Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de activitats de promoció i difusió cultural 2017

Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de activitats de promoció i difusió cultural 2017

publicat el 20/02/2018

Primera. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts i subvencions econòmiques, que atorga l’Ajuntament d’Amposta per a la realització de programes i activitats de promoció i difusió cultural relatives a l’exercici 2017, sempre i quan no figurin incloses en altres programes específics de l’Ajuntament.

Segona. Procediment de concessió

El procediment de concessió d’aquestes subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

Tercera. Activitats subvencionables preferents

Les activitats de promoció i difusió cultural: les activitats i conceptes susceptibles de ser subvencionats seran preferentment els de caire cultural segons programa i memòria de les activitats a realitzar enguany, així com, els projectes o programes singulars i, aquells que aportin criteris de cooperació amb entitats i associacions culturals.

Quarta. Finançament de les actuacions

La quantitat màxima a atorgar serà de 20.900,00 €, i es finançarà en càrrec a l’aplicació pressupostària següent del Pressupost Municipal de l’exercici 2017:

01/3343/48901.

L’entitat beneficiaria no està obligada a l’aportació de recursos propis al cost de l’actuació.

Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació, si bé aquests hauran d’estar comunicats a l’Ajuntament.

En qualsevol cas, conjuntament amb els altres ajuts, les quantitats atorgades no podran excedir el cost total de l’actuació.

Cinquena. Entitats sol·licitants

1. Podran sol·licitar les subvencions els particulars veïns d’Amposta i entitats culturals i associacions cíviques amb finalitats iguals o similars, que es trobin al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, que es trobin al corrent dels seus deutes amb l’Ajuntament, i que no estiguin incursos en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora previstos en la Llei General de Subvencions.

Sisena. Sol·licituds

1. Les sol·licituds degudament complimentades, segons annex I, s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, acompanyades de:

 • Cas que el sol·licitant sigui una associació, pressupost general d’ingressos i despesesde l’associació previst per a l’any 2017.
 • Fotocòpia del document del CIF de l’entitat o associació o fotocòpia del DNI delsol·licitant.
 • Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat

Social, i l’AEAT o autorització expressa per comprovar-ho.

 • En cas que l’entitat o associació no s’hagi inscrit en el Registre administratiu de

l’Ajuntament d’Amposta cal trametre una còpia compulsada dels estatuts vigents i

document acreditatiu de la seva inscripció al registre públic.

 • Certificat del nombre de socis.
 • Memòria de les activitats que es realitzaran des de l’associació o entitat.
 • Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut, i quines quantitats en aquest cas, ajuts a altres organismes amb la mateixa finalitat i exercici.

2. Les sol·licituds deuran presentar-se fins el dia 15 de setembre de 2017.

Setena. Subsanació de deficiències.

Si la sol·licitud d’inici no reuneix els requisits fixats a aquestes bases, les dadesd’identificació, tant de la subvenció sol·licitada com de la persona sol·licitant, i/oqualsevol de les previstes a l’article 66, de la Llei 39/2015, es requerirà al sol·licitant,d’acord amb allò establert a l’article 68.1 de la Llei 39/2015, en la seva redacciódonada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, per tal que en el termini de deu dies hàbilssubsani les deficiències o acompanyi els documents preceptius. Si així no ho fes, se latindrà per desistida de la seva petició, prèvia notificació de la resolució, que haurà dedictar-se en els termes previstos a l’article 21.1 de la Llei 39/2015, en la seva redacciódonada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Vuitena. Criteris de valoració i ponderació de les sol·licituds

Les sol·licituds es valoraran pel personal de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta, atenent als següents criteris, i tenint en consideració, en tot cas, el pressupost de l’activitat.

Interès de la programació presentada 40 punts.

Interès d’integració i cohesió social de la programació presentada 20 punts.

Interès cultural en la programació presentada 20 punts.

Viabilitat econòmica de la programació presentada, tenint en compte

l’equilibri pressupostari entre els ingressos i les despeses previstes 20 punts.

Es podran desestimar aquelles peticions que segons el contingut del programa omemòria presentat es considerin no prioritàries per a ser subvencionades.

La distribució de la puntuació en cadascuna de les categories s’efectuarà en base alscriteris esmentats, en funció de la memòria d’activitats presentada per cada una de lesactivitats, així com el grau de compliment de les activitats per part de les entitatssol·licitants.

Novena. Instrucció i concessió

La gestió dels expedients de concessió de subvencions correspon a la Comissióinformativa municipal de Cultura i Ensenyament de l’Ajuntament d’Amposta, i la seva resolució a la Junta de Govern Local. Un cop avaluades les sol·licituds, la Comissió deliberarà i del resultat obtingut emetrà informe en el que es concreti el resultat de l’avaluació efectuada. A la vista d’aquest informe, s’elevarà proposta de resolució degudament motivada a la Junta de Govern Local, qui previ informe d’intervenció resoldrà.

El termini de resolució de la concessió de les subvencions, d’acord amb el procediment anterior esmentat, serà com a màxim el dia 16 d’octubre de 2017.

En el supòsit de concessió, el beneficiari, en el termini màxim de 10 dies des de lanotificació de la concessió, ha de comunicar la seva acceptació expressa o renúncia dela subvenció, a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació,si s’escau. Transcorregut dit termini sense haver comunicat l’acceptació o renúncia, s’entendrà acceptada la subvenció.

Desena. Obligacions del beneficiari.

 • Acceptar expressament la subvenció amb la finalitat de complir les condicions fixadesa la seva aprovació.
 • Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament.
 • Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció dins de l’exercici pelqual s’atorga la mateixa.
 • Justificar l’aplicació dels fons rebuts, així com la realització de l’activitat i elcompliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.
 • Sotmetre les actuacions a comprovació de l’Ajuntament i a les de control financer quecorresponen a la Intervenció.
 • Comunicar a l’Ajuntament l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixafinalitat procedents de qualsevol Administració o Ens Públic.
 • En tot cas, s’exigirà la justificació de la despesa realitzada objecte de subvenció, abansde l’abonament de la mateixa excepte que, en les bases reguladores de les mateixes esdisposi el contrari

Onzena. Gestió i justificació

Per a percebre l’import de la subvenció o ajut s’haurà de presentar, degudamentemplenat l’expedient de justificació de subvenció o ajut, annex II, així com:

- Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades enla concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultatsobtinguts i certificació del representant.

- Factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o ambeficàcia administrativa i documentació acreditativa del pagament, per import mínim al’otorgat en la resolució. En cap cas s’admetran com a justificacions:

 • Els interessos deutors de comptes bancaris.
 • Interessos, recàrrecs i sancions administratives.
 • Despeses de procediments judicials.
 • Factures proforma, tiquets de caixa, albarans...

- Balanç econòmic de l’activitat subvencionada.

En qualsevol cas, s’haurà de tenir en compte el següent:

Obligacions dels beneficiaris:

 • Complir íntegrament el projecte o activitat que va fonamentar la concessió de lasubvenció.
 • Justificar davant l’Ajuntament el compliment dels requisits i condicions, aixícom la realització de l’activitat i finalitat que determini la concessió de lasubvenció.
 • Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control degudament requeridespels òrgans municipals, aportant tota aquella documentació i informació que seli requereixi en l’exercici d’aquestes actuacions i que estiguin relacionades ambla concessió de la subvenció.
 • Comunicar a l’Ajuntament l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos orecursos que financin les activitats subvencionades.
 • Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documentsdegudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorialaplicable o, en el seu cas, els estats comptables que garanteixin l’adequatexercici de les facultats de comprovació i control.
 • Conservar els documents justificatius de l’aplicació de fons rebuts, inclosos elsdocuments electrònics, en tant que puguin ser objecte de les actuacions decontrol i comprovació.
 • Fer constar a tota la producció gràfica (opuscles, fullets publicitaris oinformatius) i audiovisual el logotip i la col·laboració d’aquest Ajuntament.
 • Procedir al reintegrament de fons públics rebuts en els supòsits contemplats al’article 37 de la Llei General de Subvencions.

Termini de justificació.

El termini màxim per a presentar la documentació justificativa de les despeses d’acord amb la concessió de la subvenció i ajut serà fins el 15 de novembre de 2017.

Transcorreguts els terminis establerts sense haver justificat les despeses, les quantitatsatorgades es donaran de baixa del pressupost previ l’acord exprés corresponent per partde l’òrgan competent, llevat dels casos en què se sol·liciti una pròrroga, degudamentjustificada i com a causa excepcional, petició que serà resolta per l’òrgan corresponent,d’acord amb el procediment establert a les Bases generals i a la Llei 38/2003, de 17 denovembre, general de subvencions.

Despeses subvencionables.

Es consideren despeses subvencionables aquelles que de forma indubtable responen a lanaturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzen en el termini establert a laconvocatòria.

Es considera despesa realitzada la que s’hagi efectivament pagat durant el període a quefa referència (2017).

Infraccions i sancions administratives.

Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions les accions iomissions tipificades en la Llei General de Subvencions i seran sancionables inclòs atítol de simple negligència.

Seran responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions lespersones físiques o jurídiques, públiques o privades, així com els col·lectius ciutadans iens sense personalitat, que tinguin la condició de beneficiaris de les subvencions, aixícom, en el seu cas, les entitats col·laboradores i els representants legals dels beneficiarisde subvencions que estiguin mancats de capacitat d’obrar.

El procediment sancionador s’ajustarà a allò previst als articles 54 a 58 i 66 a 69 de laLlei General de Subvencions. Podran imposar-se les sancions que, així mateix, es tipifiquen en els articles 59 a 63 de la Llei.

Dotzena. Pagament

1. No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció mentre el beneficiari no es trobi alcorrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social o siguideutor de l’Ajuntament.

2. El pagament de les subvencions s’efectuarà segons les previsions econòmiques del’Ajuntament, tenint en compte la naturalesa de la subvenció, en un únic termini, un copaprovada la justificació presentada i ordenat el pagament per part de la Junta de GovernLocal.

3. Prèvia sol·licitud del beneficiari de la subvenció i autorització del Regidor/a del’Àrea, es podrà procedir al pagament d’una bestreta de fins el 90 per 100 de lasubvenció atorgada, el pagament de la resta de la subvenció es realitzarà un coppresentada i aprovada la justificació prevista a la base desena anterior.

Tretzena. Responsabilitat i règim sancionador.

Els beneficiaris de les subvencions queden sotmesos a les responsabilitats i règimsancionador que, sobre infraccions administratives en matèria de subvencions, estableixel Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Catorzena. Règim jurídic

En tot allò no previst en aquestes bases és d’aplicació el que estableixen les Basesgenerals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, la Llei 38/2003, de 17 denovembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, i la Llei39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic.

Quinzena.

La difusió d’aquestes bases serà mitjançant el BOPT, la pàgina web municipal i la BDNS.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies