Inici Comunicació Informació d’interès Bases del VIè Premi de Narrativa Breu Ciutat d’Amposta 2018

Bases del VIè Premi de Narrativa Breu Ciutat d’Amposta 2018

publicat el 07/11/2018

 1. La Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta convoquen el VI Premi de Narrativa Breu Ciutat d’Amposta, amb l’objecte d’estimular l’hàbit i el gust per la lectura i l’escriptura.
 2. Les obres que aspiren al premi han de ser originals i inèdites, que no hagin estat seleccionades ni premiades en un altre certamen. Han d’estar redactades en català, amb una extensió mínima de 40 pàgines i una màxima de 70 pàgines en format DIN-A4, mecanografiades per una sola cara a doble espai.
 3. En aquesta edició la temàtica és lliure.
 4. Poden optar al VI Premi de Narrativa Breu Ciutat d’Amposta les persones que, complint els requisits fixats a la Llei 38/2003 General de Subvencions, presentin una obra d’acord amb aquestes bases. Per poder participar, hauran de presentar declaració responsable afirmant que compleixen els requisits fixats a la Llei 38/2003 General de Subvencions i que no tenen deutes pendents amb hisenda, seguretat social ni amb l’Ajuntament d’Amposta.
 5. Per a lʼadmissió i participació en el certamen, els participants han de presentar, màxim fins el dia 20 de febrer de 2019, una sol·licitud-instància al Registre general de lʼAjuntament dʼAmposta, bé presencialment al 1r pis de lʼAjuntament dʼAmposta, o bé amb el model normalitzat d’instància genèrica que està a disposició de les persones interessades a la web de lʻajuntament dʼAmposta (http://www.amposta.cat/ca/registre/instancia-generica).
 6. Un cop realitzat aquest tràmit i també amb data límit 20 de febrer de 2019, els treballs s’hauran de fer arribar per quadruplicat a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó d’Amposta (Plaça del Castell 13-15, 43870 Amposta), acompanyats de la còpia de la instància presentada prèviament a l’Ajuntament d’Amposta, que acredita que s’ha sol·licitat participar al Premi. Qualsevol consulta relativa a la tramesa podrà fer-se a través del correu electrònic bcsja@amposta.cat i al telèfon 977 70 48 21, en horari d’atenció al públic de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó.
 7. En els treballs originals no hi podrà constar el nom de l’autor, sinó un pseudònim. S’adjuntarà al treball un sobre tancat, a la part exterior del qual figurarà el títol del treball i el pseudònim. A l’interior hi constarà les dades personals de l’autor (nom i cognoms, dni, data de naixement, adreça postal, telèfon i correu electrònic).
 8. S’admetrà una sola obra per autor.
 9. La dotació econòmica del primer premi serà de 2.000 € i un accèsit de 700 €. Qualsevol d’aquests dos premis podrà ser declarat desert, si així ho considera el jurat. Al tractar-se de premis a atorgar a càrrec al pressupost 2019, aquests restaran en tot cas supeditats a l’existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2019.
 10. L’acceptació dels premis comportarà la cessió dels drets de l’obra a l’Ajuntament d’Amposta. Els drets de lʼobra guanyadora, per tant, esdevindran propietat de lʼAjuntament dʼAmposta, inclosos tots els drets dʼexplotació de la propietat intel·lectual de la mateixa, amb caràcter exclusiu, sota qualsevol forma de les existents en aquesta data, sense límits de temps ni dʼàmbit territorial i en especial els drets de publicació i reproducció total o parcial.
 11. No es retornarà cap del treballs presentats al Premi.
 12. El jurat estarà format per l’escriptor Fede Cortés, guanyador del V Premi de Narrativa Breu Ciutat d’Amposta; Josep San Abdon, crític literari; Mariola Nos, llibretera i gestora cultural i Joana Serret, bibliotecària i secretària d’aquest certamen literari.
 13. El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva.
 14. El veredicte del jurat es passarà a aprovació per Junta de Govern Local de lʼAjuntament dʼAmposta, acompanyat de la proposta dʼatorgament del premi per part de la Regidoria de Cultura.
 15. El lliurament dels premis tindrà lloc a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó, durant els actes de celebració de la diada de Sant Jordi, al mes d’abril de 2019.
 16. La participació en el VI Premi de Narrativa Breu Ciutat d’Amposta comporta l’acceptació expressa de les condicions establertes en aquestes bases per part dels seus autors.
 17. El pagament del premi sʼefectuarà segons les previsions econòmiques de lʼAjuntament, tenint en compte la naturalesa del premi, en un únic termini, i ordenat el pagament per part de la Junta de Govern Local. El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària.
 18. Règim jurídic aplicable: En tot allò no previst en aquestes bases és dʼaplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic.
 19. La difusió d’aquestes bases serà mitjançant el BOPT, la BDNS, la pàgina web municipal i els mitjans de difusió de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies