• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Bases per a proveir un lloc de treball de Tècnic Superior d’Administració Especial adscrit a Intervenció

Oferta de treball: Bases per a proveir un lloc de treball de Tècnic Superior d’Administració Especial adscrit a Intervenció

publicat el 26/08/2016


Aquest procés de selecció ja està tancat

Bases reguladores del procés de selecció per proveir temporalment un lloc de treball de Tècnic/a Superior d’Administració Especial adscrit a Intervenció com a personal funcionari interí de l’Ajuntament d’Amposta mitjançant concurs-oposició lliure, i alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat. Publicades al BOPT número 160, de 23 d’agost de 2016.

1.- OBJECTE:

1.1 L’objecte d’aquesta convocatòria és dur a terme la selecció per cobrir temporalment un lloc de treball de TÈCNIC/A SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL ADSCRIT A INTERVENCIÓ en règim de funcionari interí de l’Ajuntament d’Amposta, i obtenir alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants en llocs similars al d’aquest que és objecte de convocatòria.

La vigència de la borsa de treball serà de 2 anys, prorrogable un any més com a màxim, per acord de Junta de Govern. Tot això a excepció que s’exhaureixi la llista d’aspirants seleccionats en un termini inferior.

1.2 Les funcions del lloc de treball de TÈCNIC/A SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL ADSCRIT A INTERVENCIÓ, amb codi 06.03.01.02.01.07 de la Relació de Llocs de Treball (RLT) són:

Generals:

Planificació

- Planificar els recursos humans, econòmics i materials per als programes i/o les activitats a executar.

Execució

- Atendre, informar i/o assessorar en totes aquelles consultes i/o qüestions que s'adrecin a la unitat organitzativa d'adscripció i que facin referència a l'especialitat tècnica del lloc.

- Executar i fer el seguiment dels projectes i programes, planificats i assignats pel/per la cap.

- Assessorar i donar suport tècnic en l'elaboració i execució de projectes i accions en matèria de l'especialitat tècnica i de la unitat organitzativa d'adscripció.

- Elaborar i proposar projectes i programes d'actuacions al a la cap.

- Realitzar estudis i recerca de dades necessàries per al desenvolupament dels projectes i/o activitats que es realitzin a la unitat organitzativa d'adscripció, d'acord amb l'especialitat tècnica.

- Elaborar informes de les activitats realitzades.

- Analitzar informació i/o resoldre tècnicament totes aquelles accions que requereixin de l'aportació de coneixements tècnics.

Controlar els recursos assignats per a la realització de les activitats de l'àmbit de gestió assignat.

- Presentar els resultats de la gestió i de les actuacions realitzades.

- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Relacions

- Coordinar-se amb altres unitats o àrees de la corporació en aquells casos en què es requereixi una actuació concreta.

- Crear i mantenir els contactes necessaris per al desenvolupament de les funcions pròpies de la seva especialitat.

Revisió

- Revisar les pròpies tasques.

- Avaluar els resultats de la gestió i de les actuacions realitzades.

Millora

- Proposar millores en les pròpies tasques.

- Proposar millores en la gestió de la unitat organitzativa d'adscripció i en els projectes i programes que s'executin d'acord amb l'especialitat tècnica.

Substitució

- Assistir la corporació en aquells actes públics directament relacionats amb el seu àmbit de competència i actuar-hi per delegació d'aquella.

- Substituir en situacions puntuals als superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d'adscripció.

General

- En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l'àmbit de la unitat organitzativa d'adscripció.

Específiques:

- Comptabilització de les operacions relatives a despeses, tant pressupostàries com no pressupostàries, així com aquelles operacions d’ingressos que no corresponguin a la gestió tributària.

- Portar a terme un seguiment de l’execució pressupostària i l’adequada comptabilització de les operacions.

- Preparació dels diferents expedients de modificació del pressupost i la seva comptabilització posterior.

- Seguiment i control dels projectes amb finançament afectat, càlcul de les desviacions de finançament...

-Preparació de la informació a remetre a les diferents administracions públiques, per ser signada, una volta revisada, per la Intervenció Municipal.

- Assistir a la Interventora en l’elaboració dels estudis de costos relatius a les ordenances fiscals, preus públics, així com en el càlcul dels costos efectius dels serveis tant de l’ajuntament com de les altres entitats vinculades a l’ajuntament.

- Subministrar la informació a la Base Nacional de Subvenciones.

- Qualsevol altra funció que li assigni directament la Intervenció relacionada amb l’execució pressupostària i comptable.

1.3 Les bases generals que regiran aquest procés selectiu seran les aprovades per la Junta de Govern Local, en la sessió de 18 de juliol de 2016, publicades íntegrament en el BOPT número 147, de 2 d’agost de 2016.

1.4 Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent i, especialment, la Llei orgànica de protecció de dades.

2.- REQUISITS ESPECÍFICS DE LES PERSONES ASPIRANTS:

A banda dels requisits generals detallats en les bases generals, els aspirants hauran de reunir els requisits específics següents:

2.1 Titulació: estar en possessió del títol de Llicenciatura o grau en Ciències Econòmiques o Administració i Direcció d’empreses.

2.2 Llengua catalana: nivell C de llengua catalana o equivalent

2.3 Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.

3.- PROCÉS SELECTIU:

El procediment de selecció serà el de concurs oposició, d’acord amb el que estableix l’article 61 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. El procés tindrà dues fases: la primera de realització de la oposició i la segona de la valoració dels mèrits al·legats per les persones aspirants.

3.1. DESENVOLUPAMENT DE LA FASE D’OPOSICIÓ

La fase d’oposició abastarà les proves que tot seguit es detallen.

3.1.1 Coneixement de llengües oficials.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Prova de coneixements de català.

Consisteix en la realització d’exercici de coneixements de suficiència de la llengua catalana (expressió escrita, comprensió lectora, expressió oral, gramàtica i vocabulari),  corresponent al nivell C1.

La qualificació d’aquest exercici serà d’apte o no apte, quedant aquests darrers eliminats del procés selectiu. La durada màxima s’estableix en 3 hores aproximadament.

Queden exempts/tes de realitzar aquesta els/les aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de suficiència de coneixements de llengua catalana (nivell C1, corresponent a l’anterior nivell C) expedit per la Secretaria de Política Lingüística (abans, Direcció General de Política Lingüística) o un dels altres títols, diplomes i certificats que són considerats equivalents (Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC 5511, del 23), per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (abans, Direcció General de Política Lingüística), modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril), d’acord amb el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, o un certificat de nivell superior de coneixements de català.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització Lingüística.

Prova de coneixements de llengua espanyola.

Els coneixements de la llengua espanyola s’hauran d’acreditar per aquells/lles aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i aquells que acreditin el que es disposa a les bases generals de selecció.

La prova de coneixements de la llengua espanyola consistirà en mantenir una conversa, amb els/les assessors/ores que el tribunal de selecció nomeni, de manera que quedi demostrat un domini suficient de l’idioma per part de l’aspirant.

La qualificació serà de apte o no apte.

3.1.2. Coneixements teòrico-pràctics

De caràcter obligatori i eliminatori, constarà de dos casos pràctics.

Ambdós casos pràctics estaran vinculats a les funcions pròpies de la plaça objecte de la convocatòria i seran determinats pel tribunal.

La durada màxima de la prova serà de quatre hores, dues hores per a cadascun dels casos pràctics, i es podran consultar textos legals en suport paper sense comentaris ni jurisprudència.

Cada cas pràctic es puntuarà entre 0 i 40 punts i serà necessari obtindre un mínim de puntuació de 20 punts per a la superació de cadascun dels exercis pràctics. Queden eliminades les persones aspirants que no obtinguin aquesta puntuació mínima.

La puntuació màxima atorgada en aquesta fase, per tant, serà de 80 punts.

En aquest exercici es valoren fonamentalment la capacitat de raciocini, la sistemàtica en el plantejament i formulació de conclusions i el coneixement i adequada aplicació dels continguts teòrics i de la normativa aplicable.

3.2. DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS

La fase de concurs, la qual es puntuarà fins a 20 punts, consisteix en la valoració dels mèrits de les persones aspirants (18 punts) i d’una entrevista personal (2 punts).

3.2.1.Valoració de mèrits

La valoració de mèrits es durà a terme d’acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa que hauran aportat dins el termini de presentació de sol·licituds. La puntuació màxima de la valoració total de mèrits serà de 18 punts, d’acord amb els següents criteris:

3.2.1.1. Formació i perfeccionament professional (fins a un màxim de 18 punts)

La puntuació a atorgar en aquest apartat serà la següent:

  • Postgraus i mestratges en matèries relacionades amb la plaça a cobrir:

- Postgrau de rellevància pel lloc de treball: 1 punt

- Mestratge de rellevància pel lloc de treball: 2 punts

Per a la seva acreditació caldrà aportar el títol oficial. La puntuació màxima a obtenir en aquest apartat serà de 6 punts.

  • Altres títols acadèmics (llicenciatures o graus) relacionats amb la plaça a cobrir, sense tenir en compte la titulació requerida per a participar en la convocatòria: 2 punts/títol.

Per a la seva acreditació caldrà aportar el títol oficial. La puntuació màxima a obtenir en aquest apartat serà de 6 punts.

  • Cursos de formació organitzats per alguna Administració pública, o per l’EAPC, realitzats a partir de 2010 i directament relacionats amb el lloc de treball. El màxim de puntuació en aquest apartat és de 3 punts, d’acord amb el següent escalat:

* Amb certificat d’assistència i aprofitament:

- de 10 a 20 hores: 0,20 punts per curs

- de 21 a 40 hores: 0,25 punts per curs

- a partir de 41 hores: 0,30 punts per curs.

* Amb certificat d’assistència:

- de 10 a 20 hores: 0,15 punts per curs

- de 21 a 40 hores: 0,20 punts per curs

- a partir de 41 hores: 0,25 punts per curs.

  • Cursos de formació directament relacionats amb el lloc de treball. El màxim de puntuació en aquest apartat és de 3 punts, d’acord amb el següent escalat:

* Amb certificat d’assistència i aprofitament:

- de 10 a 20 hores: 0,20 punts per curs

- de 21 a 40 hores: 0,25 punts per curs

- a partir de 41 hores: 0,30 punts per curs.

* Amb certificat d’assistència:

- de 10 a 20 hores: 0,15 punts per curs

- de 21 a 40 hores: 0,20 punts per curs

- a partir de 41 hores: 0,25 punts per curs.

3.3. ENTREVISTA

Una vegada feta la valoració dels mèrits per part del tribunal, les persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició seran convocades a una entrevista personal, de caràcter obligatori.

Aquesta entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar i a l’experiència professional de la persona aspirant per tal que es puguin valorar els següents factors: formació, competència pràctica, responsabilitat i desenvolupament. En el benentès que es seguirà la mateixa pauta d’entrevista per a totes les persones entrevistades.

La puntuació màxima serà de 2 punts.

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Les sol·licituds d’admissió en el procés selectiu –acompanyades dels requisits a acreditar i d’un currículum vitae- es podran presentar al registre de l’Ajuntament d’Amposta durant els deu dies naturals següents a comptar des de la publicació del corresponent anunci de publicació de la convocatòria en el BOPT.

Les sol·licituds de la presentació de mèrits en el procés selectiu –acompanyades de la documentació justificativa dels mèrits a valorar- la podran presentar les persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició o de proves al registre de l’Ajuntament d’Amposta durant els deu dies naturals següents a comptar des de l’endemà de la publicació de la puntuació final de la fase d’oposició o proves al tauler electrònic municipal d’anuncis.

D’acord amb el que preveu l’Ordenança fiscal de taxes per serveis generals de l’Ajuntament d’Amposta per inscriure’s a la convocatòria corresponent l’aspirant ha de satisfer la taxa corresponent per drets d’examen, a excepció de les persones que resultin exemptes d’acord amb l’esmentat text normatiu.

5. FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:

Es presentaran de forma presencial al registre general de l’Ajuntament d’Amposta.

També es podrà presentar pels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992. En el cas que s’opti per aquesta opció, dins del període establert de presentació de sol·licituds caldrà trametre un correu electrònic amb confirmació de rebuda a l’adreça següent (ajuntament@amposta.cat), amb la indicació de les dades de la persona que ha presentat la sol·licitud, la forma de presentació i la data, o bé caldrà trametre un fax al 977 70 41 32 , i adjuntar còpia de la sol·licitud i de la documentació presentada. La no comunicació complementària per aquest mitjà comportarà l’exclusió de l’aspirant per raons organitzatives, ja que l’establiment de les persones admeses i excloses en un procés selectiu s’ha de poder tramitar amb agilitat, principi que es podria veure conculcat arran de la presentació per aquests mitjans establerts a la normativa de procediment administratiu que suposés la rebuda de les sol·licituds transcorregut sobradament el termini establert a aquests efectes.

6.- REALITZACIÓ DE LES PROVES:

Les proves selectives es duran a terme en un termini màxim de dos mesos des de la data de publicació d’aquestes bases selectives.

7.- TRIBUNAL QUALIFICADOR:

El tribunal qualificador de les proves selectives restarà format per:

  • President/a: Funcionari/a de l’Ajuntament d’Amposta

  • Vocals:

- Un/a representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

- Un/a funcionari/a de l’Administració

- Un/a funcionari/a de l’Administració

- Un/a funcionari/a o personal laboral de l’Administració

  • Secretari/a del Tribunal: els membres del tribunal designaran un/a vocal per realitzar les funcions de secretari/a del Tribunal de selecció

Assessors/es tècnics/ques sobre coneixements de català (amb veu i sense vot)

8.- LLISTA DE PERSONES APROVADES I PROPOSTA DE NOMENAMENT:

Acabada la qualificació del concurs el Tribunal publicarà la llista de persones aspirants aprovades. La persona aspirant que hagi obtingut les majors puntuacions, i per tant, superat el procés selectiu, serà la persona proposada pel Tribunal per ser nomenada interinament. Les persones aspirants que no siguin proposades per ser nomenades, passaran a constituir la borsa d’interins/es que la corporació podrà utilitzar per totes aquelles baixes i vacants temporals que es produeixin en la mateixa escala i subescala, per rigorós ordre de puntuació globalment obtinguda, la qual serà utilitzada fins que no es produeixi una nova convocatòria.

9.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS:

La persona aspirant proposada haurà de presentar a l’Ajuntament, en el termini màxim de deu dies naturals, a partir de l’endemà de la data de comunicació, per qualsevol dels mitjans admesos en la seva sol·licitud, de la necessitat d’incorporació per cobrir la vacant, sense requeriment previ, els documents acreditatius –original o fotocòpia compulsada- de les condicions que es detallen a continuació:

a) DNI

b) Certificat mèdic

c) Declaració jurada de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració pública, ni haver estat inhabilitat per condemna penal per exercir càrrecs públics.

d) Declaració d’incompatibilitats

e) Targeta d’afiliació a la Seguretat Social, si en disposa.

f) Número de compte corrent

La persona aspirant que, dins del termini fixat, exceptuant els casos de força major, no presenti la documentació requerida o bé que, un cop examinada, es comprovi que no compleix algun dels requisits assenyalats en la base segona, no podrà ser nomenat/ada i s’anul·laran les seves actuacions. En aquest cas, el Tribunal proposarà la persona següent o següents aspirants que hagin obtingut la major puntuació, per ordre estricte de puntuació.

10.- DURACIÓ DEL NOMENAMENT:

El nomenament com a personal interí que es subscriurà amb la persona que superi aquest procés de selecció i hagi obtingut la millor qualificació serà d’interinitat, desenvolupant provisionalment el lloc de treball de TÈCNIC/A SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL ADSCRIT A INTERVENCIÓ fins a la seva cobertura definitiva o amortització del lloc de treball, o qualsevol altra situació que comporti la finalització de la causa per la qual se l’ha nomenat/ada.

11.- PERÍODE DE PROVA:

La persona aspirant nomenada temporalment tindrà un període de prova de sis mesos, durant els quals tindrà assignat un/a tutor/a. Durant aquest període el tutor o la tutora n’emetrà l’informe, en el qual haurà de fer constar expressament si l’empleat/da públic/ca ha superat o no el període o fase de prova, el qual en el supòsit d’informe desfavorable es donarà a conèixer a la persona interessada, que hi podrà fer les al·legacions que consideri oportunes, en el termini màxim de 10 dies d’audiència que li atorgarà la corresponent resolució de l’Alcaldia. Tota aquesta documentació s'inclourà en el seu expedient personal. Transcorregut aquest termini, l’Alcaldia o ha de resoldre, de forma motivada, la superació o no d’aquest període o fase, la qual cosa donarà lloc a la revocació del nomenament com a funcionari/a interí/na i a la pèrdua de qualsevol dret que li pugui correspondre en virtut del procés selectiu.

ANNEX I TEMARI

Tema 1.- Els drets fonamentals, les Ilibertats públiques i els drets socials i econòmics a la Constitució Espanyola. Protecció i suspensió de drets individuals.

Tema 2.- L'Administració Pública a la Constitució Espanyola. Principis d'actuació. El principi de legalitat a l'Administració Pública.

Tema 3.- El model espanyol d'organització territorial: l'Estat autonòmic. Naturalesa jurídica i principis La posició juridicopolítica dels ens locals.

Tema 4.- Les relacions entre l'Estat i les comunitats autònomes: cooperació, col·laboració i coordinació. Relacions entre llei estatal i llei autonòmica.

Tema 5- Òrgans de control dependents de l'àmbit parlamentari: El Defensor del Poble i el Síndic de Greuges; el Tribunal de Comptes Í la Sindicatura de Comptes. Objecte, àmbit d'actuació, funcionament, efectes del control.

Tema 6.- L 'autonomia local a la Constitució: especial referència a fa doctrina de la garantia institucional. Contingut subjectiu, objectiu i institucional de l'autonomia local a la Constitució i en el dret bàsic estatal.

Tema 7.- La Carta europea d'autonomia local. El seu valor en el sistema de fonts del dret espanyol. Els mitjans de reacció dels ens locals davant possibles incompliments legislatius de la Carta europea d'autonomia local.

Tema 8.-La tutela jurídica de l'autonomia local. Les vies de reacció contra actes i reglaments. Les vies de reacció enfront de les lleis: la qüestió d'inconstitucionalitat i els conflictes de defensa de l'autonomia local.

Tema 9.- El sistema d'atribució de competències dels ens locals. Els serveis mínims obligatoris. Les activitats complementàries.

Tema 10.- El municipi (l). Trets generals: formes d'organització, elements definitoris, potestats atribuïdes.

Tema 11.- El municipi (ll). Règims municipals especials- Particular referència al règim de municipi de gran població.

Tema 12.- El municipi (III). Relacions entre els òrgans necessaris j òrgans complementaris municipals: delegació, desconcentració. La descentralització. El cartipàs municipal

Tema 13- El municipi (IV). Règim jurídic dels òrgans col·legiats municipals. Règim de sessions. Actes i certificacions.

Tema 14.- La moció de censura i la qüestió de confiança en l'àmbit local.

Tema 15.- L'estatut dels membres electes de les corporacions locals. Accés a la informació municipal per part dels regidors.

Tema 16.- La província Funcions i organització.

Tema 17.: La comarca. Funcions i organització. Relacions entre comarca i municipi en la prestació de serveis.

Tema 18.- Comunitats de municipis, mancomunitats i consorcis. Naturalesa, funcions i règim jurídic.

Terna 19.- Els organismes autònoms locals i les entitats públiques empresarials. Règim jurídic

Tema 20.- Els convenis de cooperació interadministrativa a l'àmbit local.' naturalesa, regulació i tipologia

Tema 21.- L'encomanda o encàrrec de gestió a l’Administració local.

Tema 22.- La relació juridico-administrativa. Subjectes. Relacions de dret administratiu. Personificació i capacitat juridico-pública

Tema 23- La potestat administrativa Potestats reglades i discrecionals. Discrecionalitat i conceptes jurídics indeterminats. Control de la discrecionalitat.

Tema 24.- Procediment administratiu (l). La iniciació del procediment: Classes. Presentació de sol•licituds, escrits i comunicacions. Esmena i millora de sol·licituds. Els registres administratius. Els drets dels ciutadans en la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Tema 25.- Procediment administratiu (Il). Terminis: còmput, ampliació i tramitació d'urgència. Ordenació. Instrucció- Intervenció dels interessats, prova i informes. La resolució del procediment: contingut, motivaci6

Terna 26.- Procediment administratiu (III). Formes de finalització del procediment. La finalització convencional. La manca de resolució expressa: el règim del silenci administratiu. El desistiment i la renúncia. La caducitat

Tema 27.- Ús de mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya. Regulació de la seu electrònica i dels registre telemàtics.

Tema 28.- Eficàcia de l'acte administratiu. La notificació de l'acte. Demora i retroactivitat. Executivitat i executorietat. L’execució dels actes administratius. Suspensió de l'executivitat dels actes.

Tema 29.- Invalidesa de l'acte administratiu- Revisió dels actes. Recursos administratius i jurisdiccionals contra els actes dels ens local. Especificitat de la recurribilitat dels actes en el Text refós de la Llei d'Hisendes Locals.

Tema 30.- El procés contenciós administratiu (1): àfi7bit de l'ordre jurisdiccional contenciós admini

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament