• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Bases per proveir temporalment un lloc de treball de Tècnic/a com a personal laboral interí de L’Ajuntament d’Amposta per al Centre d’Art lo Pati

Oferta de treball: Bases per proveir temporalment un lloc de treball de Tècnic/a com a personal laboral interí de L’Ajuntament d’Amposta per al Centre d’Art lo Pati

publicat el 29/04/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat

1.- OBJECTE:

1.1 L’objecte d’aquesta convocatòria és dur a terme la selecció per cobrir temporalment un lloc de treball de TÈCNIC/A DEL CENTRE D’ART LO PATI en règim de laboral interí de l’Ajuntament d’Amposta, de l’escala d’Administració Especial i, obtenir alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants en llocs similars al d’aquest que és objecte de convocatòria.

La vigència de la borsa de treball serà de 2 anys, prorrogable un any més com a màxim, per acord de Junta de Govern. Tot això a excepció que s’exhaureixi la llista d’aspirants seleccionats en un termini inferior.

1.2 Les funcions del lloc de treball deTÈCNIC/A DEL CENTRE D’ART LO PATI, amb codi 06.11.04.02 de la Relació de Llocs de Treball (RLT) són:

Generals:

- Tècnic de comunicació i producció audiovisual.

- Tasques de difusió i comunicació de les activitats i serveis del Centre.

- Suport en les tasques administratives.

- Suport a la direcció del Centre en l’organització i muntatge de les activitats que s’hi organitzen anualment.

- Suport a la direcció del Centre en l’elaboració d’informes, subvencions i presentacions del projecte anual.

- Executar i fer el seguiment dels projectes i programes, planificats i assignats pel/per la cap.

- Elaborar i proposar projectes i programes d’actuacions al/a la cap.

Relacions

- Coordinar-se amb altres unitats o àrees de la corporació en aquells casos en què es requereixi una actuació concreta.

- Crear i mantenir els contactes necessaris per al desenvolupament de les funcions pròpies de la seva especialitat.

Revisió

- Revisar les pròpies tasques.

- Avaluar els resultats de la gestió i de les actuacions realitzades.

Millora

- Proposar millores en les pròpies tasques.

- Proposar millores en la gestió de la unitat organitzativa d’adscripció i en els projectes i programes que s’executin d’acord amb l’especialitat tècnica.

Substitució

- Assistir la corporació en aquells actes públics directament relacionats amb el seu àmbit de competència i actuar-hi per delegació d’aquella.

- Substituir en situacions puntuals als superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d’adscripció.

General

- En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

 

Funcions específiques:

- Muntatge de sala. Organització i muntatge de les activitats que s’hi organitzen anualment.

- Elaborar un pla de comunicació de les activitats i serveis del Centre.

- Atendre, informar i/o assessorar en totes aquelles consultes i/o qüestions que s’adrecin a la unitat organitzativa d’adscripció i que facin referència a l’especialitat tècnica del lloc.

- Assessorar i donar suport tècnic en l’elaboració i execució de projectes i accions en matèria de l’especialitat tècnica i de la unitat organitzativa d’adscripció.

- Realitzar el suport a estudis i recerca de dades necessàries per al desenvolupament dels projectes i/o activitats que es realitzin a la unitat organitzativa d’adscripció, d’acord amb l’especialitat tècnica.

- Realitzar el suport al projecte educatiu, pedagògic i de difusió de les Arts Visuals.

- Establir vies de col·laboració amb organismes públics, privats i el teixit cultural d’Amposta i Terres de l’Ebre.

- Analitzar informació i/o resoldre tècnicament totes aquelles accions que requereixin de l’aportació de coneixements tècnics.

- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

1.3 Les bases generals que regiran aquest procés selectiu seran les aprovades per la Junta de Govern Local, en la sessió de 18 de juliol de 2016, publicades íntegrament en el BOPT número 147, de 2 d’agost de 2016.

1.4 Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent i, especialment, la Llei orgànica de protecció de dades.

2.- REQUISITS ESPECÍFICS DE LES PERSONES ASPIRANTS:

A banda dels requisits generals detallats en les bases generals, els aspirants hauran de

reunir els requisits específics següents:

2.1 Titulació: estar en possessió del cicle superior d’audiovisuals o equivalent.

2.2 Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana o equivalent

2.3 Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.

2.4. Per participar en aquest procés de selecció no serà necessari abonar cap taxa.

3.- PROCÉS SELECTIU:

El procediment de selecció serà el de concurs oposició, d’acord amb el que estableix l’article 61 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. El procés tindrà dues fases: la primera de realització de la oposició i la segona de la valoració dels mèrits al·legats per les persones aspirants, d’acord amb les bases i sempre que hagin superat la fase d’oposició.

3.1. DESENVOLUPAMENT DE LA FASE D’OPOSICIÓ

La fase d’oposició es puntuarà en 80 punts i abastarà les proves que tot seguit es detallen.

3.1.1 Test psicotècnic: personalitat i competències

De caràcter obligatori i eliminatori.

Per realitzar aquestes proves, el Tribunal comptarà amb l’assessorament d’un psicòleg. A criteri de l’assessor es pot completar amb una entrevista.

La qualificació serà d’apte o no apte.

3.1.2 Coneixement de llengües oficials.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Prova de coneixements de català.

Consisteix en la realització d’exercici de coneixements de suficiència de la llengua catalana (expressió escrita, comprensió lectora, expressió oral, gramàtica i vocabulari),

corresponent al nivell C1.

La qualificació d’aquest exercici serà d’apte o no apte, quedant aquests darrers eliminats

del procés selectiu. La durada màxima s’estableix en 3 hores aproximadament.

Queden exempts/tes de realitzar aquesta els/les aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de suficiència de coneixements de llengua catalana (nivell C1, corresponent a l’anterior nivell C) expedit per la Secretaria de Política Lingüística (abans, Direcció General de Política Lingüística) o un dels altres títols, diplomes i certificats que són considerats equivalents (Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC 5511, del 23), per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (abans, Direcció General de Política Lingüística), modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril), d’acord amb el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, o un certificat de nivell superior de coneixements de català.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització Lingüística.

Prova de coneixements de llengua espanyola.

Els coneixements de la llengua espanyola s’hauran d’acreditar per aquells/lles aspirants

que no tinguin la nacionalitat espanyola i aquells que acreditin el que es disposa a les bases generals de selecció.

La prova de coneixements de la llengua espanyola consistirà en mantenir una conversa,

amb els/les assessors/ores que el tribunal de selecció nomeni, de manera que quedi demostrat un domini suficient de l’idioma per part de l’aspirant.

La qualificació serà de apte o no apte.

3.1.3. Coneixements teòrico-pràctics

De caràcter obligatori i eliminatori, constarà de 10 preguntes teòriques i de dos casos pràctics relacionades amb el temari de la present selecció (Annex).

3.1.3 A.- Preguntes teòriques

Consistirà en respondre per escrit, durant un temps màxim de 2 hores i 10 minuts, 10 preguntes curtes relacionades amb el temari (Annex). Aquest exercici serà qualificat fins a un màxim de 2 punts per pregunta, essent la màxima puntuació de l’exercici de 20 punts punts.

Es valorarà els coneixements sobre els temes, la claredat i l’ordre d’idees, la precisió i rigor en l’exposició, la capacitat de síntesi i la qualitat de l’exposició escrita.

Per superar-lo serà necessari obtenir un mínim de 10 punts, per la qual cosa, si no s’obté aquest mínim, el tribunal quedarà exonerat de corregir el següent exercici, i l’aspirant serà qualificat com a no apte i eliminat.

3.1.3 B Prova pràctica

Consistirà en realitzar dos supòsits pràctics relacionats amb les funcions pròpies del llocs de treball objecte de la convocatòria i seran determinats pel tribunal.

La durada màxima de la prova serà de quatre hores, dues hores per a cadascun dels casos pràctics, i es podran consultar textos legals en suport paper sense comentaris ni jurisprudència.

Cada cas pràctic es puntuarà entre 0 i 30 punts i serà necessari obtindre un mínim de puntuació de 15 punts per a la superació de cadascun dels exercicis pràctics, per la qual cosa, si no s’obté aquest mínim en un d’ellsel tribunal quedarà exonerat de corregir el següent exercici, i l’aspirant serà qualificat com a no apte i eliminat.

La puntuació màxima atorgada per a la prova pràctica (2 supòsits pràctics), per tant, serà de 60 punts.

En aquest exercici es valoren fonamentalment la capacitat de raciocini, la sistemàtica en el plantejament i formulació de conclusions i el coneixement i adequada aplicació dels continguts teòrics i de la normativa aplicable.

3.2. DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS

La fase de concurs, la qual es puntuarà fins a 20 punts, consisteix en la valoració dels mèrits de les persones aspirants (18 punts) i d’una entrevista personal (2 punts).

3.2.1.Valoració de mèrits

La valoració de mèrits es durà a terme d’acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa que hauran aportat dins el termini de presentació de sol·licituds. La puntuació màxima de la valoració total de mèrits serà de 18 punts, d’acord amb els següents criteris:

Experiència professional (fins a un màxim de 10 punts)

En llocs de treball a l’Administració pública vinculats a l’àrea de tècnic/a d’audiovisuals: 0,004 punts per dia treballat, fins a un màxim de 7 punts.

En llocs de treball en empreses privades vinculats a l’àrea tècnic/a d’audiovisuals: 0,002 punts per dia treballat, fins a un màxim de 3 punts

 

Formació (fins a un màxim de 8 punts)

Titulacions acadèmiques relacionades amb la plaça (excepte la que dóna accés a la participació en el procés de selecció), fins a un màxim de 4 punts, segons el següent barem:

Llicenciatura o graus..................................................... 2,5 punts

Diplomatura..................................................................... 2 punts

Màsters .................................................................. 1,5 punts

Postgraus ...................................................................... 1 punt

Cicles formatius Grau superior............................................1 punt

Cicles formatius Grau mitjà..................................................1 punt

 

Cursos de formació o perfeccionament que puguin vincular-se a l’àmbit de tècnic/a d’audiovisuals, fins a un màxim de 4 punts, segons l’escala següent:

-Per cursos de 8 a 25 hores, 0’15 punts per curs.

-Per cursos de 26 a 50 hores, 0’25 punts per curs.

-Per cursos de 51 a 100 hores, 0’4 punts per curs.

-Per cursos de durada superior a 100 hores, 0,5 punts per curs.

Quant els certificats d’assistència acreditin alhora l’aprofitament en el curs realitzat sempre i quant el curs tingui una durada superior a 10 hores-, s’incrementarà 0’20 punts la puntuació obtinguda per cada curs.

3.2.2. Entrevista

Una vegada feta la valoració dels mèrits per part del tribunal, les persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició seran convocades a una entrevista personal, de caràcter obligatori.

Aquesta entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar i a l’experiència professional de la persona aspirant per tal que es puguin valorar els següents factors: formació, competència pràctica, responsabilitat i desenvolupament. En el benentès que es seguirà la mateixa pauta d’entrevista per a totes les persones entrevistades.

La puntuació màxima serà de 2 punts.

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Les sol·licituds d’admissió en el procés selectiu –acompanyades dels requisits a acreditar i d’un currículum vitae- es podran presentar al registre de l’Ajuntament d’Amposta durant els deu dies naturals següents a comptar des de la publicació del corresponent anunci de publicació de la convocatòria en el BOPT.

Les sol·licituds de la presentació de mèrits en el procés selectiu –acompanyades de la documentació justificativa dels mèrits a valorar- la podran presentar les persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició o de proves al registre de l’Ajuntament d’Amposta durant els deu dies naturals següents a comptar des de l’endemà de la publicació de la puntuació final de la fase d’oposició o proves a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta.

Finalitzat aquest termini es publicarà a la pàgina web municipal de l’Ajuntament d’Amposta, en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la finalització del termini per presentar les sol·licituds, la llista provisional d’admesos i exclosos, que també inclourà els candidats/es que provisionalment hagin de fer la prova de coneixements de la llengua catalana i castellana, com si s’escau, el fet d’estar exempts de realitzar aquestes proves. En cas de no haver cap candidat provisionalment exclòs, aquesta serà la llista definitiva.

En cas que algun candidat quedi provisionalment exclòs, tindrà un termini de 10 dies naturals per a subsanar o al·legar el que consideri convenient, a partir de la publicació de la llista provisional d’admesos en la pàgina web municipal. Finalment, la llista definitiva serà també publicada en la pàgina web municipal de l’Ajuntament d’Amposta.

Les sol·licituds de la presentació de mèrits en el procés selectiu –acompanyades de la documentació justificativa dels mèrits a valorar- la podran presentar les persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició al Registre de l’Ajuntament d’Amposta durant els deu dies naturals següents a comptar des de l’endemà de la publicació de la puntuació final de la fase d’oposició a la web municipal. Els candidats/es a mésd’acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar a aquesta documentació als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i; en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada. 

5. FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:

Es presentaran de forma presencial al registre general de l’ajuntament d’Amposta, dins dels períodes indicats, en horari de 9h a 14h.

6.- REALITZACIÓ DE LES PROVES:

Les proves selectives es duran a terme en un termini màxim de tres mesos des de la data de publicació d’aquestes bases selectives.

7.- TRIBUNAL QUALIFICADOR:

El tribunal qualificador de les proves selectives restarà format per:

President/a: Funcionari/a o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocals:

– Un/a funcionari/a o personal laboral fix de l’Administració

– Un/a funcionari/a o personal laboral fix de l’Administració

* Secretari/a del Tribunal: els membres del tribunal designaran d’entre els vocals un/a funcionari/a o personal laboral de l’Administració, qui a la vegada actuarà com a vocal i com a secretari del Tribunal de Selecció.

* Assessores tècniques sobre coneixements de català i castellà (amb veu i sense vot), si s’escau.

8.- LLISTA DE PERSONES APROVADES I PROPOSTA DE NOMENAMENT:

Acabada la qualificació del concurs el Tribunal publicarà la llista de persones aspirants aprovades a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta. La persona aspirant que hagi obtingut les majors puntuacions, i per tant, superat el procés selectiu, serà la persona proposada pel Tribunal per ser nomenada interinament. Les persones aspirants que no siguin proposades per ser nomenades, passaran a constituir la borsa d’interins/es que la corporació podrà utilitzar per totes aquelles baixes i vacants temporals que es produeixin en la mateixa escala i subescala, per rigorós ordre de puntuació globalment obtinguda, la qual serà utilitzada fins que no es produeixi una nova convocatòria.

9.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS:

La persona aspirant proposada haurà de presentar a l’Ajuntament, en el termini màxim de deu dies naturals, a partir de l’endemà de la data de comunicació, per qualsevol dels mitjans admesos en la seva sol·licitud, de la necessitat d’incorporació per cobrir la vacant, sense requeriment previ, els documents acreditatius –original o fotocòpia compulsada- de les condicions que es detallen a continuació:

a) DNI

b) Certificat mèdic

c) Declaració jurada de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració pública, ni haver estat inhabilitat per condemna penal per exercir càrrecs públics.

d) Declaració d’incompatibilitats

e) Targeta d’afiliació a la Seguretat Social, si en disposa.

f) Número de compte corrent

g) Autorització a favor de l’Ajuntament, a que el/la candidat/a AUTORITZA a l’Ajuntament, en el supòsit de ser el candidat/a amb millor puntuació del procés, a que aquest sol·liciti a l’organisme competent el certificat de no tenir antecedents penals.

La persona aspirant que, dins del termini fixat, exceptuant els casos de força major, no presenti la documentació requerida o bé que, un cop examinada, es comprovi que no compleix algun dels requisits assenyalats en la base segona, no podrà ser nomenat/ada i s’anul·laran les seves actuacions. En aquest cas, el Tribunal proposarà la persona següent o següents aspirants que hagin obtingut la major puntuació, per ordre estricte de puntuació.

10.- DURACIÓ DEL NOMENAMENT:

El nomenament com a personal interí que es subscriurà amb la persona que superi aquest procés de selecció i hagi obtingut la millor qualificació serà d’interinitat, desenvolupant provisionalment el lloc de treball de TÈCNIC/A CENTRE D’ART LO PATI fins a la seva cobertura definitiva o amortització del lloc de treball, o qualsevol altra situació que comporti la finalització de la causa per la qual se l’ha nomenat/ada.

11.- PERÍODE DE PROVA:

La persona aspirant nomenada temporalment tindrà un període de prova de sis mesos, durant els quals tindrà assignat un/a tutor/a. Durant aquest període el tutor o la tutora n’emetrà l’informe, en el qual haurà de fer constar expressament si l’empleat/da públic/ca ha superat o no el període o fase de prova, el qual en el supòsit d’informe desfavorable es donarà a conèixer a la persona interessada, que hi podrà fer les al·legacions que consideri oportunes, en el termini màxim de 10 dies d’audiència que li atorgarà la corresponent resolució de l’Alcaldia. Tota aquesta documentació s’inclourà en el seu expedient personal. Transcorregut aquest termini, l’Alcaldia o ha de resoldre, de forma motivada, la superació o no d’aquest període o fase, la qual cosa donarà lloc a la revocació del nomenament com a funcionari/a interí/na i a la pèrdua de qualsevol dret que li pugui correspondre en virtut del procés selectiu.

ANNEX I TEMARI

Temari General

Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978: Significat, estructura i contingut. Principis generals.
Tema 2. Organització territorial de l’estat. Les comunitat autònomes.
Tema 3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Idioma, bandera i organització territorial.
Tema 4. La Generalitat de Catalunya: organització i competències. El Parlament: competències i funcions. El Consell Executiu: composició i funcions.
Tema 5. Règim Local Espanyol: principis constitucionals i regulació jurídica. Legislació del Règim Local a Catalunya. Les Diputacions: competències.
Tema 6. Organització i funcionament de la Diputació de Tarragona.
Tema 7. El procediment administratiu. Principis generals. Classes de procediment. Fases del procediment.
Tema 8. Procediment administratiu. Els recursos administratius: concepte i classes. Suspensió de l’execució. El silenci administratiu. Certificat dels actes presumptes.

Temari Específic

Tema 9. Definició de so.

Tema 10. Tipus de senyals d’àudio.

Tema 11. Tipus de connexions d’àudio.

Tema 12. Captació sonora i tipus de preses.

Tema 13. Mescladors d’àudio. Tipus i característiques.

Tema 14. Sonorització en exteriors.

Tema 15. Definició i característiques dels micròfons.

Tema 16. Tipus de micròfons.

Tema 17. Regles microfòniques.

Tema 18. Els altaveus: característiques principals.

Tema 19. Tipus d’altaveus.

Tema 20. Parts d’un altaveu.

Tema 21. Tipus de connexions de vídeo.

Tema 22. Formats de vídeo.

Tema 23. Característiques generals d’un projector de vídeo.

Tema 24. Tipus de projectors.

Tema 25. Tipus de reproductors de vídeo.

Tema 26. La comunicació dels equipaments culturals.

Tema 27. Tipus d’accions de difusió d’equipaments i activitats culturals.

Tema 28. Definició de les xarxes socials.

Tema 29. Funcions de les xarxes socials.

Tema 30. Tipus de xarxes socials més utilitzades.

Tema 31. Aplicacions i característiques de les xarxes socials.

Tema 32. Diferents formats de les imatges digitals.

Tema 33. Aplicacions dels diferents formats de les imatges digitals.

Tema 34. El programa Photoshop i aplicacions.

Tema 35. El programa Excel i aplicacions.

Tema 36. El programa Word i aplicacions.

Tema 37.Definició de lloc web.

Tema 38. Tipus de lloc web i continguts.

Tema 39. Sistemes de gestió i edició de continguts web.

Tema 40. Plataformes de newsletter.

Actualitzat el 17/05/2019

Llista provisional d’admesos/es i exclosos/es

Vistes les peticions per a prendre part en el procés de selecció per proveir temporalment un lloc de treball de tècnic/a com a personal laboral interí de l’Ajuntament d’Amposta per al Centre d’Art a Lo Pati.

Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procediment selectiu de personal, a 9 de maig de 2019 a les 14 hores,

ES RESOL:

La llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es la següent:

Admès/a (DNI)

8181L

Exclòs/a (DNI)

Motius d’exclusió

8121A

Manca Titulació

Llegenda de motius d’exclusió:

1 Manca titulació

D’acord amb l’oferta de treball publicada, el període d’al·legacions tindrà un termini de 10 dies naturals per a subsanar o al·legar el que consideri convenient, a partir de la publicació d’aquesta llista provisional d’admesos en la pàgina web municipal. Finalment, la llista definitiva serà també publicada en la pàgina web municipal de l’Ajuntament d’Amposta.

Convocatòria per a la realització de les proves:

Prova 1: Psicotècnic

 • Data: 16 juliol de 2019
 • Lloc: Sala Saint Jean de l’Ajuntament d’Amposta
 • Hora: 9:00 h

Prova 2: Examen de coneixements

 • Data: 17 juliol de 2019
 • Lloc: Sala Saint Jean de l’Ajuntament d’Amposta
 • Hora: 9:00 h

Prova 3: Examen pràctic

 • Data: 17 juliol de 2019
 • Lloc: Centre d’Art Lo Pati
 • Hora: A determinar

Gràcies per la vostra participació.

Actualitzat el 6/6/2019

Llista definitiva d’admesos i exclosos

Havent finalitzat el termini hàbil per presentar esmena en aquest procediment selectiu de personal, la llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es és la següent:

Admès/a (DNI)

8181L

Exclòs/a (DNI)

Motius d’exclusió

8121A

Manca Titulació

Convocatòria per a la realització de les proves

Prova 1: Psicotècnic

 • Data: 16 juliol de 2019
 • Lloc: Sala Saint Jean de l’Ajuntament d’Amposta
 • Hora: 9:00 h

Prova 2: Examen de coneixements

 • Data: 17 juliol de 2019
 • Lloc: Sala Saint Jean de l’Ajuntament d’Amposta
 • Hora: 9:00 h

Prova 3: Examen pràctic

 • Data: 17 juliol de 2019
 • Lloc: Centre d’Art Lo Pati
 • Hora: A determinar

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • Presidenta:   Maria Teresa Subirats Argentó
 • Vocal:    Eugeni Bernat Olivé
 • Vocal:    Joan Antoni Martínez (Coordinador de la Xarxa)

El tribunal comptarà amb l’assistència de dos assessors externs en matèries considerades rellevants en aquest procés de selecció.

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 16/7/2019

Resultats primer prova (text psicotècnic)

Realitzada la 1a prova psicotècnic, els resultat del candidat admès ha estat:

DNI

Resultat

8181L

APTE/A

S’emplaça al candidat que ha superat aquesta 1a prova,  a realitzar les proves de coneixements teòrico-pràctics, segons s’indica seguidament:

Prova 2: Examen de coneixements

 • Data: 17 juliol de 2019
 • Lloc: Sala Saint Jean de l’Ajuntament d’Amposta
 • Hora: 9:00 h

Prova 3: Examen pràctic

 • Data: 17 juliol de 2019
 • Lloc: Centre d’Art Lo Pati
 • Hora: A determinar

Agraïm al candidat la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 18/7/2019

Resultats definitius

Finalitzades totes les proves del procés que ens ocupa, el resultat de les mateixes és:

DNI

PSICOTÈCNIC

TEÒRIC

PRÀCTIC

ENTREVISTA

MÈRITS

8181L

APTE

19,25

57

2

10,8

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament