Inici Comunicació Informació d’interès Bases reguladores d’inscripció i reserva d’espai per al Festival Food Truck 2022

Bases reguladores d’inscripció i reserva d’espai per al Festival Food Truck 2022

publicat el 17/02/2022

Bases reguladores d’inscripció i reserva d’espai per al Festival Food Truck 2022

L’esdeveniment està programat per realitzar-se els dies 30 d’abril i 1 de maig de 2022 a Amposta (Tarragona), al Parc dels Xiribecs.

1. Organització

En la V edició del festival Food Trucks, l’Ajuntament d’Amposta organitzarà activitats diverses durant els dos dies, al parc dels Xiribecs: Fira de la Cervesa Artesana, exhibició de motos Harleys, parades, mercat vintage i Crafty Day, exhibicions de dansa en motiu del Dia Internacional de la dansa, cinema de nit...

L’Ajuntament d’Amposta farà difusió de l’esdeveniment a través dels seus mitjans de comunicació habituals.

L’Ajuntament d’Amposta habilitarà zones, dins el parc dels Xiribecs, amb taules i cadires per tal que els visitants puguin seure a menjar.

L’horari de la V edició del Festival Food Trucks serà:

 • Horari de presentació i muntatge: dissabte 30 d’abril de 9 h. a 11
 • Horari d’obertura al públic i de permanència:

                       -dissabte 30 d’abril de 12 h. a 24 h.

                      -diumenge 1 de maig de 10 h. a 19 h.

2. Inscripcions

Per inscriure’s, les food trucks han de presentar el formulari que facilita l’Ajuntament d’Amposta i tota la documentació que en ell es detalla al registre de l’Ajuntament d’Amposta de forma presencial (Plaça Ajuntament, 3-4, planta baixa) o bé telemàticament des de la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta (www.amposta.cat).

Documentació a annexar:

 • DNI, NIE o passaport originals, per facilitar la identifcació de l’interessat
 • Identifcació i acreditació del representant si s’escau
 • Acreditació de formació i/o experiència en la manipulació d’aliments
 • Fotocòpia d’assegurança
 • Fotocòpia d’alta a la seguretat social.
 • Fotocòpia d’alta IAE.
 • Fotografes de l’establiment...)

El termini d’inscripció fnalitza el 10 de març. Això no obstant, l’organització pot tancar-lo abans si ja s’ha arribat al màxim de food trucks, que permet l’espai del parc dels Xiribecs.

3. Valoració de les sol·licituds

A causa de la limitació de l’espai, l’organització efectuarà una selecció de fns a 18 food trucks. La selecció serà en base als següents criteris:

 • autonomia durant mínim 24h.
 • tipus de menjar: es valorarà que sigui de qualitat i que s’ofereixin varietat i diversitat de productes, productes de proximitat (donat que es fa una selecció prèvia per no repetir el tipus de menjar, us demanem que aquest dia serviu el que heu especifcat en el formulari).
 • la reducció del malbaratament alimentari i la reducció de plàstics d’un sol ús.
 • estètica del vehicle: es valorarà l’estètica i l’ambientació dels anys 50 i 60 (pin-up /vintage).

L’acceptació es comunicarà als interessats per correu electrònic.

4. Condicions econòmiques

Un cop confrmada la participació caldrà realitzar el pagament de la taxa d’inscripció. S’aplica la tarifa recollida a l’Ordenança Reguladora, de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic, núm. 17, apartat C, epígraf 3. L’import és de 50 €. El pagament es pot realitzar a les dependències de l’Ofcina de Gestió Tributària de l’Ajuntament d’Amposta (plaça Ajuntament, núm. 6, planta baixa) o bé per transferència bancària. El número de compte s’indicarà en el moment de confrmar la participació.

El termini per a realitzar el pagament és el 20 de març.

5. Obligacions

 1. Les Food Trucks hauran de romandre obertes durant l’horari d’obertura al públic.
 2. Les Food Trucks hauran de romandre els dos dies: 30 d’abril i 1 de maig.
 3. Es pot vendre tot tipus de beguda a excepció de cervesa, ja que els Food Trucks es complementen amb la Fira de la Cervesa Artesana, que té lloc els mateixos dies 30 d’abril i 1 de maig al Parc dels Xiribecs.
 4. En cas de no ser 100% autònoms especifqueu al formulari si es necessita llum o altres subministraments i en quina potència. D’aquesta manera podrem donar-vos un millor servei. També si necessiteu punt d’aigua.
 5. Els responsables de les Food Trucks es faran responsables dels objectes que deixin a la seva food truck. L’organitzador no es fa responsable dels objectes i productes que continguin les food trucks i dels furts, ruptura o pèrdua que hi pugui haver.
 6. S’habilitarà un espai amb contenidors destinat a que les food trucks puguin dipositar les seves deixalles.
 7. L’organització contractarà seguretat que es farà càrrec de la vigilància activa en horari de 24h a 10h del matí següent. L’organització no es fa responsable dels robatoris que es puguin produir.
 8. Si us heu inscrit i no podeu venir us demanem que ens ho digueu com més prompte millor al telèfon: 977 70 09 04 o al correu festes@amposta.cat .

6. Suspensió del V Festival Food Trucks

Si el Festival Food trucks no es celebrés per causes meteorològiques o de força major, els participants podran sol·licitar la devolució de la taxa pagada mitjançant instància adreçada a l’Ajuntament d’Amposta.

7. Disposició final

La participació al V festival Food Trucks d’Amposta implica l’acceptació d’aquesta normativa.

En tot allò no previst en aquestes bases s’aplicarà el que estableixi la normativa vigent.

Bases reguladoras de inscripción y reserva de espacio para el Festival Food Truck 2022

El evento está programado para realizarse los días 30 de abril y 1 de mayo de 2022 en Am - posta (Tarragona), en el Parque de los Xiribecs.

1. Organización

En la V edición del festival Food Trucks, el Ayuntamiento de Amposta organizará activida- des diversas durante los dos días, en el parque de los Xiribecs: Feria de la Cerveza Artesa- na, exhibición de motos Harleys, paradas, mercado vintage y Crafty Day, exhibiciones de danza por el Día Internacional de la Danza, cine …

El Ayuntamiento de Amposta hará difusión del evento a través de sus medios de comunica- ción habituales.

El Ayuntamiento de Amposta habilitará zonas, dentro del parque de los Xiribecs, con sillas y mesas para que los visitantes puedan sentarse a comer.

El horario de la V edición del Festival Food Trucks será:

 • Horario de presentación y montaje: sábado 30 de abril de 9 h a 11 h
 • Horario de apertura al público y de permanencia:

                               -el sábado 30 de abril de 12 h a 24 h

                              -el domingo 1 de mayo de 10 h a 19 h

2. Inscripciones

Para inscribirse, las food trucks tienen que presentar el formulario que facilita el Ayunta- miento de Amposta y toda la documentación que en él se detalla en el registro del Ayun- tamiento de Amposta de forma presencial (Plaza Ayuntamiento, 3-4, planta baja) o telemá- ticamente desde la página web del Ayuntamiento de Amposta ( www.amposta.cat).

Documentación a anexar:

 • DNI, NIE o pasaporte originales, para facilitar la identifcación del interesado.
 • Identifcación y acreditación del representante si se precisa.
 • Acreditación de formación y/o experiencia en la manipulación de alimentos.
 • Fotocopia del sewguro.
 • Fotocopia de alta a la seguridad social.
 • Fotocopia de alta IAE.
 • Fotografías del establecimiento.

  El plazo de inscripción fnaliza el 10 de marzo. La organización podrà cerrarlo antes si se ha llegado al máximo de food trucks.

  3. Valoración de las solicitudes

  Debido a la limitación del espacio, la organización efectuará una selección de hasta 18 food trucks. La selección será en base a los siguientes criterios:

  • autonomía durante mínimo 24 h
  • tipo de comida: se valorará que sea de calidad y que ofrezcan variedad y diversidad de productos, productos de proximidad (dado que se hace una selección previa para no repe- tir el tipo de comida, les pedimos que este día sirvan lo que han especifcado en el formulario)
  • la reducción del derroche alimentario y la reducción de plásticos de un solo uso
  • estética del vehículo: se valoraran la estética y la ambientación de los años 50 y 60 (pin- up/vintage)

  La aceptación se comunicará a los interesados por correo electrónico.

  4. Condiciones económicas

  Una vez confrmada la participación habrá que realizar el pago de la tasa de inscripción. Se aplica la tarifa recogida a la Ordenanza Reguladora, de la tasa por ocupación de terrenos de uso público, núm.17, apartado C, epígrafe 3. El importe es de 50 €. El pago se puede rea - lizar en las dependencias de la Ofcina de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Amposta (plaza Ayuntamiento, núm. 6, planta baja) o bien por transferencia bancaria. El número de cuenta se indicará en el momento de confrmar la participación.

  El plazo para realizar el pago fnaliza el 20 de marzo.

  5. Obligaciones

  1. Las Food Trucks deberán permanecer abiertas durante el horario de apertura al público.
  2. Las Food Trucks deberán permanecer los dos días: 30 de abril y 1de mayo.
  3. Se puede vender todo tipo de bebida a excepción de cerveza, ya que los Food Trucks se complementan con la Feria de la Cerveza Artesana, que tiene lugar los mismos días 30 de abril y 1 de mayo en el Parque de los Xiribecs
  4. En caso de no ser 100% autónomos especifque en el formulario si se necesita luz u otros suministros y en qué potencia. De esta manera tendremos previstas la necesidades con antelación. También si se necesita una toma de agua.
  5. Los responsables de las Food Trucks se harán responsables de los objetos que dejen en su food truck. El organizador no se hace responsable de los objetos y productos que con- tengan y de los hurtos, ruptura o pérdidas que pueda haber.
  6. Se habilitará un espacio con contenedores destinado para que las foostrucks puedan depositar sus desechos.
  7. La organización contratará seguridad que se hará cargo de la vigilancia activa en horario de 24h a 10h de la mañana siguiente. La organización no se hace responsable de los robos que se puedan producir.
  8. Si se ha inscrito y no puede venir le pedimos que nos lo comunique cuanto antes al telé - fono: 977 70 09 04 o por correo a: festes@amposta.cat .

  6. Suspensión del V Festival Food Trucks

  Si el Festival Food trucks no se celebrara por causas meteorológicas o de fuerza mayor, los participantes podrán solicitar la devolución de la tasa pagada mediante instancia dirigida al Ayuntamiento de Amposta.

  7. Disposición final

  La participación en el V festival Food Trucks de Amposta implica la aceptación de esta normativa.

  En todo lo no previsto en estas bases será de aplicación lo establecido en la normativa vigente.

  Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
  Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


  Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


  Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
  Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies