• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Bases reguladores per a la contractació de 40 monitors de lleure per al Saló de la Infància i la Joventut de Pasqua

Oferta de treball: Bases reguladores per a la contractació de 40 monitors de lleure per al Saló de la Infància i la Joventut de Pasqua

publicat el 03/03/2016


Aquest procés de selecció ja està tancat

PRIMER.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte de la present convocatòria és la provisió, pel sistema de concurs, de 40 places de monitors de lleure per a la propera edició de pasqua del Saló de la Infància i la Joventut que organitza l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament d'Amposta.

El contracte que es formalitzarà amb els seleccionats/es serà d’obra o servei determinat, segons la legislació vigent que reguli aquesta figura contractual.

SEGON.- PERFILS PROFESSIONALS

Monitor/a de lleure: la titulació requerida serà disposar del títol de Monitor/a de lleure i tenir vigent el Carnet de Monitor de lleure.

Segons el projecte educatiu que s'apliqui i segons el tipus d'activitats que es portin a terme, per tal d'assolir els objectius d'aquest projecte educatiu general del centre o dels diferents projectes individuals dels infants i joves també s’acceptaran estudis relacionats amb Cicle Formatiu Superior d’Animació Sociocultural.

En el procés de selecció es tindrà en compte la ràtio marcada per la legislació vigent de personal que han disposar dintre de l’equip, del títol de monitor/a en educació en el temps de lleure de la Generalitat de Catalunya o títol homologat.

TERCER.- CONDICIONS QUE HAURAN DE REUNIR ELS ASPIRANTS

Per a prendre part en aquesta convocatòria són requisits necessaris:

-Tenir complerts 18 anys d’edat, en la data que finalitzi el Termini de presentació d’instàncies i no excedir de l'edat de jubilació forçosa per a poder formar part de la borsa.

-Ser ciutadà de la Unió Europea o dels estats els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea.

-Entendre i parlar la llengua catalana.

-No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.

-Estar en possessió de la titulació exigida en cada procés selectiu.

- Presentar el Certificat d’Antecedents penals actualitzat abans del procés de selecció, o de forma excepcional, acreditar la petició d’aquest, i en aquest darrer supòsit presentar una declaraciómpel sol·licitant, on declari que no té antecedents penals a la data de la instància.

QUART.- INSTÀNCIES I ADMISSIÓ

Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar, al Registre General de l’Ajuntament d'Amposta, plaça del Ajuntament 3-4, una sol·licitud en un model oficial i normalitzat, que es facilitarà gratuïtament a les dependències municipals fins el dia 8 de març de 2016 i adreçada a l'Il·lustríssim Sr. Alcalde de l’Ajuntament d'Amposta.

Els aspirants han de manifestar en aquest document que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides en la base segona.

Les sol·licituds han d'anar acompanyades d'un currículum vitae de l'aspirant, de fotocopies del DNI, dels permisos i dels títols acadèmics exigits a la base segona i de la documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin per a la fase de concurs. Tots els documents s'han de presentar mitjançant originals o fotocopies degudament compulsades.

Els drets d'examen es fixen en la quantitat de 10,00 EUR i han de ser satisfets prèviament pels aspirants, que han d'adjuntar el corresponent resguard acreditatiu del pagament en el moment de la presentació de la sol·licitud. Aquest pagament s’efectuarà a l’Àrea de Gestió Tributària, situada als baixos del Edifici administratiu de l’Ajuntament d’Amposta.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que son necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, així com la publicitat d'aquestes dades, d'acord amb la normativa vigent. També donen el seu consetiment a que l’Ajuntament d’Amposta pugui comprovar la veracitat de les dades i mèrtis que s’al·leguin. El fet de falsejar o mentir en dades i requisits necessaris per a participar en aquesta procès selectiu, l’Ajuntament podrà acomiadar i en el seu cas iniciar l’expedient disciplinari que correspongui contra aquest.

CINQUÈ.- TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal qualificador es constituirà de la manera següent:

-President: Anna Palacios Conde.

-Vocals: Jaume Rosselló Parts i Maite Subirats Argentó.

-Secretària: Un dels vocals actuarà de secretari/ària del Tribunal.

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat dels seus membres i les decisions s'adoptaran per majoria. Sempre serà necessària la presencia del president/a i del secretari/ària.

En cas que el secretari no sigui membre del tribunal, actua amb veu però sense vot.

En cas que el Tribunal ho estimi convenient, podrà disposar de la incorporació d'assessors especialistes per a totes o alguna de les proves. Els esmentats assessors es limitaran a l'exercici de les seves especialitats tècniques en base exclusivament a les quals col·laboraran amb el Tribunal.

SISÈ.- PROCÉS SELECTIU

  1. Prova escrita per de coneixements del lleure. Part teòrica i part pràctica.

  1. Test Psicotècnic

  1. En cas d’empat, entrevista personal.

El tribunal podrà acordar la realització de mes d'una prova en el mateix dia de convocatòria, motiu pel qual, prèviament a la realització de la següent prova, notificarà in voce les puntuacions de la prova anterior.

1ra Fase: Prova de coneixements teòrics i pràctics. ( dia 10/03 a les 9:00 al Auditori Municipal )

Consistirà en desenvolupar en un termini de 60 minuts, un test teòric de 10 preguntes sobre la normativa vigent del lleure amb un màxim de 5 punts. Tot seguit l’aspirant haurà de resoldre un cas pràctic, relacionat amb les tasques pròpies de la plaça convocada assolint un màxim de 5 punts. La qualificació d'aquesta fase serà entre 0 i 10 punts, havent d'aconseguir els aspirants una puntuació mínima de 5 punts per cada prova per a superar aquesta prova.

La temàtica del la part teòrica, serà la Normativa vigent que regula les activitats en el món del lleure on hi participen menors d’edat, i en el cas pràctic estarà relacionada amb les tasques a desenvolupar per un/a monitor/a de lleure infantil i juvenil en un projecte educatiu, que dona servei a infants i adolescents. El cas pràctic podrà constar dels següents aspectes:

- Ús de l'espai. Pràctiques, dinàmiques, límits i responsabilitats de la tasca socioeducativa.

- Programació d'Activitats socioeducatives i lúdiques dins d’una activitat de lleure.

- Fonaments teòrics, educatius i pedagògics.

- Rol del Professional d’un equip professional de lleure.

2na Fase: Test psicotècnic. ( dia 14/03 a les 9:00h al Teatre del Casal Municipal )

El resultat serà, APTE o NO APTE. Serà condició indispensable assolir un resultat positiu en aquesta fase.

3ra Fase: Entrevista personal ( si escau ).

El tribunal qualificador podrà realitzar una entrevista personal als aspirants en cas d’empat de puntuació. Aquesta entrevista consistirà en respondre qüestions vinculades a les funcions pròpies de la plaça a cobrir i el perfil professional de l'aspirant, l’experiència professional en l’àmbit de l’educació infantil, la capacitat de treball en equip, capacitat d’adaptació i reacció. Es valoraran els mèrits i l’experiència. La puntuació màxima d'aquesta fase serà de 2 punts.

SETÈ.- Llista d'aprovats/des

La puntuació definitiva s’obtindrà sumant la puntuació la prova escrita, més la valoració del test psicotècnic, i en cas d’empat la suma dels punts també de l’entrevista.

La puntuació únicament tindrà efectes pel procés selectiu concret.

VUITÈ.- RESOLUCIÓ DEL PROCÉS SELECTIU

A la vista de les propostes formulades pel tribunal, el departament que li correspongui, nomenarà els seleccionats/des i formalitzarà els corresponents contractes durant el dia 15 de març.

NOVÈ.- DEDICACIÓ

Hi hauran dos tipus de jornada laboral, distribuïdes de la següent manera:

  • Els 25 primers aspirants, obtindran un contracte de 35 hores repartides en 7 hores diàries de 10 a 13 i 15 a 19 hores del dissabte 19 al dimecres 23 de març, ambdós inclosos.

  • Els 15 darrers aspirants, obtindran un contracte de 21 hores repartides en 7 hores diàries de 9 a 13 i 15 a 18 hores del dilluns 21 al dimecres 23 de març, ambdós inclosos.

DESÈ.- COMUNICACIONS

Totes les comunicacions s’efectuaran únicament mitjançant la publicació corresponent al tauler d’anuncis de la Corporació, a la pàgina oficial i a les xarxes oficials.

ONZÈ.- DISPOSICIÓ FINAL.

En aquest procés selectiu s'agafaran els professionals que compleixin el requisit de la titulació exigida en el punt segon d'aquestes bases.

DOTZÈ.-IMPUGNACIONS

Aquestes bases, la convocatòria i tots els actes administratius que se’n derivin i de l’actuació de l’òrgan de selecció, podran ser impugnats pels/per les interessats/ades en els casos i en la manera que estableix la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament