• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès Bases de participació al Carnestoltes 2017

Bases de participació al Carnestoltes 2017

publicat el 16/01/2017

1. Per a participar a les rues de Carnaval, els que desitgin participar s’hauran d’inscriure del 1 al 12 de febrer de 2017. Les inscripcions es faran a la regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta. Per inscriure’s és imprescindible presentar la butlleta degudament omplerta. Cada grup haurà de tenir un representant major d’edat que serà el responsable de tot el que afecti a aquell grup.
2. El representant de la comparsa haurà d’assistir a la reunió que tindrà lloc el dilluns 13 de febrer de 2017 a les 21,30h. a l’Ajuntament d’Amposta, on es decidirà per sorteig el lloc que ocuparà cada comparsa en la rua. En el cas que alguna comparsa dugui cavalls, ocuparà sempre l’última posició en la rua.
3. El representant o portaveu serà també responsable de l’ordre intern de tots els participants del seu grup, i titular de la inscripció. A mes, serà el coordinador entre l’organització i la comparsa durant la rua. Caldrà que en el full d’inscripció es donin les dades d’aquest responsable per tal que l’organització el pugui localitzar, tant abans com després que hagi tingut lloc la rua, en cas de possibles imprevistos i per posar-s’hi en contacte.
4. Es considera comparsa un grup amb un mínim de 15 persones amb una disfressa igual o que faci referència a un mateix tema. Per a poder participar com a comparsa han de dur una plataforma o carrossa o vehicle guarnit, que podrà estar dotada de llum, so, o altres elements tècnics. Queda exclòs el foc i la pirotècnia.
5. Seguint l’esperit lúdic i festiu i de disbauxa del Carnestoltes, les comparses i carrosses poden ser satíriques, reivindicatives, humorístiques etc., però en cap cas haurien de ser vexatòries o humiliants . Tampoc es recomanable siguin comercials, publicitàries o politiques, en cas de ser-ho, el logotip o logotips corresponents hauran d’anar en on lloc discret a la carrossa.
6. Les comparses que compleixen tots els requisits podran optar a l’ajut de 150€. Aquest ajut és per fer front a les despeses de materials (roba, fusta, maquillatge...) que puguin tenir, per tant caldrà justificar-ho amb factures per import mínim de 150,00 €. La justificació s’ha de presentar a data màxima de 31 de març de 2017. Transcorreguda dita data no s’acceptaran justificants considerant-se no complerts els requisits per optar a l’ajut .
7. Les comparses hauran d’estar concentrades el dissabte dia 18 de febrer de 2017 a les 18h. al Passeig del Canal, davant l’hotel Montsià, per tal de col·locar-se en ordre de sortida. A les 18,30h. s’iniciarà la rua que transcorrerà per l’Avinguda de la Ràpita, la rotonda de l’olivera, el carrer Sebastià Juan Arbó i acabarà al pavelló firal.
8. Les coreografies de les comparses s’han d’efectuar en moviment. No poden ser coreografies aturades que interrompin la rua. Al pavelló firal podran fer una actuació d’una durada de 5 minuts (una major durada suposarà penalització).
9. El jurat en les seves votacions valorarà, puntuant de l’1 al 10, per igual coreografia, animació, carrossa i vestuari. Cada comparsa participant proposarà una persona que formarà part del jurat, al costat del jurat designat per l’Ajuntament. Aquesta persona haurà d’assistir a la reunió del dia 13 de febrer a les 21:30 h.
10. El veredicte del jurat es donarà a conèixer a al pavelló firal, a la mitja part de la sessió de música. El seu veredicte serà inapel·lable.
11. Es donaran 4 premis: un premi de 200€ a la millor carrossa; un premi de 200€ a la comparsa més animada, un premi de 200€ al millor vestuari, un premi de 200€ a la millor coreografia/ball. Els ingressos es realitzaran via transferència bancària. Es imprescindible facilitar a l’Ajuntament, en la butlleta d’inscripció, el número de compte IBAN.
12. Tots els grups hauran de seguir les normes i instruccions que els puguin anar donant la Comissió Organitzadora de la rua. La Comissió marcarà el ritme de la rua, i els espais que han de quedar entre els diferents grups. L’incompliment d’aquesta norma dóna dret a la Comissió a expulsar la carrossa.
13. L’Ajuntament d’Amposta donarà, fora de concurs, a qui vulgui participar, un pernil a la millor disfressa individual, a la millor disfressa per parella i/o grup disfressat.

DOCUMENTACIÓ que cal presentar junt amb la butlleta d’inscripció:
• Butlleta d’inscripció degudament omplerta i signada.
• Fotocòpia del DNI del representant de la comparsa.
• Declaració responsable de no tenir deutes pendents amb hisenda o la seguretat social
• Full de dades bancàries de l’ajuntament d’Amposta degudament firmat i segellat on s’haurà de fer l’ingrés de l’ajut i/o premi. En cas de no ser entitat , cal tenir en compte que un dels titulars del compte ha de coincidir amb el representant del grup inscrit
• Còpia de l’assegurança del vehicle de motor.
• Còpia del permís de circulació
• Còpia del permís de conduir del conductor del vehicle

Exigències de Seguretat en les Carrosses
1. Es consideren carrosses les plataformes amb tracció independent del remolc, les carrosses no podran excedir les mesures de 2’5m. d’ample i 3’5 m. d’alçada.
2. En el cas que la comparsa incorpori vehicles arranjats i guarnits com a carrosses aquestos estaran obligats al compliment de la normativa vigent en matèria de circulació (ITV, assegurança de R.C., etc.).
3. En cas de que es tracti de plataformes amb motor incorporat portaran dues falques per aguantar en cas d’avaria, pinces de bateria i també un extintor.
4. Tot vehicle que participi a la rua, haurà de tenir la ITV i la corresponent assegurança de R. C. en ordre, en la circumstància de no tenir-ne, renuncien a fer cap reclamació o demanda a l’organització, quedant exempta aquesta de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o danys materials i/o personals, tant dintre com fora de la rua.
5. Els conductors dels vehicles que participin a la rua, no podran consumir alcohol, enn cap cas, ni abans ni durant el recorregut (Es podran fer controls d’alcoholèmia al conductor durant el recorregut), i hauran de tenir el corresponent permís de conduir segons el tipus de vehicle que portin.
6. En cas d’utilització de grups electrògens, aquests hauran de complir els requisits obligats per la normativa vigent de seguretat en aquesta matèria. Aquestos han d’estar ben fixats a la carrossa per evitar que es desplacin i puguin produir alguna connexió perillosa. És important que, abans de sortir a realitzar el recorregut, comproveu la quantitat disponible de combustible pel generador i pel vehicle de la carrossa.
7. Està totalment prohibit carregar combustible amb els generadors en marxa. Elcombustible s’ha de portar en dipòsits homologats i cal deixar-lo en zones ventilades, lluny de focus de calor.
8. Es obligatori per als grups i comparses que portin genradors, dur un extintor addicional que hagi passat la revisió corresponent, per tal de prevenir riscos potencials i ha d’estar situat en un lloc de fàcil accés en cas d’accident. En quant a l’instal·lació elèctrica, s’ha de tenir cura que les connexions estiguin correctament protegides, ha de ser adequada i segura, eviteu sobrecarregar-les.
9. S’ha de vigilar l’excés de persones a dalt les carrosses, i sobretot extremar les precaucions en el cas que hi vagin nens i nenes, per evitar que s’aboquin des del vehicle a l’exterior. Per tant deuran de disposar dels elements de seguretat necessaris
10. No s’han de portar elements adherits que sobresurtin excessivament de l’amplada de la carrossa, i que puguin originar perill al públic.
11. Està autoritzada la utilització de qualsevol aparell mecànic o tècnic per a potenciar l’ambientació (grups electrògens, equips de so i de llum, fum, etc.). Donat que en les carrosses no s’utilitzen materials ignífugs, queda totalment prohibit d’emprar qualsevol tipus d’artifici pirotècnic o efectes especials que suposin la utilització de foc.
12. Cada carrossa i comparsa amb vehicle, haurà de tenir al menys una persona que deurà de saber com funciona el generador, com s’apaga, i també que sàpiga de l’ús dels extintors.
13. Qualsevol carrossa que ocasioni algun desperfecte a la via pública, o al mobiliari urbà, fora del recorregut oficial de la rua, es farà càrrec del seu arranjament,, sempre que els motius siguin atribuïbles a possibles negligències per part de la comparsa.

Consells i recomanacions per als PARTICIPANTS DE LA RUA
Abans i durant la celebració de l’esdeveniment
· Reviseu els vehicles, així com el motor i el material elèctric i comproveu que funcionin correctament.
· No manipuleu, cap tipus d’element elèctric, per al qual no estigueu autoritzat.
· Disposeu d’extintors ubicats, en llocs de fàcil accés, per a poder apagar qualsevol conat d’incendi.
· Tingueu clares les possibles vies de sortida del vehicle i del recorregut.
· Eviteu sobrecarregar les instal·lacions elèctriques.
· Deixeu espai suficient entre comparsa i comparsa per evitar accidents i interaccions en cas d’incendi.
· Seguiu les indicacions del vostre responsable de grup i dirigiu-vos a ell, en cas de dubte.
· Porteu aigua en ampolles de plàstic.
· Si conduïu algun dels vehicles de la rua, no ingeriu begudes alcohòliques.
· No deixeu materials accessibles al públic que puguin suposar un perill per a la seva integritat física (per exemple pirotècnia, elements amb flama, etc.).
· Si les disfresses són de materials combustibles o fàcilment inflamables recordeu de no utilitzar cap element amb flama o guspires en les proximitats.
· Si els materials de decoració no són ignífugs, a les carrosses no hi pot haver elements de flama (per exemple, pirotècnia), ni que generin guspires o molta escalfor.
· El disseny de les carrosses ha de preveure la col·locació d’una protecció que eviti l’apropament a les rodes.
· No llenceu pirotècnia ni elements amb flama o guspires cap el públic, ja que també podrien dur disfresses combustibles o inflamables.
· Tots els vehicles han de disposar de la corresponent ITV i de l’assegurança.
· Compliu amb totes les mesures de seguretat, amb l’objectiu de minimitzar la possibilitat d’accidents.

L’Organització es reserva el dret de modificar o suspendre, en tot o en part, algun dels actes per inclemències meteorològiques, o altres causes de força major alienes a l’organització.

La participació als actes de carnaval de d’Amposta implica la cessió a l’Ajuntament dels drets d’imatge de totes les persones i elements que formen part de cada carrossa, grup o comparsa a fi que puguin ser reproduïdes en qualsevol mitjà o suport.

La participació als actes de carnaval d’Amposta implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

Amposta, desembre de 2016


Al document adjunt us podeu descarregar la butlleta de subscripció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament