• Webs Municipals  

Inici Comunicació Informació d’interès Bases reguladores Crafty Day 2018

Bases reguladores Crafty Day 2018

publicat el 14/03/2018

L’Ajuntament d’Amposta, a través de les Regidories de Festes, Governació i Comerç, té previst organitzar un Crafty Day, així com el Mercat de productes Vintage i de segona mà, el proper 21 d’abril de 2018, dins el Festival Food Truck, ubicant-lo al Parc dels Xiribecs.

1.Organització

Per a la realització d’aquest mercat, l’Ajuntament posa a disposició dels venedors:

 • Una carpa de 3x3m
 • 1 taula de 200x70cm
 • Comunicació i publicitat de la Fira als diferents mitjans.
 • Servei de protecció civil i Creu Roja

El nombre total podrà variar en funció de l’espai final disponible.

L’horari del Crafty Day serà:

 • De presentació i col·locació de les parades: 10 matí.
 • De permanència: des de les 11h fins les 22h.

Les parcel·les s’atorgaran d’acord a l’acompliment dels requisits d’accés establerts en aquestes bases.

2. Requisits d’accés

Ser ciutadà espanyol, de la UE o amb permís de residència a Espanya.

Haver complert els 18 anys.

Lliurar al registre de l’ajuntament la sol·licitud de la instància o bé via electrònica (Plaça de l’Ajuntament 3-4 Telèfon 977 70 00 57 Horari de Dilluns a Divendres de 9h a 14h) adjuntant fotocòpia de la documentació requerida:

 1. DNI o NIE.
 2. Assegurança de responsabilitat civil.
 3. Certificat alta a la Seguretat Social i estar al corrent de pagament.
 4. Últim rebut autònom.
 5. Alta IAE.

3. Inscripcions:

-Les sol·licituds s’han de formular per escrit amb el model que facilita l’ajuntament, on caldrà especificar:

 1. Productes exposats, els quals poden ser productes fets a mà. No es podrà vendre menjar ni beure de cap tipus.
 2. Tipologia de la parada i requeriments d’electricitat.

-El termini de presentació és l’11 d’abril de 2018.

-En cap cas s’efectuarà la devolució del lloc reservat.

-L’organització comprovarà d’ofici la documentació aportada, la qual haurà de coincidir amb el lloc sol·licitat. És per això que queda prohibida la revenda o cessió del lloc a tercers.


4. Valoració de sol·licituds:

-Les sol·licituds es valoraran d’acord amb el següents criteris:

 1. El compliment dels requisits d’aquestes bases.
 2. El nombre de parcel·les disponibles.

La valoració final es comunicarà als interessats per correu electrònic o bé via telefònica.

Un cop confirmada la participació al mercat de productes, caldrà realitzar una transferència de 30€, quantitat que marca l’ordenança municipal 17, al número de compte de l’ajuntament d’Amposta , "la Caixa" ES78-2100-3512-61-2200073039, especificant el nom del paradiste + Crafty Day.

5. Obligacions dels paradistes:

 1. Les parades hauran de romandre obertes durant tot l’horari del mercat.
 2. Aquells paradistes que necessiten punts de llum hauran de comunicar-ho per escrit a la inscripció i seguir les instruccions dels tècnics. Aquells paradistes que necessiten més potència indispensable pel desenvolupament de la seva activitat, hauran de comunicar-ho també per escrit.
 3. Cada paradista haurà de responsabilitzar-se de la neteja de la parada i disposar dels elements necessaris per a la recollida de residus.
 4. Els paradistes són responsables dels danys que pugui patir el mobiliari urbà per causes imputables a la falta de diligència.
 5. L’Ajuntament o el personal tècnic organitzador podrà inspeccionar les parades per comprovar si es compleixen les prescripcions d’aquestes bases o els criteris generals per garantir el bon funcionament de la fira, i suprimir el subministrament elèctric si ho considerés necessari.
 6. Els paradistes es fan responsables dels objectes que deixin a la seva carpa. L’organitzador no es fa responsable dels objectes i productes que es deixin a la carpa i dels furts, rotura o pèrdua que hi pugui haver.
 7. Els organitzadors de la fira es reserven el dret d’admissió de persones o objectes.
 8. Cada paradista és responsable del compliment de la normativa aplicable al desenvolupament de la seva activitat o productes que ven. Es fa responsable de la normativa higiènico-sanitària.
 9. Cada paradista es fa responsable dels danys a tercers derivats de la decoració o dels materials que incorpori a la seva parada o dels productes que vengui o exposi.
 10. Els organitzadors tenen la plena potestat de prendre decisions davant successos imprevistos en el transcurs de la fira.

6) Suspensió del mercat:

Si el Crafty Day no es celebrés per causes meteorològiques o de força major, els participants podran sol·licitar la devolució mitjançant instància adreçada a l’Ajuntament d’Amposta.

7) Disposició Final:

La participació al Crafty Day implica l’acceptació d’aquesta normativa.

En tot allò no previst en aquestes bases s’aplicarà el que estableixi la normativa vigent.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament