• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès Bases subvencions a centres escolars per a la sociabilització de llibres, llicències digitals i material informàtic per al curs 2015-2016

Bases subvencions a centres escolars per a la sociabilització de llibres, llicències digitals i material informàtic per al curs 2015-2016

publicat el 12/11/2015

Bases extraordinàries i convocatòria per a la concessió de subvencions a centres escolars per a la sociabilització de llibres, llicències digitals i material informàtic per al curs 2015-2016.El termini per presentar les sol·licitud és fins al dia 11 de desembre de 2015.

Primera. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’un ajut econòmic extraordinari, atorgat per l’Ajuntament d’Amposta perla compra o reposició, per part del centre, de llibres de text per tal que, mitjançant el sistema de préstec, es puguin deixar a aquelles famílies d’alumnes escolaritzats en el centre que, atesa la seva situació socioeconòmica, no els hagin pogut adquirir. Aquests llibres de text, podran ser reutilitzats en propers cursos per cobrir les necessitats d’altres famílies que es trobin en les mateixes situacions. També es podrà destinar aquesta dotació a la compra d’altre material didàctic escolar i material informàtic, per tal que l’alumnat que ho requereixi pugui disposar dels materials necessaris per al correcte desenvolupament de la seva activitat lectiva.

Segona. Activitats subvencionables

Les activitats i conceptes susceptibles de ser subvencionats seran, única i exclusivament, perla compra o reposició, per part del centre, de llibres de text per tal que, mitjançant el sistema de préstec, es puguin deixar a aquelles famílies d’alumnes escolaritzats en el centre que, atesa la seva situació socioeconòmica, no els hagin pogut adquirir. Aquests llibres de text, podran ser reutilitzats en propers cursos per cobrir les necessitats d’altres famílies que es trobin en les mateixes situacions. També es podrà destinar aquesta dotació a la compra d’altre material didàctic escolar i material informàtic, per tal que l’alumnat que ho requereixi pugui disposar dels materials necessaris per al correcte desenvolupament de la seva activitat lectiva.

Tercera. Finançament de les actuacions

La quantia màxima a atorgar durant aquest exercici serà de 14.550 euros, a repartir de forma equitativa entre tots els centres escolars que ho sol·licitin i es finançarà en càrrec a l’aplicació pressupostària209.326.48900del Pressupost Municipal de l’exercici 2015.

L’entitat beneficiària no està obligada a l’aportació de recursos propis al cost de l’actuació.

Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació, si bé aquests hauran de ser comunicats a l’Ajuntament.

Quarta. Entitats sol·licitants

1. Podran sol·licitar les subvencions els centres escolarsque es trobin al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, que es trobin al corrent dels seus deutes amb l’Ajuntament, i que no estiguin incursos en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora previstos en la Llei General de Subvencions

2. Obligacions específiques dels beneficiaris d’aquestes subvencions.

Els beneficiaris dels ajuts hauran de fer constar a tota la producció gràfica (opuscles, fullets publicitaris o informatius) i audiovisual el logotip i la col·laboració d’aquest Ajuntament.

Cinquena. Sol·licituds

1. Documentació:

a) Les sol·licituds, segons annex I degudament complimentades, s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament, en el benentès que en dita sol·licitud s’inclou l’autorització per tal que aquest Ajuntament pugui demanar el certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

d) Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social, o autorització expressa per comprovar-ho.

g) Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut, i quines quantitats en aquest cas, ajuts a altres organismes amb la mateixa finalitat i exercici.

2.Les sol·licituds hauran de presentar-se a data màxima 11 de desembre de 2015.

Si la sol·licitud d’inici no reuneix els requisits fixats a aquestes bases, les dades d’identificació, tant de la subvenció sol·licitada com de la persona sol·licitant, i/o qualsevol de les previstes a l’article 70 de la LRJ-PAC, es requerirà al sol·licitant, d’acord amb allò establert a l’article 71.1 de l’esmentada Llei, en la seva redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, per tal que en el termini de deu dies hàbils subsani les deficiències o acompanyi els documents preceptius. Si així no ho fes, se la tindrà per desistida de la seva petició, prèvia notificació de la resolució, que haurà de dictar-se en els termes previstos a l’article 42.1 de la LRJ-PAC, en la seva redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener

Sisena. Instrucció i concessió

La gestió dels expedients de concessió de subvencions correspon a la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament d’ Amposta, i la seva resolució a la Junta de Govern Local.Un cop avaluades les sol·licituds, la Comissió deliberarà i del resultat obtingut emetrà informe en el que es concreti el resultat. A la vista d’aquest informe, s’elevarà proposta de resolució degudament motivada a la Junta de Govern Local, qui resoldrà.

Setena. Obligacions del beneficiari.

- Acceptar expressament la subvenció amb la finalitat de complir les condicions fixades a la seva aprovació.

- Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament.

- Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.

- Justificar l’aplicació dels fons rebuts, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.

- Sotmetre les actuacions a comprovació de l’Ajuntament i a les de control financer que corresponen a la Intervenció.

- Comunicar a l’Ajuntament l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració o Ens Públic.

- En tot cas, s’exigirà la justificació de la despesa realitzada objecte de subvenció, abans de l’abonament de la mateixa.

Vuitena. Gestió i justificació

Per a percebre l’import de la subvenció o ajut s’haurà de presentar:

- Unamemòria d’actuació justificativadel compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts i certificació del representant.

- Unarelació classificada de les despesesamb identificació del document, data d’emissió, creditor, import, objecte de la despesa i data de pagament

- Factures o documents de valor probatoriequivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i documentació acreditativa del pagament, per import mínim a l’atorgat en la resolució. En cap cas s’admetran com a justificacions:

 • Els interessos deutors de comptes bancaris.
 • Interessos, recàrrecs i sancions administratives.
 • Despeses de procediments judicials.
 • Factures proforma, tiquets de caixa, albarans...

-Balanç econòmic de l’activitat subvencionadaen que es posi de manifest el resultat així com les subvencions i altres ingressos que l’hagin finançat. En cap cas, els imports percebuts pel beneficiari en concepte de subvenció, ajuts, ingressos o recursos, podran ser d’un import que aïlladament o en concurrència amb d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos superi el cost real de l’activitat subvencionada

En qualsevol cas, s’haurà de tenir en compte el següent:

Obligacions dels beneficiaris:

 • Complir íntegrament el projecte o activitat que va fonamentar la concessió de la subvenció.

 • Justificar davant l’Ajuntament el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i finalitat que determini la concessió de la subvenció.

 • Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control degudament requerides pels òrgans municipals, aportant tota aquella documentació i informació que se li requereixi en l’exercici d’aquestes actuacions i que estiguin relacionades amb la concessió de la subvenció.

 • Comunicar a l’Ajuntament l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

 • Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable o, en el seu cas, els estats comptables que garanteixin l’adequat exercici de les facultats de comprovació i control.

 • Conservar els documents justificatius de l’aplicació de fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que puguin ser objecte de les actuacions de control i comprovació.

 • Fer constar a tota la producció gràfica (opuscles, fullets publicitaris o informatius) i audiovisual el logotip i la col·laboració d’aquest Ajuntament.

 • Procedir al reintegrament de fons públics rebuts en els supòsits contemplats a l’article 37 de la Llei General de Subvencions.

Termini de justificació.

El termini màxim per a presentar la documentació justificativa de les despeses d’acord amb la concessió de la subvenció i ajut serà fins el22 de desembre de 2015.

Transcorreguts els terminis establerts sense haver justificat les despeses, les quantitats atorgades es donaran de baixa del pressupost previ l’acord exprés corresponent per part de l’òrgan competent, llevat dels casos en què se sol·liciti una pròrroga, degudament justificada i com a causa excepcional, petició que serà resolta per l’òrgan corresponent, d’acord amb el procediment establert a les Bases generals i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Infraccions i sancions administratives

Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions les accions iomissions tipificades en la Llei General de Subvencions i seran sancionables inclòs a títol de simple negligència.

Seran responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, així com els col·lectius ciutadans i ens sense personalitat, que tinguin la condició de beneficiaris de les subvencions, així com, en el seu cas, les entitats col·laboradores i els representants legals dels beneficiaris de subvencions que estiguin mancats de capacitat d’obrar.

El procediment sancionador s’ajustarà a allò previst als articles 54 a 58 i 66 a 69 de la Llei General de Subvencions. Podran imposar-se les sancions que, així mateix, es tipifiquen en els articles 59 a 63 de la Llei.

Novena. Pagament

1. No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció mentre el beneficiari no es trobi al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social o sigui deutor de l’Ajuntament.

2. El pagament de les subvencions s’efectuarà segons les previsions econòmiques de l’Ajuntament, tenint en compte la naturalesa de la subvenció, en un únic termini, un cop aprovada la justificació presentada i ordenat el pagament per part de la Junta de Govern Local.

3. Prèvia sol·licitud del beneficiari de la subvenció i autorització del Regidor/a de l’Àrea, es podrà procedir al pagament d’una bestreta de fins el 90 per 100 de la subvenció atorgada, el pagament de la resta de la subvenció es realitzarà un cop presentada i aprovada la justificació prevista a la base desena anterior.

Desena. Responsabilitat i règim sancionador

Els beneficiaris de les subvencions queden sotmesos a les responsabilitats i règim sancionador que, sobre infraccions administratives en matèria de subvencions, estableix el Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Onzena. Règim jurídic

En tot allò no previst en aquestes bases és d’aplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament