Inici Comunicació Informació d’interès Bases per a la instal·lació de tavernes-especial COVID per a la XIII Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta 2021

Bases per a la instal·lació de tavernes-especial COVID per a la XIII Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta 2021

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la inscripció i la participació a la Festa del Mercat a la Plaça que organitza l’Ajuntament d’Amposta, que tindrà lloc del dijous 20 al diumenge 23 de maig de 2021, i garantir uns nivells mínims de qualitat, rigor i caracterització a les tavernes d’acord amb l’estètica de l’època.

publicat el 29/03/2021


Sol·licitud per posar una parada: www.festadelmercat.cat/participa/posa-una-taverna.

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la inscripció i la participació a la Festa del Mercat a la Plaça que organitza l’Ajuntament d’Amposta, que tindrà lloc del dijous 20 al diumenge 23 de maig de 2021, i garantir uns nivells mínims de qualitat, rigor i caracterització a les tavernes d’acord amb l’estètica de l’època.

Article 2. Sol·licitud de participació

2.1 El full d’inscripció per a la ubicació d’una taverna a la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta es podrà sol·licitar a la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament d’Amposta, plaça Ajuntament, 6, 3ª planta, tel. 977 702 306, mail: comerc@amposta.cat.

2.2La documentació per participar haurà d’acompanyar el formulari d’inscripció.

2.3 La data límit per a presentar la sol·licitud d’inscripció i tota la documentació és el dia 30 d’abril de 2021.

Article 3. Documentació a presentar

3.1 Per la instal·lació de les terrasses especial Covid a la Festa del Mercat a la Plaça s’haurà de presentar la següent documentació:

 • Formulari de participació correctament complimentat

 • Fotocòpia del DNI o CIF

 • Presentació de la sol·licitud , plànol de la zona a ocupar, plànol de situació i de distribució amb els metres utilitzats, i fotografies. És important acotar el tema de l’espai que serà ocupat, ja que en tractar-se d’ocupació de via pública, s’haurà de disposar de l’informe favorable de la policia local.

 • I tota aquella documentació que sigui necessària, en cada cas, per certificar que es tracta d’una activitat regulada i subjecta a la legalitat vigent.

Article 4. Caràcter dels sol·licitants

4.1 Poden optar a la instal·lació de terrasses durant els dies de la Festa del Mercat a la Plaça: tots aquells professionals que desenvolupin una activitat de bar i/o cafeteria, de bar i/o restauració que tinguin la corresponent llicència d’activitat.

4.2 L’Ajuntament d’Amposta es reserva la facultat d’inspecció i control, mitjançant el personal que designi a l’efecte, durant els dies que dura la Festa del Mercat a la Plaça.

Article 5. Personal, subministres i seguretat

5.1 Els titulars són responsables de dotar-se del personal necessari per tal de garantir-ne el bon funcionament, així com el manteniment en perfecte estat de les instal·lacions, essent la seva responsabilitat, la neteja, salubritat i higiene durant els dies de la Festa el Mercat a la Plaça.

5.2 Els titulars de les llicències assumeixen tota possible responsabilitat civil o penal, així com les obligacions laborals i fiscals que es derivin de l’activitat que s’exerceixi en funció de la llicència atorgada, responent davant l’administració o davant tercers, dels danys i perjudicis que es puguin causar derivats de l’explotació del servei. A tal efecte titular hauria de disposar de pòlisses d’assegurança, amb primes al seu càrrec, contra incendis, possibles sostraccions i responsabilitat civil. L’Ajuntament d’Amposta no es fa responsable d’indemnitzar, en el seu cas, els danys causats per aquests conceptes.

5.4 Els subministres, la seva contractació o qualsevol altra despesa o tasca derivada d’aquests corre a càrrec de l’entitat o empresa que sol·licita la taverna.

5.5 Els restaurants i bars que participin se’ls obsequiarà amb obsequis de la festa del mercat per regalar als clients que vinguin atabiats amb indumentària de principi de segle XX.

5.6 Amb l’objectiu de vetllar per la sostenibilitat i la reducció de residus de plàstic i seguint la Directiva (UE) 2019/904 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, relativa a la reducció de l’impacte de determinats productes de plàstic en el medi ambient, es recomana als bars, cafeteries, restaurants o establiments de restauració inscrits que no utilitzin gots i estris de cuina de plàstic d’un sol ús. Com a alternativa als productes de plàstic d’un

sol ús, es poden utilitzar productes d’un sol ús d’altres materials (cel·lulosa, fusta, canya de sucre, etc.) o bé productes reutilitzables (vidre, plàstic reutilitzable o altres).

Article 6. Obligacions de les tavernes

6.1 Seran obligacions dels titulars de les llicències:

 • Estar obertes al públic respectant els horaris de la Festa del Mercat tant d’obertura com de tancament:

 • Adquirir tots els materials i els elements necessaris per a la posada en funcionament de les instal·lacions.

 • Dotar-se dels mecanismes necessaris i/o tendals necessaris per a ombra i/o pluja , que han de ser en consonància amb els tendals de la Festa del Mercat (colors blancs , cru, marrons, negre o similars).

 • Complir les normes de la legislació sanitària, disposar de carnet de manipulador d’aliments, vetllant així per la qualitat de productes i la correcta manipulació, higiene i conservació dels aliments.

 • Deixar en perfecte estat l’espai de domini públic ocupat, el dia que es desmunta la terrassa, en les mateixes condicions en què es va trobar en muntar-la.

 • Complir amb allò que estableix l’article 4.3. del Reial Decret 293/2018, de 18 de maig, sobre reducció del consum de bosses de plàstic i pel qual es crea el Registre de Productors, segons el qual a partir de l’1 de gener de 2021, es prohibeix el lliurament de bosses de plàstic lleugeres i molt lleugeres al consumidor en els punts de venda de béns o productes, excepte si són de plàstic compostable. Els comerciants també poden optar per altres formats d’envàs per substituir les bosses de plàstic.

 • Complir amb allò que estableix la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, i la normativa reguladora de la gestió de residus comercials.

 • S’haurà de fer una separació correcta dels residus generats per poder fer la recollida selectiva (paper i cartró, envasos, vidre, orgànica, etc.). En cas de posar papereres a disposició dels clients perquè ells mateixos facin la separació dels residus, aquestes papereres hauran de contemplar les diferents fraccions de recollida selectiva obligatòries.

 • Respectar la normativa COVID vigent durant els dies de la Festa.

Article 7. Ambientació

7.1 Els bars i restaurants hauran de tenir una estètica adequada a principis del segle XX i el personal de servei de les mateixes també haurà de vestir la indumentària d’acord amb l’època.

7.2 És obligatori que les tavernes disposin de cartells, en un lloc ben visible, on s’indiquin els preus de les consumicions i dels àpats i que tinguin imatge d’època.

7.3 Es permet l’ús de bales de palla per a fer servir de tanques.

7.4 No és obligatori l’ús de música ambient, però en cas de disposar-ne haurà de ser música tradicional, jotes, de l’època...

7.5 No es pot accedir amb vehicles a motor als carrers del Mercat dins l’horari de funcionament, per motius de seguretat i confluència de públics.

Article 8. Procediment d’admissió i exclusió

8.1 La concessió de les tavernes s’atorgarà primerament en funció de la qualitat i la varietat dels productes i l’adequació de la taverna i el vestuari a l’època de principis de segle XX. La qualitat, la diversitat i l’adequació històrica seran factors de valoració més importants que l’ordre d’arribada de les sol·licituds.

8.2 Els titulars de les tavernes admeses rebran la comunicació per escrit, juntament amb l’informe favorable de la policia local i hauran de fer efectiu el pagament del preu públic corresponent a l’Oficina de Gestió Tributària de l’Ajuntament d’Amposta (Plaça Espanya, 6, Planta Baixa). També hauran de presentar la còpia del justificant de pagament a la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament. El termini de pagament finalitzarà el dia 30 d’abril, abans de l’inici de la Festa del Mercat a la Plaça de l’any en curs. Si no es compleixen els terminis s’entendrà que l’interessat desisteix en la seva sol·licitud i no es reservarà cap espai dins del recinte de la Festa del Mercat a la Plaça i per tant l’interessat no es podrà instal·lar sota cap concepte.

8.3 L’oferta de plats i menús no representatius de l’època, per part de tavernes i la ubicació de les mateixes tavernes en espais diferents als atorgats per l’organització, la instal·lació de tavernes no autoritzades o la comercialització de productes que no constin a la sol·licitud suposarà l’expulsió immediata del mercat i, si s’escau, l’inici d’expedient, sancionador per part de l’Ajuntament.

Article 9. Condicions tècniques

9.1 L’organització prestarà subministrament elèctric bàsic. La instal·lació

elèctrica, d’aigua, gas i la pròpia estructura de les parades haurà de complir els criteris de seguretat i eficiència energètica. L’organització es reserva el dret de retirar la parada en cas que la instal·lació presenti riscos per la seguretat de les persones i els bens.

Article 10. Condicions econòmiques

La instal·lació de les tavernes es regirà per la normativa vigent en les ordenances fiscals municipals, relatives a la instal·lació de tavernes i ocupació de la via pública.

Disposició final

La presentació d’una sol·licitud d’instal·lació de taverna a la Festa del Mercat a la Plaça implica l’acceptació de la present normativa. L’organització es reserva el dret d’admissió i modificació de les condicions que es considerin necessàries.

Amposta, a 2 de març de 2021

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies