• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Bases reguladores del procés de selecció per a cobrir els llocs de treball dels plans socials d’ajut a persones en situació o risc d’exclusió social del municipi d’Amposta (2017)

Oferta de treball: Bases reguladores del procés de selecció per a cobrir els llocs de treball dels plans socials d’ajut a persones en situació o risc d’exclusió social del municipi d’Amposta (2017)

publicat el 01/06/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

1. FONAMENTS

La crisi actual ha incidit molt negativament en molts sectors econòmics en general i en una bona quantitat de persones en particular,  que pertanyen al col·lectiu  amb risc d’exclusió, que es troben en una situació d'atur cronificat a Amposta. És per això que, l’Ajuntament d’Amposta  posa en marxa un Pla Social d’ajut a persones en Situació o Risc d’Exclusió Social del Municipi d’Amposta dirigit a persones que reuneixen unes circumstàncies i necessitats determinades, prioritàriament:
 • Usuaris/es dels Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta, beneficiaris del Programa d’Ajuts d’Urgència Social,
 • Usuaris/es amb situacions socioeconòmiques i familiars, informades pels tècnics/es dels Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta, qui valoraran la prioritat de cada situació, persona i entorn familiar,
 • I finalment, aturats de llarga durada, o bé que hagin tingut contractacions precàries en temps, durada i qualitat del contracte, que requereixen un contracte puntual per a resoldre algun conflicte personal.
Els llocs de treball vindran assignats per l’Ajuntament i estaran relacionats amb les manteniment i conservació d’equipaments i espais públics, de les zones verdes del municipi, treballs de manteniment i neteja de la via pública i altres treballs de conservació i reparació de mobiliari urbà i d’instal·lacions i edificis municipals. Es preveu la contractació de 34 peons  per a la realització de les diferents tasques.

2. DEFINICIÓ

El programa del « Pla Social d’ajut a persones en Situació o Risc d’Exclusió Social del Municipi d’Amposta »  té per objecte la contractació temporal i eventual de diverses persones que es trobin en situació d'atur de llarga durada i en situació de risc d'exclusió social, per tal de contribuir a facilitar la millora de les seves condicions personals i laborals.

3. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

És objecte d'aquesta convocatòria la selecció de persones que puguin cobrir 30 llocs de treball del Programa de Pla Social d’ajut a persones en Situació o Risc d’Exclusió Social del Municipi d’Amposta 2016, fiançats en recursos propis de l'Ajuntament d'Amposta. Els llocs de treball ofertats són els següents:
Codi Lloc de treball Nº de persones Àrea/departament/regidoria
P.O 01/17 Peó de neteja viària 4 Serveis Municipals
P.O 02/17 Peó de neteja equipaments municipals 6 Serveis Municipals
P.O 03/17 Peó d'obra pública 9 Serveis Municipals
P.O 04/17 Peó de serralleria i pintura 8 Serveis Municipals
P.O 05/17 Conserge 3 Serveis Municipals
P.O 06/17 Agents Cívics 4 Serveis Municipals 

4. REQUISITS

Les persones aspirants hauran de reunir els requisits generals i específics que es descriuen a continuació a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, per tal de poder accedir a la fase de selecció.

4.1 Requisits generals

 1. Tenir més de 16 anys.
 2. Estar en situació legal d’atur, demostrada mitjançant inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya, en data màxima de presentació d'instàncies, i trobar-se en situació legal de desocupació en els termes previstos a l'article 208 del RDL 1/1994, de 20 de juny, pel que s'aprova el text refós de la llei general de la seguretat social
 1. No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de les corresponents funcions.
 2. No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/da, mitjançant resolució administrativa ferma, del servei de qualsevol administració.
 3. No trobar-se comprès/sa en causes d’incapacitat o incompatibilitat de les previstes a la legislació vigent.
 4. Nacionalitat espanyola, comunitària, d’aquells estats membres que en virtut de tractats internacionals celebrats per al Unió Europea i ratificats per Espanya sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors/es així com els/les estrangers/eres residents legalment.
 5. Tenir els requisits especificats del lloc de treball pel qual s'opta.
 6. Estar empadronat/da per un període mínim de 2 anys seguits al municipi d’Amposta.
 7. Esta inscrits a la Borsa de Treball municipal
 8. No haver participat en cap pla d’ocupació públic durant els darrers 6 mesos.
 9. Podrà participar un membre de cada unitat familiar.
S’entendrà per unitat  familiar aquella unitat de convivència formada per una o més persones unides per vincles matrimonials o d’una relació permanent anàloga que convisquin en el mateix habitatge segons les dades del padró municipal d’habitants. Altres situacions diferents a les anteriors s’hauran de demostrar de manera documental per part de les persones interessades en participar al Pla Social.

4.2 Requisits específics per a cada lloc de treball

 
Codi Lloc de treball Nº de persones Àrea/departament/regidoria
P.O 01/17 Peó de neteja viària 4 Competències en vida laboral
P.O 02/17 Peó de neteja equipaments municipals 6 Competències en vida laboral
P.O 03/17 Peó d'obra pública 9 Competències en vida laboral
P.O 04/17 Peó de serralleria i pintura 8 Competències en vida laboral
P.O 05/17 Conserge 3 Competències en vida laboral
P.O 06/17 Agents Cívics 4 Competències en vida laboral
Es preveu la contractació en total de 34 persones, es reservaran d’aquests, un nombre de 3 per a persones amb discapacitat, sempre que compleixi amb els requisits establers al punt 4.1 punt 3 d’aquestes bases reguladores.

5. CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

Les persones seleccionades se’ls efectuarà un contracte laboral per interès social per obra o bé un nomenament interí per programes, amb una durada de tres mesos. Les funcions bàsiques a realitzar, la durada del contracte, i la jornada de treball serà la corresponent a cada tipus de lloc de treball ofertat, d'acord amb les condicions determinades a l'Acord Marc Retributiu, segons l'Acord social Permanent. El finançament anirà  càrrec de les corresponents partides pressupostàries aprovades en el pressupost de 2017.
Codi Lloc de treball Nº de persones Jornada setmanal Sou brut mensual  Funcions bàsiques
P.O 01/17 Peó de neteja viària 4 37,5 h 1000€, SS segons CCNE Neteja viària i dels espais públics i entorn dels contenidors
P.O 02/17 Peó de neteja equipaments municipals 6 37,5 h 1000€, SS segons CCNE Neteja  dels equipaments  públics  municipals
P.O 03/17 Peó d'obra pública 9 37,5 h 1000€, SS segons CCNE Construcció, reparació i manteniment de construccions i obres en general, a la via pública o edificis municipals  
P.O 04/17 Peó de serralleria i pintura 8 37,5 h 1000€, SS segons CCNE Treballs de millora i manteniment dels equipaments públics  
P.O 05/17 Conserge 3 37,5 h 1000€, SS segons CCNE Treballs en atenció a les persones i de cara al públic, en equipaments municipals
P.O 06/17 Agents Cívics 4 37,5 h 1000€, SS segons CCNE Treballs de control i vigilància. Informació i atenció a la ciutadania
Dins de les obligacions contractuals, es realitzaran 21 hores de competències transversals, impartides per personal propi de l'Ajuntament d'Amposta i/o amb conveni amb el Punt Omnia

6.  SELECCIÓ

La selecció es farà pel sistema de concurs que consistirà d’una banda, en la valoració dels mèrits al·legats pel que fa al perfil professional i els criteris socials,  i de l’altra en una entrevista. En cas d’empat en la puntuació, es prioritzarà qui porti més temps a l’atur, i si continués persistint l’empat qui tingui millor puntuació en l’apartat de càrregues familiars, finalment si continués persistint l’empat, es prioritzarà el/la candidat que tingui millor puntuació en l’apartat del perfil professional Per a la valoració de les sol·licituds i proposta de selecció dels candidats es formarà una  Comissió Tècnica de Valoració integrada pels següents membres: President/a: Representant de l’Àrea de Serveis Socials Vocals:        Representant de l’Àrea de Polítiques Actives d’Ocupació Tècnic de Serveis al territori Actuarà de Secretària, una responsable administrativa de l’Ajuntament d’Amposta assignada per la Secretària Municipal. Tots els membres del tribunal tindran veu i vot, excepte la secretària, que tindrà veu sense vot.

6.1 Criteris de baremació

1 Valoració de mèrits: La Comissió Tècnica de Valoració avaluarà els mèrits al·legats i degudament justificats pels/per les aspirants, conforme el barem següent, i sempre sobre la documentació acreditativa aportada dins el termini de presentació de sol·licituds:
 1. Criteris socials:
 2. Càrregues familiars:
- Família monoparental: 0,50 punts. - Membre de la unitat familiar amb un grau de dependència, un o més descendents amb discapacitat igual i superior al 33%: 0,75 punts. - Tenir a càrrec menors d’edat: 0,25 punts per menor. En el cas que no s’hagi puntuat en el dos primers supòsits anteriors.
 1. Estar en situació d’atur:
- Fins a 6 mesos:                                 0,25 punts. - Més de 6 mesos i menys de 12:         0,50 punts. - Més de 12 mesos i menys de 24:        0,75 punts - Més de 24 mesos:                             1 punt  
 1. No percebre cap tipus de prestació contributiva, ni altres prestacions o subsidis durant més de tres mesos: 0,75 punts.
 
 1. Cap membre de la unitat familiar treballa: 0,75 punts
 
 1. Valoració de l’Informe Sociolaboral emès per la corresponent treballadora social dels Serveis Socials, qui porti l’expedient del/a candidat/a: entre 0 – 1,5 punts
 
 1. Valoració de la participació en tallers o sessions de recerca de feina fetes en els diferents serveis municipals (Punt Omnia, Activa't, Espais de Recerca de feina, Serveis d'Orientació, Programa 30 PLUS,...): 1 punt
  6.2 Entrevista: L’entrevista serà realitzada pels membres de la Comissió Tècnica de Valoració i consistirà en mantenir un diàleg amb els/les aspirants, per tal d’avaluar la seva idoneïtat respecte de les funcions del lloc a cobrir, la conversa versarà sobre l’exposició que faci l’aspirant del seu perfil personal i professional, de la motivació per l’oferta de treball i alguna pregunta tècnica sobre el treball a realitzar. En funció del lloc de treball a cobrir es podrà determinar la realització d’alguna prova pràctica relacionada amb les tasques a desenvolupar, per comprovar la idoneïtat de  l’aspirant al lloc de treball a ocupar. Es valorarà fins a un màxim de 5 punts i restarà eliminada la persona que no arribi als 3 punts. La no presentació de l’aspirant a l’entrevista determinarà la seva exclusió del procés selectiu En cas d’empat entre varis aspirants en qualsevol de les dues fases, es prioritzaran els següents aspectes: - Més càrregues familiars - Major temps en situació d’atur - No percebre cap tipus de prestació, subsidi o ajuda - Més edat

7. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

Les persones interessades en participar en aquesta convocatòria presentaran sol·licitud normalitzada on s’assenyalarà el lloc de treball al qual es vol optar. Cada persona aspirant només es podrà presentar a un únic lloc de treball. El termini de presentació s’inicia l’endemà de la publicació d’aquestes bases al portal de transparència de l'Ajuntament d'Amposta: https://www.amposta.cat/ca/n3/ajuntament/empleats-publics/ofertes-publiques-de-treball i durant els vint dies hàbils següents. A les sol·licituds caldrà adjuntar fotocòpies acompanyades dels originals, de la documentació següent:
 1. DNI o NIE amb permís de treball del candidat/a i dels membres de la unitat familiar
 2. Currículum vitae
 3. Declaracions responsables de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de les corresponents funcions, no estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/da, mitjançant resolució administrativa ferma, del servei de qualsevol administració i no trobar-se comprès/sa en causes d’incapacitat o incompatibilitat de les previstes a la legislació vigent.
 4. Certificat, en cas d’existir alguna discapacitat, especificant el grau de discapacitat reconegut per l’ICASS.
 5. Carnet o certificat de família monoparental o nombrosa, si s’escau.
 6. Llibre de família
 7. Documents que justifiquin l’experiència professional i la formació: certificats d’empresa,
nòmines, contractes, alta censal i certificats de cotització en el cas de professionals autònoms/es, certificats d’aprofitament de cursos, diplomes...
 1. Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social amb una antiguitat inferior a dos mesos de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.
 2. Document d'inscripció al Servei d'Ocupació de Catalunya com a demandant d'ocupació no ocupat (DARDO)
 3. Document acreditatiu de la percepció o no de prestacions contributives (viduïtats, orfeneses) , subsidis o ajudes, emès pel SEPE, així com les no contributives (PNC) de tots els membres de la unitat familiar.
 4. Certificat integrat del Servei d’Ocupació de Catalunya amb els períodes d’inscripció, que es pot obtenir a través de la seva pàgina web (www.oficinadetreball.cat), mitjançant la clau d’accés personal
 5. Informe Sociolaboral emès pels tècnics municipals  corresponents
 6. Registre de currículum vitae a la Borsa de Treball de l'Ajuntament d'Amposta.
 7. Document acreditatiu d'haver participat en algun taller o procés de recerca de feina
Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre de l'Ajuntament d'Amposta Plaça de l'Ajuntament 3-4, d'Amposta en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores

8. ADMESOS/ES I EXCLOSOS/ES I DATA DE LES ENTREVISTES

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i dins el termini màxim de 10 dies hàbils següents, per cada lloc de treball ofertat es farà pública la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es, així com la valoració provisional dels mèrits al·legats en el cas de les persones admeses, a la pàgina web d’aquest Ajuntament, on l’aspirant s’haurà d’identificar amb el seu NIF i número i data del registre d’entrada de la sol·licitud. Les persones aspirants disposaran de 3 dies hàbils per presentar possibles reclamacions, transcorreguts els quals es publicarà la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, per cada lloc de treball ofertat, amb indicació de la data, hora i lloc de realització de l’entrevista de selecció, per a aquells aspirants preseleccionats.

9. RESULTATS DE LA SELECCIÓ

Un cop finalitzada la qualificació de les entrevistes, la Comissió Tècnica de Valoració publicarà la llista de persones seleccionades per a cada lloc de treball ofertat, amb la puntuació total obtinguda per cada aspirant i es penjarà a la pàgina web de l’Ajuntament A la pàgina web l’aspirant realitzarà la recerca de la seva situació identificant-se amb el seu NIF i el número i data de registre d’entrada de la seva sol·licitud. Els/les aspirants seran cridats per ocupar els llocs de treball ofertats d’acord amb l’ordre de puntuació obtinguda, i la resta de persones quedaran en llista d’espera durant el període de vigència del pla d’ocupació local, pel cas que es produeixi alguna nova necessitat per cobrir un lloc de la mateixa categoria i funcions iguals o similars. En aquells casos que el lloc de treball quedi desert, es tibarà de les llistes de demandants d’ocupació dels serveis locals d’ocupació que reuneixin els requisits

10. PERÍODE DE PROVA

L’aspirant  contractat tindrà un període de prova en funció de la categoria del lloc de treball, que si no es supera es declararà extingida la relació laboral  amb l’Ajuntament.

11. INCOMPATIBILITATS

Tan sols es podrà realitzar una contractació per cada unitat familiar dins d’aquest programa, amb la finalitat de beneficiar el major nombre de famílies, serà incompatible també la contractació en el cas que algun membre de la unitat familiar ja estigui formant part d’algun altre programa o pla d’ocupació públic.

12. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Les persones seleccionades estan obligades a facilitar les dades, documentació i informació que siguin necessaris per a la tramitació del pla així com a comunicar les incidències i variacions que es produeixin en la seva situació personal o patrimonial.

13. INCIDÈNCIES

La Comissió Tècnica de Valoració resoldrà totes aquelles incidències o dubtes que es plantegin en el desenvolupament de la selecció, adoptant els acords necessaris per al correcte desenvolupament del procés selectiu i resoldrà, també, tot allò que no estigui previst en aquestes bases.

14. IMPUGNACIONS

Aquestes bases, la convocatòria i tots els actes administratius que se’n derivin i de l’actuació de la Comissió Tècnica de Valoració, podran ser impugnats pels/per les interessats/des en els casos i en la manera que estableix la Llei  30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

15. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.   Amposta,    3  d'abril de 2017.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament