Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Bases i convocatòria per a la concessió de subvencions a associacions per a la realització d’activitats de promoció de la cultura per a l’any 2018

Bases i convocatòria per a la concessió de subvencions a associacions per a la realització d’activitats de promoció de la cultura per a l’any 2018

publicat el 17/08/2018

Es fan públiques les bases específiques reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions econòmiques, que atorga l’Ajuntament d’Amposta per a la realització de programes i activitats de promoció i difusió de la cultura relatives a l’exercici 2018 aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el del dia 8 d’agost de 2018.

Primera. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts i subvencions econòmiques, que atorga l’Ajuntament d’Amposta per a la realització de programes i activitats de promoció i difusió de la cultura relatives a l’exercici 2018, sempre i quan no figurin incloses en altres programes específics de l’Ajuntament.

Segona. Procediment de concessió

El procediment de concessió d’aquestes subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

Tercera. Conceptes subvencionables preferents

Les activitats de promoció i difusió cultural: les actuacions i conceptes susceptibles de ser subvencionats seran preferentment els de caire cultural segons programa i memòria de les activitats a realitzar enguany, així com, els projectes o programes singulars i, aquells que aportin criteris de cooperació amb entitats i associacions culturals.

Quarta. Finançament de les actuacions

La quantitat màxima a atorgar serà de 19.000,00 €, i es finançarà en càrrec a l’aplicació pressupostària següent del Pressupost Municipal de l’exercici 2018: 01/3343/22609.

L’entitat beneficiària no està obligada a l’aportació de recursos propis al cost de l’actuació.

Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació, si bé aquests hauran d’estar comunicats a l’Ajuntament.

En qualsevol cas, conjuntament amb els altres ajuts, les quantitats atorgades no podran excedir els cost total de l’actuació.

Cinquena. Beneficiaris

Podran sol·licitar les subvencions els particulars veïns d’Amposta i entitats culturals i associacions cíviques amb finalitats iguals o similars, que es trobin al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, que es trobin al corrent dels seus deutes amb l’Ajuntament, i que no estiguin incursos en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora previstos en la Llei General de Subvencions.

Sisena. Sol·licituds

Les sol·licituds degudament complimentades, segons annex I, s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, acompanyades de:

 1. Cas que el sol·licitant sigui una associació, pressupost general d’ingressos i despeses de l’associació previst per a l’any 2018.
 2. Fotocòpia del document del CIF de l’entitat o associació o fotocòpia del DNI del sol·licitant.
 3. Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social, i l’AEAT o autorització expressa per comprovar-ho.
 4. En cas que l’entitat o associació no s’hagi inscrit en el Registre administratiu de l’Ajuntament d’Amposta cal trametre una còpia compulsada dels estatuts vigents i document acreditatiu de la seva inscripció al registre públic.
 5. Certificat del nombre de socis.
 6. Memòria de les activitats que es realitzaran des de l’associació o entitat.
 7. Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut, i quines quantitats en aquest cas, ajuts a altres organismes amb la mateixa finalitat i exercici.

El termini de presentació de sol·licituds és màxim fins el dia 7 de setembre de 2018.

Setena. Subsanació de deficiències.

Si la sol·licitud d’inici no reuneix els requisits fixats a aquestes bases, les dades d’identificació, tant de la subvenció sol·licitada com de la persona sol·licitant, i/o qualsevol de les previstes a l’article 66, de la Llei 39/2015, en la seva redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, per tal que en el termini de deu dies hàbils subcutani les deficiències o acompanyi els documents preceptius. Si així no ho fes, se la tindrà per desistida de la seva petició, prèvia notificació de la resolució, que haurà de dictar-se en els termes previstos a l’article 21.1 de la Llei 39/2015, en la seva redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Vuitena. Criteris de valoració i ponderació de les sol·licituds

Les sol·licituds es valoraran per l’òrgan gestor de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta, atenent als següents criteris, i tenint en consideració, en tot cas, el pressupost de l’activitat.

 • interès de la programació presentada: 40 punts.
 • interès d’integració i cohesió social de la programació presentada: 20 punts.
 • interès cultural en la programació presentada: 20 punts.
 • Viabilitat econòmica de la programació presentada, tenint en compte l’equilibri pressupostari entre els ingressos i les despeses previstes: 20 punts.

D’acord amb els punts anteriors, el màxim de punts a atorgar és de 100 punts, i cadascun equival a 35,00 €, per tant el màxim d’aportació de la subvenció serà de 3.500,00 €.

A l’hora de valorar les sol·licituds, es tindrà en compte l’ordre d’entrada d’aquests al Registre general de l’Ajuntament d’Amposta, en cas que hi hagi moltes sol·licituds presentades.

Es podran desestimar aquelles peticions que segons el contingut del programa o memòria presentat es considerin no prioritàries per a ser subvencionades.

La distribució de la puntuació en cadascuna de les categories s’efectuarà en base als criteris esmentats, en funció de la memòria d’activitats presentada per cada una de les activitats, així com el grau de compliment de les activitats per part de les entitats sol·licitants.

Novena. Instrucció i concessió

La gestió dels expedients de concessió de subvencions correspon a la Comissió informativa municipal de Cultura i Ensenyament de l’Ajuntament d’Amposta, i la seva resolució a la Junta de Govern Local. Un cop avaluades les sol·licituds, la Comissió deliberarà i del resultat obtingut emetrà informe en el que es concreti el resultat de l’avaluació efectuada. A la vista d’aquest informe, s’elevarà proposta de resolució degudament motivada a la Junta de Govern Local, qui previ informe d’intervenció resoldrà.

El termini de resolució de la concessió de les subvencions, d’acord amb el procediment anterior esmentat, serà com a màxim el dia 15 d’octubre de 2018.

En el supòsit de concessió, el beneficiari, en el termini màxim de 10 dies de de la notificació de la concessió, ha de comunicar la seva acceptació expressa o renúncia de la subvenció, a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació, si s’escau. Transcorregut dit termini sense haver comunicat l’acceptació o renúncia, s’entendrà acceptada la subvenció.

Desena. Obligacions del beneficiari.

 • Acceptar expressament la subvenció amb la finalitat de complir les condicions fixades a la seva aprovació.
 • Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament.
 • Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció dins de l’exercici pel qual s’atorga la mateixa.
 • Justificar l’aplicació dels fons rebuts, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.
 • Sotmetre les actuacions a comprovació de l’Ajuntament i a les de control financer que corresponen a la Intervenció.
 • Comunicar a l’Ajuntament l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració o Ens Públic.
 • En tot cas, s’exigirà la justificació de la despesa realitzada objecte de subvenció, abans de l’abonament de la mateixa excepte que, en les bases reguladores de les mateixes es disposi el contrari.

Onzena. Gestió i justificació

Per a percebre l’import de la subvenció o ajut s’haurà de presentar, degudament

emplenat l’expedient de justificació de subvenció o ajut, que consta de:

 • Annex II. Justificació de la subvenció, on s’han de fer constar totes les dades del formulari; la relació de despeses degudament introduïdes i el balanç econòmic d’ingressos i despeses de l’activitat subvencionada.
 • Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts i certificació del representant.
 • Factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i documentació acreditativa del pagament, per import mínim a l’atorgat en la resolució. En cap cas s’admetran com a justificacions:
  1. Els interessos deutors de comptes bancaris.
  2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives.
  3. Despeses de procediments judicials.
  4. Factures proforma, tiquets de caixa, albarans...

En qualsevol cas, s’haurà de tenir en compte el següent:

Obligacions dels beneficiaris:

 • Complir íntegrament el projecte o activitat que va fonamentar la concessió de lasubvenció.
 • Justificar davant l’Ajuntament el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i finalitat que determini la concessió de la subvenció.
 • Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control degudament requerides pels òrgans municipals, aportant tota aquella documentació i informació que se li requereixi en l’exercici d’aquestes actuacions i que estiguin relacionades amb la concessió de la subvenció.
 • Comunicar a l’Ajuntament l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
 • Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable o, en el seu cas, els estats comptables que garanteixin l’adequat exercici de les facultats de comprovació i control.
 • Conservar els documents justificatius de l’aplicació de fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que puguin ser objecte de les actuacions de control i comprovació.
 • Fer constar a tota la producció gràfica (cartells, fullets publicitaris o informatius) i audiovisual el logotip i la col·laboració d’aquest Ajuntament.
 • Procedir al reintegrament de fons públics rebuts en els supòsits contemplats a l’article 37 de la Llei General de Subvencions.

Termini de justificació.

El termini màxim per a presentar la documentació justificativa de les despeses d’acord amb la concessió de la subvenció i ajut serà màxim el 15 de novembre de 2018.

Transcorreguts els terminis establerts sense haver justificat les despeses, les quantitats atorgades es donaran de baixa del pressupost previ l’acord exprés corresponent per part de l’òrgan competent, llevat dels casos en què se sol·liciti una pròrroga, degudament justificada i com a causa excepcional, petició que serà resolta per l’òrgan corresponent, d’acord amb el procediment establert a les Bases generals i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Despeses subvencionables.

Es consideren despeses subvencionables aquelles que de forma indubtable responen a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzen en el termini establert a la convocatòria.

Es considera despesa realitzada la que s’hagi efectivament pagat durant el període a que fa referència (2018).

Infraccions i sancions administratives.

Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions les accions i omissions tipificades en la Llei General de Subvencions i seran sancionables inclòs a títol de simple negligència.

Seran responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, així com els col·lectius ciutadans i ens sense personalitat, que tinguin la condició de beneficiaris de les subvencions, així com, en el seu cas, les entitats col·laboradores i els representants legals dels beneficiaris de subvencions que estiguin mancats de capacitat d’obrar.

El procediment sancionador s’ajustarà a allò previst als articles 54 a 58 i 66 a 69 de la Llei General de Subvencions. Podran imposar-se les sancions que, així mateix, estipifiquen en els articles 59 a 63 de la Llei.

Dotzena. Pagament

 1. No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció mentre el beneficiari no es trobi al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social o sigui deutor de l’Ajuntament.
 2. El pagament de les subvencions s’efectuarà segons les previsions econòmiques de l’Ajuntament, tenint en compte la naturalesa de la subvenció, en un únic termini, un cop aprovada la justificació presentada i ordenat el pagament per part de la Junta de Govern Local.
 3. Prèvia sol·licitud del beneficiari de la subvenció i autorització del Regidor/a de l’Àrea, es podrà procedir al pagament d’una bestreta de fins el 90 per 100 de lasubvenció atorgada; el pagament de la resta de la subvenció es realitzarà un cop presentada i aprovada la justificació prevista a la base desena anterior.

Tretzena. Responsabilitat i règim sancionador.

Els beneficiaris de les subvencions queden sotmesos a les responsabilitats i règim sancionador que, sobre infraccions administratives en matèria de subvencions, estableix el Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Catorzena. Règim jurídic

En tot allò no previst en aquestes bases és d’aplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic.

Quinzena.

La difusió d’aquestes bases serà mitjançant el BOPT, la BDNS i els mitjans de comunicació de l’Ajuntament d’Amposta.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies