• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Concursos de concessions administratives Bases reguladores de l’atorgament de la llicència d’ús privatiu per la col·locació i explotació de la barra de Festes Majors 2021

Bases reguladores de l’atorgament de la llicència d’ús privatiu per la col·locació i explotació de la barra de Festes Majors 2021

publicat el 12/07/2021

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte d’aquestes bases és regular els criteris que han de servir per a l’atorgament d’una llicència d’ús privatiu del domini públic consistent en la col·locació i explotació de la barra exterior de Festes Majors 2021, ubicada al Pavelló Firal, al c. Sebastià Juan Arbó, núm. 1.

SEGONA. REQUISITS DELS PETICIONARIS

Poden participar totes aquelles persones interessades que acreditin:

 1. En cas de persones físiques ser majors de 18 anys (mitjançant fotocòpia compulsada del DNI) i; en el cas de persones jurídiques es requereix fotocòpia del CIF de l’entitat, fotocòpia de les escriptures de constitució de l’entitat, fotocòpia dels poders d’apoderament de la persona que signi l’oferta i fotocòpia del DNI de l’apoderat.
 2. Desenvolupar legalment una activitat de bar i/o cafeteria, de bar i/o restauració al terme municipal d’Amposta (s’acreditarà el seu compliment adjuntant una fotocòpia compulsada de la cartolina d’obertura de l’establiment).
 3. Estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i de les quotes de la Seguretat Social (mitjançant declaració responsable del participant d’estar al corrent degudament signada).
 4. També podran participar aquelles associacions constituïdes per un mínim de 4/5 socis sempre que el 50% dels seus socis acreditin tenir llicència de bar i/o cafeteria, de bar i/o restauració al terme municipal d’Amposta.

TERCERA. CRITERIS DE FUNCIONAMENT DE LA BARRA DE FESTES MAJORS D’AMPOSTA 2021

 1. Servei de begudes amb preus populars establerts. Cal que el contractant faciliti, els preus dels diferents tipus de begudes que demanarà al públic en cas de ser l’adjudicatari.
 2. Servei de menjar, si el contractant ho considera oportú tenir-ne, caldrà que faciliti els tipus de menjars que oferirà i els preus que demanarà al públic en cas de ser l’adjudicatari.
 3. Servei de cambrers: mínim tres persones.
 4. Horari d’obertura: el servei de bar haurà d’obrir mitja hora abans de l’inici de cada actuació.
 5. Horari de tancament: quan s’acabi el ball.
 6. Manteniment i neteja de l’indret en què anirà col·locada la barra de bar.
 7. Barra de mínim 4 metres.
 8. Pagament, en cas de ser l’adjudicatari, d’un cànon mínim de 400,00 € a l’Ajuntament d’Amposta abans del dia 2 de agost. Cas de no efectuar-se el pagament per l’adjudicatari en el termini establert a la tresoreria municipal, s’entendrà resolt el contracte i es procedirà a l’atorgament de la llicència al participant que hagués obtingut una major puntuació en segon lloc. Aquest cànon pot ser millorat per l’oferta presentada pels participants en el procediment d’atorgament d’aquesta llicència per l’explotació de la barra de festes majors.
 9. L’àrea de festes de l’Ajuntament d’Amposta facilitarà la toma de llum.
 10. La barra s’haurà de retirar per l’adjudicatari a l’endemà del darrer dia de ball de les festes majors 2021.
 11. La barra s’ubicarà a l’exterior del recinte del pavelló firal

QUARTA. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

 1.  Cada participant només podrà presentar una oferta.
 2. La presentació d’una oferta comporta l’acceptació d’aquestes bases i el seu compliment en cas de ser l’elegit.
 3. Els participants hauran d’acreditar els compliment dels requisits dels peticionaris (clàusula segona) en un sobre degudament tancat que posi: "DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS REQUISITS PER PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT CONVOCAT PER L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU PER LA COL·LOCACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DE FESTES MAJORS D’AMPOSTA 2019"
 4. Els participants posaran en un altre sobre que posi "MÈRITS AVALUABLES PER L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU PER LA COL·LOCACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DE FESTES MAJORS D’AMPOSTA 2021" l’oferta per ells presentada respecte als següents criteris:
 • Cànon
 • Preu popular de les següents begudes:
  1. aigua
  2. canya
  3. refresc (cocacola, taronjada, llimonada, bitter...)
  4. cubata (gintònic, rom-cocacola, martini...)
  5. wiskhy
  6. ampolla de cava
 • Preu popular del servei de menjar: en el cas de que el participant consideri oportú donar aquest servei
  1. bossa patates petita
  2. coc (ràpid/maçana...)

CINQUENA. CRITERIS VALORABLES I PUNTUACIÓ

 1. Cànon: fins 30 punts
 2. Preu popular de les begudes: fins 30 punts
  1. aigua: 5 punts
  2. canya: 5 punts
  3. refresc (cocacola, taronjada, llimonada, bitter...): 5 punts
  4. cubata (gintònic, rom-cocacola, martini...): 5 punts
  5. wiskhy: 5 punts
  6. ampolla de cava: 5 punts

        3.Preu popular del servei de menjar: fins 15 punts

 1. bossa patates petita: 8 punts
 2. coc (ràpid/maçana...): 7 punts

SISENA. PUNTUACIÓ DEL CRITERI QUE ES VALORA

Fórmula per aplicar a cadascun dels criteris valorables de la clàusula cinquena.

1) Puntuació del cànon: 30 x oferta que s’avalua

millor oferta econòmica (la + alta presentada per part dels licitadors)

2) Puntuació punts 2 i 3: oferta que s’avalua del producte x 5 (canvia segons producte 5, 8 o 7)

oferta del mateix producte amb preu + barat

SETENA. TERMINI DEL CONTRACTE

La prestació del servei és per als dies següents: el diumenge 15, el dilluns 16, el dimarts 17, el dimecres 18 i el dissabte 21 d’agost.

VUITENA. INFORMACIÓ PÚBLICA DE LES BASES

Una vegada aprovades les presents bases per la Junta de Govern Local, seran objecte d’informació pública per un termini de deu dies hàbils en el BOPT, en el tauler d’anuncis de la Corporació, i en la pàgina web de l’Ajuntament.

NOVENA. TERMINI I LLOC PER A PRESENTAR LA INSCRIPCIÓ

Els/les participants hauran de presentar les seves ofertes abans del dia 22 juliol de l’any en curs al Registre municipal de l’Ajuntament d’Amposta situat a la Plaça Ajuntament, 3 – 4, 1r pis d’Amposta.

DESENA. ÒRGAN COMPETENT PER A ATORGAR LA LLICÈNCIA I FORMA DE PAGAMENT.

Un cop finalitzat el període de presentació de les ofertes de les persones interessades, prèvia proposta motivada de la Regidora de Cultura, la Junta de Govern Local resoldrà a qui li ha estat atorgada la llicència d’ús privatiu en el termini màxim de 10 dies.

ONZENA. DRET SUPLETORI.

En tot el no previst per la presents Bases, serà d’aplicació EL Reglament de Patrimoni aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.

PROPOSTA D’ACORD

Ramon Bel Serrat, com a Regidor de Festes i Mitjans de Comunicació de l’Ajuntament d’Amposta, exposa que atès la proximitat de la celebració de les Festes Majors d’Amposta i la necessitat de treure a licitació l’adjudicació d’una llicència d’ús privatiu per la col·locació i explotació de la barra de festes majors 2021, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Aprovar les Bases reguladores del procediment que ha de servir per seleccionar el beneficiari d’una llicència d’ús privatiu per la col·locació i explotació de la barra de festes majors 2021.

SEGON. Sotmetre les bases a exposició pública per un termini de vint dies hàbils en el BOPT, en el tauler d’anuncis de la Corporació i en la pàgina web municipal.

TERCER. Obrir el termini de presentació de les ofertes per les persones interessades, les quals s’hauran de presentar abans del dia 22 de juliol de l’any en curs, al Registre municipal de l’Ajuntament d’Amposta.

QUART. Donar trasllat del present acord a la regidoria de cultura, al departament de Secretaria, a la Intervenció municipal i al departament de premsa (per la seva inserció a la Revista Amposta i a la pàgina web de l’Ajuntament ).

Amposta, 28 de juny de 2021

EL REGIDOR,

Ramon Bel Serrat


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament