Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Bases reguladores ajuts Contracta

Bases reguladores ajuts Contracta

publicat el 07/06/2018

Aquestes bases tenen per objecte establir un sistema d’ajuts per tal d’incentivar la creació de llocs de treball al municipi d’Amposta, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, a favor de les empreses del municipi per la contractació de personal en situació d’atur.

Aquests ajuts són totalment compatibles amb la resta d’ajuts previstos per a aquests conceptes d’altres administracions, sempre i quan el import total de les subvencions no superin el cost total de l’actuació subvencionada.

1- Objecte

L’objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i els procediments de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament d’Amposta destinades a incentivar la contractació laboral de persones aturades i la seva inserció laboral.

La finalitat d’aquestes subvencions és incidir en la cohesió social del municipi fomentant l’ocupació de les persones aturades i la seva inserció laboral en el teixit empresarial, industrial, comercial...d’Amposta.

2. Àmbit jurídic

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases és d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

L’atorgament de subvencions es condiciona pel compliment de la finalitat d’interès general.

La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.

3. Beneficiaris

3.1.- Podran ser beneficiaris de les subvencions qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada, que realitzi una activitat econòmica i disposi de capacitat legal per subscriure un contracte laboral que compleixin els següents requisits:

 • Tenir un centre de treball o domicili social i/o fiscal a Amposta.
 • Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Amposta, Agència Tributària i Seguretat Social.
 • Formalitzar un contracte laboral amb la persona contractada subjecta a la subvenció d’acord amb la normativa laboral vigent i que tingui el sou mínim del conveni del sector de l’activitat de l’empresa.
 • No haver realitzat, durant els dos últims anys, un acomiadament declarat improcedent o nul, o es troben en un procés de regulació d’ocupació. No hagin amortitzat llocs de treball indefinits durant l’any anterior a la contractació subvencionada, mitjançant acomiadaments improcedents reconeguts per sentència judicial ferma, regulacions d’ocupació o acomiadaments objectius. Per a accedir al pagament del total de la subvenció tampoc no es podrà produir, al llarg del període de contractació subvencionada, cap d’aquestes tres situacions.
 • Tenir concedides totes les llicències pertinents, o a falta d’això, hauran d’estar tramitades.
 • No podran cedir el personal contractat del qual obtindrà l’ajut a terceres persones.
 • No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
 • No trobar-se en cap de les circumstancies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • No estar en el supòsit de successió d’empresa o vinculada. Se presumirà que existeix vinculació entre empreses quan es doni qualsevol dels supòsits de persones especialment relacionades l’art 42 del codi de comerç, l’art 93 la llei 22/2003 de 9 de Juliol Concursal o els supòsits que reguli el Real Decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, o les vinculacions derivades del dret comunitari europeu sobre aquesta matèria. De forma enunciativa no limitativa s’entén que existeix vinculació quan l’antiga i la nova propietat tingui vincles amb:
  1. El cònjuge o persones amb anàloga relació d’afectivitat.
  2. Els ascendents, descendents i germans directes o col·laterals.
  3. Els cònjuges dels ascendents, dels descendents i germans.
  4. Societats o els seus socis, en que respecte l’administrador o la propietat, per sí o per persona interposada, es troba en alguna de las situacions contemplades en l’apartat primer de l’art 42 del Codi de Comerç.
  5. Els administradors, de dret o de fet, els liquidadors, els apoderats amb apoderaments generales de l’administrador persona jurídica.
  6. Les societats que formen part del mateix grup i els seus socis.

3.2.- No podran beneficiar-se de les ajudes regulades en aquestes bases:

 • Les ETT
 • Empreses dependents o societàriament vinculades a administracions, ens o organismes públics.
 • Empreses concessionàries i contractistes que tinguin adjudicat un servei públic amb l’Ajuntament d’Amposta no podran sol·licitar la concessió de subvenció per a aquells treballadors/res que desenvolupin la seva tasca en edificis i espais públics objecte de la concessió.

Quedaran excloses de cada convocatòria les empreses que hagin estat beneficiàries d’aquesta subvenció en períodes anteriors, que vulguin contractar persones que ja van contractar mitjançant aquesta assignació econòmica, excepte quan se sol·liciti per una transformació d’un contracte temporal a un indefinit.

3.3.- Els requisits que han de complir les persones a contractar són:

 • Estar empadronat/da a Amposta amb una antiguitat mínima de dos anys al moment en que la contractant notifiqui a l’Ajuntament les dades identificatives de l’afiliat, alhora, aquest, ha d’haver estat empadronat en aquest municipi almenys 5 anys durant els últims 10 anys.
 • Estar empadronat/da a Amposta durant el termini per la qual es demana l’ajut.
 • Estar aturat/da i inscrit al SOC com a demandant d’ocupació.
 • No haver treballat per a l’empresa sol·licitant de l’ajuda o vinculades en els 24 mesos precedents a la data de la nova contractació per la qual se sol·licita la subvenció. Resten exclosos les contractacions a familiars, cònjuges, ascendents, descendents i parents fins a segon grau.

4. Termini de presentació de sol·licituds, lloc i documentació

4.1. Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a l’apartat següent haurà de presentar-se al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, dintre del termini que es fixi a cada convocatòria. Les sol·licituds presentades fora de termini no seran admeses a tràmit.

4.2. La documentació a presentar serà:

 • Model de sol·licitud normalitzat que es troba a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta així com a la seu d’amposta@EMPRESA.
 • Memòria de l’activitat amb el següent contingut mínim:
  • Denominació legal i comercial.
  • Adreça, domicili fiscal i el de l’activitat.
  • Objecte social i menció del CNAE
  • Domicili a efectes de notificacions, e-mail autoritzat
  • Referència del conveni col·lectiu aplicable a l’activitat del contractant.
  • Declaració de les subvencions obtingudes per la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en un futur.
 • Original i còpia de:
  • DNI/NIE/CIF
  • En el cas d’autònoms últim rebut de la quota d’autònom.
  • En cas de formes jurídiques diferents a les d’empresari individual, escriptura de societat.
  • Vida laboral de l’empresa contractant.
  • Títol de propietat o d’ús de la finca o local on es desenvolupa l’activitat.
  • Còpia de la llicència d’activitats atorgada per l’Ajuntament o documentació conforme està en tràmit.
  • Còpia del contracte i de l’alta de la persona afiliada a la seguretat social.
  • Certificats que acreditin el compliment de les obligacions tributàries amb l’AEAT i la Seguretat Social, o autorització expressa per tal que l’Ajuntament ho comprovi.

5.- Procediment de concessió

El procediment de concessió d’aquestes subvencions serà el de concurrència competitiva. El procediment s’iniciarà amb l’aprovació per part de la Junta de Govern Local de la corresponent convocatòria, la qual es publicarà a la seu electrònica d’aquest Ajuntament així com a la BDNS.

Finalitzat el termini per presentació de sol·licituds, l’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament d’aquestes subvencions, la Regidoria d’Empresa i Promoció Econòmica, procedirà a verificar la documentació que s’indica a l’art. 4 i si aquesta no compleix els requisits es requerirà a les persones interessades, per tal que en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius. Si no ho fa així s’entendrà que desisteix, d’acord amb l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Un cop verificada la documentació informarà de manera individualitzada cada sol·licitud, acreditarà la comprovació dels requisits exigits i formularà la proposta de resolució conjunta.

Les propostes efectuades per la Regidoria d’Empresa i Promoció Econòmica se sotmetran a fiscalització per part d’Intervenció i s’elevaran a la Junta de Govern Local per l’aprovació siescau.

El termini de resolució es fixarà a cada convocatòria.

Aquesta resolució tindrà caràcter de provisional, i es comunicarà als interessats, per tal que en el termini màxim de 10 dies hàbils des de la notificació presentin les al·legacions que en el seu cas estimin pertinents. En cas que no es presentin al·legacions aquesta resolució esdevindrà automàticament definitiva.

6.-Import i període subvencionable

L’import màxim a atorgar es fixarà en cada convocatòria.

Els imports de les modalitats de l’ajut seran els següents:

 • Per cada afiliació nova a jornada complerta d’un treballador que es formalitzi en els termes d’aquest ajut, el contractant rebrà una subvenció de dos-cents cinquanta (250) euros. Per aquelles empreses que formalitzin més de 10 contractes, la subvenció per cada afiliació nova serà de tres-cents cinquanta (350) euros
 • Aquest import es veurà incrementat en cinquanta (50) euros si la persona contractada està en possessió del certificat de discapacitat o minusvalidesa amb un grau igual o superior al 33%.
 • L’import inicial es veurà incrementat, de forma acumulativa, en cinquanta (50) euros per cada persona contractada major de quaranta-cinc (45) anys.

Prorrateig dels ajuts: Els imports dels ajuts es prorratejaran en funció de la jornada laboral que es contracti a l’afiliat, mínim 50% de la jornada.

L’atorgament dels ajuts s’efectuarà per ordre d’entrada al Registre en règim de concurrència no competitiva, fins esgotar el màxim atorgat en cada convocatòria.

El període subvencionable és de com a mínim 6 mesos i màxim 9 mesos de contracte.

En cas de baixa voluntària del treballador o acomiadament del mateix treballador, l’empresa pot substituir aquest treballador/a amb una nova contractació pel període restant per tal d’obtenir la subvenció (en qualsevol cas, la suma dels dos contractes ha de ser com a mínim de 6 mesos). Aquesta substitució, que només es podrà produir un sol cop durant el termini de 6 i 9 mesos, s’haurà d’efectuar com a màxim 30 dies després de l’acabament de la relació laboral del primer afiliat subjecte a aquest ajut, paral·lelament, en aquest termini, serà necessari notificar la incidència a l’Ajuntament.

7. Justificació de la contractació

El termini per justificar es fixarà a cada convocatòria.

La documentació a aportar com a justificació de l’ajut serà:

De l’afiliat:

 • Certificat de la vida laboral amb una antiguitat mínima de dos anys.
 • Justificants de pagament de la nòmina
 • Certificat d’empadronament històric al municipi d’Amposta.

2. De la contractant:

 • Certificat d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la seguretat social, en cas de no autoritzar l’Ajuntament a comprovar-ho.
 • Còpia validada del TC2 corresponent al termini per al qual es demani l’ajut.
 • Document bancari de titularitat del compte segons model aprovat i publicitat a la pagina web de l’Ajuntament d’Amposta (www.amposta.cat) validat per l’entitat bancària.
 • Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència, en el cas que n’hi hagin hagut.

En qualsevol moment, l’Ajuntament d’Amposta podrà sol·licitar els documents d’aclariment o complementaris necessaris.

D’acord amb el que preveu l’art. 22 del RD 887/2006, de 21 de juliol, per la qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, la presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l’autorització de la persona sol·licitant perquè l’òrgan que concedeix la subvenció obtingui de forma directa, mitjançant certificats telemàtics, l’acreditació que les persones beneficiàries es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament així com l’històric de l’empadronament i la llicència d’activitat.

No obstant, el/la sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment i haurà d’aportar llavors els certificats de trobar-se al corrent tant en el compliment de les seves obligacions tributàries com amb la Seguretat.

8. Pagament dels ajuts

L’òrgan instructor informarà de manera individualitzada cada justificació, acreditarà la comprovació de la documentació justificativa, verificarà la documentació i si aquesta no compleix els requisits es requerirà a les persones interessades, per tal que en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius. Si no ho fa així s’entendrà que desisteix, d’acord amb l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Un cop verificada la documentació informarà de manera individualitzada cada justificació, acreditarà la comprovació de la documentació i formularà la proposta de resolució conjunta.

Les propostes efectuades per la Regidoria d’Empresa i Promoció Econòmica se sotmetran a fiscalització per part d’Intervenció i s’elevaran a la Junta de Govern Local per l’aprovació siescau.

Aprovada provisionalment la justificació, es notificarà als interessats per tal que, en el seu cas, presentin les al·legacions que estimi pertinents. En cas que no es presentin al·legacions la resolució tindrà caràcter de definitiva.

Aprovada definitivament les justificacions presentades es procedirà al pagament dels ajuts atorgats i degudament justificats.

9. Obligacions dels beneficiaris

Els beneficiaris hauran de complir les obligacions establertes a la Llei General de Subvencions. En tot cas, hauran de complir les següents obligacions:

 • Acceptar la subvenció als efectes del compliment de les condicions fixades per la seva aplicació. En aquest sentit, s’entendrà tàcitament acceptada si transcorregut un mes a partir de la recepció de l’acord de concessió la persona o entitat beneficiària no ha manifestat expressament la seva disconformitat.
 • Justificar el compliment dels requisits i condicions que determini la concessió de la subvenció.
 • Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents d’aquest Ajuntament, aportant tota la informació que li sigui requerida.
 • Complir les obligacions previstes a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.

10. Publicitat

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat a través de la pàgina web de l’Ajuntament o qualsevol altre mitjà que es cregui oportú, BOPT I BDNS avalant el principi de transparència. Les dades que es podran publicar són: NIF/NIE i import de la subvenció atorgada i llocs de treball que s’han cobert gràcies a aquestes subvencions. Les dades personals de les persones contractades per les entitats beneficiàries de la subvenció seran tractats per a la gestió administrativa de la subvenció i no se’n farà publicitat explícita de les seves dades, només de l’ocupació per a la qual es van contractar.

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

11. Revocació

L’incompliment total o parcial dels objectius de la subvenció, la falsedat de les dades o la no presentació dels justificants podrà donar lloc al reintegrament de la part de subvenció percebuda de conformitat amb allò que disposa l’article 37 de la Llei 38/2003, General de subvencions.

1a CONVOCATÒRIA D’AJUTS CONTRACTA

Objecte

Mitjançant aquesta convocatòria s’inicia el procediment per a la concessió a l’exercici 2018, en règim de concurrència no competitiva i convocatòria oberta, d’ajuts públics per a la contractació de treballadors d’Amposta sota el nom de "Ajuts Contracta".

Les bases reguladores d’aquestes subvencions van ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament d’Amposta en sessió de 28 de maig de 2018 i publicades al BOPT núm 2018-5090.

Aplicació pressupostària i import

Aquests ajuts aniran amb càrrec a la partida pressupostària 04/2419/48900 i es consignen 20.000,00€ per al 2018 en la primera convocatòria. En cas que no s’esgoti el crèdit de la partida, el sobrant passarà a la següent convocatòria.

S’haurà d’adoptar el compromís de consignar crèdit adequat i suficient per a la resolució de justificació

Sol·licituds i termini de presentació

Per poder sol·licitar aquesta subvenció s’ha de presentar al Registre General d’aquest Ajuntament la documentació prevista a la clàusula 4.2 de les bases reguladores.

El termini de presentació de la sol·licitud a la contractació de treballadors/res entrarà en vigor a l’endemà de la publicació d’aquesta 1a convocatòria a la BDNS fins el 28 de setembre de 2018.

Les sol·licituds s’han de formular mitjançant l’imprès degudament complimentat que es facilitarà a la seu d’Ampost@EMPRESA. També es poden descarregar de la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta www.amposta.cat

Finalitat

L’Ajuntament d’Amposta té per objecte l’impuls i el foment de la creació d’empreses i de llocs de treball i ha establert unes bases que tenen com a finalitat establir uns ajuts per tal d’incentivar la creació de llocs de treball al municipi d’Amposta, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, a favor de les empreses que incrementin el nombre de treballadors/res de la seva plantilla amb residència a Amposta.

Beneficiaris

Empreses, sigui persona física sigui persona jurídica, de naturalesa privada, que realitzi una activitat econòmica i disposi de capacitat legal per subscriure un contracte laboral i que afilien un treballador a la seguretat social entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2018 amb els requisits que estableix l’estatut dels treballadors i la clàusula 3.1 de les bases reguladores.

No podran beneficiar-se de les ajudes les empreses que figuren a la clàusula 3.2 de les bases reguladores.

2a CONVOCATÒRIA D’AJUTS CONTRACTA

Objecte

Mitjançant aquesta convocatòria s’inicia el procediment per a la concessió a l’exercici 2018, en règim de concurrència no competitiva i convocatòria oberta, d’ajuts públics per a la contractació de treballadors d’Amposta sota el nom "Ajuts Contracta".

Les bases reguladores d’aquestes subvencions van ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament d’Amposta en sessió de 28 de maig de 2018 i publicades al BOPT núm. 2018-5090.

Aplicació pressupostària i import

Aquests ajuts aniran amb càrrec a la partida pressupostària 04/2419/48900 i es consignen 20.000,00€ per al 2018 en la segona convocatòria.

S’haurà d’adoptar el compromís de consignar crèdit adequat i suficient per a la resolució de justificació.

Sol·licituds i termini de presentació

Per poder sol·licitar aquesta subvenció s’ha de presentar al Registre General d’aquest Ajuntament la documentació prevista a la clàusula 4.2 de les bases reguladores.

El termini de presentació de la sol·licitud a la contractació de treballadors/res entrarà en vigor a l’endemà de la publicació d’aquesta segona convocatòria a la BDNS fins el 31 de gener de 2019.

Les sol·licituds s’han de formular mitjançant l’imprès degudament complimentat que es facilitarà a la seu d’Ampost@EMPRESA. També es poden descarregar de la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta www.amposta.cat

Finalitat

L’Ajuntament d’Amposta té per objecte l’impuls i el foment de la creació d’empreses i de llocs de treball i ha establert unes bases que tenen com a finalitat establir uns ajuts per tal d’incentivar la creació de llocs de treball al municipi d’Amposta, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, a favor de les empreses que incrementin el nombre de treballadors/res de la seva plantilla amb residència a Amposta.

Beneficiaris

Empreses, sigui persona física sigui persona jurídica, de naturalesa privada, que realitzi una activitat econòmica i disposi de capacitat legal per subscriure un contracte laboral i que afilien un treballador a la seguretat social entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2018 amb els requisits que estableix l’estatut dels treballadors i la clàusula 3.1 de les bases reguladores.

No podran beneficiar-se de les ajudes les empreses que figuren a la clàusula 3.2 de les bases reguladores.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies