• Webs Municipals  

Inici Comunicació Informació d’interès Bases de participació al Carnestoltes 2018

Bases de participació al Carnestoltes 2018

publicat el 17/01/2018

Per a participar a la rua de Carnaval, s’haurà de formalitzar la inscripció del 22 de gener al 2 de febrer de 2018 al registre general de l’Ajuntament d’Amposta. Per inscriure’s és imprescindible presentar la butlleta degudament omplerta i acompanyada de tota la documentació (veure punt 17 de les bases). Hi haurà un màxim de 14 comparses participants, atenent el registre d’entrada. Si es presenten més comparses podran participar en la rua, però no podran optar ni al premi ni a l’ajut.

Cada grup haurà de tenir un representant, major d’edat, que serà el responsable de tot el que afecti a aquell grup. El representant de la comparsa haurà d’assistir a la reunió que tindrà lloc el dilluns 5 de febrer de 2018 a les 21,00h. a l’Ajuntament d’Amposta, on es decidirà per sorteig el lloc que ocuparà cada comparsa en la rua. En el cas que alguna comparsa dugui cavalls, ocuparà sempre l’última posició en la rua. Si hi han dues comparses en cavalls es sortejarà qui anirà, davant i qui darrera.

El representant o portaveu serà també responsable de l’ordre intern de tots els participants del seu grup, i titular de la inscripció. A mes, serà el coordinador entre l’organització i la comparsa durant la rua. Caldrà que en el full d’inscripció es donin les dades d’aquest responsable per tal que l’organització el pugui localitzar, tant abans com després que hagi tingut lloc la rua, en cas de possibles imprevistos i per posar-s’hi en contacte.

Es considera comparsa un grup amb un mínim de 15 persones amb una disfressa igual o que faci referència a un mateix tema. Per a poder participar com a comparsa han de dur una plataforma o carrossa o vehicle guarnit, que podrà estar dotada de llum, so, o altres elements tècnics. Queda exclòs el foc i la pirotècnia.

Seguint l’esperit lúdic i festiu i de disbauxa del Carnestoltes, les comparses i carrosses poden ser satíriques, reivindicatives, humorístiques etc., però en cap cas haurien de ser vexatòries o humiliants. Tampoc es recomanable que siguin comercials, publicitàries o polítiques, en cas de ser-ho, el logotip o logotips corresponents hauran d’anar en on lloc discret a la carrossa.

Les comparses hauran d’estar concentrades el dissabte dia 10 de febrer de 2018 a les 18h. a l’av. La Ràpita, de l’alçada de la rotonda de l’olivera cap enrera, per tal de col·locar-se en ordre de sortida. A les 18,30h. s’iniciarà la rua que transcorrerà per l’avinguda de la Ràpita, c. St. Josep. av. Alcalde Palau i acabarà a la plaça Ramon Berenguer IV .

Les comparses faran 3 actuacions o demostracions coreogràfiques aturades: dues a l’av. La Ràpita (es concretaran els llocs el dilluns dia 5 de febrer a la reunió) i la 3a. a la plaça Ramon Berenguer IV. La durada de cadascuna no podrà excedir els 3 minuts (una major durada suposarà penalització). El jurat qualificador valorarà a la plaça Ramon Berenguer IV.

El jurat, designat per l’Ajuntament d’Amposta, en les seves votacions valorarà, puntuant de l’1 al 10, per igual coreografia, animació, carrossa i vestuari.

El veredicte del jurat es donarà a conèixer a la plaça Ramon Berenguer IV, un cop hagin actuat totes les comparses. El seu veredicte serà inapel·lable.

Es donaran 3 premis: un primer premi de 300€; un segon premi de 200€, un tercer premi de 100€.

A més a més les comparses, que compleixen tots els requisits, podran optar a un ajut de 300€. Aquest ajut és per fer front a les despeses de: roba, fusta, maquillatge, lloguer focos, equip de música, grup electrògen... que puguin tenir; per tant caldrà justificar-ho amb factures per import igual o superior a 300€. La justificació s’ha de presentar a data màxima de 30 d’abril de 2018. Transcorreguda dita data no s’acceptaran justificants considerant-se no complerts els requisits per optar a l’ajut.

El pagament dels premis i dels ajuts es realitzaran via transferència bancària. El pagament del premi i de l’ajut s’efectuarà segons les previsions econòmiques de l’Ajuntament, una vegada aprovat el compte justificatiu per la Junta de Govern Local. Per poder ser beneficiari d’aquest premi s’hauran de complir els requisits fixats a la Llei General de Subvencions i trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. El pressupost total del Carnestoltes 2018 és de 4.800€: resultant de màxim de comparses participants 14 x 300= 4.200€ a cadascuna, més l’import total dels premis 600€.

Tots els grups hauran de seguir les normes i instruccions que els puguin anar donant la Comissió Organitzadora de la rua. La Comissió marcarà el ritme de la rua, i els espais que han de quedar entre els diferents grups. L’incompliment d’aquesta norma dóna dret a la Comissió a expulsar la carrossa.

En tot allò no previst en aquestes bases és d’aplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic.

La difusió d’aquestes bases serà mitjançant el BOPT, la pàgina web municipal i la BDNS.

DOCUMENTACIÓ que cal presentar junt amb la butlleta d’inscripció:

  • Butlleta d’inscripció degudament omplerta i signada.
  • Fotocòpia del DNI del representant de la comparsa.
  • Declaració responsable de no tenir deutes pendents amb hisenda o la seguretat social i de complir els requisits per ser beneficiaris de subvencions.
  • Full de dades bancàries de l’ajuntament d’Amposta degudament firmat i segellat on s’haurà de fer l’ingrés de l’ajut i/o premi. En cas de no ser entitat, cal tenir en compte que un dels titulars del compte ha de coincidir amb el representant del grup inscrit o comparsa.
  • Còpia de l’assegurança del vehicle de motor.
  • Còpia del permís de circulació
  • Còpia del permís de conduir del conductor del vehicle


L’Organització es reserva el dret de modificar o suspendre, en tot o en part, l’acte per inclemències meteorològiques, o altres causes de força major alienes a l’organització.

La participació als actes de carnaval de d’Amposta implica la cessió a l’Ajuntament d’Amposta dels drets d’imatge de totes les persones i elements que formen part de cada carrossa, grup o comparsa a fi que puguin ser reproduïdes en qualsevol mitjà o suport.

La participació a la rua de carnaval d’Amposta implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

Exigències de Seguretat en les Carrosses

Es consideren carrosses les plataformes amb tracció independent del remolc, les carrosses no podran excedir les mesures de 2’5m. d’ample i 3’5 m. d’alçada.

En el cas que la comparsa incorpori vehicles arranjats i guarnits com a carrosses aquestos estaran obligats al compliment de la normativa vigent en matèria de circulació (ITV, assegurança de R.C., etc.).

En cas de que es tracti de plataformes amb motor incorporat portaran dues falques per aguantar en cas d’avaria, pinces de bateria i també un extintor.

Tot vehicle que participi a la rua, haurà de tenir la ITV i la corresponent assegurança de R. C. en ordre, en la circumstància de no tenir-ne, renuncien a fer cap reclamació o demanda a l’organització, quedant exempta aquesta de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o danys materials i/o personals, tant dintre com fora de la rua.

Els conductors dels vehicles que participin a la rua, no podran consumir alcohol, en cap cas, ni abans ni durant el recorregut (Es podran fer controls d’alcoholèmia al conductor durant el recorregut), i hauran de tenir el corresponent permís de conduir segons el tipus de vehicle que portin.

En cas d’utilització de grups electrògens, aquests hauran de complir els requisits obligats per la normativa vigent de seguretat en aquesta matèria. Aquestos han d’estar ben fixats a la carrossa per evitar que es desplacin i puguin produir alguna connexió perillosa. És important que, abans de sortir a realitzar el recorregut, comproveu la quantitat disponible de combustible pel generador i pel vehicle de la carrossa.

Està totalment prohibit carregar combustible amb els generadors en marxa. El combustible s’ha de portar en dipòsits homologats i cal deixar-lo en zones ventilades, lluny de focus de calor.

Es obligatori per als grups i comparses que portin genradors, dur un extintor addicional que hagi passat la revisió corresponent, per tal de prevenir riscos potencials i ha d’estar situat en un lloc de fàcil accés en cas d’accident. En quant a l’instal·lació elèctrica, s’ha de tenir cura que les connexions estiguin correctament protegides, ha de ser adequada i segura, eviteu sobrecarregar-les.

S’ha de vigilar l’excés de persones a dalt les carrosses, i sobretot extremar les precaucions en el cas que hi vagin nens i nenes, per evitar que s’aboquin des del vehicle a l’exterior. Per tant deuran de disposar dels elements de seguretat necessaris

No s’han de portar elements adherits que sobresurtin excessivament de l’amplada de la carrossa, i que puguin originar perill al públic.

Està autoritzada la utilització de qualsevol aparell mecànic o tècnic per a potenciar l’ambientació (grups electrògens, equips de so i de llum, fum, etc.). Donat que en les carrosses no s’utilitzen materials ignífugs, queda totalment prohibit d’emprar qualsevol tipus d’artifici pirotècnic o efectes especials que suposin la utilització de foc.

Cada carrossa i comparsa amb vehicle, haurà de tenir al menys una persona que deurà de saber com funciona el generador, com s’apaga, i també que sàpiga de l’ús dels extintors.

Qualsevol carrossa que ocasioni algun desperfecte a la via pública, o al mobiliari urbà, fora del recorregut oficial de la rua, es farà càrrec del seu arranjament, sempre que els motius siguin atribuïbles a possibles negligències per part de la comparsa.

Consells i recomanacions per als PARTICIPANTS DE LA RUA

Abans i durant la celebració de l’esdeveniment

Reviseu els vehicles, així com el motor i el material elèctric i comproveu que funcionin correctament.

No manipuleu, cap tipus d’element elèctric, per al qual no estigueu autoritzat.

Disposeu d’extintors ubicats, en llocs de fàcil accés, per a poder apagar qualsevol conat d’incendi.

Tingueu clares les possibles vies de sortida del vehicle i del recorregut.

Eviteu sobrecarregar les instal·lacions elèctriques.

Deixeu espai suficient entre comparsa i comparsa per evitar accidents i interaccions en cas d’incendi.

Seguiu les indicacions del vostre responsable de grup i dirigiu-vos a ell, en cas de dubte.

Porteu aigua en ampolles de plàstic.

Si conduïu algun dels vehicles de la rua, no ingeriu begudes alcohòliques.

No deixeu materials accessibles al públic que puguin suposar un perill per a la seva integritat física (per exemple pirotècnia, elements amb flama, etc.).

Si les disfresses són de materials combustibles o fàcilment inflamables recordeu de no utilitzar cap element amb flama o guspires en les proximitats.

Si els materials de decoració no són ignífugs, a les carrosses no hi pot haver elements de flama (per exemple, pirotècnia), ni que generin guspires o molta escalfor.

El disseny de les carrosses ha de preveure la col·locació d’una protecció que eviti l’apropament a les rodes.

No llenceu pirotècnia ni elements amb flama o guspires cap el públic, ja que també podrien dur disfresses combustibles o inflamables.

Tots els vehicles han de disposar de la corresponent ITV i de l’assegurança.

Compliu amb totes les mesures de seguretat, amb l’objectiu de minimitzar la possibilitat d’accidents.


Aquí us podeu descarregar la butlleta de subscripció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament