• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Bases de la convocatòria per a formar part de la borsa de treball de professionals del lleure

Oferta de treball: Bases de la convocatòria per a formar part de la borsa de treball de professionals del lleure

publicat el 30/01/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A FORMAR PART DE LA BORSA DE TREBALL DE PROFESSIONALS DEL LLEURE PER ALS PROJECTES DE LLEURE DURANT L’ANY 2018 DE L’ÀREA DE JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA 

PRIMER.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

L’objecte de la present convocatòria és l’obertura d’una borsa per a formar part de l’equip de professionals del món del lleure, per als projectes de lleure que organitza l’àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Amposta. 

El contracte que es formalitzarà amb els i les seleccionades serà d’obra o servei determinat, segons la legislació vigent que reguli aquesta figura contractual, amb possibilitat de pròrrogues segons estigui previst. 

SEGON.- FUNCIONAMENT DE LA BORSA

 La borsa de monitors/es de lleure estarà formada per 70 professionals, inclosos els/les monitors/es amb titulació d’anglès. 

La borsa de directors/es de lleure estarà  formada per 8 professionals, inclosos els/les director/es amb titulació d’anglès. 

Aquesta borsa, marcarà l’ordre de contractació per als diferents projectes de lleure de l’àrea de joventut, sempre tenint en compte que l’aspirant compleixi els requisits de titulació per cada perfil professional. 

Els i les aspirants, un cop dintre la borsa, que no pugui atendre l’oferta laboral, hauran de justificar-ne les causes. S’entendran com a causes justificades impossibilitat d’assistència per causes de malaltia en les dates contractuals o per motius de incompatibilitat laboral. S’haurà de justificar mitjançant documents acreditatius. 

La persona aspirant que no pugui atendre l’oferta de feina per causes no justificades, passarà a la darrera posició de la mateixa borsa, però no serà eliminat d’aquesta. 

En cas que els/les monitors/es que es contractin no compleixin amb la seva feina o no tinguin un comportament adequat durant la realització de la mateixa, quedaria apartat/ada de la borsa pel que queda d’any, sempre i quan hi hagi un informe del o la directora del projecte, o del/la tècnic/a i la regidora de Joventut de l’Ajuntament d’Amposta. 

TERCERA.- PERFILS PROFESSIONALS

Monitor/a de lleure: la titulació requerida serà disposar del títol de Monitor/a d’activitats de lleure i tenir vigent el Carnet de Monitor/a de lleure. 

Segons el RD 1537/2011, del 31 d’octubre de 2013, que estableix com a formació equivalent al Títol de Monitor/a d’activitats del Lleure la titulació de Tècnic Superior d’Animació Cultural, s’admetran sol·licituds amb aquesta titulació superior. 

En el cas de les persones titulades en Tècnic Superior d’Animació sociocultural, s’haurà de tenir en compte que la contractació d’aquests anirà lligada al compliment de les ràtios marcades per la legislació vigent del lleure. 

Director/a de lleure: la titulació requerida serà disposar del títol de Director/a d’activitats del lleure i tenir vigent el carnet de Director/a de lleure. 

Per als Directors/es, serà condició indispensable tenir un mínim de quatre anys en el món del lleure, ja sigui com a Monitor/a o com a Director/a.

 Director/a i monitor/a de lleure amb titulació d’anglès: la titulació requerida serà igual a les anteriors, tant de director/a com de monitor/a, però a més s’haurà de disposar d’una titulació mínima de nivell B1 en l’idioma d’anglès.

 A part, aquests/es aspirants també hauran de passar una prova d’entrevista personal on es valorarà la seva fluïdesa alhora de comunicar-se amb l’anglès. El resultat serà APTE o NO APTE. En el cas que sigui NO APTE ja quedarà exclòs/a de poder optar a ser monitor/a de lleure d’anglès, encara que igualment podrà formar part de la borsa de monitors/es de lleure. 

QUART.- CONDICIONS QUE HAURAN DE REUNIR LES PERSONES ASPIRANTS 

Per a prendre part en aquesta convocatòria són requisits necessaris: 

- Ser ciutadà de la Unió Europea o dels estats els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea. 

- Disposar com a mínim del Nivell B1 de català o equivalent. 

- No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat del servei de cap administració pública, per resolució disciplinària ferma. 

-Presentar el Certificat d’Antecedents sexuals actualitzat abans del procés de selecció, o de forma excepcional, acreditar la petició d’aquest, i en aquest darrer supòsit presentar una declaració pel sol·licitant on declari que no té antecedents penals a la data de la instància.

 -Estar en possessió de la titulació original exigida en cada procés selectiu o certificat resguard d’haver pagat les taxes per l’expedició del títol corresponent a la plaça que s’opta. 

CINQUÈ.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar, al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, plaça del Ajuntament 3-4, una sol·licitud en un model oficial i normalitzat, que es facilitarà gratuïtament a les dependències municipals fins al dilluns 26 de febrer a les 13:00 hores i adreçada al Il·lustríssim Sr. Alcalde de l’Ajuntament d’Amposta. 

Els/les aspirants han de manifestar en aquest document que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides en la base segona i la tercera.

Les sol·licituds han d’anar acompanyades d’un currículum vitae del o la aspirant, de fotocòpies del DNI, de les titulacions acadèmiques exigides a la base segona i tercera i de la documentació acreditativa dels mèrits exposats en el currículum vitae. Tots els documents s’han de presentar mitjançant originals i les respectives fotocòpies degudament compulsades per poder comparar la seva veracitat. 

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu així com la publicitat d’aquestes dades, d’acord amb la normativa vigent. També donen el seu consentiment a que l’Ajuntament d’Amposta pugui comprovar la veracitat de les dades i mèrits que s’al·leguin. El fet de falsejar o mentir en dades i requisits necessaris per a participar en aquest procés selectiu, l’Ajuntament podrà acomiadar i en el seu cas iniciar l’expedient disciplinari que correspongui contra aquest. 

SISÈ.- TRIBUNAL QUALIFICADOR 

El tribunal qualificador es constituirà de la següent manera: 

-Presidenta: Assumpta Eixarch Conesa 

-Vocals: Jaume Rosselló Parts i la tècnica de Joventut de l’Ajuntament d’Amposta. 

-Secretària: Un dels vocals actuarà de secretari/ària del Tribunal. 

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat dels i les seves membres i les decisions s’adoptaran per majoria. Sempre serà necessària la presència de la presidenta i del o la secretària.

En cas que el tribunal ho estimi convenient, podrà disposar de la incorporació d’assessors/es especialistes per a totes o alguna de les proves. Els esmentats assessors/es es limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base exclusivament a les quals col·laboraran amb el Tribunal.

SETÈ.- MÈRITS

Seran valorats els mèrits curriculars de la següent forma.

- Formació:

- 0.25 punts per carnet de Director, per a aquelles persones que es presentin com a monitor de lleure.

- 0,25 punts per titulació de Grau Superior.

- 0,50 punts per titulació Universitària.

- 0,25 punts en el cas de tenir la titulació de B1 d’anglès, sumant 0,25  més per cada titulació superior.

- Experiència laboral en el món del lleure.

           -0,25 punts per any treballat en un màxim de 4 anys. En el cas dels Directors/es, aquests anys seran de manera addicional als mínims demanats en la Clàusula Tercera, podent comptar-se com a màxim, 8 anys en total.  

VUITÈ .- PROCÉS SELECTIU 

Totes les proves es faran el dissabte dia 3 de març al Casal d’Amposta, carretera simpàtica, nº 6. 

1ra Fase: Prova de coneixements teòrics i pràctics del lleure, a les 10.00 del matí.

Aquesta fase serà eliminatòria. Es facilitarà dos tipus de prova, una per a monitors/es i l’altra per a directors/es. Els i les aspirants que compleixin els requisits per a director/a, podran fer les dues proves i aspirar així als diferents perfils professionals d’aquesta borsa. 

Consistirà en desenvolupar, en un termini de 50 minuts, un test que consta de 20 preguntes sobre la normativa vigent del lleure amb una puntuació màxima de 10 punts. La persona aspirant haurà d’assolir un mínim de 5 punts per superar aquesta fase.

 La temàtica de la part teòrica, serà la Normativa vigent que regula les activitats en el món del lleure on hi participen menors d’edat. 

Amb el cas de les persones que es vulguin presentar per a formar part de la borsa de Director/a de lleure, a més, hauran de contestar a preguntes pràctiques relacionades amb les tasques a desenvolupar per Director/a de lleure infantil i juvenil en un projecte educatiu, que dona servei a infants i adolescents. Aquestes persones comptaran amb un temps extra de 30 minuts. 

2na fase: Test psicotècnic, a les 18.00 hores del mateix dia.

Els/les 75 primers aspirants en la modalitat de monitor/a de la primera fase optaran a fer la segona fase, el test psicotècnic. En cas d’empat amb l’aspirant 75 i posteriors, aquestos també seran acceptats.

 Els/les 10 primers aspirants en la modalitat de director/a de la primera fase optaran a fer la segona fase, el test psicotècnic. En cas d’empat amb l’aspirant 10 i posteriors, aquestos també seran acceptats.

 El resultat serà APTE o NO APTE. Serà condició indispensable assolir un resultat positiu en aquesta fase.

 3ra Fase: Entrevista personal (si escau).

El tribunal qualificador podrà realitzar una entrevista personal als o les aspirants en cas d’empat de puntuació. Aquesta entrevista consistirà en respondre qüestions vinculades a les funcions pròpies de la plaça a cobrir i el perfil professional de l’aspirant, l’experiència professional en l’àmbit de l’educació infantil, la capacitat de treball en equip, capacitat d’adaptació i reacció. Es valoraran els mèrits i l’experiència. La puntuació màxima d’aquesta fase serà de 0,5 punts

NOVÈ.- LLISTA D’APROVATS/DES

 Serà condició indispensable per formar part de la llista d’admesos, haver obtingut un resultat APTE a la prova psicotècnica.

 La puntuació definitiva s’obtindrà sumant la nota de la prova escrita més els mèrits presentats.

 La puntuació únicament tindrà efectes pel procés selectiu concret.

 DESÈ.- COMUNICACIONS 

Totes les comunicacions s’efectuaran únicament mitjançant la publicació corresponent al tauler d’anuncis de la Corporació, a la pàgina web oficial i a les xarxes oficials de l’Ajuntament d’Amposta. 

El dimecres 28 de febrer de 2018, a les 9.00 hores, serà publicada la llista de els/les admesos/es a la primera fase de selecció a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta. 

El dia 3 de març a les 13.00 hores es publicaran els i les aspirants que passen a la següent fase al panell de comunicacions de l’entrada al casal i es faran públics també de manera presencial, oral. 

El divendres 9 de març de 2018, a les 9.00 hores, serà publicada a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta la llista definitiva amb l’ordre d’aspirants per a la borsa de treball de professionals del lleure per als projectes de lleure durant l’any 2018 de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Amposta.

 ONZÈ.- REMUNERACIONS 

Els/les professionals del lleure que es contractin en els diferents projectes del lleure  que durà a cap la regidoria de Joventut durant l’any 2018 tindran una remuneració en funció de la seva categoria professional.

Així, els Monitors/es es consideraran dins la categoria Ag. P7, els/les Directors/es estaran remunerats/ades a la categoria C2 i els/les Coordinadors/es, en cas de ser necessaris/àries, ho faran en la categoria Ag. P11.

 DOTZÈ.- IMPUGNACIONS

 Aquestes bases, la convocatòria i tots els actes administratius que se’n derivin i de l’actuació de l’òrgan de selecció, podran ser impugnats per els/les interessats/des i en la manera que estableix la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú.

 

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament