• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès Bases per a la participació en la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta 2017. Parades de venda i tallers d’ofici

Bases per a la participació en la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta 2017. Parades de venda i tallers d’ofici

Les sol·licituds s’han de presentar a la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament d’Amposta, plaça Ajuntament, 6, 3ª planta, tel. 977 702 306, mails: info@festadelmercat.cat ó comerc@amposta.cat. La data límit per a presentar la sol·licitud d’inscripció i la tota la documentació és el 15 de març

publicat el 01/02/2017

Sol·licitud per posar una parada o taller d’ofici: http://www.festadelmercat.org/participa/posa-una-parada

Versió per a imprimir de les bases: Bases per a la participació en la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta 2017. Parades de venda i tallers d’ofici (PDF, 63KB)
Article 1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la inscripció i la participació a la Festa del Mercat a la Plaça que organitza l’Ajuntament d’Amposta, que se celebra cada any en diferents carrers del casc antic d’Amposta. Per al 2017, tindrà lloc els dies 19, 20 i 21 de maig. La intenció primordial és divulgar les activitats tradicionals pròpies com les activitats artesanals u oficis tradicionals.
A més de la mostra d’artesans, l’organització podrà admetre altres expositors sempre que la seva activitat s’ajusti a les necessitats de la Festa del Mercat a la Plaça.

Article 2. Disposicions generals
2.1 Les parades hauran de tenir una estètica de principis del segle XX i les persones que atenguin la parada en tot moment hauran d’usar vestuari d’acord amb l’època. No es permetran tendals de plàstic, ni cap element de plàstic o material similar que quedi a la vista del visitant per cobrir la parada.
2.2 Les parades es muntaran el divendres a partir de les 8h. del matí i fins a les 16 h.
2.3 Les parades estaran obertes al públic respectant els horaris de la Festa del Mercat:
El divendres 19 de maig (des de les 17:00 h fins les 00:00 h) i dissabte 20 ( de les 10 a les 00:00h) i diumenge 21 (de les 10:00 h fins les 23:00 h).
2.4 Un cop finalitzada la descàrrega, s’ha d’aparcar el vehicle al pàrquing habilitat per l’organització i continuar amb el muntatge de la parada.
2.5 Tots el productes que es comercialitzin hauran de complir la normativa específica que correspongui a cada cas.
2.6 El recinte del mercat comptarà amb vigilància nocturna passiva dels cossos i forces de seguretat de la vila i de la generalitat (Policia Local i Mossos d’Esquadra), si bé no es dedicaran de forma exclusiva a aquestes funcions. L’organització contractarà guardajurats que es faran càrrec de la vigilància activa en horari de 23 h. a 10 h. del matí següent, i facilitarà un local per a emmagatzematge. L’organització no es fa responsable dels robatoris que es puguin produir.

Article 3. Sol·licitud de participació
3.1 El full d’inscripció a la Festa del Mercat d’Amposta es podrà sol·licitar a la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament d’Amposta, plaça de l’Ajuntament, 6, 3ª planta, tel. 977 702 306, mail: info@festadelmercat.cat i comerc@amposta.cat La documentació per participar haurà d’acompanyar el formulari d’inscripció.
3.2 El període per a presentar la sol·licitud d’inscripció i tota la documentació és de de gener al 15 de març de 2017.

Article 4. Documentació a presentar
4.1 Els artesans que vulguin participar a la Festa del Mercat a la Plaça hauran de presentar la següent documentació:
- Formulari de participació correctament complimentat
- Fotocòpia del DNI
- Fotocòpia del carnet d’artesà vigent
- Dossier / currículum de l’artesà, dels productes...
- Fotocòpia de la carta d’artesà alimentari en cas de vendre productes alimentaris
- Fotocòpia de registre sanitari, en cas de venda de productes alimentaris d’elaboració pròpia
- Fotografies del taller, la parada els productes...
I tota aquella documentació que sigui necessària, en cada cas, per certificar que es tracta d’una activitat regulada i subjecta a la legalitat vigent.
4.2 Els expositors no artesans que vulguin participar a la Festa del Mercat a la Plaça hauran de presentar la següent documentació:
- Formulari de participació correctament complimentat.
- Fotocòpia del DNI de la persona titular de l’exposició.
- Dossier dels productes amb descripció i fotografies de la parada els productes.
- Fotocòpia de l’alta de l’activitat econòmica.
- Fotocòpia de registre sanitari, en cas de venda de productes alimentaris d’elaboració pròpia, expedit per sanitat.
I tota aquella documentació que sigui necessària, en cada cas, per certificar que es tracta d’una activitat regulada i subjecta a la legalitat vigent.
Article 5. Procediment d’admissió i exclusió dels participants
5.1 Els criteris principals per ser admesos al Mercat com a artesans seran: que l’artesà pugui acreditar el seu ofici mitjançant el Carnet d’Artesà vigent. Que presenti productes diversificats i adequats a l’època que es recrea. Que per les característiques del producte es consideri d’interès per a la Festa del Mercat a la Plaça.
5.2 La concessió de les parades s’atorgarà primerament en funció de la qualitat i la varietat dels productes i l’adequació de la parada i el vestuari a l’època de principis de segle XX. L’organització procurarà, tot i que no es garanteixi, que no hi hagi un gran nombre de parades que ofereixin productes similars. La qualitat, la diversitat i l’adequació històrica seran factors de valoració més importants que l’ordre d’arribada de les sol·licituds.
5.3 Per a les parades d’exhibició o venda d’animals, s’hauran d’acollir a la normativa vigent en aquesta matèria a Catalunya, i per tant, presentar tota la documentació necessària d’acord amb la normativa que regule l’exhibició i venda d’animals en fires i mercats .
5.4 Els admesos al Mercat rebran una comunicació per escrit i hauran de fer efectiu el pagament del preu públic al número de compte que se’ls facilitarà, corresponent a l’Oficina de Gestió Tributària de l’Ajuntament d’Amposta (Plaça de l’Ajuntament, 6, planta baixa). Els expositors admesos hauran de presentar la còpia del justificant de pagament a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament. El termini de pagament finalitzarà el dia 30 de març, abans de l’inici de la Festa del Mercat a la Plaça de l’any en curs. Si no es compleixen els terminis s’entendrà que l’interessat desisteix en la seva sol·licitud i no es reservarà cap espai dins del recinte del mercat i per tant l’interessat no es podrà instal·lar sota cap concepte.
5.4 La venda de productes no autoritzats i la ubicació de parades en espais diferents als atorgats per l’organització, la instal·lació de parades no autoritzades o la comercialització de productes que no constin a la sol·licitud suposarà l’expulsió immediata del mercat i, si s’escau, l’inici d’expedient, sancionador per part de l’Ajuntament.

Article 6. Condicions econòmiques
6.1 La inscripció a la Festa del Mercat a la Plaça estarà sotmesa a l’aplicació de la tarifa específica de preus públics aprovats en les ordenances de l’Ajuntament d’Amposta per l’any en curs.
6.2 S’aplica la tarifa inclosa en el punt 6 de l’article 4 de l’ordenança fiscal núm. 51, reguladora del preu públic per a les activitats de promoció turística i comercial de l’Ajuntament d’Amposta, que es desglossa en:
- Inscripció per parada o taller al carrer Major, Plaça de l’Ajuntament i carrer Corsini: 60 €
- Inscripció per parada o taller en un dels altres carrers o places on es fa el Mercat de parades i artesans: 50 €.

Article 7. Condicions tècniques
7.1 L’organització prestarà subministrament elèctric bàsic, la instal·lació elèctrica, d’aigua, gas i la pròpia estructura de les parades haurà de complir els criteris de seguretat i eficiència energètica. L’organització es reserva el dret de retirar la parada en cas que la instal·lació presenti riscos per la seguretat de les persones i els béns.
Cada parada s’haurà de portar les taules i cadires que necessiti. En el cas que les demani a l’Ajuntament haurà de pagar la tarifa inclosa en el punt 6 de l’article 4 de l’ordenança fiscal núm. 51, reguladora del preu públic per a les activitats de promoció turística i comercial de l’Ajuntament d’Amposta, que es desglossa en:
1 taula: 10 €
2 cadires: 10 €

Disposició final
La presentació d’una sol·licitud de participació a la Festa del Mercat a la Plaça implica l’acceptació d’aquestes bases i la normativa actual. L’organització es reserva el dret d’admissió i modificació de les condicions que es considerin necessàries.


Amposta, a 24 de gener de 2017

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament