Obligacions de les tavernes

6.1 Seran obligacions dels titulars de les llicències:

 • Estar obertes al públic respectant els horaris de la Festa del Mercat tant d’obertura com de tancament:
  El divendres 15 de maig (des de les 17:00 h fins mínim les 23:00 h), dissabte 16 (des de les 10:30 h fins mínim les 23:00 h) i diumenge 17 (de les 10:30 h fins mínim les 22:00 h).
 • Adquirir tots els materials i els elements necessaris per a la posada en funcionament de les instal·lacions.
 • Dotar-se dels mecanismes necessaris i/o tendals necessaris per a ombra i/o pluja , que han de ser en consonància amb els tendals de la Festa del Mercat (colors blancs , cru, marrons, negre o similars).
 • Complir les normes de la legislació sanitària, disposar de carnet de manipulador d’aliments, vetllant així per la qualitat de productes i la correcta manipulació, higiene i conservació dels aliments.
 • Deixar en perfecte estat l’espai de domini públic ocupat, el dia que es desmunta la taverna, en les mateixes condicions en què es va trobar en muntar-la.

Article 7. Ambientació

7.1 Les tavernes hauran de tenir una estètica adequada a principis del segle XX i el personal de servei de les mateixes també haurà de vestir la indumentària d’acord amb l’època.

7.2 És obligatori que les tavernes disposin de cartells, en un lloc ben visible, on s’indiquin els preus de les consumicions i dels àpats i que tinguin imatge d’època.

7.3 Es permet l’ús de bales de palla per a fer servir de tanques.

7.4 No és obligatori l’ús de música ambient, però en cas de disposar-ne haurà de ser música tradicional, jotes, de l’època...

7.5 No es pot accedir amb vehicles a motor als carrers del Mercat dins l’horari de funcionament, per motius de seguretat i confluència de públics.


Article 8. Condicions econòmiques

8.1 La inscripció a la Festa del Mercat a la Plaça estarà sotmesa a l’aplicació de la tarifa específica de preus públics aprovats en les ordenances fiscals de l’Ajuntament d’Amposta per l’any en curs.

8.2 S’aplica la tarifa recollida a l’Ordenança Reguladora de la taxa per a la prestació de serveis culturals i recreatius, núm. 17, article 5 punt C. L’import és de 150 €.

8.3 A més, s’aplicarà la tarifa recollida a les Ordenances Fiscals Municipals.


Article 9. Procediment d’admissió i exclusió

9.1 La concessió de les tavernes s’atorgarà primerament en funció de la qualitat i la varietat dels productes i l’adequació de la taverna i el vestuari a l’època de principis de segle XX. La qualitat, la diversitat i l’adequació històrica seran factors de valoració més importants que l’ordre d’arribada de les sol·licituds.

9.2 Els titulars de les tavernes admeses rebran la comunicació per escrit, juntament amb l’informe favorable de la policia local i hauran de fer efectiu el pagament del preu públic corresponent a l’Oficina de Gestió Tributària de l’Ajuntament d’Amposta (Plaça Espanya, 6, Planta Baixa). També hauran de presentar la còpia del justificant de pagament a la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament. El termini de pagament finalitzarà el dia 30 d’abril, abans de l’inici de la Festa del Mercat a la Plaça de l’any en curs. Si no es compleixen els terminis s’entendrà que l’interessat desisteix en la seva sol·licitud i no es reservarà cap espai dins del recinte de la Festa del Mercat a la Plaça i per tant l’interessat no es podrà instal·lar sota cap concepte.

9.3 L’oferta de plats i menús no representatius de l’època, per part de tavernes i la ubicació de les mateixes tavernes en espais diferents als atorgats per l’organització, la instal·lació de tavernes no autoritzades o la comercialització de productes que no constin a la sol·licitud suposarà l’expulsió immediata del mercat i, si s’escau, l’inici d’expedient, sancionador per part de l’Ajuntament.


Article 10. Condicions tècniques

10.1 L’organització prestarà subministrament elèctric bàsic. La instal·lació elèctrica, d’aigua, gas i la pròpia estructura de les parades haurà de complir els criteris de seguretat i eficiència energètica. L’organització es reserva el dret de retirar la parada en cas que la instal·lació presenti riscos per la seguretat de les persones i els bens.


Disposició final

La presentació d’una sol·licitud d’instal·lació de taverna a la Festa del Mercat a la Plaça implica l’acceptació de la present normativa. L’organització es reserva el dret d’admissió i modificació de les condicions que es considerin necessàries.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament