Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Bases reguladores de subvencions plurianuals

Bases reguladores de subvencions plurianuals

publicat el 16/03/2022


Bases aprovades pel Ple del 28/02/2022

Article 1. Finalitat i objecte

L’Ajuntament d’Amposta vol cooperar econòmicament amb les entitats municipals sense ànim de lucre per contribuir al desenvolupament del seu objecte social.

L’abast temporal d’aquesta subvenció es plurianual i permet a les entitats municipals a obtenir els recursos econòmics necessaris per la millora i inversió dels seus actius.

Té un enfocament integral ja que pretén constituir-se, mitjançant la cooperació econòmica, en una eina facilitadora i transversal de les entitats municipals.

Article 2. Beneficiaris i obligacions

Podran acollir-se a aquestes bases de subvenció totes les entitats i associacions sense ànim de lucre amb domicili social a Amposta que compleixi els següents requisits:

 • Les entitats sense ànim de lucre han d’estar degudament registrades en el registre oficial que correspongui i al Registre Municipal d’Entitats i Associacions d’Amposta o poder acreditar que tenen una activitat Amposta.
 • Complir i acceptar tots els requisits exigits en aquestes bases.
 • Acceptar i complir la normativa vigent reguladora de les subvencions que atorga l’Ajuntament d’Amposta.
 • No incórrer en cap de les circumstàncies recollides a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • La quantia sol·licitada, conjuntament amb altres fonts de finançament específiques, no podrà superar el cost total del projecte.
 • Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social i no tenir deutes amb l’Ajuntament d’Amposta.
 • No trobar-se en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003 general de subvencions.
 • No patir cap inhabilitació per contractar amb les administracions públiques o per obtenir-ne subvenció, i trobar-se facultades per actuar en nom de l’entitat.

Article 3. Procediment de concessió de la subvenció

  El procediment de concessió d’aquestes subvencions és en règim de concurrència competitiva i es tramita segons l’ordenança general de Subvencions de l’Ajuntament d’Amposta.

  Article 4. Criteris generals de ponderació i valoració de les sol·licituds presentades.

  Sempre que sigui possible, es respectarà la planificació presentada pels sol·licitants i es concediran les subvencions de les actuacions en l’anualitat sol·licitada. En cas que això no fos possible per la disponibilitat pressupostària de l’Ajuntament d’Amposta, es prioritzarà la concessió segons els criteris de valoració i selecció següents:

  Modalitats

  A

  Entitats municipals amb espais propis destinats al compliment del seu objecte social que siguin susceptibles de ser utilitzats per l’Ajuntament.

  B

  Entitats municipals sense espais propis destinats ús públic

  Criteris de valoració i ponderació

  La ponderació relativa atribuïda a cadascun dels criteris de valoració és la següent:

  Criteris de valoració

  A

  Criteri de l’interès públic

  B

  Criteri de números d’activitats al municipi

  C

  Criteri de nombre de socis

  Cada entitat beneficiària percebrà una subvenció equivalent a la suma de les quantitats obtingudes a cadascun dels criteris establerts per a cada bloc de modalitats.

  Criteri de valoració A

  La ponderació atribuïda a aquest criteri es distribuirà de la manera següent:

  Dins aquest apartat es valoraran positivament aquelles propostes presentades que aportin activitats la temàtica de les quals es diferenciï de les programades al municipi d’Amposta. Es valorarà la implicació d’altres agents locals diferents del sol·licitant. Es valoraran també aquells projectes que siguin un element transformador i de cohesió social i com a eina per al diàleg i per a la construcció d’una societat més democràtica i que persegueixin entre els seus objectius aspectes com la participació, la transformació, la sostenibilitat i l’accessibilitat.

  Criteri de valoració A

  1

  Grau baix

  2

  Grau mitjà

  3

  Grau alt

  Criteri de valoració B

  La ponderació atribuïda a aquest criteri es distribuirà de la manera següent:

  Es valorarà el nombre d’activitats programades al municipi durant l’any anterior a la convocatòria independentment de les propostes en el projecte presentat a aquesta subvenció.

  Criteri de valoració B

  1

  D’1 a 2 activitats

  2

  De 3 a 4 activitats

  3

  Més de 5 activitats

  La ponderació corresponent a aquest criteri es distribuirà directament proporcional al nombre de punts que hagin obtingut entre les entitats participants de cada bloc de modalitats.

  Criteri de valoració C

  La ponderació atribuïda a aquest criteri es distribuirà de la manera següent:

  La distribució es realitzarà segons els paràmetres següents:

  Criteri de valoració C

  1

  0 a 6 socis

  2

  7 a 20 socis

  3

  21 a 60 socis

  4

  61 a 80 socis

  5

  Més de 80 socis

  La ponderació atribuïda a aquest criteri es distribuirà directament proporcional al nombre de punts que hagin obtingut per a cadascun dels blocs de modalitats.

  La suma de les puntuacions obtingudes determina la priorització i, per tant, l’ordre en l’assignació de les subvencions.

  Article 5. Distribució dels recursos

  Per aconseguir la finalitat descrita en l’article 1, la distribució de la dotació econòmica atorgada a cada entitat beneficiaria de tot el període plurianual es fa d’acord amb els criteris establerts a l’article 4.

  La quantitat màxima resultant per a cada entitat beneficiaria, la qual correspon a tot el quadrienni, es publica juntament amb la convocatòria.

  Article 6. Import i quanties màximes.

  Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i es dotaran els crèdits al pressupost de la corporació per cada anualitat.

  La convocatòria determinarà l’import total màxim destinat al conjunt de les subvencions, així com l’import màxim a percebre per cada beneficiari.

  L’assignació econòmica de cada anualitat restarà condicionada a l’existència de crèdit pressupostari suficient.

  La quantia individualitzada d’aquesta subvenció serà el resultat d’aplicar el tant per cent de punts obtinguts a l’import màxim que es fixi a la convocatòria.

  En cas d’igualtat en la puntuació, el repartiment de la subvenció serà equitatiu entre els esmentats beneficiaris.

  Article 7. Òrgan competent

  L’òrgan competent per l’ordenació i instrucció del procediment serà la Regidora de que correspongui de l’Ajuntament d’Amposta.

  Aquestes fases es desenvoluparan atenent allò establert a la LGS.

  Un cop instruït el procediment, és competent per la seva resolució la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcalde.

  Article 8. Justificació

  Els beneficiaris estan obligats a justificar la realització de l’activitat per a la qual fou concedida la subvenció, així com també el compliment de la seva finalitat, les condicions imposades i els objectius previstos.

  La justificació de les subvencions ha de ser presentada pel beneficiari.

  La justificació de les subvencions per part del beneficiari ha de tenir l’estructura i l’abast que es determini en els instruments reguladors de la concessió.

  En qualsevol cas, sempre ha d’incloure una memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en els instruments reguladors de la concessió, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts, i una memòria econòmica justificativa del cost total de les activitats realitzades amb el contingut previst als articles 72.2, 74.5, 75.2 i 78 del RLGS.

  S’ha de justificar el cost total de l’activitat amb la indicació de si aquest ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per l’Ajuntament d’Amposta, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat.

  La justificació s’ha de presentar dins del termini màxim previst als instruments reguladors de la concessió. Si no es preveu aquest termini, el termini màxim per a justificar serà de tres mesos des de la finalització del termini per a la realització de l’activitat.

  Si transcorregut el termini establert el beneficiari no ha presentat la documentació justificativa, el centre gestor corresponent ha de requerir-lo per tal que la presenti en el termini improrrogable de quinze dies hàbils. Si transcorregut aquest termini no la presenta, es pot revocar la subvenció amb reintegrament de les quantitats percebudes, si s’escau.

  Article 9. Finançament de les actuacions

  Els projectes es poden subvencionar fins al 100 % del seu cost.

  Si les actuacions es financen conjuntament amb altres subvencions, en cap cas la suma de les subvencions concedides i/o altres ingressos per a una mateixa actuació pot superar el límit màxim indicat.

  L’impost sobre el valor afegit (IVA) és subvencionable si el beneficiari no se’l pot deduir. Aquesta dada l’ha de certificar a la sol·licitud de subvenció.

  Es poden fer pagaments parcials en funció del grau d’execució, prèvia acreditació de l’execució de les actuacions mitjançant certificacions d’obres, la factura corresponent i el certificat de l’obligació reconeguda.

  Si escau, els serveis tècnics corresponents de l’Ajuntament d’Amposta valoren prèviament la documentació justificativa.

  Article 10. Compatibilitat

  Aquestes subvencions són compatibles amb d’altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics privats. Però en cap cas l’import de les subvencions concedides no pot ser d’una quantitat que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.

  Article 11. Incompliments

  L’incompliment total o parcial del projecte, l’incompliment de l’obligació de justificació de la subvenció o la justificació insuficient de la mateixa, així com la concurrència dels altres supòsits previstos a la legislació vigent en matèria de subvencions, donarà lloc al reintegrament oportú, i, si s’escau, a la incoació del corresponent procediment sancionador. A la corresponent ordenança general de subvencions es regularan els criteris par a la graduació dels possibles incompliments de les condicions imposades amb motiu de l’atorgament de la subvenció, atenent al principi de proporcionalitat.

  Article 12. Publicació i acceptació

  D’acord amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals ( ROAS), aquestes bases s’han de sotmetre a exposició pública com a mínim per un termini de 20 dies i s’han de publicar al BOPT per tal que s’hi puguin presentar al·legacions i suggeriments i es farà una referència de la publicació al DOGC.

  En cas que no es presentin al·legacions s’entendran definitivament aprovades.

  D’acord amb els articles 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s’ha de donar publicitat de la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions.

  Article 13. Control financer

  L’Ajuntament d’Amposta pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, generals de subvencions.

  Article 14. Règim de recursos

  El règim de recursos que és aplicable a les presents bases reguladores és el propi de les disposicions administratives de caràcter general. Contra les mateixes solament pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar a partir del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb l’establert en els articles 112.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), i 10.b) i 46 de la llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa (LJCA). Sense perjudici de que els interessats podran interposar qualsevol altre recurs que estimin oportú.

  Article 15. Interpretació de les bases

  El Ple de l’Ajuntament d’Amposta o l’òrgan en qui delegui són competents per a resoldre totes les qüestions i dubtes que es plantegin sobre l’aplicació i la interpretació d’aquestes bases i de la resta de normes que en matèria de subvencions aprovi.

  Article 16. Normativa aplicable

  En tot el que no es preveu en aquestes bases s’aplica: la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; les bases generals de subvencions de L’Ajuntament d’Amposta.

  Així mateix, és aplicable la normativa sobre el procediment administratiu general: Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (en tot el que no contradigui la llei anterior), així com la resta de normativa vigent aplicable per raó de la matèria o l’objecte.

  Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
  Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


  Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


  Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
  Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies